consensus antwerpen
Lokaal, Oosterweel, Antwerpen -

Alternatief voor Masterplan en Meccano in Antwerpen?

Na het PlanMER / Antwerpse mobiliteit zijn van de 30 eerst 8, nu nog 4 alternatieven behouden.

zondag 9 september 2012 13:56
Spread the love

Een ervan, het Consensusmodel probeert de positieve punten van alle voorstellen te combineren. Het model, dat gedurende jaren ontwikkeld werd, bouwde verder op het rondmaken van de Antwerpse Ring volgens het Horvattracé, met daarin de reeds besliste Oosterweelverbinding en de tunnels vanaf het knooppunt aan het Noordkasteel. Dit laatste gedeelte stemt overeen met het Masterplan van de regering. (Wel, op het tolplein of de péage na; want door het stoppen en aanzetten zou dat met de huidige stand van de elektronica, een onverantwoorde bron van fijn stof zijn.)

De R11bis, die geen draagvlak vond in de provinciale werkgroepen en noch technisch, noch financieel op punt staat, werd in het Consensusmodel vervangen door de Westtangent tussen de Liefkenshoektunnel (LKHT) en de E17 in Haasdonk en dat in een “vertunnelde” tangent vanaf de E34. (Daar waar zeer drukke bewoning is, dient men nieuwe “autostrades in achtertuinen” te vermijden.) Tegenover andere alternatieven biedt dat het voordeel, van minder lawaai en fijn stof in het Waasland.
Ten oosten maakt het Consensusmodel gebruik van de A102 eveneens in een geboorde tunnel, vanaf de A12 in Ekeren tot de E313 in Wommelgem. Hierdoor wordt een relatief onbevolkt gebied, voor het doorgaand verkeer benut, eerder dan het Antwerpse centrum en de zuidelijke Rand. Het beter gebruik van de LKHT behoorde reeds sinds de jaren 80 tot de plannen van de diverse regeringen. 

Tussen Berchem en de E313 suggereren wij een vrachtwagenverbod. Dit is niet als randvoorwaarde te beschouwen. Als men echter het latere vrachtwagenverbod in de Kennedytunnel van de regering zou behouden, dan zouden de trucks uit Gent, richting Brussel, Mechelen of Boom en omgekeerd, een ellenlange omweg dienen af te leggen via Oosterweel. Met de steeds duurder wordende energie is dat weinig zinvol en bovendien bijzonder belastend voor het milieu.

Op deze figuur kan men de voordelen van het beter gebruik van de LKHT afleiden. Het Internationaal en doorgaand verkeer wordt beter gescheiden van lokaal verkeer en de vrachtwagens meer van personenvervoer. Trucks zouden nauwelijks nog de huidige Ring gebruiken, omdat ze rijden via de havenroute. Zo zou de milieubelasting maximaal ver van het centrum gehouden worden en dat beter dan met het Masterplan en de Meccano’s. Zie verder.
Het Consensusmodel kost bovendien 0.7 tot 1.5 miljard minder dan die andere modellen, die beide de R11bis gebruiken. (Deze laatste werd begroot op minimaal 1.7 miljard, zo men in bepaalde versies de 3 miljard niet overschrijdt.) Men bespaart ook op de verbreding van de E17 en A34 vanaf Sint-Niklaas.
Overkappingen in latere fases van delen van de huidige Ring blijven mogelijk. Zelfs de omstreden paperclip aan het Sportpaleis kan eventueel afgeslankt worden.
Op het vlak van de veiligheid presteert dit model beter dan de andere modellen, gezien de “vertunneling in een rechtlopend tracé”, zonder S-bochten en omdat de onveilige weefbewegingen van de Meccano’s aan de A12 worden voorkomen. (Die lijken nog erger dan de paperclip)

Het Consensusmodel is zoals gezegd, beter voor het milieu dan de Meccano en het Masterplan. Voor fijn stof en lawaai wordt de vervuiling van vooral vrachtwagens, via de havenroute afgeleid, dus ver van het stadscentrum. Dit is volgens een studie van T&M-Leuven beter dan met andere plannen, waarin ze beweren dat de LKHT, met de Meccano voor 33% en met het Masterplan voor 45% minder zou gebruikt worden dan nu het geval is. Het lijkt er dan op, dat de bestaande LKHT ‘weggesmeten geld’ zou zijn, terwijl vele chauffeurs nu reeds klagen over de zware ‘onderbenutting’ van deze tunnel.

De R11bis die door andere modellen gebruikt wordt, valt weg in het Consensusmodel en meteen is dit een miljarden investering minder. Dit voorstel kreeg immers noch in de Rand, noch van de actiegroepen een draagvlak in de klankbordgroepen van gouverneur Berx. Het schrappen van die R11bis heeft ook het voordeel dat er geen sluikverkeer zal aangetrokken worden in de dichtbevolkte Zuidrand Wilrijk-Mortsel-Deurne-Wijnegem-Wommelgem en bij calamiteiten wordt op de huidige Ring vermeden dat er sluikverkeer ontstaat tussen Temse, Puurs, Edegem, Kontich, Aartselaar en Wilrijk.
Voor het leefmilieu van de bewoners in de Zuidrand is het ook beter, gezien er geen autostrade komt dwars door hun woongebied en men vermijdt dat het Waasland een fijnstofconcentratiekamp wordt.

Tot slot heeft het Consensusmodel een beter oplossend vermogen voor de mobiliteit, wat in elk model het uitgangspunt zou dienen te zijn. Een vergelijking via MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) zou dit alles kunnen aantonen.
Het Consensusmodel kan gefaseerd worden aangelegd, wat sneller de files op de huidige Ring helpt oplossen, wat dus meteen het Antwerpse leefmilieu zou verbeteren. Hierbij is het niet noodzakelijk in tegenspraak met de Vlaamse regering, noch met de Stad of andere spelers (op de R11bis na).

Sommige voordelen van andere modellen blijven, waarmee enkele wensen van overheid, haven en actiegroepen worden vervuld. Zo blijft de afbraak van het viaduct in Merksem met dit model mogelijk.
De files op de E17, voor woonwerk verkeer, verdwijnen. Hetzelfde geldt op de E313 en op de E19, zowel richting Brussel als naar Breda. De mogelijkheid om de Ring te overkappen blijf open, al blijft de timing daarvan belangrijk. Overkapping zou immers verbonden zijn met het afsluiten van enkele op- en afritten op de huidige Ring, omwille van de Europese tunnelrichtlijnen.
De immobiliteit in en om Antwerpen dient prioritair opgelost te worden, omdat dit de grootste en snelste verbetering zou zijn voor het leefmilieu van de omwonenden.
Verder zou het probleem van de gevangenis in Beveren meteen opgelost zijn.

Besluit:
Qua timing is het Consensusmodel de snelste oplossing. De andere modellen, met R11bis erin, zorgen er voor dat het dossier nog eens terug naar af zou gaan en dat na reeds 16 jaar van surplace. Het leefmilieu in en om Antwerpen zou er bij winnen, alsook het verkeer, onze economie en de haven. Zowel het Centrum als de Rand en het Waasland zouden minder fijn stof te verwerken krijgen, tegelijk is het ook goed voor de gezondheid van de chauffeurs die al jaren in de files staan.

Zonder de gevolgen van de huidige kopstaart ongevallen aan te dikken, willen we aanstippen dat er haast is, ook vanuit Europees zicht. Hopelijk kan dit model een brede steun krijgen in Antwerpen en wordt het daarna in Brussel verdedigd, eventueel na verdere optimalisatie.

Het Consensusmodel is politiek neutraal en ontstond uit een geest van samenwerking en win-win-win, eerder dan van uit tegenstellingen. Het model maakt de zaken ook eenvoudiger en overzichtelijk..
Het is ontworpen van uit algemener belang, om de files waarmee iedereen in Vlaanderen wel eens te maken krijgt zinvol en relatief zuinig op te lossen en om het doorgaand vrachtverkeer zo ver mogelijk van de bewoners weg te krijgen, in het belang van de toekomstige generaties.

take down
the paywall
steun ons nu!