Het voorstel binnen de regering over sociaal akkoord voor u onthuld
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Het voorstel binnen de regering over sociaal akkoord voor u onthuld

Vrijdagnacht rond een uur of drie bereikte de regering een akkoord over een bemiddelingsvoorstel aan de vakbonden en werkgevers. De regering neemt stukken uit het weggestemde interprofessioneel akkoord over, maar laat er ook enkele vallen.

vrijdag 11 februari 2011 13:00
Spread the love

De loonnorm

De regering kopieert de loonnorm uit het afgekeurde ontwerpakkoord. De lonen mogen in 2012 maximaal met 0,3 procent omhoog. De beloofde studie over het indexmechanisme komt er niet.

De welvaartsaanpassing van de uitkeringen

De regering voert uit wat er in het ontwerpakkoord staat. De uitkeringen van onder meer alleenstaande langdurig werklozen, samenwonende schoolverlaters en gepensioneerden gaan omhoog.

De vakbonden en werkgevers waren in het ontwerpakkoord overeengekomen om “gezien de moeilijke budgettaire toestand” slechts 60 procent van de wettelijk voorziene welvaartsenveloppe uit te voeren. De regering zal een voorstel voorleggen aan de Nationale Arbeidsraad over de besteding van de resterende 40 procent. Er zal voorrang worden verleend aan de pensioenen, de slachtoffers van arbeidsongevallen en invaliden.

Die 40 procent is goed voor 100 miljoen euro in 2011 en 200 miljoen euro in 2012.

Iets meer voor minimumlonen

Helemaal nieuw is de nettoverhoging van de minimumlonen. Via een verhoging van de werkbonus of een belastingvermindering (daar is de regering nog niet uit) zouden werknemers die werken aan een minimumloon netto 120 euro per jaar meer overhouden. De regering wil daarmee de zogenaamde werkloosheidsval wegwerken.

De regering verlengt ook alle bestaande akkoorden over onder meer brugpensioen voor zware beroepen.

Arbeiders/bedienden

Hier verandert er heel wat. Het ontwerpakkoord voorzag verschillende fases om de statuten naar elkaar te laten toegroeien. De regering beslist nu dat de nieuwe arbeiders vanaf 2012 15 procent meer opzeg krijgen en dus niet vanaf 2014 zoals voorzien in het ontwerpakkoord. Daartegenover staat dat de verhoging met 20 procent vanaf 2016 vervalt.

Voor de zogenaamde lagere bedienden (- 30.535 euro bruto per jaar) verandert er niets. In het ontwerpakkoord stond dat er vanaf 2016 een coëfficiënt van 0,98 zou berekend worden op hun opzegtermijn, dus een verkorting van die termijn met twee procent.

Voor de bedienden die meer dan 30.535 euro verdienen, wordt de opzegtermijn vastgeklikt op 1 maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden. De regering neemt dat luik over uit het ontwerpakkoord.

Vanaf 2012 wordt een coëfficiënt van 0,97 verrekend. Hun opzegtermijn vermindert dus met 3 procent. Vanaf 2014 wordt dat 0,94 “tenzij de sociale partners het eens worden over een andere coëfficiënt”.

Het ontwerpakkoord voorzag vanaf 2016 een coëfficiënt van 0,90 voor de hogere bedienden. Die verlaging vervalt.

Ook de verlaging voor de lagere bedienden in de laatste fase (vanaf 2016) met 2 procent vervalt.

De regering laat het stuk uit het ontwerpakkoord over de contouren van een definitieve regeling voor de harmonisering van het arbeiders- en bediendestatuut vallen.

Geen belastingen op eerste 2 weken opzeg

Ook in het luik arbeiders/bedienden komt de regering op de proppen met een totaal nieuw punt. Er komt een fiscale vrijstelling op de eerste twee weken opzeg. Dat zal voor alle werknemers gelden, ook voor de bestaande contracten. Minister van Werk Joëlle Milquet zou zwaar gelobbied hebben voor die vrijstelling.  

De crisismaatregelen worden verlengd voor onbepaalde duur. Het gaat onder meer om de tijdelijke werkloosheid voor bedienden.

Vanaf 2012 neemt de regering de aanpassing van de crisispremie volledig over uit het ontwerpakkoord. Die RVA-premie bedraagt nu 1666 euro.  Dat wordt 1250 euro voor arbeiders met minder dan 5 jaar anciënniteit en respectievelijk 2500 en 3750 euro voor 5 en 10 jaar anciënniteit.

En wat nu?

De regering heeft dit voorstel vanmiddag om 12u overgemaakt aan VBO-voorzitter Thomas Leysen die tevens voorzitter is van de Groep van 10 (onderhandelaars van werkgevers en vakbonden). Maandagmorgen ontvangt de regering de vakbonden en werkgevers.

take down
the paywall
steun ons nu!