De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Joke Schauvliege, voorzitster van de Europese Raad Leefmilieu

Open brief aan Joke Schauvliege, voorzitster van de Europese Raad Leefmilieu

dinsdag 16 november 2010 12:35
Spread the love

Mevrouw de Minister,

Allereerst willen wij u graag feliciteren voor het bereikte akkoord op de Biodiversiteitstop in Nagoya. Deze belangrijke stap naar een betere bescherming van onze natuur weerspiegelt de ambitie van de internationale gemeenschap om de verschillen opzij te schuiven en het behoud van ons leefmilieu te garanderen. Wij juichen het akkoord toe !

Maar ondanks deze bemoedigende resultaten blijven wij, Belgische jongerenvertegenwoordigers van de Vlaamse en Franstalige Jeugdraad, bezorgd om de voltooiing van een andere milieutop, die over de klimaatverandering in Cancun in december.  De klimaattop in Kopenhagen, eind 2009, betekende een koude douche voor de Europese Unie. Wij hebben het gevoel dat het Europese klimaatbeleid sindsdien zwalpt tussen gebrek aan ambitie en opperste verwarring. Het onvermogen van de Raad Leefmilieu om te kiezen voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30 % is daar een alarmerend voorbeeld van. Hoe gaat u meewerken aan een internationaal akkoord, Mevrouw de Minister, na de gemiste kans om de klimaatambities van de Europese gemeenschap terug scherp te stellen ? Welke concrete initiatieven zet u op het getouw ? Verschillende studies hebben nochtans aangetoond welke sociale, financiële, economische en milieugebonden voordelen zo’n verminderde uitstoot met zich mee zou kunnen brengen.

In het licht van deze vaststelling, pleiten wij, Belgische jongerenvertegenwoodigers, voor een proactieve herpositionering van het Belgisch voorzitterschap in het kader van de klimaatonderhandelingen in Cancun. Het is tijd voor een ambitieus, bindend en sociaal rechtvaardig akkoord ! Daarom, Mevrouw de Minister, vragen wij u om, samen met gelijkgezinde partners, het idee van een effectieve uitstootvermindering van broeikasgassen met 40% te verdedigen. Wetend dat de klimaatverandering nu al een negatieve invloed heeft op de armsten onder ons, stellen wij u overigens voor om de onmiddellijke invoering op de agenda te plaatsen van mechanismen die de overdracht van technologische en financiële middelen tussen Noord en Zuid mogelijk maken. Waarom geen werk maken van de invoering van een “Klimaatfonds”, Mevrouw de Minister, om de kwetsbaarsten de mogelijkheid te geven zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering ? Bovendien willen wij, als jongeren, specifiek duiden op het essentiële belang van structurele en financiële steun voor initiatieven in het onderwijs alsook voor de bewustmaking en de betrokkenheid van de bevolking. Deze zijn cruciaal om de bijdrage en het verantwoordelijkheidsgevoel van de bevolking te stimuleren in deze strijd die ons allen aangaat.

U zal binnenkort in Cancun werk maken van wat de toekomst voor ons in petto heeft.  Onze toekomst. We hopen echt dat u nu al niet een een mogelijke mislukking van de onderhandelingen overweegt. Dat zou politiek onverantwoord en diep teleurstellend zijn. De Belgische jeugd rekent op u en op het Belgisch voorzitterschap om de onderhandelingen een impuls te geven en onze verwachtingen te vervullen.

In de hoop dat deze brief u inspireert, verblijven wij,

Hoogachtend,

Brendan Coolsaet,
Thomas Eraly,
Pauline Remouchamps,

Vlaamse en Franstalige jongerenvertegenwoordigers voor klimaat.

take down
the paywall
steun ons nu!