De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuvens Comité Vaartkom tegen plannen voor zwembad
Interview -

Leuvens Comité Vaartkom tegen plannen voor zwembad

Hier een neerslag van het interview dat ik gisteren/maandagavond had voor Radio 2 Vlaams-Brabant met Mieke Smets van het Comité Vaartkom naar aanleiding van het feit dat zij net daarvoor de gemeenteraad had toegesproken over haar voorstel om de Leuvense plannen om een zwemzone te installeren in de Vaartkom te schrappen. Om het woord te voeren op de gemeenteraad verzamelde het Comité meer dan de nodige 750 handtekeningen.

dinsdag 29 juni 2021 15:34
Spread the love

 

Jullie zijn tegen de plannen van het stadsbestuur om een zwemvijver te creëren in de Vaartkom. Tijdens uw interventie verwees u de raadsleden in de eerste plaats naar de nu reeds zware nachtelijke overlast van hangjongeren. Kan je de huidige situatie schetsen.

Mieke Smets: De overlast is vorig jaar begonnen tussen de eerste en tweede coronagolf. Toen was alles dicht en ik begrijp dat jongeren buiten willen zijn, vrienden willen zien … Dat is echter heel snel geëscaleerd in tijd als in kracht. Sinds de afschaffing van de avondklok duurt de geluidsoverlast later en neemt het aantal decibels toe. En komt daarbij nog het kapot glas, vuil … Soms maken ze al iets kapot, springen ze op die bootjes of in de vaart, komen ze hun behoeftes doen tegen de gevels … Leuk is dat niet.

U vreest dat de leefbaarheid van de buurt nog verder in het gedrang komt als de stad doorgaat met haar plannen. Waarom?

“Wij zijn ook jong geweest en weten dat water trekt aan. Als er nog iets bijkomt waar men zich kan amuseren in het water, is het hek helemaal van de dam. Het is nu al compleet onverantwoord wat er hier ‘s nachts gebeurt. Het is erg om te zeggen, maar we zijn eigenlijk aan het wachten tot er iets ernstig gebeurt. Misschien dat men dan zal ingrijpen.

Ridouani spreekt op dit ogenblik niet meer van een zwembad maar van een watertuin met zwemgelegenheid met water dat gezuiverd wordt met rietplanten en dergelijke. Het wordt een biologisch project met een educatief luik… Verandert dat iets voor jullie?

Ik heb daar vooreerst of men het water op die manier voldoende kan zuiveren. Of het nu een zwemkom, zwemvijver of plonsbad is verandert niets aan de problematiek. Men gaat in het water willen gaan en er zijn nu ’s nachts al problemen genoeg. Verleden vrijdag bijvoorbeeld heb ik ’s nachts tussen 3 en 4 drie keer naar de politie moeten bellen. Toen stonden er nog een honderdtal mensen op het plein voor Opek. Er wordt hier duidelijk ook gedeald en niet een klein beetje.

U toonde zich ook boos omdat de buurt onvoldoende geraadpleegd werd over dit project. De stad heeft nochtans een adviesgroep in het leven geroepen die samen met het ontwerpteam de plannen opmaakt. Er zitten zelfs twee gelote burgers in.

Mieke Smets: Het is absoluut onvoldoende. De procedure is ook obscuur verlopen. De jury bestaat uit 13 leden. Bewoners van de Vaartkom zouden hierin een of twee stemmen krijgen. 1600 kregen een uitnodiging om hieraan te participeren. We weten echter niet wie gekozen werd. Ze mochten zich ook niet kenbaar maken en hebben ons ook nooit iets gevraagd. Dat is niet echt democratisch. Het is makkelijk om te zeggen dat de Vaartkom van iedereen is. Wij wonen hier wel, betalen flink veel belastingen en hebben er last.

U was ook verwonderd dat de stad hier zoveel geld aan besteedt. Samen met de geplande vergroening van de oevers, zitbanken, fietspaden, pontons op het water enz … is het project op dit ogenblik op 11 miljoen euro begroot.

“Wij zijn absoluut niet tegen de heraanleg en de vergroening van de Vaartkom. Natuurlijk willen wij dat het mooi is, maar het moet leefbaar blijven. Vandaar mijn vraag. Kan het gedeelte van het geld dat aan de zwemzone bestemd is niet gebruikt worden voor andere zaken die veel dringender zijn… Er is armoede in de stad, de horeca verzuipt, de handel weet niet waar ze het heeft… Die mensen helpen is toch wel belangrijker dan hier iets aanleggen dat op een zwemkom lijkt.

Jullie hebben alternatieven op vlak van waterbeleving.

Op internet vindt je 100 zaken die met waterbeleving te maken hebben. Wij waren vooral voorstander van iets dat aan kunst gerelateerd is. Veel initiatieven die zich in deze buurt vestigen hebben met kunst, creativiteit en inventiteit te maken. Dat zou de perfecte combinatie zijn. Ik heb de raadsleden een foto gestuurd van een aantal beelden die in een mooie beweging in het water staan en met eventueel een fontein daartussen. Dat is ook waterbeleving, stoort niemand en is bovendien mooi.

Tijdens de gemeenteraad kreeg Mieke Smets de steun van de volledige oppositie (N-VA, Open Vld, PVDA en Vlaams Belang) voor haar voorstel om de plannen voor het zwembad te schrappen. De meerderheid verwierp de vraag. Men wil de huidige procedure voor de opmaak van de plannen verder zetten.

Burgemeester Ridouani verwees in zijn antwoord naar het bestuursakkoord om van de Vaartkom een groene long te maken. De plannen voor een zwemzone, die momenteel begroot worden op 11 miljoen euro, maken deel uit van een globaal opzet om deze omgeving te vergroenen en te verfraaien met zitbanken, pontons op het water enz… Het ontwerp zal dit najaar klaar zijn en voorziet een watertuin met zwemwater dat op ecologische wijze gezuiverd wordt met riet en dergelijke.

Ridouani sprak tegen dat er onvoldoende inspraak georganiseerd wordt rond dit project. Hij verwees naar de 13-koppige groep die samen met het ontwerpbureau Tractebel het ontwerp voorbereidt. In deze groep zitten ook twee burgers die geloot werden uit de personen die hiervoor hun kandidatuur gesteld hadden. Hij beloofde dat er bij de uitwerking van de plannen maximaal zal rekening gehouden worden met de leefbaarheid van de buurt. De inspanningen om de actuele overlast tegen te gaan zullen opgedreven worden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!