Lula da Silva. Foto: Agência Brasil
Lula Da Silva,

Overwinningsspeech Lula: “Een Brazilië van vrede, democratie en kansen”

Op 30 oktober won Lula Da Silva de Braziliaanse presidentsverkiezingen. In zijn overwinningsspeech overloopt hij de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. "We moeten dit land op alle vlakken opnieuw opbouwen. Op het vlak van politiek, economie, openbaar bestuur, institutionele harmonie en internationale betrekkingen. Daarbij komt de zorg voor de meest hulpbehoevenden op de eerste plaats."

woensdag 9 november 2022 17:07
Spread the love

 

“Beste vrienden en vriendinnen.

 

We zijn aan het eind gekomen van een van de belangrijkste verkiezingen uit onze geschiedenis. Verkiezingen waarbij twee tegengestelde projecten voor het land oog in oog kwamen te staan, en die vandaag maar één grote winnaar kennen: het Braziliaanse volk.

Dit is niet mijn overwinning, noch die van de PT, noch die van de partijen die me tijdens deze campagne hebben gesteund. Dit is de overwinning van een gigantische democratische beweging die zich boven de politieke partijen en wars van persoonlijke belangen of ideologieën heeft gevormd, met als doel de democratie te doen zegevieren.

Dit is de overwinning van een gigantische democratische beweging.

Op deze historische 30 oktober liet de meerderheid van het Braziliaanse volk er geen twijfel over bestaan dat het meer democratie wil, en niet minder.

Het wil meer sociale inclusie en kansen voor iedereen, en niet minder. Het wil meer respect en begrip onder de Brazilianen, en niet minder. Kortom, het wil meer vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid in ons land, en niet minder.

Vandaag heeft het Braziliaanse volk getoond dat het meer wil dan louter de uitoefening van het heilige recht om te kiezen wie zijn leven gaat inrichten. Het wil actief deelhebben aan de beslissingen van de regering.

Vandaag heeft het Braziliaanse volk getoond dat het meer wil dan louter de uitoefening van het recht om te protesteren omdat het honger heeft, omdat er geen jobs voorhanden zijn, omdat hun loon ontoereikend is om waardig van te leven, omdat het geen toegang heeft tot gezondheidszorg en onderwijs, omdat het geen woning heeft om veilig in te leven en kinderen in groot te brengen, omdat het geen enkel toekomstperspectief heeft.

Het Braziliaanse volk wil goed leven, goed eten, goed wonen. Het wil een goeie job en een loon dat niet wordt uitgehold door de oplopende inflatie. Het wil openbare gezondheidszorg en openbaar onderwijs van hoge kwaliteit.

Het Braziliaanse volk wil goed leven, goed eten, goed wonen.

Het wil godsdienstvrijheid. Het wil boeken in plaats van wapens. Het wil naar het theater en de bioscoop gaan. Het wil toegang hebben tot alle culturele activiteiten, want cultuur is voedsel voor de ziel.

Het Braziliaanse volk wil weer hoop.

Dit is mijn invulling van het begrip democratie. Voor mij is democratie niet louter een mooi woord dat in de wet staat ingeschreven. Democratie is iets tastbaars, iets wat je onder de huid kruipt, iets waaraan we elke dag kunnen voortbouwen.

Voor deze democratie heeft het Braziliaanse volk vandaag in het stembureau gekozen, een democratie in de meest brede zin van het woord. Deze democratie was het – een ware, concrete democratie – waaraan we ons gedurende de hele campagne hebben gewijd.

En het is deze democratie waaraan we elke dag van onze regeerperiode zullen trachten gestalte te geven. Met een economische groei die over de hele bevolking zal verdeeld worden. Want die uitwerking moet de economie hebben, ze moet een instrument zijn dat eenieder een beter leven geeft. De economie is er niet om ongelijkheden te bestendigen.

Het wiel van de economie zal weer beginnen te draaien. We zullen nieuwe jobs creëren, de lonen herwaarderen en de schulden heronderhandelen van families die hun koopkracht hebben verloren.

Het wiel van de economie zal weer beginnen te draaien, zonder de armen te vergeten bij het opmaken van de begroting. Met steun aan de kleine en middelgrote landelijke producenten, die zorgen voor 70% van alle voedingswaren die op onze tafels komen.

Met alle mogelijke stimulansen voor micro- en kleine ondernemers, zodat ze hun uitzonderlijk creatief potentieel in dienst kunnen stellen van de ontwikkeling van het land.

We moeten onze doelstellingen verruimen. We moeten de strijd tegen geweldpleging jegens vrouwen opvoeren en ervoor zorgen dat vrouwen hetzelfde loon krijgen als mannen voor hetzelfde werk.

We moeten onvermoeibaar strijden tegen racisme, vooroordelen en discriminatie zodat witten, zwarten en inheemse inwoners dezelfde rechten en kansen krijgen.

Enkel op die manier zal het ons mogelijk zijn een land uit te bouwen dat van iedereen is. Een egalitair Brazilië dat voorrang geeft aan diegenen die hulp het hardst nodig hebben.

Een Brazilië van vrede, democratie en kansen.

Het plezier van Braziliaan te zijn

Beste vrienden en vriendinnen.

Vanaf 1 januari 2023 zal ik een beleid voeren voor 215 miljoen Brazilianen en niet enkel voor diegenen die op mij hebben gestemd. Er zijn geen twee Braziliës. We zijn één land, één volk, één grote natie.

Niemand heeft er belang bij te leven in een familie die door onenigheid wordt verscheurd. Het is tijd om families opnieuw te verenigen, het is tijd om de vriendschapsbanden opnieuw aan te halen die door misdadige haatzaaierij werden verbroken.

Niemand heeft er belang bij te leven in een verdeeld land, in een permanente staat van oorlog.

Dit land heeft vrede en eenheid nodig. Dit volk wil geen ruzie meer maken. Dit volk is het beu de ander als een vijand te zien die moet gevreesd of vernietigd worden.

Dit land heeft vrede en eenheid nodig. Dit volk wil geen ruzie meer maken.

Het is tijd om de wapens neer te leggen, wapens die nooit hadden mogen opgenomen worden. Wapens doden. En wij kiezen voor het leven.

De uitdaging is enorm. We moeten dit land op alle vlakken opnieuw opbouwen. Op het vlak van politiek, economie, openbaar bestuur, institutionele harmonie en internationale betrekkingen. Daarbij komt de zorg voor de meest hulpbehoevenden op de eerste plaats.

De ziel zelf van dit land moeten we opnieuw gestalte geven. Onze goedgeefsheid en solidariteit, ons respect voor verschil en onze naastenliefde moeten we hervinden.

We moeten het plezier van Braziliaan te zijn hervinden, en de fierheid die we altijd voelden voor het Groen en Geel en voor de vlag van ons land. Het Groen en Geel en de vlag die nooit aan een ander volk dan het Braziliaanse hebben toebehoord.

Onze grootste urgentie is voorgoed een einde te maken aan de honger. We mogen het niet normaal vinden dat miljoenen mannen, vrouwen en kinderen in dit land niets te eten hebben of het moeten doen met minder calorieën en proteïnen dan ze nodig hebben.

Onze grootste urgentie is voorgoed een einde te maken aan de honger.

Wij, de derde grootste producent ter wereld van voedingswaren en de grootste producent ter wereld van dierlijke proteïnen, wij die beschikken over technologie en een immens landbouwareaal, wij die producten uitvoeren naar alle hoeken van de wereld, hebben ook de plicht om ervoor te zorgen dat elke Braziliaan elke dag kan genieten van een ontbijt, een middagmaal en een avondmaal.

Dat zal nog maar eens de voornaamste uitdaging voor onze regering zijn.

We mogen het niet normaal vinden dat hele families zich verplicht zien op straat te slapen, blootgesteld aan kou, regen en geweld.

Daarom gaan we opnieuw werk maken van Minha Casa Minha Vida (Mijn Huis, Mijn Leven). Hierbij zullen we voorrang geven aan families met een laag inkomen. We zullen opnieuw de sociale inclusieprogramma’s opstarten die al 36 miljoen Brazillianen uit de extreme armoede hebben gehaald.

Brazilië kan niet langer leven met die reusachtige bodemloze put, die muur van beton en ongelijkheid die Brazilië verdeelt in ongelijke delen die elkaar niet honoreren. Dit land moet zich weer van zichzelf bewust worden. Het moet zich hervinden.

Brede maatschappelijke dialoog

Naast het gevecht tegen extreme armoede en honger moeten we in dit land ook de dialoog weer op gang brengen.

We moeten de dialoog met de wetgevende en de rechterlijke macht weer op de rails zetten. Zonder pogingen tot overdrijving, inmenging, controle of bevoordeling, maar met het vaste voornemen het harmonieuze en republikeinse samengaan van de drie machten weer zijn oude glans te geven.

We moeten de dialoog met de wetgevende en de rechterlijke macht weer op de rails zetten.

De democratische normaliteit is verankerd in de Grondwet. Zij is het die de rechten en plichten van elke macht, van elk instituut, van de strijdkrachten en van elk van ons voorschrijft.

De Grondwet regelt ons collectief bestaan en geen sterveling staat erboven. Niemand heeft het recht haar te negeren of te minachten.

Ook is er meer dan ooit nood aan een hervatting van de dialoog tussen het volk en de regering.

Met dit doel gaan we de nationale conferenties weer instellen. Zodat de belanghebbenden hun prioriteiten kunnen bepalen en voorstellen kunnen doen aan de regering inzake openbaar beleid op alle domeinen: onderwijs, gezondheid, veiligheid, vrouwenrechten, raciale gelijkheid, jeugdzaken, huisvesting en nog zovele andere.

Laten we weer de dialoog met de gouverneurs en de burgemeesters aangaan, om samen te beslissen welke beleidsmaatregelen voor elke bevolking prioritair zijn.

Tot welke partij de gouverneur en de burgemeester behoren, dat is niet belangrijk. We zullen altijd alles in het werk stellen om de levenskwaliteit van de bevolking van elke staat, van elke gemeente van dit land te verbeteren.

Ook gaan we de Raad voor Economische en Sociale Ontwikkeling weer instellen, om zo de dialoog tussen regering, ondernemers, werknemers en maatschappelijk middenveld weer in gang te zetten.

Met andere woorden, de belangrijke politieke beslissingen die van invloed zijn op de levens van 215 miljoen Brazilianen zullen niet heimelijk of in het holst van de nacht genomen worden, maar pas na een brede maatschappelijke dialoog.

Ik geloof stellig dat de belangrijkste problemen van Brazilië, van de wereld, van de mens kunnen opgelost worden door dialoog, eerder dan door bruut geweld.

Laat niemand twijfelen aan de kracht van het woord bij het streven naar verstandhouding en het gemene goed.

De wereld had heimwee naar Brazilië

Beste vrienden en vriendinnen.

Tijdens mijn internationale reizen en mijn ontmoetingen met leiders van vele landen heb ik maar al te vaak horen zeggen dat de wereld heimwee had naar Brazilië.

Het soevereine Brazilië, het Brazilië dat op gelijke voet gesprekken voerde met de rijkste en machtigste landen. En dat tegelijk bijdroeg tot de ontwikkeling van armere landen.

Het Brazilië dat steun verleende aan de ontwikkeling van de Afrikaanse landen, door middel van samenwerking, investeringen en overdracht van technologie.

Het Brazilië dat zich inspande voor de integratie van Zuid-Amerika, Latijns-Amerika en de Caraïben, dat mee zijn schouders zette onder Mercosur, dat bijdroeg tot de oprichting van de G-20, UNASUR, CELAC en BRICS.

Vandaag zeggen we tegen de wereld dat Brazilië terug is. Dat Brazilië te groot is om gereduceerd te worden tot de trieste rol van paria van de wereld.

Vandaag zeggen we tegen de wereld dat Brazilië terug is.

We gaan de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en stabiliteit van het land herwinnen, zodat investeerders in binnen- en buitenland opnieuw vertrouwen krijgen in Brazilië. Zodat ze ons land niet langer zien als een bron van onverwijld en roofzuchtig gewin, en onze partners worden op weg naar economische groei met oog voor sociale inclusie en duurzame bescherming van het milieu.

We willen een rechtvaardigere internationale handel. We willen onze partnerschappen met de Verenigde Staten en de Europese Unie nieuw leven inblazen, onder nieuwe condities. We zijn niet geïnteresseerd in handelsakkoorden die ons land veroordelen tot de eeuwige rol van exporteur van consumptiegoederen en grondstoffen.

Laten we Brazilië herindustrialiseren, laten we investeren in de groene en digitale economie, laten we de creativiteit van onze zakenlui en ondernemers de nodige steun geven. We willen ook kennis exporteren.

We zullen weer strijden voor een nieuwe wereldautoriteit, door meer landen te laten toetreden tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en het vetorecht, nadelig voor het evenwicht onder de landen, af te schaffen.

We zijn klaar om ons weer in te zetten voor de strijd tegen honger en ongelijkheid in de wereld, om weer te streven naar vrede onder de volkeren.

Strijd tegen de klimaatcrisis

Brazilië is klaar om weer een leidende rol te spelen in de strijd tegen de klimaatcrisis, door al onze biotopen te beschermen, in de eerste plaats het Amazoneregenwoud.

Tijdens onze voorgaande regeerperiodes zijn we erin geslaagd de ontbossing van het Amazoneregenwoud met 80% te verminderen, met een belangrijke daling van de uitstoot van broeikasgassen tot gevolg.

Laten we nu strijden voor 0% ontbossing van het Amazoneregenwoud.

Laten we nu strijden voor 0% ontbossing van het Amazoneregenwoud.

Brazilië en onze planeet hebben een levend Amazoneregenwoud nodig. Eén rechtopstaande boom is meer waard dan tonnen hout die illegaal worden afgevoerd door diegenen die enkel denken aan snel gewin, ten koste van het leven op aarde. Eén rivier met zuiver water is veel meer waard dan al het goud dat wordt gedolven waarbij door het gebruik van kwik de fauna sterft en menselijk leven in gevaar komt.

Als een inheems meisje wordt vermoord door toedoen van de winzucht van milieuterroristen, dan sterft tegelijk met haar een stukje menselijkheid.

Daarom zullen we opnieuw toezicht houden op het Amazoneregenwoud en de strijd aanbinden met alle illegale activiteiten, of het nu gaat om mijnbouw, houtkap of niet geoorloofde landbouw.

Tegelijk zullen we werk maken van de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen die in de regio van het Amazoneregenwoud leven. We zullen nogmaals bewijzen dat het mogelijk is om rijkdom te genereren zonder schade toe te brengen aan het milieu.

We zullen nogmaals bewijzen dat het mogelijk is om rijkdom te genereren zonder schade toe te brengen aan het milieu.

We staan open voor internationale samenwerking inzake de bescherming van het Amazoneregenwoud, zowel op het gebied van investeringen als in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Maar Brazilië zal altijd de leiding op zich nemen, zonder ooit te verzaken aan onze soevereiniteit.

We zullen ons inzetten voor de inheemse volkeren, voor de andere volkeren van het oerwoud en voor de biodiversiteit. We willen milieuvrede sluiten.

We zijn niet geïnteresseerd in een oorlog om het milieu, maar we staan klaar om het tegen om het even welke bedreiging te verdedigen.

O Brasil tem jeito

Beste vrienden en vriendinnen.

Het nieuwe Brazilië waaraan we vanaf 1 januari vorm zullen geven, belangt niet enkel het Braziliaanse volk aan, maar alle mensen die zich inzetten voor vrede, solidariteit en broederlijkheid, waar ook ter wereld.

Verleden woensdag heeft paus Franciscus Brazilië een belangrijke boodschap gestuurd; hij liet weten dat hij bad voor het Braziliaanse volk opdat het gespaard zou blijven van haat, onverdraagzaamheid en geweld.

Ik wil aangeven dat wij hetzelfde willen; we zullen ons onvermoeibaar inzetten voor een Brazilië waar de liefde wint van de haat, de waarheid triomfeert over de leugen en de hoop de vrees overtreft.

Elke dag van mijn leven neem ik naastenliefde, het belangrijkste gebod van Jezus Christus, op in mijn gedachten. Daarom geloof ik dat liefde altijd de grootste deugd van een goed leider moet zijn, liefde voor zijn land en voor zijn volk.

Wat ons betreft, zal het in dit land niet aan liefde ontbreken. We zullen met grote genegenheid voor Brazilië en het Braziliaanse volk zorgen. We zullen leven in een nieuwe tijd. Een tijd van vrede, liefde en hoop.

Een tijd waarin het Braziliaanse volk weer het recht zal hebben om te dromen. En weer de kansen zal krijgen om al die dromen waar te maken.

Daartoe wil ik elke Braziliaan en Braziliaanse uitnodigen, voor welke kandidaat hij of zij bij deze verkiezingen ook heeft gestemd. Laten we ons meer dan ooit samen inzetten voor Brazilië, met meer oog voor onze gelijkenissen dan voor onze verschillen.

Laten we ons meer dan ooit samen inzetten voor Brazilië, met meer oog voor onze gelijkenissen dan voor onze verschillen.

Ik ben me bewust van de omvang van de missie die de geschiedenis voor mij in petto heeft en ik weet dat ik ze niet alleen tot een goed einde kan brengen. Ik zal iedereen nodig hebben – politieke partijen, arbeiders, zakenlui, volksvertegenwoordigers, gouverneurs, burgemeesters, belijders van alle religies. Brazilianen die dromen van een beter ontwikkeld, rechtvaardiger en broederlijker Brazilië.

Ik zeg hier opnieuw wat ik tijdens de hele campagne al bij herhaling heb gezegd. Die uitspraak was niet zomaar een belofte van een kandidaat, maar een geloofsbelijdenis, een levenslang engagement.

O Brasil tem jeito (Brazilië gaat de goeie kant op). Allemaal samen kunnen we dit land weer heel maken en een Brazilië uitbouwen dat even groot is als onze dromen – met alle kansen om die dromen ook waar te maken.

Nogmaals wil ik het Braziliaanse volk mijn eeuwige dank betuigen. Ik omhels jullie, en moge God onze tocht zegenen.”

 

De speech van Lula werd vertaald door Ronald Decelle.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!