Brugge maakt sociaal woonproject in Dampoortstraat
Brugge, OCMW, !Groen, Sociaal woonproject -

Brugge maakt sociaal woonproject in Dampoortstraat

maandag 19 december 2011 20:16
Spread the love

Uit de recent gepubliceerde Stadsmonitor blijkt nogmaals dat Brugge de duurste stad is om te wonen. Groen! Brugge haalde in het verleden reeds meerdere malen aan dat de stad een belangrijke rol te spelen heeft in het betaalbaar houden van de stad voor Bruggelingen. Zo dient er zich nu een concrete mogelijkheid aan voor de stad. In de Dampoortstraat wordt een perceel verkocht waarop zich nu goedkope, kleine woningen bevinden. Op deze plaats wonen mensen die elders op de woningmarkt moeilijk aan bod kunnen komen. Bovendien valt de plaats op door de onderlinge samenhorigheid, de sociale cohesie en solidariteit tussen de mensen die er wonen.

“Indien deze grond als projectgrond in privé-handen terecht komt, is de kans reëel dat ontwikkelaars eieren voor hun geld zullen kiezen en dat de mensen die er nu wonen zullen moeten verdwijnen wegens niet rendabel genoeg.” Zo zegt Sammy Roelant.  “Het is heel waarschijnlijk dat er dure appartementen in de plaats zullen komen.” Groen! Brugge vraagt daarom aan het OCMW  om deze grond aan te kopen.

Dit moet het ook mogelijk maken om de door de eigenaar begonnen verbeteringswerken tot een goed einde te brengen, zodat deze mensen in een kwaliteitsvolle leefomgeving kunnen wonen.

Uit de Stadsmonitor blijkt dat Brugge met zijn 6,44% sociale woningen bijna 2% achterop hinkt in vergelijking met het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden.  Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering wat betreft sociaal woningaanbod. Bovendien blijkt uit diezelfde Stadsmonitor dat ook de spreiding van de sociale woningen beter kan: bijna tweemaal zoveel sociale woningen bevinden zich in het stadscentrum in vergelijking met de rand.

“Schepen Van Volcem mag dan wel met cijfers goochelen op een vrij creatieve wijze, en vreemde uitspraken doen over het gemiddelde inkomen van Bruggelingen  om de dure woningprijzen en haar beleid te verantwoorden, het feit blijft dat in 2011  8 procent van de Bruggelingen betalingsmoeilijkheden had met de primaire woonkosten.”aldus Sammy Roelant. “Het lijkt weinig waarschijnlijk, met de huidige economische crisis, dat de situatie voor deze gezinnen veel zal verbeteren. Het wordt dus dringend tijd voor een nieuw, sociaal woningbeleid. Een woonbeleid waarbij elke Bruggeling zijn plaats vind in onze stad, niet een beleid waar dure woningprijzen en bemiddelde inwijkelingen voor sociale verdringing zorgen.”

 

take down
the paywall
steun ons nu!