Brugge, Xenofobie, Jong Groen, Autonome Nationalisten, Linkse Militanten -

Autonome Nationalisten versus Linkse Militanten

Autonome Nationalisten versus Linkse Militanten
zondag 17 februari 2013 19:59

De ‘Autonome Nationalisten’ hebben zaterdag in het centrum van Brugge gedemonstreerd tegen zinloos geweld.
Via sociale media was opgeroepen tot een tegenbetoging door ‘Linkse Militanten’ om duidelijk te maken dat in Brugge geen plaats is voor nazipropaganda en racisme.

De ‘Autonome Nationalisten’ is een organisatie die jongeren wil mobiliseren buiten het traditionele landschap van de huidige ‘Vlaamse Beweging’ om te komen tot een onafhankelijk Vlaanderen. Zij beschouwen zich als het ‘Zwarte Blok’ in Vlaanderen.

Strijdpunten

  • Alles in het werk stellen om de Vlaamse identiteit te bewaren tegen de oprukkende multiculturele krachten.
  • Het staatshoofd wordt aangesteld door het volk en is geen creatie van erfopvolging.
  • Het verwerpen van elk initiatief dat de positie van het gezin binnen de samenleving ondermijnt, aantast of vernietigt. Alternatieve of experimentele samenlevingsvormen zijn niet de norm.
  • De jeugd moet de kans krijgen zelfstandig en vrij haar mening te vormen zonder het hoofd volgepropt te krijgen met volksvreemde en misleidende slogans en begrippen.
  • Anti-antifa. Antifa denkt dat ze zomaar iedereen, die anders denkt, slecht kan maken bij de jeugd.
  • Geen enkel volk heeft recht op het vaderland van een ander. Daarom de eis dat personen van niet-Europese afkomst een toekomst opbouwen in hun eigen vaderland.
  • Geen ontwikkelingshulp in ver afgelegen landen.

Symbool

Als symbool hebben zij gekozen voor het gaffelkruis, een symbool uit de steen- en bronstijd in Midden-Europa. Het gaffelkruis staat voor het verwerken van een gedachte tot een daad of een feit.

Persmededeling Jong Groen

Jong Groen Brugge heeft zaterdag 16 februari haar steun betuigd aan de betoging tegen xenofobische oprispingen, in de vorm van het Autonome Nationalisme, in onze stad.

Na enige verdieping in het achterliggende verhaal en de ideologie van deze Autonome Nationalisten, voelen wij ons als jonge progressieven verplicht om een vreedzaam, non-provocerend signaal te sturen over onze Brugse kasseien. We baseren onze steunbetuiging op de overlappende consensus, die wijdverbreid is in vele lagen van de samenleving inzake het extremistische discours.

Deze tweede betoging is van onze kant dan ook op geen enkele manier een legitimering van het dogmatische extreemlinkse gedachtegoed, omdat we dit resoluut afwijzen. Als basisdemocraten is het recht op betoging voor ons een essentieel gegeven, welke partij dit recht ook wenst uit te oefenen. Maar, dit recht kan enkel genuttigd worden indien men zich aan de basisrecepten van onze democratie houdt en het betoog geen strafrechtelijke elementen bevat. Mogelijks zoeken de Autonome Nationalisten toch een grijze zone op.

De Autonome Nationalisten wensen te betogen tegen zinloos geweld, maar na enig doorgronden, is duidelijk geworden dat deze misleidende spuiende mist, een betoging is tegen zinloos geweld op het eigen volk. Hierbij leggen we de nadruk op het concept van het ‘eigen volk’.

Deze maatschappelijke tweedeling, dit wij-zij-denken, waarvan de logische consequentie, in de geesten van diegenen die dergelijke analysekader hanteren, het legitimeren van geweld tegen mensen die niet tot het ‘eigen volk’ behoren. Dit botst met alles waarvoor een democratie staat, we verwijzen bijvoorbeeld naar de grondwettelijke en universele rechten waarover minderheden kunnen beschikken.

Dit discours staat haaks op ons maatschappijmodel van gelijke rechten voor haar burgers. Zinloos geweld is kleurloos, natieloos en jammer genoeg universeel voorkomend. De bovenstaande boodschap wakkert deze alleen maar aan.

Een ideologie die zich spiegelt aan grote voorbeelden als Poetin, de massamoorden in Syrië en ijvert voor een negationistische geschiedschrijving behoort een duidelijk democratisch signaal te krijgen. We hebben al deze info letterlijk van hun website geplukt.

We zijn dan ook erg verbaasd over de desinteresse die er heerst in het maatschappelijke middenveld, want deze beweging kadert in een breder verhaal dat veel verder gaat dan “louter de orde handhaven in Brugge”. 

Het is ons opgevallen dat de antibetoging onmiddellijk in de hoek van extreemlinks wordt geduwd door enkele media waardoor zij bijdragen aan de polemiek. Wij kunnen ons absoluut niet vinden in deze categorisatie omdat wij een louter vreedzaam doel nastreven.

Daarenboven kan onze ecologische beweging niet ingebracht worden in het traditionele links-rechts verhaal en is het een inherente basisdemocratische progressieve beweging. Wij willen kunnen betogen, zonder onmiddellijk extreemlinks te worden genoemd en zonder te vervallen in een labelpolemiek.

Na een democratisch besluitvormingsproces vindt Jong Groen Brugge dat zij het thema zinloos geweld, komende zaterdag in het juiste licht moet plaatsen. Bestaat er zoiets als geweld dat een zin in zich draagt?

Wij als progressieve jongerenorganisatie willen niet afgesloten in ons salon blijven zitten en vinden dat het tijd is om terug actief een progressief antwoord en alternatief te bieden.

Klaas Janssens

Klaas Janssens is bestuurslid van Jong Groen

take down
the paywall
steun ons nu!