De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

#iedereenaanboord-campagne. Bron: Orbit vzw.
Opinie - Orbit vzw

ORBIT pleit na verkiezingszondag voor 5 cruciale investeringen in de superdiverse migratiesamenleving

dinsdag 4 juni 2019 00:46
Spread the love

De verkiezingsuitslag van 26 mei leidt tot heel verschillende reacties. Allerhande analyses doen de ronde. Of je ‘het zag aankomen’ of niet, doet er niet toe. We moeten nu handelen. ORBIT voerde campagne onder de noemer #iedereenaanboord. Dat was een bewuste keuze. ORBIT komt niet alleen op voor een menswaardig integratie- en migratiebeleid en tegen racisme. ORBIT is bondgenoot van alle burgers die samenleven in de superdiverse samenleving. ORBIT verwacht dat ook van politici.

ORBIT wil politici aan het werk zien die #iedereenaanboord nemen en daarin durven te investeren. Doen ze dat niet, dan organiseren ze de verdere opsplitsing van bevolkingsgroepen, de ongelijke behandeling en de maatschappelijke onrust die daarvan het gevolg is. ORBIT wil daarom dat de nieuwe regeringen meteen investeren in vijf cruciale domeinen.

 

#iedereenaanboord door meer politieke participatie van alle burgers

Burgers met en zonder een migratiegeschiedenis hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de opbouw van het gewest, de gemeente en wijk waar ze leven, wonen en werken. De middelen om dat te doen, zijn nu te beperkt. ORBIT is overtuigd dat burgerparticipatie een hefboom is om iedereen – Belgen en niet-Belgen – dichter bij elkaar te brengen en om beslissingen te nemen in ieders en het algemeen belang.

Gemeenten kunnen er meteen voor zorgen dat alle burgers die gemeentelijk kiesrecht hebben, op tijd geregistreerd worden. Nieuwe volksvertegenwoordigers kunnen meteen werk maken van voorstellen om EU en niet-EU burgers die geen Belg zijn, een groter stem en kiesrecht krijgen in de beslissingen van de gewest- en gemeenschapsparlementen. De Vlaamse en Brusselse regeringen kunnen meteen budgetten vrijmaken om de lokale burgerparticipatie te ondersteunen en bestaande participatie-instrumenten intercultureel te maken.

 

#iedereenaanboord door een verhoogd budget samenlevingsopbouw, sociaal-cultureel werk en intercultureel onderwijsbeleid

Interlevensbeschouwelijke en interculturele dialooginitiatieven enerzijds en verbindende projecten van samenlevingsopbouw anderzijds zorgen ervoor dat we elkaar beter verstaan. Ze maken (snelle) maatschappelijke veranderingen bespreekbaar en leren burgers samenwerken aan hun gemeenschappelijke toekomst. Burgerinitiatieven en organisaties spreiden kennis, verhogen creativiteit en leren ons kennismaken met ieders waarheid en wijsheid. Daarnaast is intercultureel onderwijsbeleid de noodzakelijke educatieve hefboom voor de superdiverse samenleving. Meer leraren en docenten met een migratieachtergrond voor de klas verhogen het effect en de impact.

Door extra investeringen kunnen de Vlaamse en Brusselse regeringen meteen initiatieven van samenlevingsopbouw, sociaal-cultureel werk en interlevensbeschouwelijke en interculturele dialoog meer zichtbaarheid en meer ruimte geven in beleidsvoorbereidende debatten. Politici kunnen het middenveld en burgerinitiatieven maar beter appreciëren. Zeker in het migratie- en integratiebeleid is een breed beraad met alle actoren nodig. Want migratie is geen verkiezings- maar een beleidsthema.

Het is cruciaal meteen te investeren in intercultureel onderwijsbeleid. Pak het lerarentekort aan, door met een bijzonder budget ‘leerkrachtentalent met een migratieachtergrond’ aan te boren.

 

#iedereenaanboord door een superinvestering in woningbouw en woonbeleid voor kwetsbare groepen

Het Vlaamse en Brusselse woonbeleid zijn ziek. Wie niet goed woont, voelt zich als hele mens vernederd, stuurloos en (geestelijk) ongezond. Woonzoekers kunnen bijv. niet starten met hun integratieproces en geraken niet ingeschakeld op de werkvloer. Ze blijven ondergeschoold. Hun kinderen ervaren hindernissen in hun schoolcarrière. Erkende vluchtelingen en andere kwetsbare huurders die geen waardig en betaalbaar onderdak vinden, worden nu in de armoede geduwd. Daardoor krijgen verdeeldheid en ongenoegen alle ruimte.

De Vlaamse en Brusselse regeringen kunnen – naast investeringen in extra sociale woningen – meteen inzetten op doorgangs- en noodwoningen, huurders- en verhuurderssubsidies om de woningmarkt socialer te maken, het model Melding Tijdelijk Wonen uitbreiden, bestaande (ook leegstaande) woonruimte openbreken, …. De tijd tikt!

 

#iedereenaanboord door moderne immigratiediensten en respect voor het belang van het kind in migratiezaken

De huidige Federale Dienst Vreemdelingenzaken voldoet niet. Er zijn al verschillende rapporten over het disfunctioneren. Vaak wordt het vreemdelingenrecht versmald en is er een eigenzinnige interpretatie van de bestaande regelgeving. Ongemotiveerde en onbegrijpelijke beslissingen zijn dagelijkse praktijk. In vele gemeenten zijn de immigratiediensten nog niet ‘bij de tijd’. Dat is echter cruciaal om nieuwe burgers bij te staan in hun administratieve verplichtingen. Tenslotte stellen we vast dat het belang van het kind geen systematisch uitgangspunt is in migratiezaken.

De Federale, Vlaamse en Brusselse regeringen kunnen meteen een masterplan ontwikkelen om onze immigratiediensten – centraal en lokaal – te moderniseren en klantvriendelijk te maken. Dat is goed voor iedereen omdat het mensen uit een administratief doolhof bevrijdt. Een externe audit moet leiden tot die noodzakelijke reorganisatie.

Zowel in het hoorrecht in verblijfs- en beschermingsdossiers, als in de organisatie van de opvangstructuren en het beleid naar niet-begeleide minderjarigen moet ‘het belang van het kind’ systematisch geïntroduceerd als uitgangspunt en praktijk.

 

#iedereenaanboord door een interfederaal actieplan tegen racisme

België heeft op alle niveaus een falende aanpak van racisme. Hoewel her en der interessante initiatieven werden genomen, is er na 18 jaar geen interfederaal actieplan tegen racisme. Het structureel racisme is diep geworteld in onze instellingen en hoofden. De slachtoffers ervan nemen toe. In verschillende wetsvoorstellen over sociale rechten en sociale zekerheid wordt een splitsing tussen ‘wij en zij’ meer en meer het uitgangspunt. Waar dat naartoe leidt weten we: georganiseerde vernedering en verpaupering van bepaalde groepen. Geen enkele samenleving heeft er baat bij om mensen in armoede te duwen, nooit en zeker niet op basis van origine of huidskleur. Dat is onaanvaardbaar, noch in onze gewesten, noch in België, noch in Europa.

De Federale regering en andere regeringen kunnen meteen het interfederaal actieplan tegen racisme in de kern van hun regeerakkoorden zetten. Zij kunnen de Coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme betrekken om het ambitieus in te vullen. We hebben veel werk voor de boeg om in justitie, politie, openbare diensten, media, op de werkvloer, in de huisvesting en het onderwijs,… racisme te keren. Dat vraagt inzet van structurele middelen en een slimme media-aanpak. We moeten het gesprek over vooroordelen en racistisch gedrag effectief voeren en daarom effectief investeren in training van een bondgenotenstrategie tegen racisme.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!