De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Niet de arme gezinnen, maar nucleaire sector laten opdraaien voor meerkost zonnepanelen”
Samenlevingsopbouw, Energiearmoede, Groenestroomsubsidies -

“Niet de arme gezinnen, maar nucleaire sector laten opdraaien voor meerkost zonnepanelen”

maandag 28 maart 2011 16:43
Spread the love

De sector Samenlevingsopbouw, die al vele jaren projecten ontplooit in de strijd tegen energiearmoede in Vlaanderen en Brussel, kant zich fors tegen de door de CREG aangekondigde tariefverhoging voor elektriciteit. Nu al slagen vele tienduizenden gezinnen er niet meer in om hun energiefacturen te betalen. Dat ook deze gezinnen mee zouden moeten opdraaien voor het succes van groenestroomcertificaten is vanuit sociaal oogpunt onaanvaardbaar.

Op donderdag 31 maart beslist het directiecomité van de CREG (de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België) over een verhoging van het distributienettarief. Voor een gezin met gemiddeld verbruik dat is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van Eandis (de distributienetbeheerder die ca. 80% van alle Vlaamse stroomverbruikers covert) zou dit minimaal leiden tot een verhoging van de elektriciteitsfactuur met 72 euro per jaar. De CREG wijdt de geplande tariefverhoging aan de explosieve toename van de vraag naar groenestroomsubsidies. Deze worden toegekend aan gezinnen en bedrijven die investeren in zonnepanelen en andere vormen van hernieuwbare energie.

Dat ook gezinnen die kampen met energiearmoede getroffen zouden worden door deze forfaitaire tariefverhoging is  voor ons onaanvaardbaar”, aldus Geert Marrin, beleidswoordvoerder van de sector Samenlevingsopbouw. “Een tariefverhoging van 72 euro per jaar mag dan al weinig lijken voor een doorsnee gezin. Maar de meer dan 100.000 Vlaamse gezinnen die nu al zijn aangewezen op de distributienetbeheerder omdat ze de energiefacturen van hun commerciële leverancier niet langer konden betalen, zinken door tariefverhogingen als deze steeds dieper weg in een moeras van schulden en energiearmoede.”

Geert Marrin: “Ook als sociale organisatie scharen we ons voluit achter de doelstelling om tegen 2050 100% van onze energie te puren uit hernieuwbare bronnen. Dat zal ook in de toekomst subsidies vergen die gezinnen en bedrijven aanmoedigen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar de kostprijs van deze subsidies kan en mag niet langer afgewenteld worden op de zwakste groepen in onze samenleving.

Zij bewonen vaak huizen van ondermaatse kwaliteit waardoor ze veel hogere energiefacturen moeten torsen dan doorsnee gezinnen. Ze zijn veel vaker huurder dan eigenaar van deze woningen waardoor ze zelf niet eens impact hebben op de kwaliteit ervan. En of ze nu huurder of eigenaar zijn: zonnepanelen vormen voor hen zonder uitzondering een volstrekt onbereikbare droom. Net die zwakste gezinnen mee laten opdraaien voor de kosten verbonden aan groenestroomsubsidies is vanuit ethisch oogpunt dan ook onaanvaardbaar.”

De sector Samenlevingsopbouw vraagt dat bijdragen voor groenestroomsubsidies via de energiefactuur niet langer zouden doorgerekend worden aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Concreet kan dat door een vrijstelling voor wie het statuut van ‘beschermde afnemer’ geniet, waaronder mensen met een leefloon, mensen met een handicap en hulpbehoevende bejaarden. De sector Samenlevingsopbouw vraagt bovendien dat hierbij – op zijn minst – zou teruggegrepen worden naar de categorieën van rechthebbenden zoals die tot 1 juli 2009 gold: tot dan kwamen immers ook personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, personen in collectieve schuldenregeling en personen in budgetbegeleiding bij het OCMW in aanmerking voor een statuut van beschermde afnemer. Ook andere categorieën dienen overwogen te worden.

Een dergelijke sociale bijsturing is niet alleen voor de betrokken gezinnen die kampen met energiearmoede van groot belang, ze is ook noodzakelijk om het maatschappelijk draagvlak voor groenestroomsubsidies in stand te houden en zelfs te versterken”, besluit Marrin. “We vragen de CREG dan ook met aandrang om de beslissing over een tariefverhoging uit te stellen tot de betrokken ministers op federaal en gewestelijk niveau hier ook effectief werk van gemaakt hebben.”

De financiering van deze sociale bijsturing van het systeem van groenestroomsubsidies kan voor de sector Samenlevingsopbouw gebeuren door een hogere belasting op oude kerncentrales in ons land.    

Meer informatie:

Geert Marrin (0474/66.33.78)

take down
the paywall
steun ons nu!