De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Blog is frontale aanval op de joodse organisaties in Belgie
Hans Knoop

Blog is frontale aanval op de joodse organisaties in Belgie

Op zijn blog van gisteren lanceert Geeraard Peeters een frontale aanval op de joodse organisaties in Belgie omdat die in navolging van het Israelische leger geen enkele waarde zouden toekennen aan Palestijns leven.

woensdag 30 juli 2014 11:21
Spread the love

Aanleiding tot deze aantijging vormde een opiniestuk van mijn hand dat gisteren in zowel De Standaard als NRC- Handelsblad werd gepubliceerd en waarin ik op basis van het humanitair oorlogsrecht uiteen zette dat er door Israel- anders dan wordt beweerd- helemaal geen disproportioneel geweld wordt gebruikt en dit ook nimmer aan de aantallen slachtoffers over en weer is af te leiden.

Gezien het feit dat ik als journalist, jood en woordvoerder van het Forum der Joodse Organisaties optreed en ook in die hoedanigheid mijn artikel ondertekende achtte de heer Peeters kennelijk de weg vrij een aanval op de Belgische joodse gemeenschap te kunnen inzetten.

De heer Peeters gaat op volstrekt ondeskundige, feitelijk onjuiste en eenzijdige wijze in op wat naar zijn mening de oorzaken van de huidige oorlog zouden zijn.

Het is verleidelijk die beweringen stuk voor stuk te weerleggen, maar ik doe dit niet omdat ik daarmee in zijn val zou trappen. Nadrukkelijk heb ik in mijn opiniestuk het antwoord op de vraag wie er aan de huidige oorlog schuld draagt vermeden. Allereerst omdat aantallen slachtoffers die vraag niet beantwoorden en ten tweede omdat in het oorlogsrecht deze vraag- om goede reden- evenmin aan de orde komt. Het humanitair oorlogsrecht houdt zich uitsluitend bezig met de zgn. rules of engagement.

Dat Hamas  (door zowel de VS als EU als terroristische organisatie aangemerkt!) zich aan die regels niet gebonden acht omdat het een “verzetsorganisatie” zou betreffen is enkele jaren geleden in het jegens Israel zeer kritische rapport van de Commissie Goldstone naar het rijk der fabelen verwezen. Ook een zgn. a-symetrische oorlog is aan de rules of engagement gebonden. Het afvuren door Hamas op Israelische bevolkingscentra wordt door Goldstone dan ook als “oorlogsmisdaad” gekwalificeerd, evenals het door Hamas gebruik van menselijke schilden.

De aantijging van de heer Peeters dat joden niet om Palestijns leven zouden geven is over de rand. Ik wil de heer Peeters er op wijzen dat het beschermen van het menselijk leven- elk menselijk leven!- in de joodse religie en ethiek het hoogste gebod is dat verder alle ge en verboden overrulet. Zo moet b.v. een orthodox joodse arts alle shabbat- regels overtreden als hij daarmee een  leven redden kan.

Tot het uitbreken van de huidige oorlog werden er- ondanks de blokkade- tientallen, zoal niet honderden Gazaanse kinderen behandeld en verpleegd in Israelische ziekenhuizen. Bij het uitbreken van de oorlog heeft het Israelische leger op de grensovergang een enorm veldhospitaal ingericht speciaal bedoeld voor de behandeling van gewonde burgers in Gaza. Zeer weinigen hebben daar tot dusverre gebruik van gemaakt omdat men bevreesd is voor wraak van Hamas.

Het is het fundamentalistische Hamas dat geen enkel respect voor het leven toont. Noch dat van joden, noch dat van de eigen mensen.

Uit recente gegevens is b.v. gebleken dat bij het aanleggen van het tunnelnetwerk in Gaza onder dwang van Hamas kinderen zijn ingezet. Ruim 160 kinderen hebben bij die werkzaamheden het leven gelaten!

Consequent zet de heer Peeters zijn lezers ook op het verkeerde been door de indruk te wekken alsof Gaza door Israel zou zijn bezet. Het schijnt hem te zijn ontgaan dat die bezetting al jaren terug door Israel is opgeheven. Tot het uitbreken van deze oorlog bevond zich geen enkele Israelische burger of militair op Gazaans grondgebied.

Dat het gebied door Israel was afgegrendeld lijkt mij alleszins terecht. Na het vertrek van Israel werd vrijwel dagelijks zuid- Israel met raketten bestookt. Om daar een eind aan te maken besloot men het gebied middels een blokkade af te grendelen. Ondanks die blokkade heeft Hamas kennelijk toch kans gezien een Maginot- achtig tunnelsysteem te bouwen van waaruit dood en verderf op Israelische burgers diende te worden uitgestort. Kritiek op die blokkade lijkt mij terecht, maar dan alleen in die zin dat deze zo lek als een mandje was en de Hamas- leiding in staat heeft gesteld als multimiljonairs in luxe villa’s in het gebied ten koste van de bevolking te leven.

Het verwijt van de heer Peeters dat joden geen waarde hechten aan Palestijns leven is een even beledigende als feitelijk onjuiste misslag. De heer Peeters is niet alleen ondeskundig, maar bovenal boosaardig!

take down
the paywall
steun ons nu!