Schepen Nancy Bourgoignie (SP.a) legt uit waarom ze er zo 'toegetakeld' uitziet: het is een actie tegen geweld (op vrouwen). Wouter De Vriendt (Groen!) sympathiseert.
Tijdingen oostende, Oostendse Gemeenteraad 25 november 2011 -

Oostendse gemeenteraad op vrijdag 25 november 2011

dinsdag 13 december 2011 17:14
Spread the love

Op vrijdag 25 november 2011 startte Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) de Oostendse gemeenteraad om 18.07 uur. Hij verontschuldigde Bart Tommelein (Open VLD) die bij de kiesverrichtingen in Congo aanwezig was. Ook verontschuldigd: Mieke Verhulst (SP.a).
Kwamen later: Geert Lambert (Groen!, om 18.09 uur); Philippe Boutens (fractieleider Open VLD; om 18.10 uur), Myriam Azou (CD&V, om 19 uur) en Johan Vande Lanotte (SP.a, om 19.16 uur).

Schepen Yves Miroir (SP.a) krijgt meteen het woord, omdat er een bijkomend agendapunt voorgesteld wordt: ‘instemmen met de vereffening van de Gemeentelijke Holding’. Om dat nog op de agenda van de avond te mogen zetten, is 2/3 meerderheid nodig. Niemand vindt de stemming hierover nodig, dus is er unanimiteit dat dit ook op de agenda mag.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt of er nog een toelichting volgt op papier.
Miroir: neen… We zullen een schorsing houden om dat op papier te zetten.
C. Verougstraete (blok/belang fractieleider) vraagt en krijgt het woord, om zijn fractiegenote M. Declercq ook te verontschuldigen.

Agendapunt 1: de interpellaties, wordt zoals steeds meteen doorverwezen naar het einde van de openbare zitting.

Politiezaken
Agendapunt 2: Er worden twee betrekkingen van hoofdinspecteur en twee van inspecteur vacant verklaard. Toewijzing: één hoofdinspecteur voor de Interventiepolitie, één hoofdinspecteur voor de dienst Functioneel Informatiebeheer, één inspecteur voor de Interventiepolitie en één inspecteur voor de Wijkpolitie. De gewone selectiemodaliteiten worden toegepast.
Agendapunt 3: De politie schenkt 2 scooters Yamaha aan de stad, voor de directie Facilitair Beheer en Aankoop, GIS en IT.
Agendapunt 4: De politieraad bekrachtigt 2 politieverordeningen op het verkeer.
Agendapunt 5: De politieraad neemt 10 politieverordeningen op het verkeer aan.
Agendapunt 6: De politieraad neemt akte van 14 politieverordeningen op het verkeer.
Dit waren de punten voor de politieraad. Nu mogen C. Pinet (blok/belang) en Wouter De Vriendt (Groen!) hun interpellaties houden, vermits dat interessant is met de aanwezigheid van de zonechef.

C. Pinet krijgt het eerste woord. Zijn interpellatie gaat over “de aanhoudende overlast als gevolg van druggebruik, geluidshinder en milieuvervuiling door jongeren in de Meerkoetstraat.” Dat is een parkje in de onmiddellijke omgeving van een residentiële wijk, waar volgens Pinet drugs gedeald worden, vuurtjes gestookt, luide muziek tot laat in de nacht wordt gespeeld,… Klachten bij de politie zijn tevergeefs gebleken, en er zijn represailles bij de klachthebbers geweest.
Zonechef Philip Caestecker: we hebben kennis genomen van de klachtenmail. Het verbaasde ons een beetje, want we hadden vooraf contact gehad. We hebben met de mensen gesproken. De site is ondertussen opgeruimd. Patrouilles komen er langs. We hebben ook aangedrongen om meteen te bellen als er iets is, en niet dagen nadien.
Dit wordt opgevolgd.
Dan is het 18.23 uur. Wouter De Vriendt krijgt het woord voor zijn interpellatie over de “Interbellumwijk”. Er is verbetering opgetreden. Veel is er te danken aan de inspanningen van bewoners om zich in een wijkcomité te verenigen, en zo alle vragen en klachten te bundelen. Hij zou graag een overzicht hebben in wat volgens het stadsbestuur resultaten en verbeteringen zijn.
Maar als de verbeteringen duurzaam moeten zijn, zijn er op volgende vlakken maatregelen nodig:
– samenlevingsproblemen: goed dat er een straathoekwerker werd ingeschakeld, maar op vlak van wijkpolitie is er niet veel verbetering merkbaar. Zichtbaar blauw is belangrijk tegen overlast en onveiligheidsgevoel.
– huisjesmelkerij: de dienst stedenbouw mag niet langer vergunningen afleveren voor het renoveren van huizen tot panden met veel kleine appartementen.
– allochtone bewoners en handelaars moeten betrokken worden bij de wijkwerking. Kan er niets opgezet worden in samenwerking met de MARO (minderhedenadviesraad)? Ook is het misschien mogelijk om via de handelaarsbond te werken richting allochtone winkeliers.
– wijkevenementen en wijkfeesten kunnen een opstapje zijn om elkaar beter te leren kennen.
– er moet nultolerantie ingevoerd worden voor drugs en drughandel.
– nog steeds worden vuilniszakken te vroeg buitengezet….
Jean Vandecasteele (SP.a) hoort De Vriendt “graag dingen bijvragen en dan weigeren om de belastingen te verhogen”…
Verougstraete (blok/belangfractieleider) treedt De Vriendt bij… Waakzaamheid is nodig. “Het probleem is natuurlijk dat er allochtonen zijn die zich nog niet kunnen aanpassen aan onze gewoonten”.
Vandecasteele meldt dat er goeie samenwerking is met de werkgroep. Er werd ook een bewonersbrief verspreid met de vraag om klachten te melden. De straathoekwerker zet zich in om ook allochtonen te betrekken bij de wijkwerking. We maken stilaan vordering, met diverse acties.
Zonechef Philip Caestecker vroeg ook om zoveel mogelijk blauw op straat te regelen. Er zijn al acties gevoerd met de dienst Huisvesting, en met de GAS-coördinator (gemeentelijke administratieve sancties). Het is een veel breder dan politioneel probleem, en ook daar is aandacht voor.
Schepen Vanessa Vens (SP.a) vult aan: er worden 6 buurtbemiddelaars opgeleid, vrijwilligers uit de wijk. Dat vindt zij wel positief.
Wat de wijkpolitiekantoren betreft, vult de zonechef nog aan dat die inderdaad maar beperkt open zijn. De mensen zijn zoveel op het terrein dat meer openingsuren daar niet haalbaar zijn. Het Westerkwartier moet 8.000 dossiers van het parket opvolgen op 1 jaar… Dat ook vraagt veel werk.
Daarmee is het 18.43 uur, en er zijn geen vragen meer voor de zonechef. De politieraad is afgelopen. De zonechef wordt bedankt, krijgt een goed weekend toegewenst, en verdwijnt.

Algemene zaken
Agendapunt 7: De gemeenteraad machtigt de Stadssecretaris om medeondertekening te verlenen aan sommige ambtenaren van niveau A, B en C. Artikel 184 van het Gemeentedecreet regelt de procedure en bepaalt de vormvoorschriften.
Agendapunt 8: De naam van de functie van maatschappelijk assistent/sociaal verpleegkundige (B1-B3) bij de dienst Kinderopvang (Onthaalouders) wordt gewijzigd in regioverantwoordelijke (B1-B3).
Agendapunt 9: In samenspraak met het Sociaal Huis worden een aantal wijzigingen voorgesteld aan de Rechtspositieregeling van het Stadspersoneel van de Stad Oostende. Er wordt eveneens een bijkomend artikel 315bis toegevoegd bij de overgangsbepalingen.
Agendapunt 10: Er is een Algemene Vergadering van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Het standpunt wordt bepaald (NvdR Welk standpunt?).
Agendapunt 11: Idem voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).
Agendapunt 12: En idem voor de Buitengewone Algemene Vergadering Beleid en Begroting van de Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland (IVOO).
Agendapunt 13: Omdat de WIS- samenwerkingsovereenkomst tussen de VDAB en het stadsbestuur vervalt, wordt er een nieuw samenwerkingsakkoord rond de WIS-kiosk in de Lokettenhal van het Stadhuis opgemaakt, voor 5 jaar. De gemeenteraad keurt dit goed.
Agendapunt 14: De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag over het Bestuur en de toestand van de stadszaken tijdens 2010. Het ligt voor iedereen ter inzage in de Bibliotheek Kris Lambert en in de dienst Communicatie. Bij deze dienst is het ook mogelijk een papieren exemplaar van het jaarverslag aan te kopen. Het verslag staat ook volledig op de webstek www.oostende.be/jaarverslag, waar het kan bekeken en afgehaald worden.
Agendapunt 15: Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan werd gewijzigd, en dat werd door FOD Binnenlandse Zaken goedgekeurd. De Gemeenteraad neemt dit ook aan.
Agendapunt 16: De opneming van de stadskas (31 maart 2011) wordt meegedeeld.
Agendapunt 17: De gemeenteraad aanvaardt de verrekening 1 voor de aanstelling van een ontwerper voor de heropbouw en restauratie van de dwarsvleugel van de kinderboerderij ‘De Lange Schuur’. Uitgave: 49.000 euro (exclusief BTW, zoals alle bedragen in dit verslag).
Agendapunt 18: De gemeenteraad neemt de minnelijke schikking aan bij de vroegtijdige beëindiging van de inhuurgave van een pand in de Stedelijke Basisschool Edouard Moreaux. Het gaat over een overeenkomst met samenwerkende onthaalouders Vicky Blieck en Margaretha Goyens.
Agendapunt 19: Bij het Bedrijf voor Grond- en Bouwbeleid (BGB) wordt autobergplaats nummer 058 onder de Albert I Promenade verkocht. De verkoop gebeurde na openbare oproep. (NvdR Prijs?).
Agendapunt 20: De gemeenteraad keurt de afstandsbediening van de Visserijbrug goed. Fase 1: lastvoorwaarden en gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking). Raming: 241.293,39 euro.
Agendapunt 21: De Stad en Arktos vzw verlengen hun samenwerkingsovereenkomst voor 2011-2013, in de Wijk Nieuwe Stad.
Agendapunt 22: De stad actualiseert het bestaande reglement voor de trofeeën van sportverdienste en ereschale voor sporttoewijding. Verschillende trofeeën zullen voortaan worden uitgereikt.

Agendapunt 23: De subsidieregeling voor Clubwerking Oostendse sportverenigingen, jeugdwerking, algemene werking en werking rond specifieke doelgroepen, wordt gewijzigd.
1. Bij de berekening van het bedrag voor het aantal jeugdleden worden voortaan de
restsaldo’s boven de 900 euro toegevoegd bij de berekening van het bedrag van de
parameter “diploma sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders”. De bedragen die
boven de aftopping vallen worden dus niet meer herverdeeld in dezelfde parameter.
2. Bij de berekening van het bedrag voor het aantal sportgekwalificeerde lesgevers valt de
aftopping weg. Dit als impuls om te werken met gediplomeerde trainers. Door de
aftopping kregen clubs met weinig gediplomeerde trainers onterecht extra financiële
middelen.
3. De categorie van de lesgevers werd up to date gebracht.
4. Bij de parameter “gehandicaptenwerking” moet er niet meer worden aangetoond dat de
personen daadwerkelijk een beperking hebben. Voortaan is de parameter het al dan
niet aanbieden van een werking voor personen met een beperking.
5. Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld bij bepaalde subsidieaanvragen wordt
de mogelijkheid ingebouwd om de echtheid van de gegevens te controleren alsook een
sanctie hieraan te koppelen.

D. De Keyser (blok/belang) vroeg reeds bij punt 21 het woord, zegt hij. Hij krijgt het dus vooralsnog. Hij wil bijkomende informatie, over zowat elk aspect van het dossier.
Schepen Arne Deblauwe (SP.a) raadt hem aan om het dossier te bekijken. Het gaat over 6-11-jarigen, die hun eigen plek krijgen via deze aanpak. Er was geen aanbod voor hen in de buurt. Het kost zowat 59.000 euro. Overlast, dat weet de schepen niet zo specifiek; hij veronderstelt: rondhangen, lawaai maken?
Voor die prijs zou de schepen beter moeten weten, vindt De Keyser. Welke schade werd er berokkend? Welke overlast?
Burgemeester Jean Vandecasteele grijpt in: 15 minuten geleden was de zonechef hier nog. De vraag naar overlast, moest je aan hem stellen. Is namelijk iets voor de politie.
En dus ook voor Arktos, blijkbaar, reageert De Keyser (sic).

Agendapunt 24: Ook aan de subsidieregeling voor infrastructuur, recreatieve volwassen- en seniorenwerking bij de Oostendse sportverenigingen wordt gewijzigd, met: “Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld bij bepaalde subsidieaanvragen wordt de mogelijkheid ingebouwd om de echtheid van de gegevens te controleren alsook een sanctie hieraan te koppelen”. Ook dit neemt de gemeenteraad aan.
Agendapunt 25: Uitbetaling tweede schijf, 284.008 euro, aan Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende (AGSO).
Jean-Marie Dedecker (LDD) ziet dat 60% naar lonen gaat. Dan mag je toch resultaat verwachten. Hilde Veulemans in de pers vond blijkbaar ook dat het Economisch Huis wat performanter mocht zijn. Waar zijn de jobs? Oostende telt 25% kansarmen van West-Vlaanderen. Dat is op de eerste plaats in deze provincie. We zijn een aantrekkingspool voor sociaal kwetsbaren, en op een economisch kerkhof. Het Economisch Huis wordt 1 miljoen euro kosten in 2011. Graag resultaten.
Wouter De Vriendt (Groen!) vroeg in maart naar een evaluatie van het Economisch Huis. Die kreeg hij vorige maand. Dat was een goeie toelichting. Maar inderdaad, graag resultaten.
Er wordt 380.000 euro voor zien voor personeel, voor een ‘jobmarketeer’. Hoe zit dat?
De ondernemingsgraad in Oostende is 8%, wat (met Bredene) het laagste in West-Vlaanderen is… De werkloosheidsgraad stijgt nog ook.
Schepen Bart Bronders (SP.a) ziet dat van elke 3 jobs die hier in de streek bijkomen, er slechts 1 gaat naar iemand uit Oostende. Er zijn jobs bijgekomen. En opmerkelijk, op Plassendale ook voor hooggeschoolden. Economisch kerkhof: dat wordt door Unizo en Voka en anderen betwist.
Sociale economie in Oostende blijft achterlopen, ook in de Beschutte Werkplaats. Velen in de werkloosheid kampen met een sociale en medische problematiek. Dat moet begeleid worden.
De Vriendt vraagt naar concrete invulling van acties voor de komende 2 jaren.
Dedecker vraagt zich af of Bronders recent nog naar MediaMarkt is geweest. Hoeveel winkels zijn daar nog open? Het is een historisch leegstaand complex, op duizenden m². Er zijn 3 winkels, de rest is er failliet. Haven en luchthaven hebben trieste cijfers.
Bronders: het lokaal beleid in Oostende kan niet af te wegen zijn aan louter haven of luchthaven. Wij hebben de bouwactiviteit aan de kust rechtgehouden de laatste 2 jaren (wat meteen door Dedecker wordt beaamd). Dat is zeer belangrijk.
De Vriendt: “uw niveau van de discussie is er weer op vooruitgegaan sedert uw laatste repliek: ik zei niet dat er geen jobs zijn bijgekomen, ik vroeg wel wat er met die 380.000 euro zal gebeuren”.
En Bronders doet weer mee aan dit soort replieken: “uw niveau… Ik vind uw bemerkingen beneden niveau” (sic). Vele activiteiten bestonden al, we zullen extra inspanningen doen, met de VDAB erbij. Ik zal u een nota geven, en die ook aan alle gemeenteraadsleden bezorgen.
Dedecker vraagt en krijgt de stemming.
Stemming: SP.a, CD&V, Open VLD: ja (met 27), 9 onthoudingen: blok/belang wegens het belang van de economische impulsen, Groen! omwille van wat daarnet werd gezegd, en LDD wil wat hij zei ook nog eens herhalen (gelach).

Agendapunt 26: De Raad van Bestuur van IMEWO heeft op 30 september 2011 beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging door uitgifte van aandelen E voor de activiteit elektriciteit waarop de aandeelhouders kunnen intekenen. Het Schepencollege keurde dit reserveringsbeleid goed. Daarom wordt de helft van 551.018,73 euro gereserveerd met het oog op de investering in IMEWO in 2018 en deze reservering tijdelijk vast te leggen in aandelen E van IMEWO. Concreet betekent dit een intekening op 8.890 aandelen E voor een nominale waarde van 30,99 euro voor een totaal bedrag van 275.501,10 euro.
D. De Keyser (blok/belang) vraagt zich af wie onderzocht wat het aandeel waard is, wat de marktwaarde is?
Schepen Tom Germonpré (SP.a): in 2018 moet Imewo volledig in publieke handen zijn. Finiwo deed de berekening.
Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt om van 26 tot 29 samen te behandelen.
Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a) gaat akkoord, en vraagt een algemene bespreking, met 2 amendementen (die wij als pers niet kregen, NvdR) op punten 28 en 29.
Agendapunt 27: FINIWO voert een reserveringsbeleid met het oog op het halen van 2 beleidsdoelstellingen. Eén van haar doelstellingen is 275.501,10 euro te reserveren met het oog op de investering in IMEWO in 2018 en deze reservering tijdelijk vast te leggen in aandelen E van
IMEWO. FINIWO vraagt uitvoering te geven aan deze reservering door in te tekenen op 8.890 aandelen E van IMEWO voor een nominale waarde van 30,99 euro voor een totaal bedrag van 275.501,10 euro.
Agendapunt 28: Bepalen standpunt op de Buitengewone Algemene Vergadering van FINIWO (Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen). (NvdR Welk standpunt?).
Agendapunt 29: De gemeenteraad aanvaardt de intekening op financiering in hernieuwbare energie. Dit komt van de Raad van Bestuur van Finiwo.
Schepen Tom Germonpré (SP.a) meent dat de uitleg over de dossiers op de raadcommissie goed werd gegeven. Hij stelt aan Dedecker (die liet weten dat hij het niet allemaal snapt) voor dat die eens komt naar een commissie.
Dedecker beroept zich op de gemeentewet. Agendapunten moeten op de gemeenteraad volledig worden behandeld. Ik heb het recht om vragen te stellen op de gemeenteraad.
Jean Vandecasteele (SP.a) wil dat standpunt “voor de leken in de zaal” nuanceren: de commissies zijn speciaal want daar komt extra technische informatie, door de aanwezigheid van experten.
Om 19.41 uur komt dan hier een stemming over:
Stemming over punt 28 met amendement: 33 ja (zowat iedereen), 1 neen (LDD)
Zelfde uitslag van de stemming op punt 29 met amendement.

Agendapunt 30: Er komt een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen, van de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (Imewo). De gemeenteraad bepaalt het standpunt van de Oostendse vertegenwoordiger. (NvdR Welk standpunt?).
Agendapunt 31: Er wordt een statutenwijziging voorgesteld bij de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW). Daarvoor komt een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen. De gemeenteraad bepaalt het standpunt van de Oostendse vertegenwoordigers. (NvdR Welk standpunt?).
Agendapunt 32: Er komt een wijziging in het subsidiereglement voor groendaken. Met ingang van 1 januari 2012 geldt het subsidiereglement alleen nog als het groendak aangelegd wordt door een particulier op een gebouw dat hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
Agendapunt 33: Er werd een nieuw Convenant goedgekeurd (in 2011) tussen Oostende en de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS). Nu wordt ook het operationeel actieplan 2012 aanvaard en aangenomen. Dit kadert in de Stedenband.
Agendapunt 34: De Europese Unie heeft zich op 9 maart 2007 geëngageerd voor het zogenaamde 20/20/20-plan tegen 2020. Dit houdt een CO²-uitstootvermindering in met 20%, een verhoging van de energie-efficiëntie met 20% en een aandeel van hernieuwbare energie in de totale energiemix
van 20%. Om dit doel te bereiken doet de Europese Commissie ook een beroep op de lokale overheden. Uit studies blijkt immers dat steden en gemeenten direct en indirect verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies. Als bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat kunnen de lokale overheden dus ook het voortouw nemen en het voorbeeld geven.
Het engagement dat van steden en gemeenten gevraagd wordt om verder te gaan dan de EU
en de CO²-uitstoot op hun grondgebied tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen werd
‘geformaliseerd’ in het ‘Burgemeestersconvenant’. Het eerste concrete engagement is de berekening van de ‘uitgangspositie’ of de zogenaamde ‘CO²-nulmeting’. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
Agendapunt 35: De gemeenteraad neemt de aanpassing aan van het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven.
Agendapunt 36: De gemeenteraad neemt ook de aanpassing aan van het huishoudelijk regelement van de lokale dienst voor Buurtgerichte kinderopvang de Driewieler.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt of dit te maken heeft met het probleem van de buitenschoolse kinderopvang?
Schepen Vanessa Vens (SP.a): neen, het gaat over de manier van werken vanaf februari 2012. En er komt nog een meeting met de ouders.
Daar staat De Vriendt volledig achter.

Dan stelt Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele voor, om eerst de agendapunten 36/3 en 36/4 en de interpellatie over het Noordzeeaquarium te behandelen, en dan over de Holding, waar hij zoveel mogelijk uitleg zal geven. Dan punt 36/2 en er een half uur schorsing vóór.
Dedecker: waarom schorsing?
Vandecasteele: om u tijd te geven om de documenten te lezen. In orde?
Agendapunt 36/3: Jean-Marie Dedecker (LDD) krijgt hiervoor het woord. Het gaat over het “schrappen van artikel 6 paragraaf 1 van de politieverordening betreffende taxidiensten”. De taxisector is een zeer gevoelige sector. De brandstofprijs schiet de hoogte in. Hij stelt dus voor om de mogelijkheid te geven om reclame op taxi’s toe te laten.
Vandecasteele las over dit voorstel in de krant. De taxibond is er blijkbaar tegen, die mailde het stadsbestuur erover. Hij stelt voor: punt uitstellen, taxichauffeurs bijeenroepen en hun allemaal hun mening vragen.
Dedecker gaat daarmee akkoord.
Het werd 19.53 uur.
Agendapunt 36/4: “De gemeenteraad beslist om haar burgers op een veilige manier de winter door te helpen”, ingediend door D. De Keyser (blok/belang). Hij licht toe: strooizout ter beschikking stellen, een sneeuwtelefoon oprichten. Dit gezien de vergrijzing een feit is.
Burgemeester-Voorzitter Jean Vandecasteele (SP.a): “Wij zijn breeddenkend”. We kunnen het opkuisen nu doen: we hebben een ‘cleanteam’. Die 20 mensen kunnen ingezet worden. We kunnen 70-plussers 2 euro per beurt vragen. Men kan zich op een lijst inschrijven. Volgend jaar kan dit experiment geëvalueerd worden.
Zout uitdelen, dat zullen we niet doen.
Voorstel: punt uitstellen.
De Keyser dankt. Het heeft wel 3 jaren geduurd, en vele interpellaties….
Om 20 uur krijgt Wouter De Vriendt (Groen!) het woord voor zijn interpellatie over het Noordzeeaquarium. Waar deze legislatuur gepland had om een nieuwbouw te zetten, werd dit plots een renovatie. Wat is het resultaat van de beloftes: nul. Dat verhaal sleept al 20 jaar aan…
Schepen Yves Miroir (SP.a) overloopt: diverse plaatsen voor nieuwbouw werden gezocht en onderzocht. Er was geld voorzien.
Burgemeester Jean Vandecasteele (SP.a) vult aan: niet alles lukt op 1-2-3. We wilden het aquarium eigenlijk eerst zetten onder het Zeeheldenplein. Dan kwam het Gewest met hun kustbescherming, waardoor die plaats niet meer beschikbaar was voor het Aquarium.
Miroir: dus komen we terug naar deze site waar het reeds staat. De renovatie zou rond de 1 miljoen euro kosten. Maar de architecten zeiden dat voor die prijs beter een nieuwbouw zou worden gezet, die functioneler zou zijn. Ze zijn er dus, eens te meer, mee bezig…
Men heeft in dit dossier echt niet stilgezeten.
En ons Aquarium is wel uniek: de vissers helpen eraan mee, leveren er vis aan…
Nu mag de interpellatie van Dedecker volgen, over de Gemeentelijke Holding. Het is 20.21 uur.

Jean-Marie Dedecker (LDD): in 2009 hebben we ingeschreven op 3,722 miljoen euro op de kapitaalsverhoging in de Holding. Er werd een rendement beloofd van 13% voor 10 jaar.
Hij geeft kort nog een geschiedenis van de Holding: in 1996 moesten we de Maastrichtnorm behalen. Daar was veel geld voor nodig. Besluit: het Gemeentekrediet naar de beurs brengen, voor 37 miljard euro. Daarvan werd een deel uitgedeeld aan de gemeenten. Oostende kreeg rond de 31 miljoen euro.
De Gemeentelijke Holding reikte Dexia-certificaten uit op basis van leningen en schulden. Zo kreeg Oostende er 737.000. Dat hebben we gelukkig omgezet in het pensioenfonds, in 2005.
Om 20.25 uur is het aan Wouter De Vriendt (Groen!) voor zijn interpellatie hierrond. De gemeenteraad kreeg geen uitleg. Waarom zou een bestuurder zich niet mogen uitspreken, als de voorzitter van de Gemeentelijke Holding in het Parlement uitleg gaf?
Het bestuur van de Gemeentelijke Holding heeft zich “jarenlang schuldig gemaakt aan slecht bestuur, winstbejag en speculatie met belastinggeld. Met grote gevolgen voor Oostende”. Als de aandelen van de Gemeentelijke Holding nul euro bedragen, moet er 12 euro worden afgeboekt. Dat is een verlies.
Wat betekent dit voor het stadsbudget?
En hij heeft een aantal vragen voor de burgemeester, die al jarenlang bestuurder is van de Gemeentelijke Holding en er elk jaar “een zeer royale vergoeding” voor ontvangt.
De relatie tussen banken en de politiek moet grondig herbekeken worden. Groen! stelde voor om een cumulverbod in te voeren tussen politiek mandaat en mandaat in de raad van bestuur van banken en financiële instellingen.
We hadden ook nooit mogen instappen in de kapitaalsverhogingen.
Om 20.46 uur reageert Jean Vandecasteele (SP.a). Hij zal dit eerst algemeen doen, dan per spreker.
Algemeen: hij vond het vorige maand niet opportuun om minder dan 24 uren vóór de vergadering van de Gemeentelijke Holding uitleg te geven.
Er is een duidelijk verschil tussen de Gemeentelijke Holding en Dexia. In dat laatste had Vandecasteele nooit een mandaat.
En dan leest hij 5 bladzijden uitleg voor. Wij vatten samen. De Gemeentelijke Holding is een participatiemaatschappij, een (grote) aandeelhouder in Dexia.
De controle op de Gemeentelijke Holding is aanzienlijk: niet enkel een externe audit, maar ook nog een comité van toezicht waarvan de leden geen bestuurders zijn, de klassieke commissarissen, 2 regeringscommissarissen en 3 vertegenwoordigers van de Gewesten.
Ondanks de toenemende diversificatie was de participatie in Dexia groot. De bankencrisis eind 2008 had ook daar een grote weerslag. Zonder de kapitaalsverhoging toen, dreigde Dexia ineen te storten. Maar het was een zware dobber voor de Gemeentelijke Holding.
De Gemeentelijke Holding deed een kapitaalsverhoging, deels in speciën deels in inbreng in natura (gecertiviceerde Dexia-aandelen).
Dat lukte: er was een koersstijging van Dexia, wat voor de Gemeentelijke Holding 271 miljoen euro betekende.
Dan kwam de schuldcrisis van de staten… Daardoor werd de situatie uitzichtloos, met begin oktober 2011 de opsplitsing van Dexia-groep. Dat had allemaal zware gevolgen voor de koers van het Dexia-aandeel.
De Gemeentelijke Holding heeft dus geen vooruitzicht op een betere toestand.
Oostende had bijna 3% van de aandelen van de Gemeentelijke Holding. Dat werd tot 1,78% afgebouwd.
De boekwaarde van wat Oostende heeft is 12,4 miljoen euro. De marktwaarde, dat is wat anders. Gezien de toestand van dit alles, is de boekwaarde sterk theoretisch.
Wat bracht de Gemeentelijke Holding op voor de Stad (na berekening): een positief resultaat van 58,2 miljoen euro.
Het wegvallen van de dividenden is voor Oostende geen probleem. Het was al niks in 2009, het was maar 0,37% (van alle ontvangsten) in 2010.
Op veel vragen kan Vandecasteele niet antwoorden, vermits hij moet trouw zijn aan de Raad van Bestuur. Hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid op.
Wouter De Vriendt (Groen!) vraagt het woord bij ordemotie: hij wil daarom de zitting verder doen verlopen in geheime zitting.
Vandecasteele: het is hier geen parlement. Ik vroeg juridisch advies. Ik kan en zal bepaalde zaken niet beantwoorden.
De Vriendt: in het parlement kan het wel.
Vandecasteele: daar zit hem net het verschil. En ik heb liever het publiek erbij.
De Vriendt vindt dat Vandecasteele daarmee een uitvluchtweg kiest, door niet te antwoorden.
Schepen Yves Miroir (SP.a) wil als jurist tussenkomen. Er zijn een aantal onderzoeken bezig waar De Vriendt volledig aan zijn trekken kan komen.
– Vandecasteele zit in de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding, als vertegenwoordiger van de Stad Oostende.
– Vandecasteele werd uit de Algemene Vergadering gekozen in de Raad van Bestuur, dus geen vertegenwoordiger van een aandeelhouder.
Dat betekent dat daar een aantal verplichtingen en een aantal verboden aan vasthangen. Hij riskeert strafrechterlijke en andere sancties als hij bepaalde zaken zou zeggen. De Raad van Bestuur is enkel rekenschap verschuldigd aan de Algemene Vergadering, en dat is op 7 december 2011.
Trouwens, “voor zover ik weet, nam Jean Vandecasteele de juiste beslissingen” (gelach).
Vandecasteele: Ik wil me niet verstoppen, maar wil niet doen wat ik niet mag.
De Vriendt vraagt een “ernstig debat uit interesse”. Hij wil graag uitleg over de houding van Vandecasteele in de Raad van Bestuur. Dus: verder vergaderen achter gesloten deuren.
Voorstel ter stemming: verder vergaderen achter gesloten deuren.
Vandecasteele: u zal ook in gesloten zitting, geen antwoorden krijgen.
Schepen Bart Bronders (SP.a): laat ons de uitslag afwachten van de onderzoekscommissies. U wil koppen snellen…
Vandecasteele roept 5 minuten schorsing af, van 21.18 uur tot 21.24 uur.
Eerst is er dan de stemming over het verder doen achter gesloten deuren.
Stemming: 32 ja (iedereen behalve 1), 1 neen (LDD).
Pers en publiek moeten dus de zaal verlaten, de deuren gaan dicht, van 21.26 uur tot 22.03 uur.
Schepen Yves Miroir (SP.a) zit voor. Stemming over de goedkeuring van de agenda van de Gemeentelijke Holding? Ja, hoor, zegt Dedecker.
Miroir legt nog even uit: besef heel goed, dat als deze niet goedgekeurd wordt, er een faillissement volgt…
Stemming: de meerderheid (SP.a, CD&V, Open VLD) en Groen!: ja. Blok/belang onthoudt zich, en Dedecker stemt tegen.
Dan is het 22.08 uur, agendapunt 36/2: Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt hiermee aan de gemeenteraad om “conform artikel 193 van het gemeentedecreet in rechte te gaan tegen de gemeentelijke holding nv ter verantwoording voor de geleden verliezen naar aanleiding van het algemeen wanbeleid en de in 2009 aangeboden en beloofde superdividenden van 13%”.
Hierin ziet Dedecker een kans om wat centen te recupereren.
Volgens Miroir is vereffening de enige eerbare optie als je niet iedereen in de kou wil zetten. Soms is er een verplichting geweest op de gemeenten. De burgemeester stemde trouwens de 500 miljoen niet goed, laat Miroir weten.
Dit zal het minst slachtoffers maken.
De Vriendt: welk circus is dit eigenlijk: nu valt dit uit de lucht: de burgemeester heeft niet meegestemd over die 500 miljoen euro? Kunt u hierrond toelichting geven?
Miroir: op die dag was de burgemeester hier in het stadhuis.
De Vriendt: u maakt hier een circus van.
Dedecker heeft meer vertouwen in curatoren bij faillissement dan de vereffening.
Miroir: er zijn diverse commissies die de zaak volgen. Er zijn diverse controles. In werkelijkheid zijn er geen strafbare feiten vastgesteld. U kan als burger van Oostende klacht indienen, op eigen risico.
Wij denken, als eventueel iets verkeerd zou blijken te zijn, nog steeds de zaak aanhangig te maken. U bent in staat om een gerechterlijk onderzoek te doen mislukken.
Ik stel nu voor: onderzoeken af te wachten.
Stemming over dit punt van Dedecker: 22 neen (SP.a, CD&V, Open VLD) en 8 ja (blok/belang, LDD, Groen!).
Daarmee is het 22.29 uur en is de openbare zitting afgelopen.
De geheime zitting volgt.

take down
the paywall
steun ons nu!