Economie, België, Non-profit, VIA-akkoorden -

Onderhandelingskader Vlaamse non-profit afgewezen

Gisteren deelden de werknemers- en de werkgeversvertegenwoordigers uit de Vlaamse non-profit aan de afgevaardigden van ministers Vandeurzen, Van den Bossche en Muyters mee dat ze het kader waarbinnen een nieuw intersectoraal akkoord in de non-profit voor de volgende vijf jaar kan worden onderhandeld, afwijzen.

donderdag 3 februari 2011 12:07
Spread the love

De onderhandelaars hebben begrip voor de budgettair moeilijke situatie waarin de Vlaamse regering zich bevindt, maar vinden het door de Vlaamse regering voorgestelde onderhandelingskader niet werkbaar om te komen tot een gedragen intersectoraal akkoord voor de komende vijf jaar.

Tijdens twee vergaderingen van de onderhandelingsgroep op 17 december 2010 en 12 januari 2011 heeft de Vlaamse regering een voorstel van onderhandelingskader voor een vijfjarig intersectoraal akkoord (2011-2015) voorgelegd.

Dat voorstel voorziet amper ruimte om maatregelen te nemen die voor het geheel van de non-profitsectoren noodzakelijk zijn. Voor intersectorale aandachtspunten is er slechts een budget uitgetrokken van 29 miljoen euro, ruim onvoldoende voor de meer dan 150.000 werknemers die onder dit akkoord vallen.

De rest van het zogenaamde VIA-budget omvat engagementen die de Vlaamse regering eerder heeft vastgelegd in het regeerakkoord van 2009. Het gaat dan voornamelijk om een uitbreidings- en kwaliteitsbeleid dat sectoraal erg belangrijk is, maar niet thuishoort in een intersectoraal akkoord.

Men wil ook niet dat er door verschuivingen wordt geraakt aan de voorziene uitbreiding. De sociale partners waarderen de inspanningen die de regering wil leveren voor de versterking van de dienstverlening binnen de deelsectoren, maar kan niet anders dan vragen aan de Vlaamse regering dat ze haar voorstellen bijspijkert.

Door maatregelen die al gevat worden door het regulier uitbreidingsbeleid van de deelsectoren te voorzien van een mooie strik, bekom je geen volwaardig intersectoraal sociaal akkoord.

Mark Selleslach, nationaal secretaris LBC-NVK non-profit: “Vijf jaar zonder perspectief is voor de werknemers geen optie. Dit kader wandelt voorbij aan de dringende nood aan een tewerkstellingsplan. Er is geen uitzicht op verbeteringen aan de werkomstandigheden, noch op een rechtmatig loon, noch op een betere afstemming van arbeid en gezin.”

De onderhandelaars voor de sociale partners verwachten dat zowel het onderhandelingskader als het budgettair perspectief wordt aangepast om een evenwichtig akkoord mogelijk te maken. De non-profit is een sector die een enorme groei doormaakt en een toekomstgericht perspectief verdient.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!