De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pater Daniël Maes vanuit Mar Yacub, Syrië: “Syrië was een heerlijk land”
Rusland, Syrië, Godsdienstvrijheid, Priester Daniel Maes, Paus Franciscus, Mar Yacub, Syrische grondwet, Hildegard van Bingen -

Pater Daniël Maes vanuit Mar Yacub, Syrië: “Syrië was een heerlijk land”

vrijdag 13 september 2013 17:32
Spread the love

“Het westen en zijn bondgenoten willen Syrië tot iedere prijs verwoesten om er hun immense belangen en macht te doen gelden. Het is dezelfde geschiedenis die zich al in zovele andere landen heeft afgespeeld met een onbeschrijfelijk lijden voor miljoenen. Toch zal het hier nu niet lukken. Dit hebben we reeds uitvoerig beschreven. Wij hopen, bidden en ijveren opdat de Syrische crisis de wereldpolitiek in een andere en betere richting zal stuwen”.

Zo begint pater norbertijn Daniël Maes, o. praem., zijn nieuwsbrief nr 75, “Hoor”. Hij leidt in Qàra de katholieke gemeenschap Mar Yacub (St Jacob), en zit daar op de eerste rij om de oorlog mee te ondergaan.

Hij geeft in deze brief een interpretatie van de oorlog vanuit de Apocalyps van Johannes (of Openbaring) in de bijbel. Ook Ingmar Bergman citeert uit de Apocalyps in zijn film “Het zevende zegel”. In Apocalyps 13 worden twee Beesten beschreven, en spreekt over de Draak en de Beesten. Zij verzinnebeelden Satan en al de kwade krachten van de mensenwereld, die de bondgenoten zijn van de Draak. Maes verwijst ook naar een ikoon en een prachtige miniatuur geschilderd door de Karmelietessen van Harissa, in Libanon. Een copie versiert de nieuwsbrief.

Wie niet gelooft in deze profetieën uit de bijbel kan echter wel nuttig kennis nemen van feiten over de Syrische samenleving zoals pater Maes die halverwege in zijn tekst beschrijft. Deze paragrafen nemen we over; de volledige nieuwsbrief vindt de lezer in bijlage.

“De heerschappij van het Beest over heel de wereld”

“Deze oorlog wordt gevoerd door criminelen, handlangers van de twee Beesten en de Satan. Vooreerst hebben ze de goede naam van het land, het volk en zijn regering deskundig besmeurd en zo de waarheid afgeschaft. Syrië was een heerlijk land. Politiek was het lang geen ideale democratie (zijn de westerse democratieën met hun dictatoriale trekken dat wel?). Sinds de oorlog zijn er al wel vele veranderingen doorgevoerd: een nieuwe constitutie en een nieuw parlement met een meerpartijen stelsel. Afgezien van de politieke onvrijheden heerste hier een harmonisch sociaal leven, gebouwd op gezonde gezinnen. Het leven was spotgoedkoop (ook onderwijs, universiteit, ziekenhuis waren/zijn gratis). Er was een gelijkheid tussen de mensen. Ook vrouwen konden de hoogste functies bekleden, en alle godsdiensten waren gelijkwaardig. Er was een echte godsdienstvrijheid. Criminaliteit, armoede, onveiligheid zoals die welig tieren in het westen waren hier nagenoeg onbekend. Als een toerist een fiets wilde huren en hij vroeg naar de sleutel dan lachten ze hem uit. Niemand begreep waar een sleutel voor nodig was. Liet je een fototoestel ergens liggen waar veel volk kwam en je dacht er pas na een uur aan, dan kon je het ding gewoon gaan halen waar je het neergelegd had. Dit zijn concrete ervaringen, die eindeloos kunnen uitgebreid worden. Iedere toerist of bezoeker heeft dit uitvoerig kunnen vaststellen. Bovendien heerste er een gulle gastvrijheid onder het volk.

Maar het westen had alleen oog voor wat de Satan en de Beesten nastreefden: de vernietiging van dit mooie land en het uitmoorden van zijn bevolking en vooral de christenen, uit machtshonger en hebzucht. Vervolgens werd alles gedaan om militair te kunnen ingrijpen op vernietigende wijze, zoals al zovele landen deskundig verwoest werden. Het lukte evenwel niet, omdat vooral Rusland, die nu de enige echte verdediger van de christenen in het Midden Oosten is, dit belette. Ondertussen namen de Beesten de gestalte van een engel, zoals de Satan zich voorstelt bij de bekoring van Jezus in de woestijn. Hij misbruikt het Woord Gods voor zijn plannen.

Het westen en zijn bondgenoten schaften de waarheid af en stelden het zo voor alsof de Syrische bevolking moest bevrijd worden van een verschrikkelijke onderdrukking. Voor de edelmoedige bevrijding zou het westen wel zorgen. Er werden “bevrijders” gestuurd over heel het grondgebied van Syrië vanuit de buurlanden, die zich “vrienden van Syrië” noemden. Zij gingen vanaf het begin satanisch te werk, op een wijze zoals zelden voorheen in een oorlog is gebeurd. Vooral christenen, ook alevieten en soldaten werden eerst gruwelijk gemarteld, dan gedood (ook door kruisiging) en dan in stukken gehakt. Het westen bleef deze “bevrijders” volop steunen. Ook dit was voor het Beest nog niet voldoende. Het heeft immers een geheim plan voor het Midden Oosten en voor Syrië, de bakermat van het christelijk geloof. Hier moeten alle christenen verdwijnen, vermoord of verjaagd worden.Immers, als de wortels van de boom omgehakt kunnen worden, zal heel de boom sterven. Er zijn nu al 430.000 christenen op de vlucht, in eigen land of naar het buitenland. Er zijn ruim honderdduizend mensen vermoord, waarvan ongeveer de helft soldaten,en het land is al erg verwoest. Toch wil het Beest nog zijn definitieve vernietigende slag toebrengen. De wereld loopt het Beest achterna. Het stelt zichzelf voor als de Bevrijder van het volk dat door chemische wapens werd bedreigd. In feite had het zelf met chemische wapens al mannen, vrouwen, kinderen gruwelijk omgebracht. En dit was een geschikt voorwendsel om tot de definitieve vernietiging over te gaan. De weinigen die zich verhieven om van de waarheid te getuigen en vrede te vragen werden overstemd door de aanhangers van het Beest. En vele christenen in het Westen interesseren zich nauwelijks aan hetgeen hier gebeurt” (…)

“Wereldwijd worden mensen zich steeds meer bewust van de echte strijd, die van het kwade tegen het goede. Handlangers van de Beesten die in Syrië de terreur veroorzaakten kregen zelf af te rekenen met massaal protest in eigen land. De westerse bevolking komt geleidelijk in opstand tegen zijn leiders, die het ontmaskert als uitvoerders van duivelse machten. Zelfs de heftigste handlangers van het Beest in het westen zijn niet in staat geweest om hun regering en nog minder hun volk te verleiden om Syrië met militair geweld te vernietigen. Ook in de Arabische landen en de moslimlanden komen de mensen van goede wil massaal in opstand om de niets ontziende terreur van hun extremistische leiders af te schudden. Dat is de echte opstand in Turkije en Egypte, hoewel de aanhangers van het Beest in het westen nog alles zullen doen om de moslimbroeders aan de macht de brengen. Het volk ontwaakt. En zelfs de katholieke Kerk schijnt op te staan uit haar slaap. Paus Franciscus riep allen op om op 7 september 2013 een dag van vasten en gebed te houden voor de vrede in Syrië en in heel de werelden tegen iedere militaire agressie. Het Rijk Gods ontkiemt in allerlei vormen en op de meest onverwachte plaatsen”.

Pater Maes besluit zijn inleiding: “Moge heel de mensenfamilie opstaan en zich verzetten tegen de oorlog en tegen de aanval tegen volkeren. Moge de mensheid zich bewust worden van haar echte rijkdommen en mogelijkheden voor de opbouw en het geluk van alle mensen. Stop de waanzin van oorlog en geweld. Het is nu genoeg. Dat de wapens omgevormd worden tot werktuigen”.

Zijn bespreking van de oorlog in Syrië sluit de pater af met: “Er zijn overal mensen die midden de ergste gruwelen blijven getuigen van waarheid en vrede, verzoening en barmhartigheid. Dat de volkeren opstaan en het geweld van hun leiders krachtig afwijzen. Uw Rijk kome. Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel”.

De nieuwsbrief bevat verder informatie over de projecten van het klooster, o.m. watervoorziening in het vluchtelingencentrum Al Kisweh, een beenprothese voor het slachtoffer van een bomauto, transport van paketten hygiënisch materiaal; toekomstplannen zijn een mobiel hospitaal in de universiteitsstad Homs, werkateliers voor vluchtelingen…Op de agenda staat ook de 23e Hildegard van Bingen-dag, op 14 sept, in de Abdij Keizersberg in Leuven.

maesdaniel3@gemail.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!