De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Betoging, zaterdag 23 april 2011  met openactiedag KSR /Manifestation le 23 avril 2011 et journée ouverte CJS
Debat, Kernenergie, Fukushima, Tsjernobyl, Nationale betoging, Three Miles Island, Open actiedag, Dag van de Aarde -

Betoging, zaterdag 23 april 2011 met openactiedag KSR /Manifestation le 23 avril 2011 et journée ouverte CJS

dinsdag 29 maart 2011 01:22
Spread the love

Oproep voor een nationale betoging

Zaterdag 23 april 2011

Verzameling vanaf 13 u

Brussel Zuid Station

Appel à une manifestation nationale

Le samedi 23 avril 2011

Rassemblement à partir de 13 heures

Gare du Midi
 

Kernenergie, gedaan ermee

Na Three Miles Island et Tsjernobyl toont de Fukushima-ramp overduidelijk dat de kernenergie-industriede veiligheid van de mensen bedreigt en met de toekomst van het leven op deze planeet speelt.
Wij eisen :

– het uitstappen uit de kernenergie, simpelweg, zo snel als mogelijk                en met eerbied voor de huidige wettelijke beschikkingen.

het democratisch uitwerken van een sociaal rechtvaardig en ecologisch verantwoord overgangsplan naar een economie die enkel steunt op hernieuwbare energie.
GDF-Suez en Electrabel moeten de factuur betalen
Wij eisen een maximale belasting op de nucleaire rente, waarmee de overgang naar hernieuwbare energie gefinancierd zal worden.
 

NUCLEAIRE, C’EST FINI

Après Three Miles Island et Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima achève de démontrer que l’industrie nucléaire met en danger la sécurité des gens et l’avenir de la vie sur cette planète.

NOUS EXIGEONS :

– la sortie pure et simple du nucléaire aussi rapidement que possible et au minimum dans le respect des dispositions légales actuelles;
– l’élaboration démocratique d’un plan pour la transition socialement juste et écologiquement responsable vers une économie basée exclusivement sur les renouvelables.

GDF-SUEZ ET ELECTRABEL DOIVENT PAYER
Nous exigeons une taxation maximale de la rente nucléaire, dont les montants doivent servir à la transition vers les renouvelables.

De beweging “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid”
houdt een open actiedag op
zaterdag 23 april.

Le mouvement “Climat et Justice sociale”
organise une journée d’action ouverte le samedi 23 avril 2011.

We vieren dan de Dag van de Aarde en herdenken de Tsjernobyl kernenergieramp van juist 25 jaar geleden op 26 april 1986. Het was oorspronkelijk niet voorzien maar we zullen natuurlijk ook spreken over Fukushima 11 maart 2011.

Om 10 uur: open algemene vergadering van de beweging. We nodigen iedereen uit die de klimaateisen wil verbinden met de sociale en syndicale eisen.

Om 13 uur: Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid roept samen met anderen op voor een nationale betoging tegen het verlengd openhouden van de kerncentrales. Voor een snelle sluiting van de kerncentrales. Voor een sociaal rechtvaardige overgang naar een economie enkel steunend op hernieuwbare energie.

Om 17 uur: Herdenking van de Tsjernobylramp en debat over het alternatief voor kernenergie. Reeds gekende sprekers:

Moderator Daniel Tanuro, schrijver van «L’impossible capitalisme vert»:

Specialisten van het “Netwerk Stop Kernenergie” (België) en “Reseau Sortir du nucléaire” (France)

Christian Steffens, ingenieur en energieconsultant, kritisch observator van de nucleaire industrie

Eloi Glorieux, Greenpeace campagneverantwoordelijke tegen kernenergie, over “Tsernobyl-Fukushima, wat als het bij ons gebeurt?”

Katrien Demuynck, voorzitster Iniatief Cuba Socialista, over de opvang van duizenden radioactieve besmette Tsjernobyl-kinderen in Cuba.

Nik Van Larebeke, professor Universiteit Gent en promotor-woordvoerder “Steunpunt Milieu en Gezondheid” over het gevaar van stralingsenergie bij lage dosis.

David Heller, Friends of the Earth, over “100% hernieuwbare energie tegen 2050 is mogelijk”.

Tom De Meester (activist voor verlaging van de BTW op energie) over de financieel economische aspecten van de Electrabel kernlobby en over betaalbare prijzen.

Fototentoonstelling over de Tsjernobyl ramp.

Informatiestands van bevriende organisaties

Simultaanvertaling Nederlands-Frans.

Plaats: zaal Mundo-B Edinburgstraat 26 Brussel (metrohalte Naamse Poort)

Contactadressen:

Nederlandstalig: Wiebe Eekman 0477 89 21 89  wiebe.eekman@telenet.be

Nous fêterons la Journée de la Terre et nous commémorerons la catastrophe nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986, il y a un quart de siècle. Nous n’avions pas évidemment pas prévu Fukuchima, le 11 mars 11, mais nous aborderons bien entendu également ce sujet.

10 h: Assemblée Générale ouverte du mouvement. Nous invitons  toutes les personnes qui veulent associer les revendications climatiques aux revendications sociales et syndicales.

13 h: Climat et Justice Sociale appelle avec d’autres à une Manifestation Nationale contre le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires. Pour la fermeture rapide des centrales nucléaires. Pour une transition socialement juste vers une économie basée uniquement sur l’énergie renouvelable.

17 h: Commémoration de la catastrophe de Tchernobyl et débat à propos de l’alternative à l’énergie nucléaire. Les orateurs suivants ont déjà confirmé leur présence:

Sous la présidence de Daniel Tanuro, auteur de
« L’impossible capitalisme vert » :
Le “Reseau Sortir du nucléaire” de France et de Belgique proposeront des interventions de spécialistes ;

Christian Steffens, ingénieur et consultant en énergie, observateur critique de l’industrie nucléaire ;

Eloi Glorieux, responsable de la campagne anti-nucléaire de Greenpeace sur « Tchernobyl, Fukuchila, si ça arrive près de chez nous ? »

Katrien Demuynck, présidente de l’Initiative Cuba Socialista, expliquera l’accueil par Cuba de milliers d’enfants de  Tchernobyl contaminé/es par les radiations ;

Nik Van Larebeke, professeur à l’Université de Gand et promoteur/porte-parole du “Steunpunt Milieu en Gezondheid” parlera du danger de l’énergie de radiation à petite dose ;

David Heller, Amis de la Terre sur « 100% d’énergie renouvelable en 2050 : c’est possible »

Tom De Meester (militant pour l’abaissement de la TVA sur l’énergie) parlera des aspects financiers et économiques du lobby nucléaire d’Electrabel et d’un prix acceptable de l’énergie.

Exposition de photos de la catastrophe de Tchernobyl
Stands d’organisations amies -Traduction simultanée néerlandais-français
Lieu: salle Mundo-B 26, Rue d’Edimbourg, Ixelles(métro Porte de Namur)
Contacts: Jean-François Pontégnie jf.pontegnie@skynet.be

Luc Schrijvers is lid van de stuurgroep K.S.R

take down
the paywall
steun ons nu!