SST vzw

Sociale werkplaats wordt maatwerkbedrijf: onzekere groei in inclusiever beleid

Op 1 april bestaan sociale werkplaatsen niet langer. Ze worden – net zoals beschutte werkplaatsen – maatwerkbedrijven. Dit gaat gepaard met een nieuw subsidiëringsmechanisme en een grotere klemtoon op doorstroom van mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt naar reguliere bedrijven.

woensdag 1 april 2015 09:15
Spread the love

SST vzw (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling), de
koepelorganisatie van sociale werkplaatsen, ziet kansen in het nieuwe
systeem maar ook bedreigingen voor het behoud van sociale
tewerkstelling. Indien niet de nodige middelen voorzien worden,
dreigen de oude sociale werkplaatsen in de problemen te komen en jobs
verloren te gaan.

Het
heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de sectoren van de sociale
en beschutte werkplaatsen te harmoniseren. Het maatwerkdecreet kwam
er in de zomer van 2014; minister Liesbeth Homans tekende de
uitvoeringsbesluiten en ministeriële besluiten.

Het
maatwerkdecreet treedt op 1 april 2015 in werking. Sociale en
beschutte werkplaatsen worden maatwerkbedrijven. Een vernieuwde
doelgroepomschrijving, een vernieuwd subsidiemechanisme (de ‘rugzak’
waarbij elke
kandidaat-medewerker subsidies krijgt afhankelijk van zijn afstand
tot de arbeidsmarkt en begeleidingsnood)
en een sterk sjabloon voor doorstroom van doelgroepmedewerkers
tekenen het nieuwe normenkader.

Scharniermoment

Inhoudelijk
en principieel biedt maatwerk ongetwijfeld kansen aan de bedrijven.
Vandaag is een scharniermoment om sterker in te zetten op
samenwerkingen met reguliere bedrijven, om te groeien en te
ontwikkelen, om een plaats in het hart van de economie te bevestigen.

Het
maatwerkdecreet biedt kansen maar houdt ook bedreigingen in voor het
behoud van de sociale tewerkstelling

En
toch. Er zal nog gesleuteld moeten worden. Zowel politiek als
operationeel ligt de maatwerkbedrijven nog een delicaat parcours te
wachten. Het woelige economische klimaat is een bijkomende
spelbreker.

Op
politiek vlak is er nog heel wat werk om de nodige duidelijkheid te
verschaffen. De hervorming van het Gesco-statuut
moet omzichtig gebeuren: zo niet, dan vallen de oude sociale werkplaatsen als kaartenhuisjes in elkaar.
Ook bij de hervorming van het Artikel
60-statuut
hopen we voor minstens evenveel werknemers werk en kwalitatieve
begeleiding te bezorgen… Een regering die bovendien de vinger op de
subsidieknip moet houden, maakt de doorstart van maatwerk tot een
heel grote uitdaging.

Operationeel
zal SST het nieuwe screeningsinstrument van VDAB goed bestuderen. We
willen er samen met de VDAB over waken dat er geen nieuwe doelgroepen
ontstaan die door de mazen van het net vallen. SST zal bovendien
toezien op het nieuwe financieringsmechanisme.

Het
huidige niveau van tewerkstelling moet gegarandeerd worden en mag
bestaande ondernemingen niet de das omdoen. Een andere taak voor SST
is kritisch te analyseren of het optrekken van de verwachte
schaalgrootte van de organisaties de begeleiding van de doelgroep ten
goede komt.

Doorstroom
aanmoedigen maar realiteitszin bewaren

De
beleidsmakers leggen een sterke nadruk op doorstroom. Het is de
kernopdracht van een maatwerkbedrijf om via duurzame tewerkstelling
en een intensieve begeleiding op de werkvloer aan technische en
sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling van werknemers te
werken om ze, waar mogelijk, klaar te stomen voor de grote sprong
naar een regulier bedrijf.

Een heel aantal werknemers zit echter aan
zijn top in een beschermde arbeidsomgeving. Een grotere doorstroom
kan als er voldoende werkbaar werk is in bedrijven die
doelgroepmedewerkers willen inlijven en als er voldoende middelen
zijn om ook daar in de nodige omkadering te voorzien. Partners op het
terrein geven aan dat de wil er alleszins is.

SST en zijn leden
reiken vandaag graag de hand naar partners in het regulier circuit. Ook
in een nieuw kader wil SST niet vergeten dat maatwerk veel meer moet
betekenen dan een inkomen voor de werknemer en meer mensen aan het
werk voor de samenleving. Maatwerk biedt zelfvertrouwen, eigenwaarde.
Maatwerk geeft mensen zin!

take down
the paywall
steun ons nu!