Ismaël Khadhib van Cuneo Peace Center in Jenin
Nieuws, Politiek, Palestina, Israël, Oorlog en vrede -

Petitie voor rechtvaardige vrede in Israël

De aanleiding voor deze petitieactie was een reis naar Palestina en Israël die Frans Swartelé van het Kinderrechtenhuis Alken met negen mensen maakte in september 2012. Vooral hun ontmoeting met Ismaël Khadhib en diens stichting Cuneo Peace Center in Jenin maakte een diepe indruk. Ismaël is de vader van Ahmed die in 2006, op 12 jarige leeftijd, werd neergeschoten door een Israëlische soldaat.

donderdag 7 februari 2013 10:41
Spread the love

Geen vrede zonder internationale druk op Israël

Na de reis zocht de groep hoe een bijdrage te leveren aan de oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict. Een complex conflict is het wel, waar zowel Palestijnen als Israëli’s onder lijden. Met vredesorganisaties en NGO’s wordt gezocht naar een oplossing vanuit een rechtenbenadering. Het conflict is asymmetrisch. Beide partijen zijn niet gelijk. Israël heeft een staat Israël sinds 1948, Palestina nog steeds niet. Israël bezet de Palestijnse gebieden sinds 1967. Het voert daar een expansiebeleid met steeds meer nieuwe nederzettingen.

Israëlische nederzettingen in de Palestijnse gebieden

Er wonen nu meer dan 500.000 Israëlische kolonisten in meer dan 120 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Die nederzettingen zijn illegaal volgens het internationaal recht.

Via onder meer de nederzettingen en de Muur controleert Israël meer dan 60 procent van de Westerlijke Jordaanoever (wat Palestijns gebied is) en de meerderheid van de waterbronnen.

De nederzettingen en de daarmee gepaard gaande verbindingswegen (bypassroads), de vaste en de tijdelijke checkpoints, de muur, de huizenafbraak, het rooien van bomen, het toenemend geweld van kolonisten vormen een inbreuk op de basisrechten van de Palestijnen.

Ze verhinderen hun bewegingsvrijheid, maken de economische ontwikkeling van Palestina onmogelijk, staan vrede in de weg en maken een tweestatenoplossing onmogelijk.

Invoer uit de nederzettingen in Europa

De Europese Unie(EU) is de voornaamste exportmarkt voor producten uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Zij worden meestal gelabeld als zijnde Israëlische producten.

Volgens het rapport  (oktober 2012) ‘Trading Away Peace. How Europe helps sustain illegal settlements’ , onderschreven door 22 Europese maatschappelijke organisaties waaronder Broederlijk Delen, is de waarde van de invoer van Israëlische nederzettingen uit de Westelijke Jordaanoever in de Europese Unie vijftien maal zo groot dan de invoer uit Palestina zelf. Met meer dan vier miljoen Palestijnen en 500.000 Israëlische kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden betekent dit dat de import in de EU honderd maal groter is per kolonist dan per Palestijn.

Deze discrepantie valt onder meer te verklaren door de hoge subsidies die de Israëlische regering verstrekt aan kolonisten die in de illegale nederzettingen zijn gevestigd. Zo subsidieert de Israëlische regering infrastructuur, bedrijfsontwikkeling en landbouw in nederzettingen. Kolonisten genieten vrije toegang tot internationale markten en kunnen moderne landbouwbedrijven en concurrentiële industriële zones opzetten.

Israël beperkt daarentegen de bewegingsvrijheid van de Palestijnen. Palestijns land wordt in beslag genomen, en toegang tot land, markten en water wordt beperkt.

Gaza, een gevangenis in openlucht

Nadat Hamas de parlementsverkiezingen in 2006 won isoleerde de internationale gemeenschap deze partij. Na de mislukking van een eenheidsregering met Fatah in 2007 nam Hamas de macht over in Gaza.

Sindsdien houdt Israël in Gaza een blokkade in stand. Doel is de burgers onder druk te zetten om zich af te keren van Hamas, dat aanzien wordt als een terroristische beweging. De blokkade heeft echter een averechts effect. De blokkade dwong niet zozeer Hamas als wel de burgers op de knieën. Extremistische standpunten en acties van gewapende groeperingen worden er door aangewakkerd. De blokkade betekent een collectieve straf voor de Gazanen, tegen het internationaal recht in.

De blokkade heeft wel een humanitaire catastrofe tot gevolg : grote delen van de bevolking zijn afhankelijk van voedselhulp, de werkloosheid bedraagt meer dan 35 %, en de armoede neemt zienderogen toe.

Een petitie voor Europa

In december 2012 startte de petitie voor een rechtvaardige vrede, op initiatief van het Kinderrechtenhuis Alken, met steun van Broederlijk Delen, Hannah Herent, Jeugd en Vrede en Pax Christi Vlaanderen.

Zij is gericht aan Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad en Didier Reynders, de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken. In aansluiting op de Nobelprijs voor de vrede die de EU in 2012 ontving vraagt de petitie een sterker engagement voor een duurzame en rechtvaardige vrede in het gebied. Gezien de verkiezingsuitslag voor de Knesset op 22 januari en de standpunten van de mogelijke regeringspartners is druk van de internationale gemeenschap des te belangrijker. De EU kan niet alleen met woorden maar moet ook met daden tonen dat ze een politieke rol kan spelen.

Er wordt gevraagd dat de EU de volgende stappen zet :

•Druk uitoefenen op Israël om de blokkade van de Gazastrook op te heffen, om de export en de import van grondstoffen en afgewerkte producten toe te laten, en het verkeer tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever te normaliseren.

•Eisen dat de recent aangekondigde bouw van nieuwe woningen in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wordt stopgezet.

•Alle directe en indirecte steun aan de illegale Israëlische nederzettingen stop zetten en hiervoor concrete maatregelen treffen zoals de correcte etikettering van Israëlische nederzettingsproducten eisen, de uitsluiting van nederzettingen uit bilaterale akkoorden met de Europese Unie en druk op financiële instellingen in Europa om de bouw van illegale activiteiten niet te financieren.

•Steun aan het vredesgerichte Israëlische en Palestijnse middenveld, opvoeren door financiële en logistieke steun aan activiteiten met veel aandacht voor vredeseducatie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!