Nieuws, Economie, België, Mark eyskens, Credimo -

Woekerrentes Credimo: recht van antwoord Mark Eyskens

Naar aanleiding van het artikel 'Kredietmaatschappij Credimo rekent woekerrentes aan', stuurde Mark Eyskens een recht van antwoord namens Credimo. Hieronder leest u zijn tekst, net als de reactie van onze journaliste.

dinsdag 5 februari 2013 14:47
Spread the love

Recht van antwoord Mark Eyskens

Wij nemen kennis van deze tekst, gepubliceerd op de website voor zogenaamde burgerjournalistiek www.dewereldmorgen.be.

De auteur van de tekst is ons onbekend.

Deze dame heeft alvast niet de moeite genomen om ons te contacteren.

Indien dit wel was gebeurd, had ons wederwoord wellicht geleid tot een genuanceerder en evenwichtiger artikel.

Het cassatie-arrest waarnaar wordt verwezen kadert in een op heden niet beëindigde burgerlijke procedure over een geïsoleerd kredietdossier.

Het Hof van Cassatie heeft een voor Credimo gunstig arrest van het Hof van Beroep te Luik verbroken en verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel. Daar moet het dossier nog in behandeling worden genomen.

De finale afloop van het geschil staat op dit moment allerminst vast.

De auteur kent aan het arrest van het Hof van Cassatie een buitenproportionele draagwijdte toe.

Het arrest stelt allerminst vast dat Credimo woekerrentes zou aanrekenen, of zich zou schuldig maken aan wanpraktijken.

De aantijgingen in dit verband zijn geheel en al voor rekening van de auteur. Vanuit juridisch oogpunt raken zij echter kant noch wal.

Uit de inhoud van het artikel leiden wij af dat de achterliggende informatie vermoedelijk afkomstig is van een voormalige klant uit Bornem die, ofschoon hij geen enkel nadeel heeft geleden, al jarenlang een hetze voert tegen ons bedrijf.

Klachten door hem in 2006 ingediend tegen Credimo werden in 2009 geseponeerd wegens totaal ongegrond.

Na een paar recente incidenten, heeft Credimo op 13/12 jl. tegen betrokkene een klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd bij de Heer Onderzoeksrechter te Brussel. Tevens werd hij burgerlijk gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, inleiding op 11/02 a.s. alsook in kortgeding, in behandeling genomen voor de Voorzitter van dezelfde rechtbank op 24/01 jl.

Wij hopen u de kwestie hiermee voldoende te hebben geduid.

Tevens nemen wij ons voor om het dossier op de dagorde te plaatsen van de eerstvolgende raad van bestuur.

Met vriendelijke groet.

Voor Credimo NV,

Zeer hartelijk,

Mark Eyskens

Reactie Ciska Hoet, journaliste DeWereldMorgen.be

Geachte Heer Eyskens,

In uw schrijven stelt u enerzijds dat ik “een buitenproportionele draagwijdte” toeken aan het betrokken arrest van het Hof van Cassatie. Anderzijds zou mijn informatie afkomstig zijn van een ontevreden klant van Credimo. Helaas moet ik u op beide punten tegenspreken. Vervolgens is het ook niet correct dat er geen contact zou zijn geweest tussen Credimo en de redactie van DeWereldMorgen.be.

Allereerst staat in het arrest van het Hof van Cassatie wel degelijk te lezen dat het Hof oordeelt dat de praktijk van Credimo in strijd is met artikel 1907 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dat artikel 1907 stelt dat “de verhoging van de interest wegens vertraging in de betaling, [in geen geval] een half t.h. per jaar op het verschuldigd gebleven kapitaal [mag] overschrijden”.

Een kredietmaatschappij die artikel 1907 BW schendt, rekent met andere woorden een abnormale, onredelijk hoge rente aan. In het betrokken artikel omschrijf ik dat dus terecht als woekerrentes.

Voorts moet ik u ook tegenspreken wat betreft uw interpretatie dat het artikel op slechts één “voormalige klant” terug te voeren zou zijn. Het betrokken artikel zou nooit verschenen zijn mochten wij op onze redactie niet op de hoogte zijn van meerdere gedupeerden.

Bovendien kan ik ook uw laatste argument ontkrachten. Credimo heeft onze redactie twee aangetekende zendingen en verschillende e-mails gestuurd in verband met een reeds eerder verschenen blogbericht over deze zaak.

Ten slotte wil ik hieraan het volgende toevoegen. Ik bemerk tussen de regels van uw schrijven een zeker misprijzen voor “zogenaamde” burgerjournalistiek. Ik zie echter niet in waarom een artikel van een burgerjournaliste minder waardevol zou zijn dan dat van een professionele journaliste. DeWereldMorgen.be publiceert dagelijks geïnformeerde en kwaliteitsvolle bijdragen van onze burgerjournalisten.

Met vriendelijke groeten,

Ciska Hoet

Journaliste DeWereldMorgen.be

take down
the paywall
steun ons nu!