De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaamse Visveiling komt beloften niet na
Visserij -

Vlaamse Visveiling komt beloften niet na

woensdag 1 januari 2014 10:30
Spread the love

Na een lange, heftige concurrentiestrijd tussen de verschillende Vlaamse vismijnen kwam de NV Zeebrugse Visveiling als winnaar uit de bus. Zowel de vismijn van Oostende als deze van Zeebrugge waren nu in handen van de kapitaalbezitters rond de figuur van Marie-Jeanne Because-Pieters. De privéonderneming verkreeg daarmee vanaf 2011 een quasi monopolie op de in België aangevoerde verse visproducten. De vennootschap veranderde haar naam in Vlaamse Visveiling.

Het bleek een pyrrusoverwinning te zijn. Nadat de Vlaamse Visveiling in 2012 al een omzetvermindering van 7,7% moest incasseren, blijkt dat cijfer in 2013 nog eens met 13% gedaald te zijn. Van de 75,2 miljoen euro die het bedrijf in het eerste fusiejaar gerealiseerd had, blijft 2 jaar later minder dan 60,5 miljoen over.

Het is niet het eerste jaar dat de omzet vermindert, nieuw is wel dat de aanvoer er nu op achteruit gaat: van 18.153 ton in 2012 naar 16.764 ton in 2013, een achteruitgang van 8%. Zou het kunnen dat de Vlaamse vissers hun geluk elders gaan zoeken? De vermoedens gaan in die richting, maar het is wachten op meer gedetailleerde cijfers om dat eventueel te bevestigen.

De tegenvallende cijfers zijn in de eerste plaats slecht nieuws voor de Oostendse visserij. Want de Vlaamse Visveiling veilt daar nauwelijks nog vis. Volgens de regionale televisiezender Focus zou 35% van de vangsten van 2013 in de Oostendse vismijn aan de wal gezet zijn: 5.874 ton. In 2012 was dat nog 6.360. Maar ook dat was veel te weinig, want het was beduidend minder dan wat de vismijnuitbaters contractueel beloofd hadden.

Het wordt dan ook hoe langer hoe duidelijker dat de vismijnuitbaters de Oostendse vismijn aan het leeghalen zijn. In 2010, het laatste jaar dat de Oostendse vismijn los van de NV Vlaamse Visveiling functioneerde, werd daar nog 7.470 ton vis aangevoerd. In 2013 is dat verminderd met maar liefst 1.596 ton.

Dat de aanvoer in 2013 ook in Zeebrugge afgenomen is, mag daarin geen argument zijn, want de vismijnuitbaters hadden zich eerder sterk gemaakt dat 45% van de aanvoer in Oostende geveild zou worden. 45% van veel of 45% van weinig, blijft wel degelijk 45%. Moeilijk is dat niet te verwezenlijken, want de veilinguitbaters bepalen zelf waar en wanneer de aangevoerde vis geveild wordt. Er valt evenwel geen enkel teken te ontwaren dat erop wijst dat ze inspanningen geleverd hebben om het contract na te komen. Wel integendeel.

Intussen moet er niet meer aan getwijfeld worden: de Vlaamse Visveiling komt haar contractuele afspraken in Oostende niet na. In het contract staat dat de nieuwe vismijnuitbaters zich ertoe verbinden ‘om minstens 45% van het volledig jaarlijks volume van alle verse vis, week en schaaldieren die door de Belgische vloot naar de exploitatiezetels te Oostende en te Zeebrugge van de Vlaamse Visveiling worden aangevoerd (via vissersvaartuigen koeltransporten of andere aanvoermiddelen) (…) te veilen in Oostende.’ De referentieperiode waarop dat bekeken wordt startte op 1 januari 2011 en loopt af op 31 december 2015.

Zal de Vlaamse Visveiling tegen die datum gemiddeld 45% van de aanvoer in Oostende geveild hebben? Nog voor de referentieperiode ten einde is kan al met 100% zekerheid gezegd worden dat dit niet het geval zal zijn. In 2011 werd geen 45% in Oostende gemijnd, maar slechts 31%. In 2012 was het 35% en verleden jaar weer 35%. Een gemiddelde van 45% kan over de periode 2011-2015 geenszins gehaald worden!

Er is meer. In het contract dat de kapitaalhouders met de stad Oostende afsloten staat ook: ‘EFC en ZV hebben zich middels de Erfpacht tegenover het Vlaams Gewest verbonden om binnen de drie jaar na het verlijden van de authentieke akte van de Erfpacht, en daartoe alle nodige vergunningen te hebben verkregen, op de Vismijnsite, en dit op eigen kosten, een nieuwe vismijn te bouwen, met de kenmerken voorzien in de Erfpacht (de “Nieuwe Vismijn”).’ Dit document werd ondertekend op 19 oktober 2010. We gaan inmiddels het jaar 2014 in. Heeft u die nieuwe vismijn al gezien? Neen. Hebt u al een aanvang van de bouw ervan gezien? Neen. Heeft iemand al een plan ervan gezien? Neen. Een ontwerp? Een voorontwerp? Een schetsje?

Flor Vandekerckhove

take down
the paywall
steun ons nu!