De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm
Opinie - Climaxi vzw,

Verontrustende PFOS/PFOA verontreiniging te Ronse: tot 31,6 maal bodemsaneringsnorm

Het Stadsbestuur van Ronse organiseert donderdag 2 september een bewonersvergadering rond de alarmerende overschrijding van PFOS en PFOA aan de oevers van de Molenbeek. Volgens het stadsbestuur gaat het om ‘verhoogde concentraties’. Climaxi kon het rapport inkijken en wil alvast signaleren dat het om alarmerende waarden gaat die tot 31,6 maal de bodemsaneringsnorm overschrijden. De stad Ronse verzoekt de inwoners van de omliggende straten in elk geval geen groenten of eieren meer te eten uit de eigen tuin en kinderen niet meer in de omgeving van de Molenbeek te laten spelen.

donderdag 2 september 2021 15:10
Spread the love

 

Het gaat in Ronse om historische vervuiling. Dat kan men merken doordat de bodem van Molenbeek minder vervuild is dan de oevers, waar bij herhaling geruimd slib op gestort is. Volgens het OVAM-rapport van juli dit jaar gaat het om zeer ernstige vervuiling: Aanvullend werd op 22.06.2021 door OVAM gevraagd om de gedetecteerde polybroomdifenylethers (brandvertragers) en perfluorverbindingen te evalueren rekening houdend met vigerende wet- en regelgeving, codes van goede praktijk én recente normering. BDE’s worden in 3 van 4 oeverstalen vastgesteld in concentraties boven een risicogebaseerde humaantoxicoligsche norm voor residentieel gebruik. In een staal van de waterbodem zijn ecotoxicologische grenswaarden overschreden. Vlaamse triggerwaarden voor waterbodem zijn voor BDE-209 en BDE-28 overschreden waardoor verder onderzoek, onder de vorm van een beschrijvend bodemonderzoek, noodzakelijk is. Recente toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in het vaste deel van de aarde werden aangewend om de analyseresultaten van 2018 te evalueren. Ter hoogte van twee staalnameplaatsen van de oever van de Molenbeek gelegen in agrarische gebied en in de nabijheid van agrarisch gebied is de toetsingswaarde bodemsaneringsnorm voor dit bestemmingstype overschreden met een maximale overschrijdingsfactor van 31,6.”

Climaxi eist dat ook onderzocht wordt wie de schuldige is van deze verontreiniging en dat de sanering betaald wordt door de vervuilers.

Utexbel

De studie vermeldt ook dat de inspanningen rond waterzuivering door de RWZI Ronse een positieve invloed hebben op de bodemkwaliteit van de Molenbeek. Climaxi ontkent dit niet, maar wijst er wel op dat de laatste grote textielproducent die nog geen eigen waterzuivering voorzien heeft (Utexbel) er voor zorgt dat het RWZI Ronse minder goed functioneert. De NV Aquafin, VMM en de Provinciale Ondersteuningscel gaven daarom negatief advies voor de verlenging van de milieuvergunning van Utexbel. Desondanks besliste de Provincie Oost-Vlaanderen in juli van dit jaar om de vergunning toe te kennen. Ondertussen zijn omwonenden en Milieufront Omer Wattez in beroep. Daarin wordt ondermeer gewezen op het gevaar van overstromingen (cfr. Wallonië) en uitloging van gevaarlijke stoffen.

Climaxi deed onderzoek naar de rekeningen van Utexbel en ziet dat daar reserves bestaan, die jaarlijks via een gemiddelde winst van ongeveer 2 miljoen aangedikt worden. Voor Climaxi dient Utexbel de normen te respecteren en zich te gedragen zoals de andere textielfirma’s in Ronse. Dat betekent dat investeren en herlocaliseren een noodzaak is om verdere problemen te vermijden.

Het dossier Ronse wijst voor ons ook verder op de systeemfouten in het Vlaams milieubeleid: een verouderde Vlarem-wetgeving, afgebouwde inspectie- en adviesdiensten en manke vergunningen.

 

Lees hier meer.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!