Jaarvergadering van 2018. Foto: World Bank
Analyse - IPS, Thalif Deen

Wereldbank overtreedt eigen aanbevelingen tegen discriminatie en intimidatie van werknemers

Werknemers en oud-werknemers van de Wereldbank beschuldigen het instituut van discriminatie en intimidatie van werknemers wanneer ze arbeidsongeschikt of gehandicapt raken. “Ik werd geïntimideerd totdat ik bijna instortte.”

vrijdag 16 april 2021 17:10
Spread the love

 

De Wereldbank heeft sinds 1947 wereldwijd meer dan 12.000 ontwikkelingsprojecten gefinancierd. Het internationale instituut heeft als een van zijn officiële doelstellingen de armoede de wereld uit te helpen en voorziet daarvoor kredieten, renteloze leningen en subsidies.

Immuniteit

Het instituut, dat in de VS waar de bank zijn hoofdzetel heeft diplomatieke immuniteit geniet, ligt nu onder vuur vanwege de behandeling van eigen werknemers met een arbeidsbeperking.

Jaarraport 2021

Een woordvoerder van de Disability Support Group (DSG) bij de Wereldbank, die anoniem wil blijven, spreekt onder meer over seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook kwam de institutionele discriminatie van de meest kwetsbare werknemers met een arbeidsbeperking ter sprake, een kwestie die standaard in de doofpot belandt. Volgens de bron verschuilt de Wereldbank zich al tientallen jaren achter zijn diplomatieke immuniteit.

“Er is geen nationaal of internationaal raamwerk dat kan ingezet worden om de Wereldbank verantwoordelijk te houden”, klinkt het. “Zowel de VN-Conventie inzake de Rechten van Mensen met een Handicap als de Americans with Disablities Act (ADA) zijn (op de Wereldbank) niet van toepassing.”

“We hebben gevallen en onweerlegbaar bewijs van ernstige en consistente wantoestanden en intimidatie van werknemers met een arbeidsbeperking, belangenconflicten, gebrek aan transparantie en verantwoording. Dit zijn precies de waarden en voorwaarden die de Wereldbank hanteert voor eigen projecten.”

Betreurenswaardig

Andre Hovaguimian is voormalig directeur van de International Finance Corporation in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, een zusterorganisatie van de Wereldbank. Hij zegt dat “de behandeling van werknemers die door hun werk bij de Wereldbank letsel hebben opgelopen, betreurenswaardig was en is”.

“Werknemers die door hun werk letsel opliepen, terwijl ze risico’s namen om hun werk te kunnen doen voor de bank, moeten behandeld worden met zorg en respect. De diplomatieke immuniteit van de bank mag niet langer gebruikt worden om misbruik te maken van mensen met een handicap”, zegt Hovaguimian.

De Wereldbank wijst er in zijn World Report on Disability, een onderzoek dat het uitvoerde in samenwerking met de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zelf op dat mensen met een (arbeids)beperking wereldwijd lijden onder stigmatisering, discriminatie, uitsluiting bij vacatures en dienstverlening zoals onderwijs en zorg. In hun rapport staat ook dat deze mensen minder kansen krijgen in de samenleving dan mensen zonder beperking.

Rookgordijn

De beschuldigingen van discriminatie komen op het moment dat de Wereldbank zijn jaarlijkse voorjaarsvergaderingen hield in Washington D.C. Deze vergaderingen, die begonnen op 5 april, duurden tot 11 april.

Twee voormalige werknemers met een arbeidsbeperking wilden alleen anoniem hun verhaal doen. Ze zijn bang anders te maken te krijgen met vergeldingsacties en hun medische dekking voor arbeidsongeschiktheid kwijt te raken.

“Vijf gerenommeerde artsen hadden vastgesteld dat ik in aanmerking kwam voor een uitkering”, getuigt de ene. “Op het moment dat mijn uitkering geweigerd werd, kreeg ik te horen dat de Wereldbank als internationale organisatie ‘bepaalde privileges heeft en immuniteit’ geniet onder de Amerikaanse wetgeving.”

Hoofdkwartier. Foto: World Bank

“Ik voel me somber, getreiterd en benadeeld”, zegt hij. “Het een situatie van David tegen Goliath. Mensen die al in een kwetsbare situatie zitten, moeten vechten tegen een invaliditeitsprogramma dat geen fatsoenlijk bestuur kent, geen verantwoording aflegt en niet transparant is. Er bestaat geen gerechtigheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de Wereldbank.”

“De bank ontloopt de verantwoordelijkheid van zijn eigen invaliditeitsprogramma en ontwijkt controles door te beweren dat het niet onder VN-verdragen valt en ook niet onder de Amerikaanse wetgeving. Zo trekt het een rookgordijn op voor zijn eigen Raad van Bestuur.”

Hypocrisie

Een andere voormalige werknemer, die eerder arbeidsongeschikt was, bevestigt dit verhaal. “Ik werd geïntimideerd totdat ik bijna instortte. Het invaliditeitsprogramma wordt volledig willekeurig toegepast, volgens geheime procedures die niet gedeeld worden met het personeel, maar tegen werknemers worden gebruikt.”

“Ik walg van deze hypocrisie. De Wereldbank preekt in ontwikkelingslanden over inclusiviteit als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking, maar maakt zich zelf schuldig aan schaamteloze discriminatie als zijn eigen werknemers hiermee te maken hebben. Voor alle Wereldbankprojecten is een onafhankelijke klachtenprocedure vereist, maar de bank zelf weigert dit te regelen voor het eigen personeel.”

Eigen verzekeringen

In een reactie op de aantijgingen zegt de Wereldbank “zorg te willen dragen voor de gezondheid en veiligheid van onze werknemers en hun gezinnen”.

“Onze regelingen, beleid en reputatie in de loop der jaren getuigen hiervan”, klinkt het. “Onze interne verzekeringsprogramma’s bieden uitkeringen bij ongevallen en invaliditeit, inclusief uitgebreide dekking voor mensen die letsel oplopen tijdens hun werk, of mensen die niet kunnen werken als gevolg van medische omstandigheden die zich buiten de werkomgeving voordoen.”

“Gezien de wereldwijde voetafdruk van de organisatie, en de aanwezigheid in een aantal hoogrisico-omgevingen, heeft de Bank jaren geleden besloten hier zelf verzekeringen voor in het leven te roepen. Dit was nodig om te kunnen garanderen dat alle werknemers gedekt waren, ongeacht hun werkplek, omdat sommige regelingen wellicht niet aanwezig zijn in veel markten waar de Wereldbank opereert. Die bevinden zich vaak in de armste landen in de wereld.”

“We evalueren onze regelingen en processen geregeld om er zeker van te zijn dat ze tegemoet komen aan de behoeften van werknemers en hun gezinnen”, zegt de woordvoerder van de Wereldbank. “Daarbij maken we gebruik van inbreng van rechthebbenden en andere betrokken partijen.”

De bank zegt wereldwijd “invaliditeitskwesties te integreren in operaties in allerlei sectoren, inclusief het stimuleren van toegang tot infrastructurele faciliteiten en sociale zekerheid, revalidatie, ontwikkeling van vaardigheden, het creëren van economische kansen en het werken met belangenorganisaties voor mensen met een arbeidsbeperking”.

De woordvoerder verklaart dat dit behoort tot de kern van het werk van de Wereldbank. “Het heeft betrekking op het bouwen aan duurzame, inclusieve gemeenschappen, in overeenstemming met de doelen van het instituut om een einde te maken aan extreme armoede en gedeelde welvaart te stimuleren.”

Vijandigheid en vergelding

Gonzalez Flavell is inmiddels gepensioneerd, maar werkte als voormalig assistent van de directeur-generaal voor Evaluatie en senior counsel bij de juridische afdeling van de Wereldbank. Hij vertelt dat hij langer dan achttien maanden onder het “eigen invaliditeitsprogramma” van de Wereldbank viel. “Een vernederende en nare ervaring”, weet die nog goed. “Talloze senior managers bij de Bank maakten mij duidelijk dat mijn carrière en professionele reputatie hieronder zouden lijden.”

Elk jaar een ellenlange lijst aanbevelingen, die de instelling zelf weigert toe te passen. Foto: World Bank

“De vereisten om in aanmerking te komen voor het programma zijn bij de aanvraag onduidelijk en niet transparant. Ik heb herhaaldelijk moeten verzoeken om correcte toepassing van de procedures. Er zijn acties ondernomen die onwettig geweest zouden zijn onder de Amerikaanse wetgeving. Zo werd mij onder meer een kopie van de gehanteerde richtlijnen van het programma geweigerd, ondanks het feit dat dat een redelijk verzoek was.”

Gonzalez Flavell stelt ook dat de verantwoordelijk afdeling niet handelde in overeenstemming met programmavereisten die wel openbaar waren. Volgens hem zijn er “arbitraire, grillige beslissingen” genomen zonder zijn gezondheidssituatie, het behandelingsplan van zijn artsen of zijn hersteltraject te respecteren.

“Toen ik terugkeerde op mijn werk, overkwam mij wat veel anderen overkomen was: vijandigheid en vergelding. Er werd geprobeerd mij uit te sluiten en te voorkomen dat ik weer volledig re-integreerde op mijn werk.”

Daarop deed Gonzalez Flavell onderzoek naar diverse invaliditeitsprogramma’s, onder meer bij andere internationale organisaties. Hij stelt dat het programma van de Wereldbank daarmee vergeleken het grootste gebrek aan integriteit, medeleven en gelijkwaardige behandeling vertoont. De gepensioneerde spreekt zelfs van een “mensenrechtenschending”.

Gelijke kansen

Intussen heeft de Wereldbank Groep 82 miljard dollar bijeengebracht voor de International Development Association (IDA19), een tak van de Wereldbank Groep. Daarmee wil het de armste en meest kwetsbare landen ter wereld helpen, met een specifieke focus op invaliditeit of arbeidsonbekwaamheid.

De Disability Support Group (DSG) bij de Wereldbank stelt dat IDA19 zich richt op gelijke kansen voor mensen met een handicap. “De Wereldbank zoekt daarvoor financiering van donorlanden, omdat investeren in mensen, vooral in mensen met een handicap die vaak arm zijn, essentieel is voor duurzame ontwikkelingsvooruitgang.”

“Maar wat de Wereldbank niet zegt aan de donoren die 82 miljard dollar ophaalden, is dat de bank zelf een bijzonder slechte reputatie heeft als het gaat om eigen werknemers met een arbeidsbeperking”, klinkt het bij DSG.

In de afgelopen drie jaar kwam er een recordaantal klachten en problemen binnen over de uitkeringsprogramma’s van de Wereldbank, stelt de DSG. Die zijn volgens de groep allemaal genegeerd.

“Het aantal klachten is exponentieel gestegen, zowel bij de Ombudsman van de Bank als bij de Werknemersvereniging van de Wereldbank. Die laatste heeft extern advies gevraagd vanwege de vloedgolf aan klachten.”

 

Bron: Disability Discrimination at the World Bank: Is it Immunity or Impunity?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!