Vrouwendag 2009
Opinie - Vrouwenraad

Vrouwen en meisjes zijn twee keer de dupe van de crisis

Op de Internationale Vrouwendag van 8 maart zijn wij solidair met alle vrouwen die wereldwijd door de sociale hervormingen en besparingsmaatregelen van hun regeringen de prijs van de crisis betalen.

vrijdag 8 maart 2013 10:52
Spread the love

Solidair met alle vrouwen en meisjes die door de globale financieel-economische crisis dubbel gediscrimineerd worden: een eerste keer door de bestaande structurele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen en een tweede keer door de disproportionele gevolgen van de besparingsmaatregelen van de overheden.

Zij hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Wij zijn het beu dat het vooral vrouwen zijn die in de hoek zitten waar de zwaarste klappen vallen terwijl financiële en economische bonzen de dans ontspringen.

Meer dan 1,5 miljard mensen overleeft met minder dan 1 dollar/dag

Meer dan 1,5 miljard mensen in de wereld moeten zien te overleven met minder dan 1 dollar per dag. Zeventig procent van hen zijn vrouwen. Nochtans spelen meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden een essentiële rol in de processen om de armoedecirkel te doorbreken en in de vooruitgang van hun familie en van de samenleving in zijn geheel op gebied van onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.

Door de huidige wereldwijde trend van besparingen in de nationale budgetten en van bezuinigingen in de sociale sector vermindert de toegang tot basisdiensten zoals onderwijs, kinderopvang en gezondheidsvoorzieningen. Verhoogt de werkloosheid en wordt de sowieso al matige vooruitgang inzake de VN-Millenniumdoelstellingen grotendeels bedreigd.

Bovendien wordt ook in de donorbudgetten geknipt. Zo vermindert bijvoorbeeld België in 2013 het budget voor ontwikkelingssamenwerking met 100 miljoen euro, dat is minder dan 0,50 procent van het BNI en al helemaal niet de sinds zolang beloofde 0,7 procent.

Armoe troef in Europa

In Europa is het ondertussen ook armoe troef. De bezuinigingen die de Europese Commissie aan de lidstaten oplegt in het kader van het budgettair pact hebben geleid tot meer armoede in heel het continent, waarbij vooral ouderen en alleenstaande gezinshoofden, maar ook meer en meer jongeren een hoog risico lopen.

De werkloosheidscijfers van jonge vrouwen en mannen in het zuiden van de eurozone zijn schrikwekkend hoog. Maar de Europese Commissie trekt blijkbaar geen conclusies uit die evaluatie: haar aanbevelingen bij de Nationale Hervormingsplannen van de Lidstaten blijven conform aan haar tunnelvisie op de vrijemarkteconomie.

In de openbare sector waar gemiddeld bijna 70 procent van het personeel vrouw is, zijn vrouwen door ontslagen of lagere lonen de grootste slachtoffers van de bezuinigingsmaatregelen van de lidstaten.

De verminderingen van de sociale toelagen en de bezuinigingen op de budgetten voor sociale infrastructuur, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg en zorg voor hulpbehoevenden leiden tot een afwenteling van deze verantwoordelijkheden op de gezinnen.

Vooral vrouwen worden daardoor gedwongen hun betaalde baan op te zeggen of minder te gaan werken om zo de taken die de overheid niet meer uitoefent of kan uitoefenen, over te nemen.

De situatie is het schrijnendst in Griekenland. In alle leeftijdsgroepen behoren Griekse vrouwen tot de armste mensen: 30 procent van hen leeft in een gezin met een laag inkomen, in een te krap huis met onvoldoende verwarming, slechte voeding en weinig kans op een baan. Bij de jonge Griekse vrouwen is 60 procent werkloos, bij de mannen 46 procent.

In België ten slotte vrezen we dat de federale besparingsmaatregelen op gebied van o.a. tijdskrediet, werkloosheid en pensioenen vooral voor vrouwen zware gevolgen hebben.

De cijfers hieronder spreken voor zich

– In België werkt 40 procent van de vrouwen deeltijds.

– Tijdskrediet tussen 24 en 49 jaar wordt voor 84 procent opgenomen door vrouwen.

– 60 procent van de gepensioneerde vrouwen hebben nu al minder dan duizend euro per maand (t.o.v. 30 procent van de mannen).

– 50 procent van de werkloze vrouwen is samenwonend en valt heel snel terug op een forfait van 484 euro per maand.

– Werkloze alleenstaande moeders met kinderen ten laste krijgen sneller het forfait van 1.090 euro per maand – dat is veel minder dan de armoedegrens van 1.300 euro met één kind.

– 13 procent van de gescheiden ouders met kinderen krijgen geen alimentatie, geld waarop ze nochtans recht hebben.

– Het armoederisico voor vrouwen in België ligt op 15,6 procent, op 26 procent voor vrouwen ouder dan 65 en op 35 procent voor eenoudergezinnen met ten minste één kind. Het algemeen armoederisico in België bedraagt 14,6 procent.

Op deze Internationale Vrouwendag vragen wij dat elke overheid op haar niveau, zowel wereldwijd als Belgisch, meer investeert in sociale voorzieningen en basisdiensten, in betere infrastructuur, betere werkvoorwaarden en gelijke toegang tot de arbeidsmarkt.

Kortom, wij willen een beleid dat inzet op gendergelijkheid en op sociale rechtvaardigheid.

Vrouwenraad

De Vrouwenraad wil de motor zijn voor de realisatie van een genderevenwichtige samenleving in Vlaanderen, in België en op internationaal vlak. Daarvoor is politieke, sociale en economische gelijkheid nodig en moeten mannen en vrouwen gelijke macht hebben.

Op vrijdag 8 maart organiseert de Vrouwenraad samen met Wereldvrouwenmars van 12.30 tot 13.30 uur een solidariteitsactie op het Muntplein in Brussel.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!