De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: GRIP vzw

Wat denkt de Vlaming over handicap?

maandag 14 december 2020 20:23
Spread the love

 

Zeven op tien Vlamingen (70 procent) heeft een positief beeld van personen met een handicap. De meeste Vlamingen (82 procent) vinden dat er nood is aan speciale aandacht vanuit het beleid voor mensen met een handicap. Maar wat juist hun rechten zijn, zoals vastgelegd in het VN Handicapverdrag, dat weet de Vlaming nauwelijks. Dit blijkt uit een onderzoek dat GRIPvzw naar aanleiding van haar 20ste verjaardag heeft laten uitvoeren bij 1.000 Vlamingen door Indiville.

De meerderheid van de Vlamingen heeft een positief beeld van personen met een handicap. Maar weet daarom nog niet wat er best is voor personen met een handicap.

70 procent van de Vlamingen heeft een positief beeld van personen met een handicap en 75 procent van de Vlamingen geeft aan op hun gemak te zijn als ze in contact komen met mensen met een handicap. Positieve gevoelens overheersen: personen met een handicap roepen respect (58 procent), bezorgdheid (53 procent), bewondering (45 procent) en sympathie op (41 procent). Maar er is ook 34 procent dat medelijden aangeeft en 31 procent onwennigheid. En er zijn ook valse noten. Zo meent 27 procent van de Vlamingen dat er veel profiteurs zitten onder de personen met een handicap die we beter moeten controleren.

Om tot gelijke rechten te komen is het voor GRIP belangrijk dat positieve gevoelens versterkt worden met de juiste mensenrechtenvisie. Uit het onderzoek blijkt evenwel dat op belangrijke principes zoals zelfregie en inclusie, de Vlaming heel onbeslist reageert.

Uit het onderzoek:

  • Mensen met een handicap komen best tot hun recht in een speciale instelling: 35 procent (helemaal) eens en 39 procent noch eens noch oneens en 20 procent (helemaal) oneens. Nog eens 6 procent is onbeslist.
  • Het zijn best de specialisten en de begeleiding die de keuzes maken over de ondersteuning: 34 procent (helemaal) eens en 34 procent noch eens noch oneens en 24 procent (helemaal) oneens. Nog eens 8 procent is onbeslist.

De Vlaming vindt het belangrijk dat er ingezet wordt op personen met een handicap.

82 procent van de Vlamingen vindt dat er nood is aan speciale aandacht vanuit het beleid in Vlaanderen voor personen met een handicap. We zijn ons wel bewust dat mensen met een handicap gediscrimineerd worden in België  – van contact met de buren (41 procent) tot het vinden van een job (90 procent). En 65 procent van de Vlamingen is er niet akkoord mee dat ondersteuning moet komen vanuit liefdadigheid eerder dan vanuit algemene belastingen. Uit deze bevraging blijkt dus duidelijk een draagvlak voor maatschappelijke investeringen in de leefsituatie van personen met een handicap

Er is nog maar weinig kennis over het VN Handicapverdrag en de rechten van mensen met een handicap.

27 procent van de Vlamingen weet dat er een VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap bestaat (t.o.v. 78 procent die het Kinderrechtenverdrag kent). Bij diegenen die het verdrag kennen, is deze kennis eerder laag: 82 procent van hen geeft aan niet heel goed op de hoogte te zijn van de inhoud.

GRIP is niet echt verwonderd over dit slechte resultaat. In Vlaanderen is er nog veel te weinig aandacht voor de mensenrechten van personen met een handicap. En tot op heden heeft de overheid ook nauwelijks geïnvesteerd in sensibilisatie op dat vlak.

20 jaar werken aan inclusie en de juiste kijk op handicap.

In de voorbije 20 jaar heeft GRIP zich, vanuit de doelstelling “het realiseren van gelijke kansen en rechten via beïnvloeding van de samenleving en de maatschappij” ingezet om onze maatschappij meer inclusief te maken. Een belangrijk aandachtspunt is de beeldvorming over handicap, wat GRIP benoemt als de kijk op handicap. Met een vragenlijst die Indiville in de maand november afnam bij een representatief staal van 1000 Vlamingen, krijgt GRIP een beeld over de kijk op handicap bij de Vlaming. Voor GRIP is het 20 jaar na de oprichting duidelijk dat er nog heel wat werk op de plank ligt om te komen tot die gelijke kansen en gelijke rechten voor alle personen met een handicap.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!