De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

V.S. en Europa vergoelijken geweld en terreur tegen zwakkere anderen

woensdag 4 maart 2015 10:15
Spread the love

 

Sinds ongeveer 60 jaar bestaat er een bepaald respect voor de mensenrechten in het centrum van Europa maar dan wel alleen in hun binnenlands beleid, tegenover hun bewoners.

De “beschaafde” Europese landen blijven wel collaboreren met de nazi-achtige Verenigde Staten van Amerika (V.S.), wereldoverheerser in de, reeds 25 jaar durende, wrede en genadeloze terreur agressieoorlogen tegen moslimlanden.

Europese koloniale holocaust, het toelaatbare negationisme

Europa erkent nog steeds de koloniale Holocaust niet wat bewijst dat Europa nog steeds het misdadige en psychopathische standpunt inneemt dat zij geen Holocaust gepleegd hebben omdat de slachtoffers de echte Untermenschen waren ( Afrikanen, indianen,  Aziaten, moslims, …)

De kwetsbare volkeren van de rest van de wereld leven sinds 500 jaar onder voortdurende angst voor brute agressie, onderdrukking, slavernij en uitbuiting. Het barbaarse, wrede en genadeloze koloniaal Europa heeft ongeveer 90% van de bevolking van de Amerika’s, ongeveer 30 % van Sub-Saharisch Afrika afgeslacht. Koloniaal Europa heeft ongeveer 100 miljoen mensen vermoord. Het is de grootste ontkende genocide in de geschiedenis.

Militaire overmacht geeft goddelijke privileges en rechten. koloniaal Europa, de imperialistiche V.S. en zionistisch Israël zijn ware  Übermenschen en daardoor mag Israël ook het Palestijnse volk als echte Untermenschen behandelen, hen in concentratie kampen steken, etnische zuivering doorvoeren en hen uitmoorden. Bovendien mag Israël zijn buurlanden regelmatig bombarderen (terroristische aanslagen) en Iran bedreigen met geweld en terreur. Israël mocht ook een onwettelijk nucleair wapenarsenaal bouwen met de steun van de V.S. en Frankrijk. Israël heeft zelfs het non-proliferatie verdrag niet getekend en toch wordt het niet lastig gevallen of krijgt het geen inspecties op zijn illegaal wapenarsenaal.

We leven nog steeds op een planeet van meesters van slaven die slaven domineren. Er bestaan de ware Übermenschen (Europa,V.S., Israël), hun (tijdelijke) vrienden en de bevriende/toegelaten gewapende groeperingen en de echte Untermenschen (de niet-bevriende zwakkere anderen) en de niet toegelaten/niet bevriende gewapende groeperingen.                                                                              Ware Übermenschen genieten van “diplomatische/goddelijke” immuniteit, ze staan niet alleen boven de wet, ze zijn de wet want ze schrijven “het internationaal recht” dat alleen van toepassing is op de echte Untermenschen.

Het is een nazi-achtige ideologie waar de echte Untermenschen worden gedemoniseerd (zij bedreigen ons, they hate us for our freedom and democracy ) om een legitimatie te hebben voor de laffe, hatelijke, verwerpelijke, onwettelijke terreur agressieoorlogen tegen de zwakkere anderen, die in de weg staan van de goddelijke belangen en verlangens van de ware Übermenschen. De ware Übermenschen leven in een staat van genade, ze bezitten 90% van de rijkdom van de aarde.

Als eigenaars van de wereld omvatten hun belangen, hun nationale veiligheid en hun territoriale soevereiniteit de ganse planeet.

De slaven/Untermenschen hebben geen belangen, geen rechten op nationale veiligheid, geen recht op territoriale soevereiniteit want ze leven op gronden die eigendom zijn van de ware Übermenschen. Het kleinste teken van eigenbelang wordt door de ware Übermenschen als een agressie, als een bedreiging ervaren en dus riskeren ze een paar terreurbommen op hun hoofd te krijgen in hun eigen geboorteland, familiehuis of moestuin.

Een beschaafd Europees mens die werkt in een slachthuis en een miljoen dieren doodt, voelt zich geen nazi psychopaat omdat het maar dieren zijn.

Het is het hetzelfde met de kolonialisten en imperialisten, ze zijn fier op hun “waarden, vrijheid en principes”, ze lijken zich niet bewust te zijn van de nazi gruwelen die ze plegen. Dit bewijst dat ze gewoon hun goddelijk recht uitdrukken, de door god gegeven belangen en verlangens nastreven, wereldeigenaars zijn die de zwakkere anderen overheersen en uitbuiten. Dit is de afschuwelijke waarheid over de “beschaafde” Europeanen en Amerikanen.

Koloniaal Europa heeft het meest in de geschiedenis de territoriale integriteit van de zwakkere rest van de wereld geschonden, op het einde van de 19de eeuw hadden ze de Anschluss verwezenlijkt van ongeveer 85% van de planeet en nog steeds schenden ze de territoriale integriteit van andere volkeren (Nouvelle Caledonie, Bahia de Guantanamo, Malvinas, Diego Garcia, Guam, Hawaï, Réunion, Okinawa, Tahiti, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Djibouti, Melilla, Ceuta…)

Gebrek aan schuld-en normbesef

De genocidaire Europese kolonialisten hebben een pertinent gebrek aan schuld-en normbesef. Na 500 jaar weten ze nog van niets, ze kunnen zich nog steeds niet inleven in de helse pijn en de onmachtige woede van de slaven. Dit bewijst dat de kolonialisten en imperialisten nog steeds de zwakkere volkeren van de wereld echt bezien als minderwaardig. Een duidelijke schending van de anti-discriminatie wet. Toch wordt niemand vervolgd.

Koloniaal Europa heeft nog steeds haar misdaden niet toegegeven, nog geen excuses gevraagd en nog steeds geen schadeherstel betaald. Daardoor blijven ze nog steeds meester van slaven in hun hoofden en harten. Ze blijven blind voor hun eigen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide. Ze zijn half blind, gespleten en ze denken nog steeds als kolonialisten.

Daardoor blijven ze de terreur van slavernij en van hun koloniale verleden vergoelijken en verheerlijken. Daardoor blijven ze de terreur van verovering, overheersing en uitbuiting van de zwakkere anderen vergoelijken en verheerlijken.                                                      We leven in een maatschappij waar het vergoelijken en verheerlijken van geweld en terreur tegen de echte Untermenschen alomtegenwoordig is, door de westerse politici, de media en de ‘heroïsche’ Hollywood films over agressieoorlogen waar echte Untermenschen als insecten worden uitgemoord. Hun gespletenheid is zo erg dat ze dit nog steeds niet beseffen wat nogmaals bewijst dat ze de zwakkere anderen als minderwaardig beschouwen.

De westerse oorlogsindustrie (wapens, vliegtuigen, boten, onderzeeërs, tanks, veiligheid, logistiek en opbouw van de vernietigde landen) is immense groot en belangrijk en stelt zeer veel mensen te werk. De oorlogszuchtige wereldoverheersers hebben oorlogen nodig om veel winst te maken en de werkgelegenheid te behouden of zelfs nieuwe arbeidsposten te creëren.

De wet wordt alleen toegepast op de echte Untermenschen, het is enkel een misdrijf als echte Untermenschen geweld tegen ware Übermenschen vergoelijken en verheerlijken.

Wanneer gaat “beschaafd” Europa de misdaden tegen de mensheid en genocides van het kolonialisme vervolgen? En het negationisme en de verheerlijking van de koloniale Holocaust strafbaar maken? Toch blijft koloniaal Europa nog steeds ongestraft.

 

Afschaffing van het vetorecht van de meesters van slaven

De Veiligheidsraad van de VN is een werelddictatuur door het vetorecht van 3 kolonialistische en imperialistische landen, de V.S., Groot-Brittannië en Frankrijk. Het vetorecht van de 5 mogendheden moet afgeschaft worden en de VN moet uitbreiden tot 25 of 30 landen en democratisch worden, één land, één stem.

Zolang het vetorecht niet wordt afgeschaft, is dat het bewijs dat de wrede wereldoverheersers V.S., Groot-Brittannië en Frankrijk hun misdadig geprivilegieerd statuut van meester van slaven niet willen opgeven en dat ze hun ‘diplomatische immuniteit” voor de oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocides die ze plegen, niet willen afschaffen. En ook de gewelddadige economische en politieke slavernij van de gekoloniseerde en zwakkere landen willen ze niet afschaffen.

De VN moet verhuizen van New York, het land van de wrede, genadeloze, genocidaire wereldoverheerser. De VN moet verhuizen naar landen die geen genocidair koloniaal of imperialistisch verleden hebben, dus naar landen die diep geleden hebben onder de wrede gewelddadige kolonialistische en imperialistische genocidaire overheersing.

Afschaffing van de misdadige, kolonialistische Internationale Rechtbank van Den Haag.

De Internationale Rechtbank is een partijdige marionet rechtbank ten dienste van de wrede kolonialistische en imperialistische wereldoverheersers om de slaven, de gekoloniseerden en de echte Untermenschen te vervolgen.

De Veiligheidsraad van de V.N. en de Internationale Rechtbank worden gebruikt als onderdrukkingswapens door de wrede wereldoverheersers tegenover de zwakkeren, onderdrukten en gekoloniseerden.

De rechtbank moet verhuizen van Nederland, een land van meesters van slaven en kolonialisten met een afschuwelijk genocidair verleden. En verhuizen naar een land dat diep geleden heeft onder het wrede en gewelddadige kolonialisme en de imperialistische genocidaire overheersing.

De nieuwe onpartijdige en onafhankelijke Internationale Rechtbank moet eerst en vooral alle westerse politieke leiders vervolgen wegens oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en genocide tijdens de tientallen agressieoorlogen sinds het einde van de tweede wereldoorlog gevoerd door koloniaal Europa/NAVO en de imperalistische V.S..                                                                                        Zoals de agressieoorlogen in Zuid-Amerika (Chili, Cuba, Guatemala, Colombia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, de Dominicaanse Republiek, Panama, Grenada…), in Europa in bondgenootschap met Al-Qaeda (Joegoslavië, Servië), in Azië (Vietnam, Laos ,Cambodja) en tegen moslimlanden die hun markten niet snel genoeg openen voor de misdadige ongebreidelde koloniale uitbuiting ( Algerije, Afghanistan,Palestina, Irak, Syrië,Libanon, Libië, Jemen, Pakistan, Somalië, Mali…,) (bondgenoot van de moslimstrijders en taliban in Afghanistan tussen 1979-2001, gedurende de beginperiode van de opstand tegen de Syrië en in Libië in bondgenootschap met Al-Qaeda).

Deze wrede en genadeloze koloniale en imperialistische agressieoorlogen hebben een genocide van ongeveer 20 miljoen zwakkere mensen veroorzaakt. Deze wrede en genadeloze agressieoorlogen zijn onder het Neurenberg handvest duidelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Daarbij hebben deze wrede en genadeloze terreur agressieoorlogen tegen de moslimlanden de centrale macht en het sociale weefsel vernietigd en zo de weg geopend voor het aan de macht komen van de Islamitische Staat. Dit maakt hen ook medeplichtig aan het stichten van de Islamitische Staat in Irak, Syrië, Libië …

Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie die ten dienste staat van de misdadige belangen van de ware Übermenschen, blijft zwijgen over deze sinds 1991 aan de gang zijnde genocide van 4 miljoen moslims door de V.S. en Europa.

De oorlogsmisdadigers Bush en Blair hebben meer mensen gedood dan Milosevic, Saddam Hussein, Mullah Omar, Kadhafi, Bashar al-Sadat, Omar el-Bashir…samen.                                                               Toch zijn ze nog steeds niet in de gevangenis en worden zelfs nog steeds niet vervolgd door een nationale of internationale rechtbank. Ook Obama, Cameron, Sarkozy, Hollande, Netanyahu, Yves Leterme, Rasmussen… hebben verschrikkelijke oorlogsmisdaden gepleegd, en toch worden ze nog steeds niet vervolgd omdat ze als ware Übermenschen boven de wet staan.

Irak heeft veel meer recht van aansprak op Koeweit dan de V.S. op de Bahia de Guantanamo, Diego Garcia, Guam, Hawaï, Puerto Rico, Okinawa, Djibouti, Kosovo…

Vrede en rechtvaardigheid

Alleen de machtige agressors van de 500 jaar durende genocidaire agressieoorlogen kunnen stoppen met het geweld tegen de zwakkeren. De aangevallen zwakkere landen hebben recht op zelfverdediging.

De meeste terreur agressieoorlogen werden gevoerd zonder een resolutie van de Veiligheidsraad en zijn dus onwettelijk volgens het internationaal recht. De aangevallen landen hebben het recht om alle plegers van terreurbombardementen voor een nationale en internationale rechtbank te vervolgen.

Er kan alleen vrede en rechtvaardigheid in de wereld komen als Europa en de V.S. afstappen van hun misdadig geprivilegieerd statuut “Übermenschen/meesters van slaven”. Er kan alleen vrede en rechtvaardigheid in de wereld komen als de kolonialisten/imperialisten wereldoverheersers stoppen met de zwakkere mensen in de wereld neerbuigend, mensonwaardig te behandelen als bezit, als prooi.                                                                       De wereldoverheersers moeten stoppen met de natuurlijke rijkdommen van de zwakkeren te plunderen zogezegd omdat deze, als echte Untermenschen, geen recht hebben op eigen eigendom.

De terreurlegers van het christelijke westen moeten stoppen met hun naziachtige agressieoorlogen tegen slaven, zwakkeren, communisten, moslims…De terreurlegers van Europa/NAVO en V.S. zijn de grootste vernietigers en vormen de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld, zijn de grote schenders van het internationaal recht, de grote schenders van de belangen, de nationale veiligheid en de territoriale soevereiniteit van de aangevallen landen.

Ondanks dat wapenleveringen aan niet-statelijke gewapende groeperingen immers in strijd is met het internationaal recht, blijft de V.S. de grootste sponsor, financier en leverancier van wapens aan gewapende groeperingen, wat ze noemen “ bevriende terroristen”. Zelfs nu steunen, financieren en bewapenen ze duizenden “bevriende terroristen” in opleidingskampen in Jordanië en Saoedi-Arabië. Alle antiterroristische wetten zijn alleen van toepassing op de echte Untermenschen en wat de wereldoverheersers niet-bevriende gewapende groeperingen vinden.

Als het hen van pas komt zullen de wereldoverheersers de nieuwe bevriende terroristen als vijandelijke bestempelen en zo een legitimatie hebben voor een nieuwe agressieoorlog tegen een nieuwe vijand om meer winst te brengen aan de oligarchen van de oorlogsindustrie.

De wereldoverheersers willen zogezegd “democratie en vrijheid” in de moslimlanden brengen behalve in Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, V.E.A, Jordanië, Koeweit, Egypte, Algerije, Marokko, Djibouti,Mauritania…

Verder blijven ze ze de wereld bedreigen, Iran, Noord-Korea, Palestina, Libanon, Pakistan, China, Rusland, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua…

De V.S. en Europa blijven de resolutie 1368 van de Veiligheidsraad van de V.N. van 12 september 2001 schenden, want er is nog steeds geen ernstig, onpartijdig onderzoek gevoerd naar de aanslagen van 9/11, ondanks dat de versie van de V.S. totaal ongeloofwaardig is. Ondanks dat de resolutie alle landen oproept om te zoeken naar de ware daders om hen voor de rechtbank te brengen, hebben de Europese bondgenoten zich klakkeloos geschaard achter deze ongeloofwaardige versie en blijven ze de moslims, die de passagiersvliegtuigen niet konden besturen, vals beschuldigen voor de aanslagen…

 

Oproep tot een onafhankelijk onderzoek naar de ware daders achter terroristische aanslagen

Wereldoverheersers kunnen medeplichtig zijn aan terroristische aanslagen om hun misdadige en gewelddadige politieke agenda van verovering, overheersing en uitbuiting te rechtvaardigen.

De aanslag van 1993 tegen de WTC is gepleegd met de medewerking en medeplichtigheid van de FBI met intieme bondgenoten, de islamitische strijders in de proxy oorlog tegen de Sovjet Unie in Afghanistan. Bij de aanslag van 9/11 waren er op dezelfde dag oorlogsoefeningen met gekaapte vliegtuigen aan de gang zoals er ook bij de metroaanslag van juli 2007 in London op dezelfde dag een geprogrammeerde reddingsoefening bij bomaanslagen in de metro zou plaatsvinden. Zoveel toeval is verdacht.                                Men zou kunnen denken dat de aangeworven figuranten voor de oefeningen misbruikt werden door de opdrachtgevers. Er is ook verwarring over de aanslag van 1995 in Oklahoma waar volgens de versie van de overheid een bom explodeerde buiten het gebouw. Andere bronnen spreken over een bom die geëxplodeerd is binnen het gebouw. Nergens werd er een ernstig en onpartijdig onderzoek gevoerd.

Over de 9/11 zegt de V.S. overheid dat de aanslag gepland werd door een voortvluchtige zieke grootvader verborgen in een grot in Afghanistan en uitgevoerd door moslims die weinig of geen ervaring hadden in het besturen van Boeings 757. Dat deze moslims een dergelijke grote aanslag konden plegen met het doeltreffendheid en de precisie van de Mossad.                                                                   Anderzijds zeggen ze dat een stuntelige, jonge moslim, zogezegd verklikt door zijn vader, onder de toen nog marionet regering (ten dienste van de V.S. belangen) in Jemen, in een Amerikaans vliegtuig gestapt is met een ambachtelijke bom in zijn slip die god zij dank niet geëxplodeerd is. Wat ze verzwijgen, is dat de jongen werd begeleid in het vliegtuig door een politieofficier en dat hij gereisd heeft zonder paspoort. Een gelijkaardig verhaal over de onhandige schoenbommendrager. Het resultaat is miljoenen winst voor de bedrijven die zorgen voor de veiligheid en body-scanners in de vlieghavens.

Raoul Hedebouw (PVDA): “Het VS-imperialisme is het grootste gevaar voor de wereldvrede” – YouTube

Paul Craig Roberts”Why America was lost.From 9/11 to police/warfare state”

Gregoire Lalieu “Jihad made in USA”

Ewald Vanvugt ”Nieuwe zwartboek van Nederland. Wat iedere Nederlander moet weten”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel chossudovsky “Globalization of war.America’s ‘long war’ against humanity”

Niel Doyle “De terrorist”

Carl Boggs “The crimes of empire:Rogue Superpower and world domination”

Daniele Ganser “Nato’s secret armies:Operation Gladio and terrorism in western Europe”

www.globalresearch.ca

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!