De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

terroristische aanslagen nodig om nieuwe terreur agressiesoorlogen te voeren

zondag 5 juni 2016 17:46
Spread the love

De versie van de geschiedenis die de Europese en Amerikaanse politici en media verspreiden, toont hun psychopathie, ze zijn fundamenteel negationisten en racisten.

Ik vraag aan alle burgers van goede wil om  naar de geschiedenis van het koloniaal Europa en de imperialistische V.S. te kijken  vanuit het standpunt van de slaven, gekoloniseerden, de oorspronkelijke volkeren, inheemse bevolking, vanuit het standpunt van de aangevallen, bezette, gebombardeerde landen en bevolking.

De grootste terreur sinds eeuwen blijven de agressie oorlogen van koloniaal Europa en de imperialistische V.S. tegen de zwakke rest van de wereld. Ze zijn sinds eeuwen de grootste terroristen, wrede en genadeloze meesters van slaven die de planeet als hun eigendom beschouwen en de bevolking van de rest van de wereld als slaven, als ware Untermenschen zien. In feite zijn de V.S. en koloniaal Europa grote nazi’s die sinds eeuwen wereldwijd de misdadige terreur van Lebensraum, Anschluss en Bliztskrieg toepassen.

Nazi Duitsland heeft op regionaal niveau de eeuwenlange planetaire strategie van koloniaal Europa, Lebensraum uitbreiden, Bliztkrieg en Anschluss, toegepast.

We leven op een planeet van slaven, waar de christelijke meesters van slaven laten uitschijnen dat zij ‘beschaafd’ zijn en dat de gekoloniseerden, Untermenschen ‘terroristen’ zijn.

Ik begrijp niet dat veel Europeanen en Amerikanen blind kunnen blijven voor deze permanente, nazi-achtige agressieoorlogen van koloniaal Europa en de imperialistische V.S., sinds eeuwen tegen de ware Untermenschen, zwakkere anderen in de rest van de wereld.

Wie dit misdadig genocidair Europees kolonialisme en dit V.S. imperialisme niet veroordeelt, vergoelijkt geweld en terreur tegen de gekoloniseerden, Untermenschen en hangt uiteindelijk een nazi-achtige ideologie aan waarin het een weldaad is Untermenschen als lijfeigenen uit te buiten en te vermoorden.

Dit is de grote sociopathie van veel Europeanen, ze zijn in hun hoofd nog steeds meesters van slaven, kolonialisten die de zwakkeren in de rest van de wereld misprijzen omdat ze hen zien als minderwaardig. Ze zijn nog steeds negationistisch.

Moge Grote Geest veel licht sturen naar de kwaadaardige, ziekelijke hebzuchtige christelijke meesters van slaven, de V.S. en Europa zodat ze hun eigen gruwelijke misdaden kunnen erkennen en uiteindelijk beseffen dat ze al sinds eeuwen de grote terroristen zijn, zodat er een einde kan komen aan de nazi-achtige agresssieoologen tegen de zwakkere anderen, gekoloniseerden, Untermenschen.

Zolang de wrede en genadeloze ware Übermenschen, koloniaal Europa en de imperialistische V.S. aan de macht blijven en niet vervolgd worden, leven we op een wrede psychopatische planeet van slaven waar de wrede agressieoorlogen van de christelijke wereldoverheersers eindeloos zullen voortduren tot grote vreugde van de wapen- en oorlogsindustrie.

De Verenigde Staten van Amerika (V.S.) zijn de enige kolonie die een wereldmacht geworden is, zelfs het machtigste land van de planeet.

Waarom zijn er geen kolonies in Zuid-Amerika, Afrika of Azië uitgegroeid tot een wereldmacht?
Ten eerste hebben ze niet de militaire macht en bovendien zouden de Europese koloniale wereldoverheersers nooit toegelaten hebben dat ze 200 agressieoorlogen zouden kunnen voeren en winnen tegen de rest van de wereld zoals de V.S. dat wel gedaan heeft om van een kolonie tot een schurk/terreur wereldoverheerser uit te groeien.

Koloniaal Europa heeft deze oorlogsmisdaden en genocides van de V.S. toegelaten omdat deze uiteindelijk ook Europese kolonialisten waren, aanbidders van dezelfde god.

Dit is een bewijs van het structurele en fundamentele negationisme en racisme van de Europese regeringen. Alleen christelijke Übermenschen mogen het internationaal recht schenden, andere landen aanvallen, agressieoorlogen voeren en de territoriale soevereiniteit, homeland veiligheid en strategische belangen van de andere landen schenden.

De christelijke meesters van slaven vinden van zichzelf dat ze de leiders van de “vrije wereld ” zijn en zelfs dat ze de politie van de ‘wereld’ zijn. Ze zorgen dat de slaven in het gareel lopen en dat ze blijven zwoegen om de meesters van slaven nog rijker te maken.

Geschiedenis van de schurk, terreurstaat V.S

De Britse Kolonie was gesitueerd in het noordoosten van Amerika. Britse separatisten zijn in opstand gekomen tegen de “Unionisten/loyalisten” die trouw wilden blijven aan het Britse rijk, een beetje zoals in Noord-Ierland. In Noord-Ierland worden de separatisten terroristen genoemd. De rebellen hebben hun onafhankelijkheid gekregen door de wapens op te nemen tegen het Britse rijk, dus als terroristen. Daarna hebben ze een genocide gevoerd tegen de oorspronkelijke bevolking/de inheemse volkeren, die nog steeds de echte eigenaars van het land zijn.

Machtige seriemoordenaars met expansionistische ambities scheppen graag “vijanden” en uiten graag valse beschuldigingen tegen zwakke anderen. Seriemoordenaars die de rijkdom en het grondgebied van andere landen willen bezetten /Anschluss hebben graag/nodig “terroristische aanslagen” om “aanvaardbare” redenen te hebben om onwettelijke en onrechtvaardige oorlogen te voeren. Daardoor werden veel echte en nep “terroristische aanslagen” gepleegd met de samenwerking en goedkeuring van de Amerikaanse regering, C.I.A., FBI.

De volgende “vijand” was Mexico, waartegen de V.S. met valse redenen en beschuldigingen een agressieoorlog hebben gevoerd en waardoor ze een grote stuk van noord Mexico geannexeerd hebben.

In 1893 heeft het Amerikaanse leger een laffe en verwerpelijke staatsgreep gepleegd in Hawaï (Polynesië) ten dienste van de belangen van de Amerikaanse boeren die zich zo grote landbouwgronden (suikerplantages) konden toe eigenen. Koningin Liliuokalani werd onder arrest geplaatst. In 1898 werd Hawaï een Amerikaanse Anschluss.(1)

De rest van de wereld was al in het bezit van de wrede en genadeloze Europese kolonialisten en dus kon de volgende “vijand” alleen een lid van de roofzuchtige koloniale maffia zijn. Ze hebben een zwakker lid met veel kolonies dicht bij hun zuidgrens uitgekozen, namelijk koloniaal Spanje (1898). Alweer met valse beschuldigingen hebben ze de oorlog verklaard aan alweer een nieuwe “vijand” Spanje. Onder valse beloftes dat ze de gekoloniseerde landen gingen bevrijden hebben de V.S. zelf de kolonies onder hun hoede genomen. Hiermee hebben ze Puerto Rico, Cuba en de Filipijnen geannexeerd. Gezien dat de V.S. de Filipijnse bevolking bedrogen heeft, heeft de bevolking de wapens opgenomen voor de vrijheid en onafhankelijkheid tegen de nieuwe koloniale heerser. Om de Filipijnen toch nog te kunnen bezetten, hebben de V.S. een genocide gepleegd van 1 miljoen Filipijnen.
Door chantage, corruptie, bedreiging en agressieoorlogen tegen ongeveer alle landen van Centraal Amerika, de Caraïben en verschillende landen van Zuid Amerika, hebben de V.S. Zuid en Centraal Amerika economisch geannexeerd.

Ondanks dat Spanje op een laffe en onwettelijke manier aangevallen werd door de nieuwe opkomende wereldoverheerser heeft Spanje zich toch neergelegd bij de wet van de sterkste en hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Buigen en de nieuwe pikorde aanvaarden om toch te behoren bij de roofzuchtige maffia van de christelijke wereldoverheersers en zo een bepaald deel van de wereldbuit te blijven krijgen.

De volgende “vijand” waren Vietnam, Laos en Cambodja, die weer met dezelfde misdadige leugens en valse beschuldigingen, aangevallen werden. Deze landen mochten geen pro communistische regeringen hebben.

Eerder werd Vietnam al aangevallen en bezet door Frankrijk, daarna door Japan, en vervolgens weer door Frankrijk en tenslotte werd het slachtoffer van een nazi achtige apocalyptische (genocide van 6 miljoen Aziaten) agressieoorlog met massavernietigingswapens door de V.S.
Waarom is de zetel van de V.N niet in Vietnam? Een land dat immens geleden heeft en nog steeds lijdt onder de wreedheid en gruwel van de christelijke kolonialisten en imperialisten, wegens de chemische en biologische massavernietigingswapens, agent orange/Napalm, heeft hier toch recht op.

In 1965 hebben de schurk/terreur staten de V.S. en Groot-Brittannië aangezet tot een staatsgreep in Indonesië en deze met wapens gesteund tegen de nationalistische en pro socialistische president Sukarno. Deze verdedigde de belangen van de bevolking en verdedigde de rijkdom van het land tegenover het roofzuchtige koloniale kapitalisme. Deze staatsgreep heeft een genocide van 1miljoen mensen veroorzaakt, zo veel mogelijk leden van de sterke communistische partij werden gedood. De nieuwe president Suharto, een marionet van de westerse wereldoverheersers, heeft een groot gedeelte van de rijkdom van Indonesië laten verdelen tussen de multinationals van de V.S., Canada, Europa, Australië. (2)

De enige “vrijheid” die de roofzuchtige christelijke kolonialisten en imperialisten kennen is de vrijheid van de meesters van slaven, de vrijheid om de rijkdom van andere landen de stelen, de vrijheid om eigenaar/baas van de planeet te zijn, de vrijheid om een hongerloon op te dringen aan de zwakkeren, gekoloniseerden in sweatshops, maquilladoras, concentratiekampfabrieken, de vrijheid om 5 miljard mensen in de rest van de wereld te beschouwen als minderwaardig, als Untermenschen.

De NAVO is een militaire coalitie van wrede en genadeloze agressors, kolonialisten en imperialisten die de wereld bedreigen en onwettelijke en onrechtvaardige agressieoorlogen voeren om hun geprivilegieerde positie van bazen/overheersers van de planeet te behouden. Agressieoorlogen voeren voor controle, zich de rijkdom van de wereld toeëigenen, plunderen ten nadele van het algemeen belang van de wereldbevolking. De NAVO is sinds haar stichting een grote bedreiging voor de vrede en veiligheid in de rest van de wereld. Ze schendt de territoriale soevereiniteit, de Homeland veiligheid en de vitale strategische belangen van de zwakke landen in de wereld. Ze pleegt terroristische aanslagen met massavernietigingswapens, ze steunt terroristische organisaties,(3) schendt het internationale recht en schendt de mensenrechten van de zwakke burgers in de rest van de wereld.

Voor de schurk/terreur staat V.S. is een vrijheidsstrijder een strijder die vecht tegen de “vijanden ” van de V.S. en dezelfde strijders noemen ze terroristen als ze vechten tegen de misdadige belangen van de V.S.

wereld dictatuur van de kwaadaardige en ziekelijk hebzuchtige christelijke wereldoverheersers

Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat veel Europeanen de werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de V.N., waar de wrede kolonialisten (Groot-Brittannië, Frankrijk) en de imperialistische VS. een vetorecht hebben, kunnen steunen. Het vetorecht moet afgeschaft worden.(4 )

Het is een schande dat de Verenigde Naties huizen in het land van de grootste terreur/schurk staat.

De V.N. moet verhuizen naar een land zonder misdadige kolonialistische en imperialistische geschiedenis, bijv. Costa Rica, een land dat sinds 1949 geen leger heeft. Het lijkt me een goed voorbeeld van een land dat beschaafd is en geen tientallen miljoenen doden op zijn geweten heeft zoals de wrede wereldoverheersers de V.S. en Europa.

Ik begrijp niet hoe het mogelijk is dat veel Europeanen de misdadige, kolonialistische internationale rechtbank van Den Haag, die alleen gekoloniseerde en ware Untermenschen vervolgt, kunnen steunen.

Wat een schande dat de internationale rechtbank huist in een land met een gruwelijk genocidair koloniaal verleden en dat nog steeds ongestraft blijft.(5)

Voor de volkeren van de rest van de wereld is de grote wereldoorlog al begonnen 500 jaar geleden door het wrede en genadeloze naziachtige koloniaal Europa en deze agressieoorlog is nog steeds bezig.

De laffe, wrede en genadeloze Europese kolonialisten, meesters van slaven, hebben een holocaust op de inheemse bevolking gepleegd. Zij hebben 90% van de oorspronkelijke bevolking van de Amerika’s uitgeroeid, mensen die rustig in hun land, huizen en moestuinen leefden, mensen zonder vuurwapens die totaal weerloos stonden tegenover deze barbaarse agressors.

Sinds eeuwen leeft de grote meerderheid van de mensen in de rest van de wereld in grote angst voor de terreur van de legers van koloniaal Europa en de V.S.

België is rijk wegens haar misdadig koloniaal verleden, diefstal met extreem geweld en een holocaust van 10 miljoen Congolezen.(6)

Ik erken dat de volkerenmoord door België gepleegd tegen de weerloze bevolking van Congo, een genocide is.

De landen die de meeste en grootste genocides gepleegd hebben sinds 500 jaar zijn de Europese koloniale landen, Duitsland (tot 1918), Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, België, Spanje, Portugal, Italië en de V.S. Ze blijven nog steeds ongestraft omdat ze als werelddictators de macht hebben om hun slachtoffers te beschouwen als onmensen, ware Untermenschen waarvan het een weldaad is ze als wegwerp-mensen te misbruiken en vermoorden.

Daarbij heeft koloniaal Europa zich een paar continenten toe geëigend, gestolen met extreem geweld van de ware eigenaars, van de oorspronkelijke bewoners van Zuid, Centraal en Noord Amerika, Oceanië ( Nieuw-Zeeland, Australië), Polynesië…

De wrede oorlogsmisdadigers Obama, Cameron, Hollande zijn ook grote huichelaars die ‘verontwaardigd’ Rusland beschuldigen van de annexatie van de Krim maar in alle talen hun eigen annexaties verzwijgen.

Geen enkel journalist van de “vrije” media van de meesters van slaven heeft de politici geconfronteerd met hun eigen annexaties. Wat een schande dat deze “vrije” westerse journalisten gewoon woordvoerders zijn van de naziachtige wereldoverheersers.

Hier de annexaties van de V.S.: Hawaï, Diego Garcia, Guam, Bahía de Guantanamo, Puerto Rico, Marshall eilanden, Mariana eilanden,Maagdeneilanden en een deel van de Samoa eilanden…, daarbij bezetten ze nog Afghanistan,Okinawa, Kosovo, Djibouti,Irak(van 2003 tot 2010)…

Hier de annexaties van Frankrijk: Nieuw-Caledonië, Réunion et Mayotte, Tahiti, Marquise eilanden, Guadeloupe, Marie-Galante, Guyana, Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna… (7)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Europese_Overzeese_Gebieden

We leven op een misdadige planeet van slaven waar de ware Übermenschen boven de wet staan en alle mogelijke misdaden ongestraft kunnen plegen. Ze schrijven het “internationaal recht” alleen om het op de zwakkere anderen te kunnen toepassen volgens hun misdadige strategische belangen (economische diefstal en politieke winst).

De V.S. is de grootse terroristische staat, de grote financier, wapenleverancier, opleider, ronselaar van alle soorten volkeren, groeperingen en organisaties die, als ze vechten tegen de “vijanden” van de misdadige belangen van de wereldoverheersers vrijheidsstrijders genoemd worden. Maar als dezelfde strijders vechten tegen de misdadige belangen van de wereldoverheersers dan worden ze terroristen genoemd. De V.S. zijn ook grote drugshandelaars (8) door hun leger en geheime diensten. Het zijn ook grote plegers van onwettelijk staatsgrepen in landen die niet collaboreren met de misdadige belangen van de wereldoverheersers.

Door haar collaboratie en bondgenootschap met de V.S. en de NAVO maakt België zich ook medeplichtig aan oorlog tegen de vrede, oorlogsmisdaden, terroristische aanslagen en daarmee kunnen ze hun eigen bevolking in gevaar brengen.

 

1. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2010/10/29/hawaii-bezet-door-de-amerikaanse-overheerser

2.Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

3.http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

4..http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/03/21/oprichting-van-een-alternatieve-democratische-vn

5. Ewald Vanvugt “Roofstaat.Wat iedere Nederland moet weten”

6.Adam Hochschild “De geest van koning Leopold ll en de plundering van Congo”

http://cas1.elis.ugent.be/avrug/forum_2013pdf/rwagasore_avrugmp.pdf

http://www.knack.be/nieuws/belgie/burundi-documenten-tonen-rol-van-belgie-in-moord-op-rwagasore/article-normal-83890.html

7. https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kolonies#Frankrijk

http://www.domtom.fr/wallis-et-futuna.php

8.Gary Webb:Dark aliance:The CIA,the contras and the cocaine explosion.

Terry Reed “Compromised:Clinton,Bush and the CIA”

Alexander Cockburn “Whiteout:The CIA,drugs and the press”

Michael Levine”The big white lie:The CIA and the cocaine/crack epidemic”

Nick schou”Kill the messenger.How the CIA’s crack-cocaine controversy destroyed journalist Gary Webb”

Alfred McCoy “The politics of heroin”

Peter Dale Scott “Cocaine politics”

Celerino Castillo “Powderburns”

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/29/het-westen-pleegt-genocide-van-3-miljoen-moslims

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2015/01/13/westerse-media-verzwijgen-genocide-3-miljoen-moslims

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

Michael Parenti “winst-honger”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Godfried Jaeken ” De Groot-moeder van alle oorlogen. De golf na Scharzkopf en Saddam”

Michael Parenti “Het vierde rijk of de brutale realiteit van de VS-wereldheerschappij”

Naomi Klein “The shock Doctrine” DVD

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

“Tell me no lies”

Udo Ulfkotte “Gekochte journalisten:Hoe de C.I.A.het nieuws koopt”

Arnold Karskens “Journalisten te koop.Hoe corrupt zijn onze media?”

Neil Doyle “Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!