De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pompeo als president in 2024? God behoede de Palestijnen

Pompeo als president in 2024? God behoede de Palestijnen

vrijdag 2 september 2022 05:57
Spread the love

YouTube has restricted this video, please click “Bekijken op YouTube” to view

 

De heisa om de huiszoeking in de villa van Trump leidt de aan­dacht af­ van een ge­beur­lijke kan­di­da­tuur van de havik Mike Pom­peo. Die zal als pre­si­dent niet enkel werken aan een uni­po­laire wereld onder harde Ame­ri­kaanse lei­ding, maar ook Isra­ël aan­moe­di­gen om elk Pales­tijns ver­zet met harde hand de kop in te druk­ken, ten koste van nog meer doden en men­se­lijk leed.

Op 9 augustus vond een huiszoeking plaats in de villa van Donald Trump in Palm Beach, Florida. Die zou te maken hebben met ge­hei­me docu­menten die Trump zou hebben mee­ge­no­men uit het Witte Huis, mo­ge­lijk docu­men­ten over kern­wapens. In de af­leve­ring op 12 augustus van “De Och­tend” op VRT Radio 1 wilde Xa­vier Taverne daar meer over weten, en dus belde hij UAnt­werpen pro­fessor inter­na­tio­nale politiek Tom Sauer.1 Die staat im­mers bekend als voor­vechter van nucle­aire ont­wa­pe­ning. Sauer kon slechts gis­sen over de mo­tie­ven voor de huis­zoe­king, maar hij plaatste die wel in een breder kader. Moge­lijk gebruikt Trump de ophef daar­over in de aanloop naar de pre­si­dents­ver­kie­zingen in 2024, aldus Sauer, die weinig op­ge­zet leek over een even­tuele come­back van Trump in het Witte Huis.

Kandidatuur

Ook Stanford-politicoloog Francis Fukuyama ziet Trump niet graag terug­keren. Die wil de VS immers uit de NAVO terug­trek­ken, wat de Russen enorm in de kaart zou spelen, aldus Fu­ku­ya­ma. Zo’n ont­wik­ke­ling, die de NAVO doet im­plo­de­ren, zal niet plaats­vinden in een presi­dent­schap in 2024 van ge­we­zen buiten­land­minister Mike Pompeo. Die is bijna 18 jaar jonger dan de in 2024 78 jaar oude Trump, en maakt alleen daar­om al meer kans voor de kan­di­da­tuur bij de Repu­bli­kei­nen. Pom­peo, aan West Point af­ge­stu­deerd en met een Harvard-rechten­di­plo­ma op zak, werd in de rege­ring-Trump eerst CIA-direc­teur en ver­vol­gens buiten­land­minister. Mo­men­teel is hij ver­bonden aan de neo­con­ser­va­tieve denk­tank Hudson In­sti­tute, waar hij in juni dit jaar een speech gaf die het start­schot lijkt van zijn campagne.

Als Pompeo de kandidaat van de Republikeinen wordt, en vervolgens de Amerikaanse presidents­ver­kie­zingen wint, is dat geen goed nieuws.

Als Pompeo de kandidaat van de Republikeinen wordt, en vervolgens de Amerikaanse presidents­ver­kie­zingen wint, is dat geen goed nieuws. Als lakei van het mili­tair-indus­triële com­plex be­jubel­de hij in zijn toe­spraak de levering van Patriots en Javelins aan Oekraïne. Die worden gemaakt door Hudson-spon­sors Ray­theon en Lock­heed Mar­tin. Het meest op­val­lend in zijn toe­spraak was zijn vurig plei­dooi voor de drie “bakens van vrij­heid” in de wereld, Oekraïne, Israël en Tai­wan, die als spil zouden fun­ge­ren in een nieuwe, aan de NAVO gekop­pel­de “wereld­wijde veilig­heids­archi­tec­tuur gericht op vrij­heid”. Maar het ve­nijn van zijn rede­nering zit in de staart: “this will benefit Ame­ri­ca”, dit dient het belang van Ame­ri­ka. Zo’n archi­te­ctuur heeft na­tuur­lijk weinig met veilig­heid te maken, en alles met een uni­po­laire wereld, onder “leiding” van de VS.

Dat Pompeo Israël noemt in zijn wereldbeeld moet niet ver­won­de­ren. Wel­ke Ame­ri­kaanse woord­voer­der men ook hoort, het credo is steeds dat “de on­breek­bare band tussen onze twee landen nog nooit zo sterk [is] geweest”. Maar Pompeo is extreem pro-Israël. Bij zijn toe­ken­ning op 6 december 2021 van de Peace Through Strength Award zei hij in een toe­spraak in het nieuwe Simon Wie­sen­thal Museum of Tole­rance in Jeru­za­lem dat Israël geen be­zet­ten­de natie is. En de vol­gen­de dag, op de Jeru­sa­lem Post-con­fe­ren­tie, zei hij: “De term is op­zet­te­lijk mis­bruikt om de Is­ra­ëli­sche ge­schie­denis te mis­vormen. ‘Be­zet­ter’ is niet meer dan een manier om Israël een dief te noemen.” De be­schul­di­ging dat Israël een be­zet­ten­de staat is, is een anti­se­mi­tisch fabeltje, aldus Pompeo.

Het credo is steeds dat “de on­breek­bare band tussen onze twee landen nog nooit zo sterk [is] geweest”. Maar Pompeo is extreem pro-Israël.

Pompeo is duidelijk abuis. Zijn woorden zijn zelfs ge­vaar­lijk. Geen rege­rings­leider in het Westen die zich bekreunt over de Pales­tijn­se zaak. Een volk dat wordt geko­lo­ni­seerd of bezet heeft op grond van het Hand­vest van de VN het recht zich te verzet­ten, zelfs gewapend. De boven­staande Mint­Press-docu­men­taire Gaza Fights Back over de Isra­ëli­sche aan­val­len op Gaza in mei 2021 vertelt het ver­haal van hoe het ge­wapen­de verzet van Gaza tus­sen­beide kwam in het be­zet­te Jeru­za­lem toen Isra­ëli­sche kolo­nis­ten Pales­tijnen uit hun huizen ver­dreven en pro­vo­ca­ties ver­oor­zaak­ten rond al-Aqsa. Gaza Fights Back biedt een unieke kijk op hoe de ge­wapen­de vleugel van Hamas het mach­tig­ste leger van de regio te slim af was, en de tol die van de bur­ger­be­vol­king werd geëist.

Documentaire Gaza Fights Back

Een belangrijk segment in de do­cu­men­taire is de bij­drage van Ja­wad Mah­di, eige­naar van de al-Jalaa-toren, die beschreef hoe Israël de plek waar hij en zijn fa­mi­lie 25 jaar lang woon­den, verwoestte:

“Het gebouw verdween van de aardbodem. De aan­val wiste 25 jaar aan her­in­ne­ring­en uit. Het was een plek waar we 25 jaar hebben ge­woond, met mijn kin­de­ren, klein­kin­deren, buren en vrien­den. Stel je voor dat je een huis steen voor steen bouwt, stuk voor stuk. Wonen in je eigen huis, met je com­plete ge­dach­te­wereld en dromen. In één klap heb je geen huis meer. Een on­be­schrij­fe­lijke tra­ge­die – in een kwes­tie van se­con­den je huis uit­ge­schopt worden. En dat om niet-be­staan­de, on­lo­gische en on­ethi­sche redenen.”

Zolang de bezetting voortduurt, zijn con­fron­ta­ties met het Is­ra­ëli­sche leger on­ver­mij­de­lijk, aldus de al-Qas­sam-com­man­dant. “De Is­ra­ëli­sche bezet­ting heeft onze mili­tai­re capa­ci­tei­ten er­varen tijdens de laatste agres­sie op de Gaza­strook en de hele wereld heeft het gezien. En we hebben nog be­lang­rij­kere moge­lijk­heden in de scha­duw.” Hij ziet ge­wa­pend ver­zet als een levens­vat­bare weg naar be­vrij­ding: “De laatste agres­sie in de Gaza­strook leert dat Is­ra­ël een be­zet­tings­staat is die ver­sla­gen kan worden. Het is geen vaste staat zoals die wordt voor­ge­steld door de Is­ra­ëli­sche zio­nis­tische pro­pa­gan­da­ma­chine. Pales­tijnen kunnen hun be­vrij­ding krij­gen en hun rechten en vrijheid terug­krijgen.”

Ilan Pappé2, de in Israël opgegroeide professor geschiedenis aan de Britse University of Exeter en auteur van o.a. “The Ethnic Cleansing Of Palestine“, zegt over de brute Israëlische aanval op de Gazastrook van augustus dit jaar dat die eens te meer de hypo­criete en immorele reactie van het Westen op het aanhoudende genocidale beleid van Israël in de bezette gebieden blootlegt. Voor Pappé blijft het essentieel om de aanhoudende on­op­recht­heid van het Westen aan de kaak te stellen. Pappé maakt zich kwaad over wes­ter­se leiders die “het recht van Israël om zich te ver­de­di­gen” steunen, en roept op om de wereld eraan te blijven her­in­ne­ren dat het de Pale­stij­nen zijn die het recht hebben om zich te ver­de­di­gen, ge­wa­pend of door zich te be­roe­pen op in­ter­na­tio­nale wet­ge­ving en in­stel­ling­en.

Een Amerikaans pre­si­dent­schap van Mike Pom­peo is uiterst ge­vaar­lijk voor de Pa­les­tij­nen. Die zal de Isra­ëli­sche leiders nog meer aan­moe­di­gen om elk ver­zet met harde hand de kop in te druk­ken. Ten koste van nog meer Pale­stijn­se en Israëlische doden en nog meer menselijk leed.

1 Zie het artikel “Huiszoeking bij ex-president Trump was voor papieren over kernwapens, schrijft krant The Washington Post” van Belga-journaliste Sandra Cardoen van 12 augustus. Onder het hoofd ‘Kan het om de nucleaire codes gaan?’ treft men een stukje tekst aan over het gesprek tussen Taverne en Sauer, maar het tweede deel, waarin Sauer het onderwerp breder stelt komt daar niet aan de orde. Dat is wel het geval in het geluidsfragment dat men kan herbeluisteren, en wel vanaf 04:04.
2 Pappé doceerde in de periode 1984-2006 politieke geschiedenis aan de universiteit van Haifa (Israël), maar vertrok omwille van toenemende kritiek op zijn opvattingen naar het VK. Hij is sinds 2007 directeur van The European Centre for Palestine Studies aan de univer­siteit van Exeter. Samen met de Amerikaans-Palestijnse auteur en journalist Ramzy Baroud gaf hij recent de bundel ‘Our Vision for Liberation. Engaged Palestinian Leaders & Intellectuals speak out’ uit. Bron: em.prof. Herman De Ley (UGent).
Dit artikel verscheen eerder vandaag op Geopolitiek in context.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!