De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Sammy Mahdi

maandag 27 juni 2022 13:00
Spread the love

Geachte  CD&V-voorzitter,

Hartelijk gefeliciteerd met Uw verkiezing tot voorzitter.

Daar ik kom uit wat men noemt de christelijke zuil heb ik met belangstelling Uw interviews in de zevende dag en De Zondag gelezen.

U wilt de christendemocratie een duidelijker gezicht geven. Dit was en is meer dan nodig.

Maar welk gezicht? Uiteraard  zijn deze geciteerde interviews niet volledig, toch schetsen ze een beeld, mag ik aannemen.

Hier  enkele bedenkingen:

In onze maatschappij moeten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het is een uitspraak die ik als syndicalist volkomen kan onderschrijven. Ik lees daarin dat er werk gemaakt wordt van een vermogensbelasting die gerust wat meer mag zijn dan de effectentas. 1 euro verdient met kapitaalinbreng of door arbeid is en blijft 1 €, om de woorden van mijn voorzitter Leemans te gebruiken.

Met het migratiebeleid waar U naar eigen zeggen fier op bent heb ik ernstige vragen. Je zou er voor kiezen vluchtelingenkampen te organiseren en je gaat er prat op het aantal gesloten asielcentra uitgebreid te hebben. Ik merk ook op inzake opvang van vluchtelingen een onderscheid gemaakt wordt tussen Oekraïners en die uit het midden oosten  dit is discriminatie ongehoord voor iemand die zich beroept op de christelijke waarden. Asielzoekers zouden gemeenschapsdienst moeten vervullen net als dit voor werklozen voorzien is. Geef deze groepen een volwaardig werk met een eerlijk loon. Een echte job is de sleutel om er in onze maatschappij echt bij te horen.

U loopt niet hoog op met al te strakke eindtermen in het onderwijs. Dit is zeer terecht , een leraar “rendeert” het meest wanneer hij zijn eigen accenten kan leggen want iedere klasgemeenschap heeft zeker niet dezelfde samenstelling.

Inzake het stikstofakkoord vind ik dat er inzake de leefbaarheid iets moet gebeuren. Zelf heb ik te weinig kennis over deze materie. Ik stel echter vast dat Uw ministers een akkoord onderhandelen en daarna bakzeil halen. Dit helpt de partij en de betrokkenen zeker niet vooruit.

Op de opmerking van bisschop Van Looy over een moslim die een christelijke partij gaat leiden heeft U humaan gereageerd .Ik verneem dat je met hem een pint gaat drinken om in dialoog te gaan. Dat siert U.

In de zevende dag ging het ook even over ethische kwesties, je hield de deur open om te spreken over het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen , toch een positieve trendbreuk met je voorgangers die kozen voor de loopgraven. Ik geef toch even mee dat het hoogste gezag bij de roomse christenen niet de paus is maar wel het persoonlijk gevormd geweten. Dus ook christenen in tegenstelling met wat soms beweerd wordt kunnen en mogen in eer en geweten moeilijk ethische keuzes maken.

In “ De zondag” vermeldt U terecht dat met het VB niet kan samengewerkt worden omdat die bruine jongens racisten zijn. Maar dat U ook in dezelfde zin de PVDA vernoemt daar kan ik niet bij. De donker-rode kameraden, voor wie ik veel respect heb, zijn gedreven door hun zin voor solidariteit, wat is er mis om met samen met hen de “naastenliefde” waar te maken?

Gelukkig heb ik U het woord “staatshervorming” niet horen gebruiken ik hoop dat ik dat goed gehoord heb.

Tot slot meld ik dat ik als syndicalist zal luisteren naar de hoorzitting(29/6) waarin de vakbonden hun eis tot vrije loononderhandeling aan het parlement zullen overmaken . Ik kijk belangstellend uit naar de houding van de CD&V, volgens U de erfgenamen van Daens . U stelt dat de staat niet alles moet doen en dat ook niet alles aan het individu mag overgelaten worden. Hieronder versta ik: luisteren naar het middenveld.

Ik wens U een sociaal vruchtbaar mandaat,

 

Willy VERBEEK

Sociaal activist en ACV-militant er in hart en nieren.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!