De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Migratieachtergrond per nationaliteit en gewest in België 2015

Migratieachtergrond per nationaliteit en gewest in België 2015

vrijdag 4 september 2015 14:13
Spread the love

Het Vlaams gewest heeft 38%, Brussel 32%, Wallonië 30% van de inwoners met migratieachtergrond in België, voor de bevolking is dat 57% in het Vlaams, 10% Brussels en 33% Waals gewest.

In België verblijven op 01/01/2015 13.049 inwoners met Afghaanse migratieachtergrond, dus vreemdelingen, Belggeworden Afghanen en hun nageslacht inbegrepen. Hiervan wonen er 80% in het Vlaams gewest. Zo verblijven er ook  begin 2015 13.846 inwoners met Syrische migratieachtergrond in België, waarvan 51% in het Vlaams, 36% in het Brussels en 14% in het Waals gewest. Zo worden in BuG 282 voor alle in België aanwezige nationaliteiten het aantal en percentage per gewest weergegeven.

Bij wijze van voorbeeld geven we enkele percentages per gewest. In het Vlaams gewest wonen naast Afghaanse, 72% Irakese, 67% Somalese, 66% Armeense, 51% met Syrische achtergrond, maar ook 87% uit Nepal, 80% Kenia, 79% Ghana, 75% Nigeria, 76% uit Thailand en 59% Filippijnen. In het Brussels gewest hebben dan weer 52% van de Griekse, 51% Roemeense, 47% Zuid-Amerikaanse en ook 47% van de Marokkaanse migratieachtergrond, 45% Spaanse en Portugese, 43% Congolese (DR), 39% Poolse, 38% Franse, 24% van de Turkse migratieachtergrond hun verblijf gevonden. Het Waals gewest herbergt 62% van de Italiaanse migratieachtergrond, 52% Algerijnse, 49% van de Franse, 42% Duitse, 37% Tunesische, 33% Rwanda.
 
Voor de volledige lijst met verdeling alle nationaliteiten tussen de gewesten, zowel in aantallen als  % op 01/01/2015, zie tabel: Migratieachtergrond per land en gewest – 2015

Ook de subtotalen voor Europa, per continent en subcontinent en het wachtregister asiel worden in het overzicht per gewest weergegeven. En voor alle factoren zijn de landen sorteerbaar in opgaande of neergaande zin. En voor wie het onderste uit de kan wil, het unieke overzicht van het aantal asielzoekers in het wachtregister van 1997 (het begin van het register, ervoor waren asielzoekers gewoon vreemdelingen) tot 2015, en dit per gewest.

Ook wordt het rapport 2015 van Myria, de nieuwe naam voor het Federaal Migratiecentrum onder de aandacht gebracht. En De Gedachten (zijn vrij) heeft het over Michel, Beke, Leyers en Duitsland.

Voor migratieachtergrond per land en gemeente is het nog even wachten

1. Myria, de pas ontloken migratiebloem

De bekendmaking van Myria, de nieuwe naam voor het oude Federale Migratiecentrum, is een goed moment om ons steentje bij te dragen aan de migratiestatistiek, een van de kerntaken van dit vernieuwde centrum. Het telkens verrassende en diepgravende jaarrapport over migratie wordt meteen aan het publiek aangeboden, zie Migratie in cijfers en in rechten 2015. “Migratie begrijpen, de context van asiel schetsen, zo wordt het verslag omschreven. “Het omvat veel cijfers die inzicht geven in de aard en de evolutie van migratie: stromen, stocks, motieven voor de afgifte van verblijfstitels, internationale bescherming, economische en studiemigratie, regularisaties, detentie en verwijdering, toegang tot de nationaliteit … Door al die verschillende aspecten te analyseren hoopt Myria bij te dragen tot een betere kennis van het globale migratiefenomeen in al zijn complexiteit.” Publicaties op Myria
 
Zaak is dat Myria en npdata voortgaan op de zelfde bron, nl. het AD SEI, maar dat Myria gemakkelijker kan putten uit het Rijksregister en andere overheidsbronnen, ze zijn niet voor niets een overheidsinstantie. Daarmee zijn zij ook iets trager in de verwerking van gegevens en heeft npdata een grotere vrijheid om wetenschappelijk verantwoorde en methodologisch onderbouwde toepassingen te maken in functie van maatschappelijke relevantie en belangenverdediging van de in migratie betrokken groepen. Zo geeft npdata in deze BuG de situatie op 01/01/2015 omdat het basismateriaal mbt 2015 beschikbaar is gekomen.

2. De aanloop voor het aantal en % Migratieachtergrond per gewest

Het beschikbare materiaal heeft ons toegelaten volgende updates te publiceren die essentieel zijn voor een goed begrip van de migratie en asielstromen, we zetten ze nog even op een rij:

2.1. In BuG 274 on-line wordt de demografie van alle landen in de wereld in beeld gebracht met zowaar een link naar samenvattende overzichten per land. Voor de tabel, zie VN-demografie aller landen 1950-2040.

2.2. In BuG 278 on-line wordt voor alle nationaliteiten de nieuwkomers in beeld gebracht tussen 1999 en 01/01/2015. Ook hier een link naar een samenvattend beeld per land. Voor de tabel zie Nieuwkomers per nationaliteit 1999-2014. Dit zijn exacte gegevens, dwz geen berekening, en ze omvatten niet al de nieuwkomers langs immigratie, maar ook de erkenningen als vluchtelingen vanuit het wachtregister asiel, de regularisaties, de ambtelijke herinschrijvingen verminderd met de ambtelijke uitschrijvingen en de statistische aanpassing, dwz voor wijzigingen die na 1 maart van het jaar volgend op het geobserveerde door gemeenten in het Rijksregistersysteem worden ingebracht. Daarom wijken sommige aantallen en grafieken wat af van deze van Myria die enkel de ‘immigratie’ onder de loupe neemt.

2.3. In BuG 280 on-line wordt voor elke nationaliteit het aantal inwoners in België geïndiceerd volgens migratieachtergrond per land. Naast de vreemdelingen worden ook de +Belg geworden vreemdelingen na WO2 en het natuurlijk en migratie saldo van deze nieuwe Belgen na hun Belgwording mee verrekend. Voor een samenvattende tabel, zie Alle gegevens nieuwkomers en migratieachtergrond tot 01/01/2005 (zie kolom GP voor totaal migratieachtergrond per land). In BuG 280 beloofden we een overzicht van migratieachtergrond per gemeente. Dat komt, maar eerst een overzicht per gewest.

In alle tabellen worden ook de subtotalen gegeven per provincie en gewest en voor de nieuwkomers grafieken per land voor de geobserveerde tijdsperiode 1999-2015.

3. Migratieachtergrond per gewest: een methodologische knoop

Op Belgisch niveau kan betrouwbaar en voor elke nationaliteit het aantal met migratieachtergrond berekend worden. Voor elke nationaliteit kan dan een x-factor, een vermenigvuldigingsfactor berekend worden die langs het aantal vreemdelingen een berekening van het aantal inwoners kan maken met inbegrip van Belgwording en nageslacht.

Moeilijker en problematischer wordt het wanneer deze x-factor toegepast wordt per gewest, provincie of gemeente. Want de instroom van vreemdelingen is per gewest verschillend, méér in Brussel dan de in andere gewesten, ook al is er een continue uitstroom vanuit Brussel naar andere gewesten de laatste decennia. Maar ook dit kan per nationaliteit anders liggen. Maar wat in Brussel door deze methode (licht) overschat wordt is evenzeer een lichte onderschatting voor de gewesten. Met deze beperking in het achterhoofd geeft een toepassing per gewest, en later per provincie en gemeente) een goede aanduiding van aantal met migratieachtergrond per geweest, en zeker de onderlinge verhouding tussen gewesten, en tussen de nationaliteiten. Hoe kleiner de aantallen hoe groter het verschil kan zijn maar 4% tav 3% Afghanen geeft een verschil van 25%, terwijl het toch relevant is om, zelfs binnen deze afwijking te spreken van 3 à 4% Afghanen.

De proef op de som bestaat uit het proeven. en hier wordt een voorgerecht geserveerd dat goesting kan doen krijgen in het vervolg van het menu. Hoe verdelen zich de inwoners met migratieachtergrond per gewest, Migratieachtergrond per land en gewest – 2015. Deze tabel onderscheidt zich dus van een overzicht van migratieachtergrond binnen elk gewest. Dat is voor een volgende keer.

4. Overzicht in volgorde van hoogste migratieachtergrond in België per land

In de tabel Migratieachtergrond per land en gewest – 2015 worden alle landen getoond en deze kunnen gesorteerd worden oplopend of aflopend op elke kolomtitel. Zo kan gemakkelijk voor het Vlaams gewest bv, het % aanwezigheid in aflopende orde zichtbaar worden, enz.

Rechtsonder in de tabel wordt mooi de verdeling van immigratieachtergrond en van de bevolking in beeld gebracht. In Wallonië is dit gelijklopend, 30% migratieachtergrond en 32% bevolking. Daarin speelt de grote aanwezigheid van Italiaanse migranten een rol. Het Vlaams gewest vertoont het grootste deficit, 57% van de bevolking en 38% van de inwoners met migratieachtergrond. Dit deficit wordt evenwel volledig gecompenseerd door Brussel dat 32% van de inwoners met migratieachtergrond telt en 10% van de inwoners.

5. Overzicht in volgorde van hoogste migratieachtergrond in België per Continent

Niet alleen per land, maar ook onderscheiden naar Europa van de 15, de 13 andere landen, Europa van de 28, de andere Europese landen, en verder alle Europese landen samen en de niet-Europese landen apart.

Maar ook de subtotalen per continent en subcontinent. Voor Europa West- en Oost-Europa, Azië opgedeeld in Turkije en andere Aziatische landen, Afrika in Noord- en Zwart Afrika, Amerika in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en tenslotte Oceanië. Onbekend zijn deze inwoners waarvoor de statistiek aangeeft dat het land van herkomst onbekend is.

Voor de tabel per continent, zie Migratieachtergrond per land en gewest – 2015

6. Migratieachtergrond en asiel

In België worden, tegen de Europese richtlijnen in, de asielzoekers buiten de bevolkingsstatistiek gehouden. Zij worden in een apart register geplaatst, het 5de register of Wachtregister Asiel. Door het 1ste en 2de bevolkingscijfer af te trekken van het totaal van alle registers per gemeente krijgt men een nauwgezet beeld van het aantal asielzoekers per gemeente. Tot 01/01/2014 hebben we dit gedaan, maar voor 01/01/2015 hebben we wel het 1ste en 2de register van het Rijksregister gedownload maar toen was nog maar enkel de algemene telling voor 01/12/2014 beschikbaar. En die van 01/01/2015 vergeten te downloaden. Na 2 vragen aan de helpdesk Belpic van het Rijksregister werd de tabel stat-t-t_n.pdf voor 01/01/2015 nog in extremis toegestuurd na publicatie van de BuG zodat de asielgegevens kunnen geupdated worden voor 01/01/2015. Zie BuG 219 on-line voor de methodologie en cijfers, zie ook tabel Wachtregister 2012-2014 per gemeente met evolutie van het wachtregister asiel in elke gemeente tussen 2012 en 2014.
 
Zie punt 4 van bovenstaande tabel. Vlaanderen vangt 39% van de asielzoekers op (situatie 2015), Brussel 25% en Wallonië 35%. Het Vlaams gewest staat op een historisch ‘laagterecord’ van 3 per 1000 inwoners, dat is 3x minder dan de asielopvang in Brussel, en bijna de helft minder dan in Wallonië.
 
Omdat het geheugen kort is hierbij nog eens de evolutie van het wachtregister asiel per gewest. Dit is een uniek overzicht dat met veel inspanning is opgemaakt op basis van materiaal van de studiedienst van de Vlaamse regering en waar ook Bert Anciaux z’n steentje toe bijgedragen heeft door er met succes een parlementaire vraag over te stellen. Maar nu is men blijkbaar als de dood om hierover cijfers per gemeente vrij te geven.

En misschien kan België nog eens alles uit z’n kas halen om de 100.00 te halen, zoals in het 3de kwartaal 2003 (niet zichtbaar in de tabel omdat enkel de situatie op 01/01 gegeven wordt). Of beter nog, zoals Dyab Abou Jahjah suggereert in DS van 04/09/2015, 100.000 Syriers, als Duitsland er 800.000 aankan met een bevolking van 80 miljoen, kan België er ook 100.000 aan met 11 miljoen inwoners zo argumenteert hij. Dyab vergeet dan wel dat in Duitsland het negatief saldo op de generatiewisseling dubbel zo groot is als in België, zie BuG 267 on-line, Duitse economie staat voor fatale catastrofe. Dus laten we het in deze vergelijking houden op 50.000 Syriers.
 
Jan Hertogen,
socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!