De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven,nieuwe verwarrende borden ‘verboden parkeren’ voor fietsen

vrijdag 12 juni 2020 17:42
Spread the love
Actualisering 16 oktober  2020
-sinds 1 juni 2020  is verboden parkeren voor fietsen in de winkel-wandelstraten ongeveer 500 meters breed en 1,3 km lang (van begin wandelstraat Brusselsestraat langs Bondgenotenlaan en Diestsestraat tot het station) zonder herhalingsborden. Daardoor had ik  begin juni 2020 veel moeite om een overzicht te krijgen op de verkeersborden situatie.

19/06/2020:

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

begin blog 12 juni 2020

-Grote zone verboden parkeren voor fietsen sinds 1 juni
volgens mijn waarnemingen is volgens de verkeersborden voor fietsen een grote zone verboden parkeren voor fietsen vanaf  begin wandelstraten centrum, begin wandelstraten Brusselsestraat, Parijsstraat, Grote markt ,Margarethaplein,Tiensestraat (Kant Beriotstraat) Vanderkelenstraat (kant rechtbank en kant Ladeuzeplein)   langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan tot  het Station.
De situatie is zeer verwarrende wegens ontbreken van herhalingsborden.
Daardoor weten de meeste fietsers (95%) niet dat verboden parkeren is en dus staan dagelijks honderden fietsen verkeerd geparkeerd.
Ik ben van mening dat de bevoegde dienst zeer nalatig geweest is en zelfs veel fouten gemaakt heeft.
Sinds begin juni  is volgens de borden verboden parkeren voor fietsen in het ganse wandelstraten centrum en langs Diestsestraat en Bondgenotenlaan tot het station. (uitgezonderd oude markt en zijstraten, Standonckstraat, jodenstraat…).
Daarbij staan dagelijks duizendtal fietsen geparkeerd  in een zone dat volgens de borden verboden parkeren is voor fietsen.
Er is een grote verwarring in centrum van Leuven en dus tegenstrijdig tegenover de verklaringen van bestuur dat ze fietsvriendelijk zijn.
vervolg van:
https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-blijft-fietsers-en-burgers-bedriegen/
-Martelarenplein

De einde- en begin- zone borden ‘verboden parkeren voor fietsen’  staan aan de vesten , kant stadhuis en Acerta sociaal secretariaat ongeveer 1,3 km verder dan begin bord wandelstraten centrum. Begin-en einde zone borden aan de vesten staan moeilijk zichtbaar want de meeste fietsers nemen de Bondgenotenlaan of Diestsestraat.

Ook een afstand van 1,3 km tussen begin-en einde zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ (begin wandelstraat Brusselstraat tot Station) vind ik een te grote afstand. Ik ben van mening dat er herhalingsborden zou moeten komen aan Bondgenotenlaan,Diestsestraat,De Somerplein…

(Ik zie aan het begin Vanderkelenstraat kant Bondgenotenlaan geen begin en einde-zone bord ‘verboden parkeren’voor fietsen’.
Ook aan Vital Decosterstraat  kant Bondgenotenlaan staan ook geen begin en einde-zone borden ‘verboden parkeren voor fietsers’.
Het schept verwarring voor de fietsers.
Intussen heb ik gezien dat er een begin-en einde-zone bord ‘verboden parkeren voor fietsen’ staat aan Vanderkelenstraat kant rechtbank.
Gezien dat Bondgenotenlaan een andere zone is ‘verboden richting uitgezonderd 11-18.30 en 20.30-6 uur’ vind ik dat in de twee kanten van Bondgenotenlaan borden begin- en einde-zone borden ‘verboden parkeren voor fietsers’ moesten staan.
Zoals het nu staat vind ik zeer verwarrend.)
-De Savoyestraat
De borden staan foutief, ze moeten bedekt worden want sinds 1 juni 2020 bevinden zich de nieuwe begin-en eindezone borden aan Varderkelenstraat(kant Ladeuze) en Tiensestraat(kant Deberiotstraat)   
Tegenover Belfius in de Brusselsestrat staan de borden ook bedekt want het is dezelfde zone als de nieuwe borden aan het begin van de wandelstraat Brusselsestraat.
De Savoyestraat was al verboden parkeren voor fietsen maar kant Vanderkelenstrat zie ik het vaste beginbord ‘verboden parkeren’ en een nieuw einde zone bord op dezelfde paal.
Op dezelfde hoogte andere kant (nog kant Vanderkelenstraat) zie ik het vaste einde zone bord van De Savoyestraat en een nieuw  beginbord van Vanderkelenstraat.'(het een boven het ander).
Kant Tiensestraat zie ik het einde zone bord van De Savoyestraat en een nieuw beginbord van de Tiensestraat ook op dezelfde paal.
Aan de andere kant van de straat (nog kant Tiensestraat) zie ik het vaste beginbord ‘verboden parkeren’ voor fietsen van De Savoyestraat. En ook een paal met een nieuw einde zone ‘verboden parkeren’ voor fietsen’ bord.
Er staan 10 verkeersborden in de Savoyestraat.
           fietsrekken aan zone ‘verboden parkeren voor fietsen’
-Overal staan honderden verboden geparkeerde fietsen,ook fietsenrekken aan Museum M,fietsparking in de Vanderkelenstraat (hoek met Diestsestrat), en Hema (parijstraat)…,(fietsenafbeeldingen op grond).
In de Vanderkelenstraat (kant rechtbank)  en Margarethaplein (naast Kerk),Vital Decosterstraat….  staan zelfs fietsenrekken met blauwe borden met een vette witte P en daaronder een wit bord  met de afbeelding van een fiets en bromfiets wat bewijst dat een wettelijke plaats is om fietsen te parkeren.Deze borden aan fietsenrekken staan tegenstrijdig tegenover de borden ‘ verboden parkeren voor fietsen”.
De bevoegde diensten hebben ernstige fouten gemaakt en toch krijgen ze geen GAS-boetes.
Bestuur Leuven blijft de zwakke burger bedriegen en discrimineren. Een rechtstaat onwaardig.
ik vind dat de Stad moet aan de fietsenrekken melden dat het een zone ‘verboden parkeren voor fietsen’ is en een lint rond de fietsrekken bevestigen.
https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364
              Actualisering  16 oktober 2020 
Intussen heb ik een antwoord van Bestuur en politie:
“U stelt dat er binnen deze zone fietsenstallingen zijn waar wel nog fietsen geplaatst worden terwijl dit niet zou mogen. Deze stallingen zijn echter telkens uitzonderingen op de zone die altijd gemarkeerd zijn door borden waarop staat dat er op die locatie wel geparkeerd mag worden. Wat de politie betreft is deze situatie dus ook wettelijk. Fietsen die hier reglementair gestald staan worden dan ook niet weggehaald door de fietscentrale.”

                                         UITZONDERINGEN                                         

Er staan een paar fietsenrekken met een Blauwe bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’ binnen de zone ‘verboden parkeren voor fietsen”, meestal aan begin van de zone. Wat ik vind dat verwarring schept.

 Ik ben mijn van mening dat een ‘uitzondering‘ kan schenden het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en schept verwarring.

Is het wel wettelijk? ik zou graag een antwoord krijgen van een wegcode specialist.

-De meeste Uitzonderingen(blauwe borden) staan aan begin zone ‘verboden parkeren voor fietsen'( Margarethaplein, Vanderkelenstraat-kant rechtbank, Vital DeCosterstraat, Jan stasstrat,VanDen tymplestraat…).

Daarbij als de Stad hun begin zones ‘verboden parkeren voor fietsen” zou opschuiven 30 meter dan zouden alle wettelijke fietsrekken vallen buiten de zone “verboden parkeren voor fietsen’. Mij lijkt onbekwaamheid of kwade wil van de bevoegde diensten.

Ondanks dat de zone al sinds 1 juni staat weten 95% van de fietsen nog steeds niet dat het verboden parkeren is voor  fietsen’                                                                                                                                                                                                                                           –Daarbij  begin wandelstraat Brusselsestraat op 1 juni 2020 stond vast in de grond het beginbord ‘verboden parkeren voor fietsen’ en juist daarachter een bord ‘wettelijk parkeren voor fietsen’

Ik vond  tegenstrijdig en foutief  en half juni heb ik gebeld naar ROBtv,de volgende dag zijn ze gekomen en op de plaats gefilmd en die info gegeven. Een week later was het bord uit de grond en 20m verschoven zodat de fietsenrekken vallen buiten zone ‘verboden parkeren voor fietsen’!!. Hier had ik en ROBtv gelijk.

https://www.robtv.be/nieuws/onduidelijke-verkeerssituatie-voor-fietsers-in-parijsstraat-100364

Waarom het bord in één straat verschuiven en niet in de andere straten?

Het is tegenstrijdig en schept  verwarring  tussen Brusselstraat en de andere straten .

 Dagelijks staan duizenden fietsen verboden geparkeerd centrum leuven….Ik vind het een rechtstaat onwaardig.

-ook hun beveringen “de fiescentrale ruimt alle fietsen waar het permanent parkeerverbod van toepassing is met de gedraging foutief gestald’ is niet waar, zoals ik al schreef bestaan grote illegale parkings sommige met een afbeelding van een fiets op de grond of gewoon al lang gebruikt door fietsen dicht bij winkels zoals in vanderkelenstraat(hoek met dieststraat),aan Museum M(100 m lang),HEMA en nog andere parkings waar de fietscentrale sinds 1 juni  nooit fietsen afgehaald heeft.

ik vraag respect voor de wetten van rechtstaat.

– Nalatigheid en verwarring
Leuven is,qua verkeersborden, zeer nalatig, verwarrend,maakt veel fouten en voert een gedoogbeleid, een rechtstaat onwaardig.
De ‘wet’ in leuven is de wil en goesting van een politieagent om een boete aan de fietsers te geven en dus discriminerend.
actualisering 17 augustus:
In de Naamsestraat mogen de fietsen,volgens de borden, wel parkeren.
In de Naamsestraat  naast restaurant ‘Elis Gourmet Burger’
stonden sinds lang  een parking wettelijk parkeren voor fietsen met minstens 2 de blauwe borden met een vette P en van onder een kleine bord met de afbeelding van een fiets. Ook op het wegdek staan afbeeldingen van fietsen getekend.
Eind juli werden daar 2 borden ‘verboden parkeren voor fietsers” geplaatst. Deze borden stonden wel tegenstrijdig tegenover de al aanwezige borden .
Tegen ongeveer 3 augustus stond een melding ’10 augustus’ bij de borden ‘verboden parkeren voor fietsen”. Maar de borden stonden nog steeds tegenstrijdig.
Op 10 augustus werden de fietsen verwijderd wegens werken aan de Naamsestraat.
Ik ben van mening dat dit op een onwettelijke manier gebeurd is want de borden stonden tegenstrijdig.
Ik vind dat de bevoegde stadsdiensten ernstige fouten gemaakt hebben door de borden ‘wettelijk parkeren voor fietsen’ niet op voorhand verwijderd hebben.
Ik ben van mening dat het verwijderen van de fietsen kan gezien worden als diefstal.
Ik vind dat de dienst die de fietsen verwijderd heeft een overtreding begaan heeft die materiële en morele schade aan de eigenaars van de fietsen gegeven heeft.
Ik ben van mening dat de bevoegde dienst, Stad Leuven moeten een schadevergoeding betalen aan de eigenaars van de fietsen.
Rond 17 augustus werden de werken in de Naamsestraat stilgelegd  en zijn de tegenstrijdige borden verdwenen.Nu staan er geen borden meer,wel weer fietsen geparkeerd.
actualisering 16 oktober:
PZ.Leuven.InterneControle <PZ.Leuven.InterneControle@police.belgium.eu>
Vr 16/10/2020 17:26

Wij hebben de situatie bekeken en kunnen u het volgende melden.

  • U stelt dat de parkeerzone zeer groot is, meer bepaald een groot deel van de binnenstad. Op zich is dit inderdaad uitzonderlijk, maar deze zone is wel degelijk wettelijk correct aangeduid. De medewerkers van onze fietscentrale hebben alle invalswegen voor deze zone bekeken en deze zijn correct gemarkeerd. Wat de beslissing van de omvang van deze zone betreft, verwijs ik u naar de stad Leuven die hierover de beslissingsbevoegdheid heeft.
  • Het is zo dat enkele van deze borden niet verankerd zijn waardoor die af en toe wel eens kwaadwillig weggehaald worden. Hetgeen wij uiteraard betreuren. Hierop wordt toezicht gehouden en onduidelijkheden worden meteen aan de dienst signalisatie van de stad gesignaleerd door de politie.
  • U stelt dat er binnen deze zone fietsenstallingen zijn waar wel nog fietsen geplaatst worden terwijl dit niet zou mogen. Deze stallingen zijn echter telkens uitzonderingen op de zone die altijd gemarkeerd zijn door borden waarop staat dat er op die locatie wel geparkeerd mag worden. Wat de politie betreft is deze situatie dus ook wettelijk. Fietsen die hier reglementair gestald staan worden dan ook niet weggehaald door de fietscentrale.
  • Tot slot stelt u dat er op veel plaatsen fietsen staan waar dit verboden is, omdat de borden onduidelijk zouden zijn, en dat hier niet tegen opgetreden wordt. De fietscentrale van de Leuvens politie haalt verkeerd gestalde fietsen echter nog steeds weg. Alleen zijn de fietsen in fietsenstallingen nu eenmaal niet verkeerd gestald en deze worden dan ook niet weggehaald.

Wij hopen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We willen u alvast danken voor het uiten van uw ontevredenheid omdat dit een opportuniteit is om waar nodig de werking te verbeteren. Wanneer u nog verdere punctuele bemerkingen heeft aangaande specifieke locaties wil ik die zeker terug overmaken aan de bevoegde diensten.

Met vriendelijke groeten,

Nicolas Del Piero
Hoofdinspecteur

ik ben op zaterdag 17 okt  tussen 10.30 en 12.30 uur een onderzoek gaan doen over de geparkeerde fietsen in de zone verboden parkeren voor fietsen.

Diestsestraat:

ongeveer 60 fietsen tot minckelersstraat.

-In de Minckelersstraat aan deur minimeninstituut (binnen de zone verboden parkeren voor fietsers) staat een rek (geen borden wettelijk parkeren voor fietsen) staan 20 fietsers en een brommer geparkeerd!!!

Heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt? Hoe komt dat een fietsrek voor de deur van een school staat in een zone verboden parkeren voor fietsers?

-Aan deur minimeninstituut in Diestsetraat,( geen fietsenrekken en geen afbeelding van fiets op de grond) maar toch 25 fietsen verkeerd  geparkeerd. heeft de bevoegde diensten fout gemaakt?

-Van Tympelstraat(hoek diestsestraat) staan rekken en borden wettelijke parkeren voor fietsen maar daarnaast staan  buiten de fietsparking  ongeveer 23 fietsen.

-aan winkel city -fit 6 fietsen.

-tegenover bakker Alexander 19 fietsen;

-tegenover winkel werk-zone 26 fietsen

-Van Benedenstraat (hoek diestsestraat) 40 fietsen.(waarschijnlijk afbeelding van een fiets op de grond)

-Vital Decosterstraat ,Basicfit 13fietsen

-Vanderkelenstraat hoek met Diestsestraat (alleen afbeelding van fiets op de grond) 47 fietsen wel uitgebreid zelfs voor ingang Residence Belvedere n°3 .

-Vanderkelenstraat (kant ladeuzeplein)parking Museum M en volgende gebouw(alleen afbeelding van een fiets) een 100 m lang verboden parking voor fietsen 60 fietsen.

heeft de bevoegde dienst een fout gemaakt?

-De Savoyestraat 42 fietsen                                                                              – Aan ingang tunnel station heb ik niet geteld

-In het midden van station plein 35 fietsen

-Bondgenotenlaan 140 fietsen en 3 brommers. Tussen Louis Melsenstraat en station staan de meeste fietsen

-De Somerplein (boven):40 fietsen

-Tiensestraat: ongeveer 80 fietsen en 2 brommers het meeste tegenover pizza Ruffo.

ook dagelijks ongeveer 12 fietsen van winkel Leuven Leisure.

-Grote markt 25 fietsen.

Parijstraat:

-parking Hema Parijsstraat (afbeelding van fiets op de grond) 60 fietsen (dagelijks)

Actualisering 19 januari 2021:
Ik heb mails gestuurd naar bestuur en klachtendienst Leuven, Politie, Vlaamse overheid, klachtendienst Vlaamse overheid, Provincie Gouverneur, Vlaamse ombudsdienst en toch staan de borden in De savoyestraat al meer dan 7 maanden nog steeds foutief opgesteld…!!!
(ondanks klacht bij Comité P nog steeds foutief opgesteld op 29 maart 2021)
vervolg van:
https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-blijft-fietsers-en-burgers-bedriegen/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!