De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden

donderdag 1 maart 2012 21:03
Spread the love

 Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden

De Leuvense milieuschepen Mohammed Ridouani (sp.a) heeft woensdag met enkele KUL-onderzoekers de plannen voorgesteld waarmee Leuven tegen 2030 klimaatneutraal wil worden en dus de netto uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en methaangas tot nul zal herleiden. Het opzet heeft de volledige steun van grote Leuvense instellingen en bedrijven zoals KU Leuven, AB InBev, IMEC, VOKA… Ook de stad Gent – tegen 2050 – en de provincie Limburg – tegen 2020 – willen op termijn klimaatneutraal worden.

Een team onder leiding van Han Vandevyvere  (Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening), die de wetenschappelijke coördinatie op zich neemt, werkt het komende jaar aan een concreet actieplan dat gedragen kan worden door de Leuvense politiek, bedrijfsleven, academische instellingen en civiele samenleving. Het bureau Futureproofed gaat hierbij vooreerst een nulmeting (“Baseline Emission Inventory”) uitvoeren om de bestaande emissies te inventariseren. Het gaat hierbij zowel om de directe emissies uit bronnen op Leuvens grondgebied, indirecte emissies door verbruik in Leuven van elektriciteit, stoom of warmte die niet gedekt wordt door eigen productie en indirecte emissies door activiteiten buiten Leuven die nodig zijn voor het leveren van goederen, grondstoffen of diensten binnen Leuven. Futureproofed dient alle bestaande positieve initiatieven op te lijsten en een Actieplan voor Duurzame Energie op te stellen.

Vervolgens gaan een tiental KUL-experten uit diverse sleuteldomeinen (stadsplanning, economische aspecten, energie- en materialenbeheer, mobiliteit, gebouwen, draagvlakcreatie, landbouw) transitiepaden uitstippelen naar een duurzame, klimaatneutrale toekomst. Het publiek krijgt via het Netwerk Duurzaam Leuven de kans om te participeren aan 6 werkgroepen (energie, gebouwen, mobiliteit, landbouw en natuur, consumptie en draagvlak) om ideeën te leveren. In een volgende fase moeten er scenario’s worden uitgewerkt en het effect berekend van de maatregelen die tegen 2030 haalbaar zijn. Er wordt tevens reeds vooruitgeblikt naar 2050 met opname van een aantal nog niet beschikbare technologieën. De voorstellen worden ook besproken in een G20 met visionaire en gewichtige figuren uit het Leuvense bedrijfsleven, middenveld, stadsbestuur en KU Leuven. Dit alles moet over een jaar resulteren in een concreet actieplan, het creëren van draagvlak en opstart van de eerste acties.

Volgens klimaatspecialist Peter Tom Jones (Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde), initiatiefnemer en voorzitter van het projectmanagementteam, heeft Leuven alle troeven in handen om een klimaat- en duurzaamheidskoploper in Europa te worden.  “Leuven heeft er ook alle belang bij om de klimaatkwestie te beschouwen als een ongeziene opportuniteit en in het bijzonder als een katalysator voor de transitie naar schone technologieën”, aldus Jones die er ook op wees dat de totstandkoming van een internationaal, wettelijk bindend klimaatakkoord essentieel is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. “In de praktijk stelt men vast dat dit bijzonder moeizaam verloopt. Anderzijds is er een parallel proces aan de gang dat wel hoopvol is”, aldus Jones duidend op de klimaatinitiatieven die wereldwijd genomen worden vanuit wijken, bedrijven, steden tot individuele landen.
Luc Vanheerentals
 

take down
the paywall
steun ons nu!