De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Klacht bij de Procureur tegen stad Leuven

donderdag 2 april 2015 18:20
Spread the love

Klacht tegen stad Leuven

wegens: nog steeds veel verkeersborden in de voetgangerszones staan sinds veel jaren tegenstrijdig of ontbreken (hoofdzakelijk in verband met fietsers)

vervolg klacht van 7 januari 2013

Geachte,

Ik las in Het Laatste Nieuws van 24 maart 2015 dat de Procureur de Konings toelating geeft aan de stad Leuven om bepaalde verkeersinbreuken te bestraffen met een GAS-boetes.

Leuven is een zeer nalatige stad, waar ongeveer 60% procent van de verkeersborden sinds veel jaren in de wandelstraten tegenstrijdig staan of ontbreken. Door deze ernstige nalatigheid mist de stad de nodige morele autoriteit om GAS-boetes in het algemeen tegen de burger uit te schrijven. Zero tolerantie tegenover de burger en gedoogbeleid tegenover zichzelf (overheid) vind ik een schending van de letter en geest van de Grondwet.

Zelfs Het Laatste Nieuws heeft daarover op 3 februari een artikel geschreven “Fietsers in overtreding door verwarrende verkeersborden” . Zelfs de politie geeft toe dat de verkeersborden in de Diestsestraat verwarrend zijn.(1)

De situatie in het begin van de Diestsestraat (kant centrum) is de volgende: Er staat een bord “verboden richting, uitgezonderd fietsers” , 10 meter verder staat het oude bord ”Wandelstraat uitgezonderd laden en lossen 6-11 en 18.30-20 met daaronder een afbeelding van een fiets en daaronder van 18.30 tot 11 uur. De foto in bijlage heeft betrekking op het volgende grote kruispunt met de Vital Decosterstraat waar al de verschillende borden op één en dezelfde paal staan. Wat de woordvoerder van de politie, commissaris Marc Vrancx, in het artikel niet zegt is dat er op de verkeersborden op de 3 kleine kruispunten van de Diestsestraat geen enkele melding meer gemaakt wordt over de uurbeperkingen voor de fietsers.

Ik vind dit onaanvaardbaar verwarrend.

Waarom niet direct schrijven onder het eerste bord en op de borden op de 4 kleine kruispunten”fietsers toegelaten enkel tussen 18.30-11” ?

Een ander voorbeeld van foutieve borden bevindt zich 100 meter van de rechtbank. Op het kruispunt tussen de Mechelsestraat, Jodenstraat en Schrijnmakersstraat komen 3 verschillende zones samen en er is geen einde of begin-zone bord. Hetzelfde met het kruispunt met de Wandelingstraat.(1) Hier, zeer dicht bij de rechtbank ontbreken al 10 begin- en einde zone borden.

Ondanks dat het in de Mechelsestraat verboden is voor fietsers tussen 11 en 18.30 uur, kan een fietser komende vanuit de Jodenstraat volledig wettelijk rijden door de Mechelsestraat. De mogelijke onrechtmatige boetes brengen schade aan de burger. De mogelijke betwistingen wegens de grove nalatigheid van de stad (ondanks de melding van de plichtbewuste burger) brengen nutteloze onkosten aan de samenleving.

Zoals ik geschreven heb in mijn brief van 7 januari 2013 is de situatie rond de Oude Markt nog erger, een totale chaos.

 

*Ik heb sinds november 2012 ongeveer 5 mails naar de politie gestuurd, klacht ingediend bij de Procureur des Konings, ik heb in mei 2013 een mail gestuurd naar de Vlaamse Minister van Mobiliteit mevrouw Crevits. In juni 2013 heb ik ook een klacht ingediend bij de Ombusdsvrouw.

Daarbij heb ik op 10 oktober 2013 de stad Leuven uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De stad is niet komen opdagen. Op 7 november 2013 heb ik een mail van 5 bladzijden naar de inspecteur Stephanie Gille gestuurd.

Ik heb ook in het kader van de openbaarheid van bestuur aan de stad gevraagd welke dienst verantwoordelijk is voor het plaatsen van 9 verschillende verkeersborden in de wandelstraten, gevraagd wie er verantwoordelijk is dat de borden correct geplaatst worden en gevraagd met hoeveel fabrikanten van borden de stad werkt en welke hun namen zijn.

Ondertekend door mevrouw Leen Peeters laat de Stad weten dat “Aangezien de Stad zelf niet beschikt over (een document met) de gevraagde informatie, dien ik u te verwijzen naar de dienst VOM, Politie Leuven …” . Ik vind het verdacht dat deze informatie ”stadsgeheim” is. 

(actualisering 23 maart 2021: veel jaren later in oktober 2019 heb ik uiteindelijk aan de bevoegde dienst gevraagd een ook geen antwoord gekregen) (2)

 

Ik heb nog steeds geen enkele informatie gekregen van het stadsbestuur en de politie i.v.m. mijn melding over de foutieve verkeersborden.

Deze stilte, het zwijgen van de stad en de politie ervaar ik als een zeker misprijzen, dat ze me als minderwaardig bezien.

Ik heb niet de indruk dat iedereen gelijk is voor de wet in Leuven

 

*Ik heb de Procureur des Konings op 7 januari 2013 geïnformeerd dat ongeveer 60% van de verkeersborden in de wandelstraten sinds vele jaren foutief staan.

Is de politierechter hiervan op de hoogte?

Heeft een stad waar ongeveer 60% van de verkeersborden in de wandelstraten foutief opgesteld zijn de morele autoriteit, de wettelijkheid om nog boetes aan de burger(fietser) uit te schrijven?

Als zoveel verkeersborden verkeerd opgesteld staan, kan de politie toch moeilijk boetes uitschrijven en als ze dan toch boetes heeft uitgeschreven aan fietsers wegens niet respecteren van de borden in de wandelstraten dan bestaat de mogelijkheid dat een percentage van de boetes onrechtmatig is.

De burger gelooft, vertrouwt erop dat de stad de verkeersborden op een correcte manier opstelt. Daardoor zal de burger, in geval van een boete, deze waarschijnlijk niet betwisten. De stad heeft het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwen van de burger geschonden. Deze nalatige toestand vind ik een overtreding van de wetten van de rechtstaat.

Hoeveel burgers (fietsers) hebben een onrechtmatige boete gekregen?

De Procureur des Konings werkt samen met de Korpschef van de Politie en de Burgemeester om het algemeen belang te verdedigen en toch blijft de stad door de verkeerd opgestelde verkeersborden in de wandelstraten schade aan de burger en aan het algemeen belang brengen.

Hoogachtend,janu

 

1.https://www.hln.be/regio/leuven/fietsers-in-overtreding-door-verwarrend-verkeersbord~a3373d7c/

2.https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/

verkeersborden in de wandelstraten tegenstrijdig

 

Over de verkeersborden in de Diestse straat (kant centrum): De woordvoerder van de politie Marc Vranckx zegt in Het Laatste Nieuws van 3 februari dat voor de fietser “niet enkel het onderste bord telt, ook het bovenste is op hen van toepassing zoals duidelijk is aangegeven met het symbool van een fiets”. In de richting van het station gaat het over een “verboden richting” voor de auto’s en vrachtwagens en toch staat er een wandelstraat bord ”uitgezonderd laden en lossen van 6 tot 11 en van 18.30 tot 20.30” dat niet van toepassing is op de motorvoertuigen gezien het over een verboden richting gaat. Dus de fietsers moeten kijken naar een verkeersbord dat niet van toepassing is op motorvoertuigen maar wel half verborgen onderaan informatie geeft voor de fietsers “fietsers toegelaten tussen 18.30u tot 11u”.

Als het toch verboden richting is, dan schept het bord over laden en lossen voor verwarring voor de auto’s en fietsers.

Daarbij wordt meestal het verkeersbord met info over de uurbeperkingen voor de fietsers aan het kruispunt met de Vital Decoster straat, richting station, verborgen door de luifel van Café Marengo.

Kunnen de lezers, fietsers en experts ervaringen geven over deze verwarrende situatie.

Ik ben sinds juli 2012 met deze verwarrende toestanden bezig en heb nog geen enkel antwoord gekregen van de stad, de politie en de ombudsvrouw.

Ik heb ook verschillende mails naar de gemeenteraadsleden van Groen! gestuurd en geen enkel antwoord gekregen. Hoe kunnen de groene en de linkse gemeenteraadsleden toelaten dat ongeveer 60% van de verkeersborden in de wandelstraten van hun stad tegenstrijdig en verwarrend staan en dit al sinds vele jaren.

1. De Wandeling- en Schijnmakerstraat is “wandelstraat uitgezonderd fietsen tussen 19-11” en de Jodenstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 -11, fietsers onbeperkt toegelaten”.

De Mechelsestraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11, fietsers toegelaten tussen 19-11”.

Actualisering op 7 november 2015:

Na tientallen contacten met de politie en het stadsbestuur, sinds november 2012, heb ik gezien dat uiteindelijk de verkeersborden in de wandelzone Mechelsestraat / Jodenstraat / Schrijnmakersstraat aangepast werden en daarmee eensluidend geworden zijn. Fietsen is enkel toegelaten tussen 18.30 uur en 11 uur

Actualisering op 16 oktober 2016

Ik zie dat de verkeersborden in de wandelstraten van de Mechelsestraat weer tegenstrijdig staan.Volgens de nieuwe begin en einde verkeersborden (kant centrum) mogen de fietsers onbeperkt rijden in de Mechelsestraat wat in tegenstrijdigheid is met alle en einde borden van de Mechelsestraat(kant vismarkt), Wandelingstraat, Schrijnmakersstraat(kant Mechelsestraat) en Jodenstraat (kant kruidvat).Hier mogen de fietsers ,volgens de borden, slechts rijden tussen 18.30 en 11 uur. De bevoegden binnen de stadsbestuur en de politie berokkenen veel morele schade aan de verantwoordelijke burger met burgerzin. Ondanks mijn twee klachten bij de procureur des Konings wordt de stad nog steeds niet vervolgd. Ik vind Leuven een onwettelijke stad die geen wettelijke autoriteit zou mogen hebben om nog fietsers te beboeten.

Actualisering op 2 februari 2017

Ik heb gezien dat het foutieve bord begin Mechelsestraat (kant centrum) uiteindelijk werd vervangen door een correct geplaatst bord. Hoera,hoera…

Nu is duidelijk voor de fietsers die naar de verkeersborden kijken dat  fietsen enkel toegelaten is tussen 18.30 en 11 uur in de wandelzone rond de Mechelsestraat

actualisering 29 september 2019

Naar aanleiding van  werken aan de Schrijnmakersstraat staan het eindezone bord van Mechelsestraat en beginbord van wandelzone Mechelsestraat foutief en tegenstrijdig, volgens de borden aan de schrijnmakersstraat mogen de fietsers onbeperkt rijden door de mechelsestraat,een straat met uurbeperking voor fietsers. Wat is er mis met de bevoegde dienst?

actualisering op 21 oktober 2019

De borden aan schrijnmakersstraat staan weer juist geplaatst.

 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2013/10/10/60-verkeersborden-in-de-wandelstraten-van-leuven-foutief

http://community.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2014/01/10/leuven-de-schande-van-de-foutieve-verkeersborden-in-de-wandelstraten

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!