De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Is er een verband tussen internationale en lokale politiek?

Is er een verband tussen internationale en lokale politiek?

woensdag 3 oktober 2012 16:27
Spread the love

De taak van politici is de maatschappij, met alle opportuniteiten en problemen, te beheren en te beheersen, niet burgers tegen mekaar op te zetten.
Politici moeten mensen verbinden, niet verdelen!
De reactie van Open VLD op de dodelijke steekpartij in een ruzie tussen 2 Afghaanse families op zondag 30 september 2012 in Sint-Truiden lijkt daar sterk op.
Van echte rechtse partijen kan je zoiets nog verwachten, maar toch niet van Open VLD.
Is het de nervositeit voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012?

Wat zijn de feiten?
Een familievete tussen 2 Afghaanse families, die eindigt in een dodelijke steekpartij.
Feiten, die spijtig genoeg wekelijks en dagelijks in heel Vlaanderen gebeuren met alle nationaliteiten, ook autochtone.
Er is geen enkele relatie met etnische, politieke of religieuze achtergronden en/of met de aanwezigheid van Afghanen in het asielcentrum van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) in Bevingen (Sint-Truiden).

Open VLD maakt van deze situatie gebruik om te stellen dat Sint-Truiden onveilig is, dat de burger zich onveilig voelt, dat er overlast is, dat de lokale politie Sint- Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken niet voldoende op straat is, dat er dringend een publiek debat in gemeente- en politieraad nodig is omtrent het veiligheidsgegeven, etc. Kortom, alles wordt op één hoop gegooid.
Blijkbaar weet Open VLD niet dat de criminaliteitscijfers laag zijn in onze politiezone, dat er in de zomerperiode heel wat overlastsituaties met succes zijn aan aangepakt door de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten, dat er dagelijks contacten zijn met de verantwoordelijken van het asielcentrum om de situatie op te volgen en dat de bevolking zeer tevreden is van de werking van de lokale politie, zoals blijkt uit de recente lokale integrale veiligheidsbevraging van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken.

Ik hou mij als burgemeester strikt aan de wettelijke bepaling dat ik enkel communiceer over het bestuurlijke aspect van een gebeurtenis, niet over strafrechterlijke feiten,die ik zelf niet geacht wordt van te weten.
Dat laatste is de taak van het parket.
Ik ben niet de burgemeester, die in detail in de media gaat uitleggen hoe en op welke manier een misdrijf precies is gebeurd.
Dit is (wettelijk) niet mijn job, ook al zijn er collega-burgemeesters, die dat doen en vinden sommige media dat ‘nieuws’.

Wat ik vaststel, is dat het vaak dezelfde politieke partijen en politici zijn, die precies pleiten voor een actieve deelname van België aan de internationale missie in Afghanistan, die het meest hevig reageren als Afghanen politiek asiel in België vragen.
Onderhandelen met de Taliban of andere lokale bewegingen zien ze veel minder zitten.

Er is daar nochtans een duidelijk verband tussen.
De onzekerheid over de binnenlandse situatie doet heel wat Afghanen, van verschillende etnische afkomst, asiel aanvragen, ook in België.

Wij moeten er alles aan doen dat zij hun conflicten hier niet komen uitvechten.
Als burgemeester ben ik de Afghanen in het asielcentrum vorige maand al gaan uitleggen dat conflicten bij ons niet uitgevochten worden, maar uitgepraat.
Alle instanties – de minister van Buitenlandse Zaken, de staatssecretaris voor asiel en migratie, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Fedasil, de staatsveiligheid, de betrokken lokale politiezones en gemeente- en stadsbesturen, etc. – moeten hier rekening mee houden.

Het gaat dus om een nationaal en zelfs internationaal probleem en het is politiek niet ernstig om een familiedrama op zich hiermee te vermengen.
Ofwel wil Open VLD bewust ongerustheid zaaien bij de bevolking, ofwel kennen ze het dossier niet.
Of hoe de internationale politiek zelfs de gemeenteraadsverkiezingen beïnvloed.

Een te grote concentratie van één of enkele nationaliteiten in asielcentra geeft altijd aanleiding tot problemen.
Zij voelen zich dan ‘meer dan de andere’.
Dit is de reden waarom het asielcentrum in Bevingen (Sint-Truiden) na de rellen van vorige maand (mede op mijn aandringen) geen Afghanen meer toegewezen krijgt.

De bevolking wil misschien wel simpele oplossingen van de politiek, maar meestal zijn die oplossingen niet simpel. Ook in verkiezingsperiodes mogen politici en politieke partijen dat de bevolking niet voorspiegelen.

take down
the paywall
steun ons nu!