De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Westen pleegt genocide van 3 miljoen moslims

vrijdag 29 augustus 2014 11:05
Spread the love

 

De vorige barbaarse genocidaire overheersers, Koloniaal Europa, spannen nu samen met de nieuwe barbaarse genocidaire overheerser de Verenigde Staten van Amerika.

Daarbij hebben ze weinig integriteit, ze misbruiken hun overmacht om te liegen, te verdraaien, te manipuleren en te misleiden om zo hun wrede genadeloze misdaden weg te moffelen.

Er is sinds 1991 een genocide van moslims aan de gang en het christelijke westen zwijgt niet alleen maar het is zelf de wrede en genadeloze dader.

In feite worden de moslimlanden al eeuwen wreed onderdrukt door het christelijke westen. Afghanistan werd sinds 1838 al verschillende keren gewelddadige aangevallen door de Britse koloniale overheerser en ook

Irak was tussen 1919 en 1932 onder het wrede juk van de Britse kolonisator. Van 1932 tot 1958 was het een koninkrijk dat ten dienste stond van de Britse belangen. Door een staatsgreep in 1958 werd het een republiek die door de harde hand van Soennitische leiders werd geregeerd.

De westerse wrede veroveraars en overheersers hebben altijd bepaalde ‘redenen’ voor de gewelddadige invasies maar het gaat altijd over de roofzuchtige uitbuitingsbelangen.

Sinds 1991 voert de V.S. met de steun van Europa genocidaire agressieoorlogen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen moslimlanden, Irak (+ economische sancties, sinds 1991 ), Afghanistan (sinds 2001), Libië, Pakistan, Jemen, Mali. Een apocalyptisch bloedbad van ongeveer 3 miljoen moslims.

Daarbij dreigen ze nog met agressieoorlogen tegen Syrië, Iran, Libanon, Soedan…

Deze oorlogen werden gevoerd onder valse en bedrieglijke voorwendsels.

De gruwelijke agressieoorlog van 1991 tegen Irak werd gevoerd ondanks dat Irak alle voorwaarden had aanvaard en al bezig was zich uit Koeweit terug te trekken. Hierbij hebben de V.S. een colonne van 2000 terugtrekkende tanks volledig vernietigd met massavernietigingswapens vanuit de lucht met de dood van honderdduizenden verkoolde Irakezen als gevolg.

Daarbij heeft Irak veel meer recht op aansprak op Koeweit dan de V.S. op Hawaï, de archipel van Diego Garcia, Guam, Bahia de Guantanamo.

De V.S. en Europa zetten hun geopolitieke en economische belangen boven de rechten van de mens, boven het internationale recht, boven het respect voor territoriale soevereiniteit van de landen. Ze zijn een gevaar en bedreiging voor de moslimlanden en brengen immense schade aan de nationale veiligheid en aan de politieke en economische belangen van de aangevallen landen.

Al deze oorlogen werden gevoerd voor wereldheerschappij, vrije toegang tot nieuwe markten (grondstoffen, hulpbronnen, olie) en deze open te stellen voor vrije roofzuchtige uitbuiting door westerse multinationals.

En ook voor de bescherming van de misdadige en onwettelijke staat Israël (1) door het vernietigen van alle moslimlegers die zouden kunnen wedijveren met Israël.

De agressieoorlogen tegen Afghanistan sinds 2001 en Irak sinds 2003 werden ook door valse en bedrieglijke redenen gevoerd.

De aanslag van 11 september 2001 werd door de V.S./CIA zelf gevoerd of in elk geval hebben ze het opzettelijk laten gebeuren voor politieke, economische, militaire winst, om een geloofwaardige en overtuigende reden te hebben om hun wereldheerschappij op olie rijke gebieden te verwezenlijken. (2)

 

In Afghanistan en Irak werden ook wrede gruwelijkheden begaan door de V.S. en de Europese bondgenoten.

Zoals de slachting van 3000 taliban gevangenen die zich overgegeven hadden in Kunduz, nov. 2001, aan de Noordelijke Alliantie en de wrede warlord Abdul Rashid Dostum onder supervisie van het Amerikaanse leger. (3)

Ze werden in overvolle gesloten containers gezet en naar de woestijn van Dasht-leili gevoerd, een tocht van verschillende dagen. Ze stierven van dorst en verstikking, en bovendien zorgden de beulen voor ventilatie door op de containers te schieten. Daarna werden ze gedumpt op een 4000m2 groot massagraf in de woestijn. De nog levende weerloze gevangenen werden op een gruwelijke, koelbloedige wijze afgemaakt door een regen van kogels met de medeplichtigheid van de Amerikaanse soldaten.Deze nazi gruwelen blijven nog steeds ongestraft.

De V.S. is een terreurstaat, een wrede machtige warlord tussen warlords die de macht heeft om af en toe te veranderen van allianties of om strijdende partijen te bewapenen volgens een verdeel en heers-strategie.

Het leven van een burger van het superieure ras, van het christelijke westen is 500 moslimlevens waard.

 

De wrede en genadeloze agressieoorlog tegen Irak en het verwijderen van Sadam Hussein heeft de deur wijd open gezet voor het groeien, sterk worden van de fundamentalistische islam. Door hun kwaadaardigheid, ziekelijke hebzucht, door hun misdadige expansiedrift hebben het westen een grote verantwoordelijkheid voor en zijn ze medeplichtig aan het stichten van de Islamitische Staat in Noord-Irak.

 

V.S. en Al-qaeda bondgenoten op veel fronten

Wat de Amerikaanse regering Al-qaeda of de “islamitische fundamentalistische strijders” noemen, hebben zelf gecreëerd in samenwerking met Saoedi- Arabië en met de steun van ISI (de Pakistaanse inlichtingendienst) en leger die voor de militaire opleiding, omkadering en leiding zorgden.

De islamitische fundamentalistische strijders zijn minstens sinds 1979 een goede bondgenoot van de V.S./CIA.

De V.S. heeft een imperialistisch samenwerkingspakt met de radicaal-soennitische dictatuur Saoedi-Arabië gesloten (4). Saoedi-Arabië breidt de fundamentalistische Islam uit, het wahabisme en de V.S. breidt de roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting uit in de nieuwe veroverde gebieden.

In 1979 hebben ze samen gewerkt om een staatsgreep te plegen tegen de democratische pro-communistische regering van Afghanistan die de rechten van de mensen, de rechten van de vrouwen en van de arbeiders respecteerde en waar de vrouwen school konden volgen en een opleiding krijgen.

Geld en wapens werden via ISI (Pakistaanse inlichtingendienst) aan de moedjahedien (strijders van de heilige oorlog) gegeven. ISI steunde alleen de islamitische fundamentalistische milities ten nadele van de seculiere of nationalistische milities. Saoedi-Arabië gaf ook geld om duizenden islam scholen “madrassa” op te richten om de jeugd op te voeden in het wahabisme, het soennitische fundamentalisme.

Tien jaar later heeft de Sovjet-Unie zich teruggetrokken en in de roes van deze overwinning is Al-qaeda gesticht. Drie jaar later werd de Afghaanse regering met respect voor de mensenrechten en rechten van de vrouwen omver geworpen door de islamitische strijders gesteund door de V.S.

De V.S. steunt, financiert en bewapent Al-Qaeda om nieuwe markten te veroveren voor Amerikaanse hegemonie voor de roofzuchtige “vrije markt ” uitbuiting en tezelfdertijd vechten de islam strijders voor de belangen van Saoedi-Arabië, uitbreiding van het soennitische islam fundamentalisme.

Daarna heeft Al-qaeda ten dienste van de Amerikaanse geo-politieke belangen gevochten met de taliban in Afghanistan, in Bosnië, Kosovo, Tsjetsjenië, in de ex-sovjetrepublieken van Centraal-Azië, Libië, Syrië..(5)

De V.S., de NAVO en Al-Qaeda hebben zij aan zij gevochten in Bosnië, Kosovo (tegen Servië) en Libië.

Het is machiavellistisch van de V.S. dat ze AL-qaeda gecreëerd, gefinancierd en bewapend hebben en gebruikt hebben als bondgenoot op veel fronten om hen dan later van “terrorisme” te beschuldigen zodat ze een ‘overtuigende’ reden hadden voor hun imperialistische agressieoorlogen.

 

Bestempelen als ‘Terroristen’ om als Untermenschen te behandelen

Bepaalde moslimlanden en groeperingen bestempelen als ‘terroristen’ is gewoon een vuile truc van een machiavellistische staat om een schijn van wettelijkheid te geven aan hun genocidaire agressieoorlogen voor wereldheerschappij en roofzuchtige ‘vrije markt “uitbuiting”.

Het radicale, extremistische christelijke westen dat sinds eeuwen en nog steeds zichzelf ziet  als een superieur ras, beschouwt volgens haar geo-politieke belangen, andere zwakke bevolkingsgroepen als Untermenschen, als een inferieur ras. Zo kunnen ze hen diaboliseren, ontmenselijken en hen straffeloos als slaven houden, hen uitbuiten, hen van hun mensenrechten onthouden en de conventies van Genève niet te moeten toepassen.

Deze wrede agressieoorlogen sinds 1991, terreurbombardementen met massavernietigingswapens, zijn een schending van het internationale recht, zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, een genocide van moslims.

Daarbij komt de monsterachtige ongelijkheid in bewapening, het zijn geen oorlogen maar gewoon Untermenschen als konijnen langzaam uitroeien.

Er bestaan geen “terroristen” maar wel terroristische misdrijven die door individuen, groepen en staten worden gepleegd..

Nu heeft iedereen, politieke leiders, journalisten, “experten” de mond vol van het woord “terroristen”. Ik vind dit gewoon islamophobie, schending van de anti-discriminatie wet, aanzetten tot haat en geweld tegen moslims.

Volgens de beschrijving van terroristische misdrijven in het Belgische strafwetboek (art. 137-141ter SW) blijven de grootste plegers van terroristische misdrijven de machtige legers van de V.S., Frankrijk, Groot-Brittannië, NAVO en Israël.

Gezien dat hun redenen voor de agressieoorlogen vals en bedrieglijk zijn kunnen ze alleen dood, vernietiging en totale chaos brengen. Na elke agressieoorlog wordt de situatie elke keer erger.

En toch blijven ze hetzelfde doen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen weerloze moslims.

De politieke leiders van Europa en de V.S. zijn kwaadaardige psychopaten, geschiedenis negationisten of – analfabeten. Ze zijn de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de moslimlanden en in de rest van de wereld.

 

Wrede agressieoorlogen van V.S./Europa/Israël tegen moslimlanden

De gewelddadige verdrijving van moslims, de agressieoorlogen en de bezetting van het geboorteland van de bevolking van Palestina door de Joodse staat weerspiegelen zich nu ook wereldniveau door de genocidaire agressieoorlogen van de radicale, extremistische christelijke wereldoverheersers tegen moslimlanden.

Deze agressors zijn ziekelijk hebzuchtig, psychopaten en omdat ze zichzelf bovendien slachtoffers voelen, hebben ze een oorlog zonder einde verklaard aan de moslimlanden.

De moslims hebben het recht om verontwaardigd te zijn en het recht op zelfverdediging.

De moslims hebben recht op rechtvaardigheid voor deze onmetelijke misdaden.

*De internationale gemeenschap moet Israël verplichten om zich terug te trekken achter de grenzen van voor de oorlog van 1967 zodat een soevereine, onafhankelijke, menswaardige Palestijnse staat kan gesticht worden. Het concentratiekamp van GAZA is mensonterend, mensonwaardig. De muren van het concentratiekamp moeten afgebroken worden.

*De internationale gemeenschap moet deze onwettelijke en misdadige imperialistische genocidaire agressieoorlogen en de bezetting van moslimlanden voor economische roofzuchtige uitbuiting stoppen.
De wrede christelijke legers moeten zich terugtrekken uit moslimlanden.
Er moeten vredesonderhandelingen komen waar de kunstmatige, met geweld opgedrongen kolonialistische grenzen ter sprake moeten komen, zoals de Durandlijn (Afghanistan/Pakistan), het gebied van de Koerden en van de Toearegs in Noord Mali…(6)

*De politieke leiders van de genocidaire oorlogen tegen moslimlanden sinds 1991 moeten voor een internationale rechtbank vervolgd worden voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide.
Ze moeten een substantiële reparatieschade betalen aan de aangevallen landen en hun bevolking.

* De gewelddadige werelddictatuur van de ”vrije markt” ( vrij verkeer van goederen en kapitalen, vrijheid om een hongerloon op te dringen aan 4 miljard mensen, maar geen vrij verkeer van mensen ) door de machtige westerse multinationals/banken moet afgeschaft worden.
De terreurlegers van westerse wereldoverheersers (VS, Europa, NAVO) staan ten dienste van de uitbuitingsbelangen van de machtige, westerse multinationals.

 

1. http://www.presstv.ir/detail/2014/08/27/376782/us-rabbi-slams-bloodshed-of-palestinians/

2. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/08/20/oproep-voor-internationaal-onafhankelijk-onderzoek-aanslag-11-september-2001-vs http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/10/heeft-de-vs-de-aanslag-van-11-september-2001-laten-gebeuren

3. Jamie doran “Afghan massacre.convoy of death”film http://topdocumentaryfilms.com/afghan-massacre/

http://www.democracynow.org/2009/7/13/obama_calls_for_probe_into_2001

Michael chossudovsky “America’s war on terrorisme” blz 206

4. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/08/29/de-bevriende-dictators-van-sarkozy-en-obama

5. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

Michael Haas “George W. Bush,war criminal?the Bush administration’s liability for 269 war crimes.

6. http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/06/17/met-geweld-opgedrongen-koloniale-grenzen-oorzaak-van-gewapende-conflicten

John Pilger “The New rulers of the world”

http://johnpilger.com/videos/the-war-you-dont-see

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!