De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het voeden van de bestemming

Het voeden van de bestemming

dinsdag 23 mei 2017 14:25
Spread the love

In het najaar van 2016 speel ik met het idee om ontmoetingen op te zoeken met mensen die werken vanuit heelheid en verbondenheid. Het lijkt mij spannend om daarbij niet alleen doelgericht op zoek te gaan maar om ook oog te hebben voor datgene wat onderweg verschijnt.?
Een paar weken later stoot ik, wachtend op een bankje ergens, op een boekje van acupuncturist Bruno Braeckman. Ik sla het open en lees:?

Misschien kan ik het best mijn ware gezondheidstoestand evalueren aan mijn vermogen om in alles en in iedereen die op mijn weg komt schoonheid te herkennen.

Intrigerend. Wat heeft dat met acupunctuur te maken? Ik blader snel door het boekje en begin dan bij het begin. In de traditionele teksten over de Chinese geneeskunde maakt men een onderscheid tussen drie niveaus van geneeskunde: op het niveau van de aarde behandelt men ziektes, op het niveau van de mens voorkomt men ziekte, op het niveau van de hemel wordt de bestemming gevoed. Ik begrijp uit het boek dat de auteur, Bruno Braeckman, er zijn missie van heeft gemaakt om met acupunctuur op het derde niveau te werken, het Bu Ming niveau. Het is de diepere dimensie in de Chinese geneeskunde, die afstamt van de Taoïstische filosofie.
Geheel passend in mijn voornemen om aandacht te hebben voor de dingen die op mijn pad verschijnen, zoek ik die avond nog de praktijk van de auteur op. Hij heeft een online agenda waar je rechtstreeks afspraken in kan prikken.

Drie dagen later zit ik in een wachtzaal in een landelijke gemeente die aanschurkt tegen de stad. Hier heeft Bruno Braeckman zijn acupunctuurpraktijk die bijna veertig jaar ervaring bevat. Het boek dat mijn aandacht trok, ligt hier uitgestald onder een prikbord met de mededeling dat het is uitverkocht maar wel nog als pdf te verkrijgen. Op de achterflap lees ik dat hij de mede-oprichter is van een postgraduaat acupunctuur en dat hij lange tijd hoofdredacteur was van een wetenschappelijk tijdschrift voor Chinese geneeskunde. Op het prikbord prijkt een bericht aan de patiënten. ‘Op dit moment ben ik bezig met een experimentele behandeling voor mijn aandoening, de ziekte van Parkinson. Dit maakt dat mijn tremor bij momenten toeneemt. Gelukkig blijft mijn rechterhand onaangetast waardoor de behandeling niet wordt beïnvloed.’

De deur gaat open. Een ranke man met een licht gebogen houding verschijnt in de opening. Hij beeft een beetje. Ik neem zijn uitgestoken hand aan en ga zitten bij het bureau. De ruimte is licht en ruim, de glazen wanden van de veranda bieden langs drie zijden zicht op gras en bomen. ?
‘Wat kan ik voor u doen?’ vraagt hij terwijl ook hij plaatsneemt aan het bureau en een wit blad voor zich neemt.
‘Wel, ik kom voor een behandeling maar…’ Ik krab me even in de haren. ‘Ook met een vraag.’ Hij kijkt me licht bevend aan, de nieuwsgierigheid priemt uit zijn blauwe ogen.? Wat aarzelend vertel ik dat ik herstellende ben van burn-out en dat ik het plan heb opgevat om ervaringsrijke mensen te interviewen die op een of andere manier met zelfwerk en bewustzijn bezig zijn. Ik krab me nogmaals in de haren en onderdruk de gedachte dat ik de dingen vroeger beter kon uitleggen. Ik tast naar woorden, zeg iets over ‘persoonlijke groei’ en ‘zelfontwikkeling’. ‘
Kortom,’ zeg ik, kordater nu, ‘mensen die op uiteenlopende manieren bezig zijn met spiritualiteit.’ Het is er uit. Het woord dat ik in publiek slechts aarzelend durf te gebruiken, de term die wenkbrauwen doet fronsen en ernstig verdacht wordt van zweverigheid, maar die de voorbije maanden mijn nieuwsgierigheid voortdurend kietelt. Ik laat mijn uitleg landen en kijk hem aan. Hij schudt nog steeds zachtjes het hoofd. ?
‘Ja,’ zegt hij wars van het schudden, ‘dat wil ik graag doen.’??

Een kwartier later lig ik op de behandelingstafel. Hij houdt vol concentratie zijn vingers aan mijn pols en lijkt er informatie uit te tappen. Na een minuutje komt hij in beweging en vraagt of ik mijn tong wil uitsteken. Wat aarzelend open ik mijn mond. Hij lijkt wat verbaasd over het landschap dat hij aantreft en neemt opnieuw mijn pols vast. Na een paar tellen stroopt hij mijn hemd omhoog en tast mijn buikholte af. Hij krijgt blijkbaar bevestiging van wat hij vermoedde en knikt.
‘We gaan beginnen met de zeven draken,’ zegt hij, ‘dat is een reeks van punten om de opgebouwde emotionele ladingen te doen circuleren. Dat moet eerst gebeuren.’?Juist ja. Ik knik hem toe. Hij haalt er een verpakking met naalden bij en schudt ze uit het doosje, het is inderdaad zo dat zijn linkerhand beeft en zijn rechter niet. Ik sluit mijn ogen, ik hoef ze niet per se te zien, die naalden. In de minuten die volgen prikt hij op verschillende plaatsen in mijn lijf. Buik, handen, hielen en eentje op de bovenkant van mijn hoofd als een soort van antenne. Het is vreemd, elke naald voelt anders. De ene kan ik amper voelen, de ander geeft een klein elektrisch schokje. De ene voelt heet aan, de andere heel dun en lang. ?‘Goed zo?’ vraagt hij wanneer de draken ter plaatse zijn. Ik knik van achter mijn gesloten ogen. Hij drapeert een deken rond de geprikte plekken en laat mij achter in de behandelingsruimte. Ondanks de naalden in mijn lijf voel ik mij erg ontspannen. Na een paar minuten krijg ik een vreemde warmte-sensatie bovenop mijn hoofd. Alsof mijn kruin langzaam omhuld wordt door een heerlijke warme brij. Het is een eigenaardig troostend gevoel.??

Tien dagen later ben ik er weer, deze keer niet om geprikt te worden maar om van gedachten te wisselen. Voor we beginnen breng ik verslag uit van de vorige keer. Het eerste uur na de behandeling had ik me buitengewoon moe gevoeld, uiteindelijk gaf ik er aan toe met een dutje. Daarna voelde ik mij energiek en helder, dat effect is er nog steeds. Hij knikt tevreden. We gaan zitten en ik haal een recorder uit om het gesprek op te nemen. Ik zie dat hij meer trilt dan de vorige keer. Hij houdt zijn handen bij elkaar op de tafel in een poging om het beven in bedwang te houden.
‘Mijn aandoening maakt mij minder stressbestendig,’ biecht hij op. ?Ik had er niet bij stilgestaan dat het voor hem even spannend is als voor mij. Ik stel hem gerust dat hij sowieso alles wat ik zal brouwen kan nalezen. Hij knikt en ik steek van wal. Ik vraag hem wat voor hem gezondheid is.???

Gezondheid en bewustzijn

BB: ‘De volkse omschrijving van gezondheid geeft wat mij betreft de essentie weer: men is gezond als men zich goed voelt. De definitie van gezond zijn in de traditionele Chinese geneeskunde is de vrije circulatie van energie in het lichaam. Dat betekent dat de energie vrij kan stromen zodat het bewustzijn overal bij kan.’??

Wat bedoel je met “zodat het bewustzijn overal bij kan”?
?BB: ‘In de Chinese traditie vertrekt men vanuit het begrip “tao”, letterlijk vertaald: de weg. Breder vertaald gaat tao over de manier waarop de natuur zich voordoet, de manier waarop alles zich afspeelt volgens de wetten van de natuur. Als je het nog breder wil bekijken kom je uit bij wat kwantumfysici het universele bewustzijn noemen, het ligt aan de oorsprong van alles wat bestaat. Er zijn fysici en filosofen die menen dat het het universum een groot net van bewustzijn is. Sommigen stellen dat het bewustzijn primair is, dat de oorsprong van het universum in het bewustzijn ligt. Tao zou ook zoiets kunnen zijn, een idee van een universeel bewustzijn, een soort van virtueel vermogen, een oneindig virtueel potentieel dat buiten tijd en ruimte bestaat en dat zichzelf dus niet kan kennen. Het kan geen ervaring opdoen over zichzelf zolang het niet gebonden is aan tijd en ruimte. Daarom ontstaat het universum, zoals bepaalde filosofen stellen: om zichzelf te kennen. Schrijver en arts Deepak Chopra zegt bijvoorbeeld: ‘wij zijn de ogen van het universum dat zichzelf wil zien’.??

En wat is dan concreet de positie van de mens daarin?
BB: ‘Er is een continue uitwisseling tussen het universum en de mens. Het universum staat voortdurend in contact met zijn schepsels. De mens wordt beschouwd als het ultieme puntje van de schepping, omdat hij zijn bewustzijn kan gebruiken om bewust te zijn van zijn eigen bewustzijn. Het bewustzijn van de mens is een weerspiegeling van het universele bewustzijn. Individueel gezien is alles natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de spiegel. Wij hebben een aantal receptieve structuren in ons om de scheppende kracht van de tao te ontvangen. Het bewustzijn dringt door in de materie en daardoor kan het leven ontstaan.’??

Je zegt dat alles afhankelijk is van de “kwaliteit van de spiegel”. Welke dingen kunnen die kwaliteit beïnvloeden?
BB: ‘Ik zie daarin twee belangrijke invloeden: deficiënties en excessen. Van je ouders en de generatie ervoor heb je receptieve structuren gekregen, daar kunnen bepaalde mankementen in zitten. Dat zijn interne deficiënties: in het patroon van de ouders zitten zwakheden waardoor mogelijk de receptie van de scheppingskracht is verzwakt.
Daarnaast heb je de excessen, die komen voort uit onze emoties. We zijn hier op aarde om in contact te komen met de rest van het universum, uit dat contact te leren en ons bewustzijn te verhogen. Het is de bedoeling dat we informatie uit de buitenwereld opnemen en transformeren, dat we ons bewustzijn voeden. Die ervaring keert terug naar de tao. Tot op een zeker punt is het dus nodig en nuttig dat we in contact komen met stress uit de buitenwereld, het zal ons voeden en verrijken. Maar vanaf een bepaalde grens kan stress omslaan in negatieve stress. De emotionele impacten van buitenuit verstoren dan de energiebewegingen in het lichaam – dat is het excesaspect.’ ?Hij koestert zijn bevende hand in zijn andere. ???

Het voeden van de bestemming??

Ik las in je boek dat men drie lagen kan onderscheiden in de Chinese geneeskunde: ‘die van de aarde – behandelt ziektes, die van de mens – voorkomt de ziekte, terwijl de hoogste vorm, die van de hemel, – de bestemming voedt’. Is die derde laag een onderdeel van de acupunctuurpraktijk?
BB: ‘De Chinese geneeskunde is sterk geëvolueerd in die zin dat het aspect van bewustzijn en emoties veel belangrijker was in het begin. Dat stuk is een beetje vergeten geraakt of beter gezegd, weggegomd in de moderne fase van de Chinese geneeskunde. Wat men nu de traditionele Chinese geneeskunde noemt heeft voor een stuk zijn wortels verloren onder de laatste keizers en Mao, onder invloed van het Westen.  Er werd komaf gemaakt met alles wat esoterisch was. De huidige Chinese geneeskunde is meer een studie van symptomen en syndromen die de esoterische kern heeft verloren. Dat is precies wat ik in mijn praktijk terug probeer te verbinden: de derde laag, het voeden van de bestemming. Mijn praktijk sluit meer aan bij de oorspronkelijke teksten dan bij de latere interpretaties: het gaat over het zoveel mogelijk herstellen van de band tussen hemel en aarde, tussen tao en de mens. Dat was duidelijk de bedoeling van de oorspronkelijke Chinese geneeskunde.??

Kan je wat meer uitleg geven over “het voeden van de bestemming”?
BB: ‘Het gaat erom dat we proberen om de informatiestroom in het lichaam zoveel mogelijk vrij te maken en dat we de receptieve structuren herstellen en op die manier de weg zo open als mogelijk maken voor het scheppingsorder van de tao.’
?‘Dus, om het oneerbiedig te zeggen, als de rommel is opgekuist zie je de weg. Gaat het er dan heel concreet over dat je zo te weten komt wat je te doen hebt op je pad?’
BB: ‘Normaal gezien moet je tot zoiets concreet komen, ja, tot dat gevoel van te weten wat je pad is. Dat is natuurlijk individueel erg verschillend, de ene persoon staat meer open voor dit soort zoeken dan de andere. De uiteindelijke bedoeling is dat de informatie vrij stroomt, dat er geen obstakels zijn. Emotionele obstakels moeten worden weggenomen. In Westerse termen komt dit overeen met het begrip “ego”. Het ego wordt opgebouwd door een opstapeling van emotionele reacties over wat je vroeger hebt meegemaakt en nog zou kunnen meemaken in de toekomst. Meestal staat daarbij angst centraal in plaats van liefde. Eens de angst is opgeruimd kan je openstaan voor liefde. En liefde is volgens mij het belangrijkste aspect van de scheppingsdrang van de tao.’
?
Dus iedereen is in zekere zin geprogrammeerd, en als je je weg uitbouwt in overeenstemming met je programmering, zal je niet alleen lichamelijk goed voelen maar dan zal je ook gelukkig zijn?
BB: ‘Ja, dan loopt alles normaal, ben je op je natuurlijk pad, de Chinezen noemen dat de toestand van “het niet-handelen”. Al wat natuurlijk is, loopt vanzelf.’

Dat is een uitzonderlijke toestand neem ik aan? ?Hij lacht.
BB: ‘Voor de meeste mensen is dat een zoektocht ja. Er zijn natuurlijk mensen die men verlicht noemt, mensen die hun pad gevonden hebben en die hun leven laten vloeien. Zij vloeien mee met de stroom, maar dat is eerder uitzonderlijk.’??

De gewone mensen onder ons zoeken een leven lang?
BB: ‘Ja, dat klopt. Ik zoek ook nog, hoor. Maar volgens mij kan je wel stellen dat als je je niet goed in je vel voelt, dat een teken is dat je naast je pad loopt en er niet mee in afstemming bent. Ik denk trouwens ook dat de overgrote meerderheid van gevallen van burn-out het gevolg zijn van een niet-afgestemd zijn op de zielsbestemming.’??
?
Spoken en draken

Je spreekt in je boek over ‘spoken en draken’. Kan je daar wat meer over vertellen?
BB: ‘Het is iets dat ik in mijn praktijk jarenlang heb onderzocht. Het is een veel voorkomend fenomeen dat naar mijn mening in de huidige beoefening van de Chinese geneeskunde veel te weinig aan bod komt. Men pint zich vast op symptomen en syndromen, op ziektebeelden, maar men vergeet dat die voor 90 procent zijn ontstaan uit emotionele ladingen. Heel veel emotionele ladingen zitten vast in het fysieke systeem waardoor het fysiologische systeem kan ontsporen. Je kan het vergelijken met posttraumatische stress.’??

Je reageert abnormaal op een relatief kleine prikkel?
BB: ‘Inderdaad. Doordat je onderbewuste dit verbindt met een oud trauma dat niet verwerkt is. Zo kan je heel veel dingen opstapelen die zich gaan fixeren op je ego, dat dan telkens overreageert op nieuwe prikkels. Dat kan een emotionele reactie zijn maar het kan evengoed over fysieke reacties gaan. Er zijn heel veel fysieke aandoeningen die daarop gebaseerd zijn.’

Dus niet alleen angstreacties?
BB: ‘Nee, bijvoorbeeld ook allergieën, astma, of het fameuze spastisch-colon-syndroom. Of ook nog: gespannen nek en schouders, hartkloppingen, hoge bloeddruk, … Dat zijn allemaal mogelijke gevolgen van wat men noemt “spoken”, vastgeankerde reactiepatronen op basis van emoties. Het gaat zover dat bepaalde angstpatronen zich kunnen innestelen in de zogenaamde essenties van de organen, en het is die essentie die kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. In de Chinese geneeskunde kan je de overgeërfde spoken opsporen en identificeren met bepaalde palpatietechnieken. ?Dat bepaalde emotionele ladingen genetisch kunnen worden overgedragen over verschillende generaties, wordt tegenwoordig trouwens aanvaard in de klassieke wetenschap. Men kan steeds fijner en fijner meten wat heel wat nieuwe inzichten toelaat. In de epigenetica heeft men kunnen vaststellen dat emotionele trauma’s storingen op genen kunnen veroorzaken die worden doorgegeven over verschillende generaties.’

Begrijp ik het goed dat je zulke storingen kan verhelpen met acupunctuur?
BB: ‘Ja, in mijn praktijk zie ik regelmatig klachten verdwijnen waar ik niet rechtstreeks op aan het werken was, zoals hartritmestoornissen, functionele problemen ter hoogte van de long, nek/schouderklachten, zelfs hoge bloeddruk, etcetera. Een hele reeks klachten die te maken hebben met aangeboren stressgevoeligheid verdwijnen met een eenvoudige acupunctuurbehandeling die erop is gericht om overgeërfde emotionele ladingen te doen verdwijnen.’??

Is dat een relatief nieuw inzicht voor jou?
BB: ‘Ik ben er ongeveer tien jaar mee bezig.’

Is het pionierswerk?
BB: ‘Welja, nergens bij collega’s of mensen waarbij ik zelf les volgde heb ik die connectie op die manier kunnen terugvinden. Er wordt wel geprikt op symptomen of ziektebeelden maar niet op overgeërfde ladingen. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het mijn missie is binnen de acupunctuur om die koppelingen te maken. Daar gaan ook mijn recente publicaties en nascholingen over.’

Even terugkomend op het voeden van je lotsbestemming, gaat dat in de eerste plaats over het wegnemen van belemmeringen zodat de energie kan stromen?
Hij knikt.
BB: ‘Het gaat ook over alles wat je zelf kan doen om in contact te komen met je basisbewustzijn, je essentie zeg maar. Dat kan bijvoorbeeld via meditatie. Het gaat er om te proberen in het hier en nu te zijn en het ego uit te schakelen, het ego dat bestaat uit emoties en herinneringen, of uit angst voor de toekomst. Als je dat ego kan uitschakelen, kom je in contact met je essentie, met datgene dat zelf in direct contact staat met het universele bewustzijn.’ Hij neemt een teug adem. ‘Dat is natuurlijk mooi in theorie maar moeilijk in het echt te bereiken.’???De kracht van intuïtie??Hij leunt even achteruit op zijn stoel. Ik doe hetzelfde en werp een blik op mijn vragen. Een citaat van Albert Einstein springt in mijn oog.
?
“De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.” Je citeert Albert Einstein met betrekking tot het belang van intuïtie. Kan je daar meer over vertellen?
BB: ‘Intuïtie is niet mijn specialiteit, ik zit er ook dikwijls naast hoor.’ Hij grinnikt. ‘Je zou het zo kunnen stellen. In het dagelijkse leven kunnen we ons rationele verstand als instrument goed gebruiken maar voor de meer fundamentele zaken hebben we onze intuïtie nodig. Er wordt gesproken over drie breinen, het brein in het hoofd, het brein in het hart en het brein in de darmen. Ideaal gezien werken de drie breinen samen zonder dat het ene domineert over het andere. Je hebt een weten met je verstand, een weten met je hart en een weten met je “gut”, dat is je intuïtie. Als je goeie “guts” hebt dan weet je bepaalde dingen zeker zonder dat je ze rationeel kan uitleggen. Ik denk trouwens dat het ook Einstein was die zei dat hij veel van zijn ontdekkingen had gedaan in meditatieve toestand of tijdens de slaap.’??

Kan je stellen dat je je lichaam als kompas kan gebruiken?
BB: ‘Ja, dat is intuïtie. Als je iets doet waarbij je je goed voelt, ook fysiek goed voelt, dan zit je juist.’

?Het is zachtjes beginnen regenen buiten. Wat lijkt me dat logisch ineens, om je lichaam als kompas te gebruiken, om oog te hebben voor wat het vertelt. We luisteren een paar tellen naar het getik van de regen op het glazen dak.
??
Zou je omgekeerd kunnen zeggen dat mensen die geen fysieke klachten hebben in overeenstemming zijn met hun lotsbestemming?
BB: ‘Het is niet zo simpel. Het is enerzijds niet gezegd dat een spirituele storing onmiddellijk klachten zal geven en anderzijds zijn er ook mensen die een hele goeie connectie hebben met de kosmische liefde, bijvoorbeeld via meditatie, en die toch ziek worden en sterven.’??

Kan acupunctuur het ontluiken van bewustzijn initiëren?
BB: ‘Ja, ik zou zelfs durven stellen dat het het ultieme doel is, om naar dat derde niveau te gaan.’??

Spreek je daarover met je patiënten?
BB: ‘Ik werk vooral via de naalden. De weg is altijd om eerst de blokkades op te ruimen en dan te proberen om de energie te doen stromen. Uiteindelijk kunnen we dan de receptieve structuur verbeteren zodat de scheppingsopdracht ontvangen kan worden. Als we op dat niveau zitten dan beschrijf ik wel wat ik probeer te doen.’

En de meeste mensen kunnen daarmee weg?
BB: ‘De meeste mensen herkennen zich daar wel in, ja.’??

Pols- en tongdiagnostiek is essentieel in de acupunctuur. In uw boek staat een grappige passage over de polsdiagnostiek, dat het ondenkbaar was dat een keizerin zich zou ontbloten aan haar arts.
BB: ‘Ja, dat is natuurlijk een anekdote. Maar het illustreert wel hoe men vooral preventief wou kunnen werken. Dat is eigen aan de Chinese geneeskunde en omgekeerd aan de Westerse aanpak. Ze hadden dus een middel nodig om te weten wat de toestand van het lichaam was voor er enige symptomen waren. Tong- en polsdiagnose laten toe om vast te stellen dat er bepaalde energiestoringen zijn zonder dat er eigenlijk al duidelijke gezondheidsproblemen zijn. Op die manier kon men preventief werken, vanuit het idee dat gezondheid de normale toestand is. Polsdiagnostiek is essentieel om te kunnen bepalen waar er storingen zijn. Bijvoorbeeld als er externe stress aanwezig is in het lichaam, kan je die uit de pols halen en kan je ook bepalen in welk meridiaansysteem het zit.’

Hoe ben je eigenlijk op het pad van de acupunctuur terecht gekomen?
BB: ‘Oh, dat is eigenlijk toevallig gekomen, je zou kunnen zeggen dat het uit verveling was.’ Hij lacht. ‘Het is begonnen tijdens mijn legerdienst. Ik was kinesist en zat in Brussel in het militair hospitaal met mijn duimen te draaien. Ik schreef mij in voor een cursus reflextherapie waarbij gebruik werd gemaakt van de oppervlakkige zones van de huid. Via een vervolgcursus op die eerste opleiding ben ik in contact gekomen met mensen die acupunctuur volgden. Zij hadden bepaalde reflexzones herkend als acupunctuurpunten. Een Franse arts had dat systeem juist op punt gesteld. Hij had ontdekt dat de maximale reflexpunten die hij met zijn toestel  kon meten, stuk voor stuk overeen kwamen met de acupuntuurpunten uit de Chinese geneeskunde. Ik ben bij een Franse prof in de acupunctuurstudie gestapt. Dat is nu veertig jaar geleden.’??

Is er verder nog een bepaald scharniermoment in je leven geweest?
BB: ‘Nee, ik heb niet de indruk dat mijn pad er één is geweest van grote omwentelingen. Het is altijd een weg geweest van zoeken, van vallen en opstaan, van verkeerd zitten, een beetje bijsturen en dan weer verder gaan.’

Dus je interesse in die derde poot binnen de acupunctuur is er gekomen uit je praktijk?
BB: ‘Ja, door mijn praktijk ging ik meer en meer inzien dat de emotionele toestand fundamenteel is. En dan ben ik gaan zoeken, en door verschillende auteurs te lezen – ook in andere domeinen – heb ik mijn idee opgebouwd.’???

Namasté??

Je verwijst naar bidden en zegenen in je boek. Denk je dat we die beladen termen uit de religieuze context weg kunnen halen om ze met een nieuwe invulling als een instrument voor onze gezondheid te gebruiken?
BB: ‘Ja, ik denk het wel. De eerste weg naar verandering of genezing is acceptatie. Zolang je iets niet accepteert kan je het ook niet veranderen, dan ga je alleen maar weerstand opbouwen en strijd voeren. De enige mogelijkheid om iets te veranderen is eerst de toestand volledig te accepteren.’

Heeft dat iets met bidden te maken?
BB: ‘Het heeft met zegenen te maken. Al weet ik niet of zegenen helemaal het juiste woord is. In het Engels zegt men “blessing”, dat voelt juister, het gaat over accepteren. Bless you.’

Zo’n beetje als Namasté, de goeiedag in het Hindi: “ik groet het licht in jou”.
BB: ‘Ja. Stel je voor dat we dat tegen elkaar zouden zeggen. Dat is echt veelbetekenend. Zeggen “ik zie het licht in jou” betekent immers dat je ook het licht in jezelf ziet.’ ?We glimlachen even naar elkaar. ??

Maar dus, over dat zegenen. Wil dat zeggen “Ik heb deze en deze klachten, ik zal er niet meer tegen vechten?”
BB: ‘Ik zal er niet meer tegen vechten maar ik zal ze ook niet benoemen als klachten. Bidden is dan de volgende stap. Na het aanvaarden, na het zegenen, is er de positieve actie. Je brengt jezelf in een mentale toestand waarbij je overtuigd en doordrongen bent van wat je wil zijn, hoe je wil zijn.’

Je bedoelt een gewenste situatie of staat van zijn projecteren om die staat te bereiken?
BB: ‘Wel, het gaat er vooral om niet te vragen. Als je iets vraagt dan veronderstel je dat je iets mist, dan stuur je de boodschap “ik mis iets” in je bewustzijn. Je lanceert een gemis in je systeem. In de plaats daarvan probeer je je met overtuiging voor te stellen dat je in een toestand bent dat je alles hebt wat je wil hebben, dat je alles bent wat je wil zijn.’??

Is dat voor jou spiritualiteit?
BB: ‘Voor mij is spiritualiteit al de rompslomp van buitenaf verwijderen en terugkeren naar het oorspronkelijk bewustzijn. Het gaat er om het oorspronkelijk ik-bewustzijn terug te vinden zonder het karkas van het ego dat er rond zit. Dan kan je terug in contact komen met je essentie en dan weet je wat je weg is.’

Dus je weg volgen betekent activiteiten ontplooien die sporen met je essentie?
BB: ‘Dat kan je stellen maar dan slechts in tweede instantie. In eerste instantie maak je contact met je essentie, om een juist ik-bewustzijn te krijgen. Dan kan je zoeken naar een invulling om je te manifesteren in de wereld.’

Hoe oud ben je?
BB: ‘70.’

Kijk je met optimisme naar de toekomst van onze samenleving?
BB: ‘Ik geloof toch dat er een stuk bewustzijn nu dieper doordringt dan vroeger. Dat is de weg die we moeten nemen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen maar ik heb de indruk dat er meer en meer mensen open staan voor een meer holistische benadering van de dingen.’

Zijn er dingen waar je spijt van hebt?
Eventjes flitst er iets in zijn blik, een hekken dat oprijst en dat hij weer laat zakken. Hij wrijft in zijn bevende handen.
BB: ‘Ik heb spijt dat ik niet vroeger op mezelf heb gewerkt op gebied van emoties. Ik ben daar zeer laat mee begonnen. Ik had altijd de indruk dat ik rustig was, dat ik geen problemen had. Het is pas later dat ik ben gaan beseffen dat ik alles wel goed onder controle hield maar dat het niet allemaal zo zuiver was. Ik was al een goed stuk in de veertig voor ik er naar ging kijken, dat had ik beter eerder gedaan.’

Je bedoelt: je openstellen voor je emoties? Voor dat andere weten?
BB: ‘Ja, met meer ruimte voor mijn intuïtie. Ik ben in mijn acupunctuur traag vooruit gegaan omdat ik altijd het idee had dat ik het echt helemaal mentaal door moest hebben voor ik het ging verkondigen. Dat heeft mijn evolutie, denk ik, sterk vertraagd. Ik ben dat pas beginnen loslaten een vijftiental jaar terug en sindsdien zijn al mijn inzichten ontstaan.’

Dus als je mij nu advies zou geven…
BB: ‘Dan zou ik je aanraden om te vertrouwen op je intuïtie!’
Hij zegt het met overtuiging en ik ontvang het met een glimlach. Zijn linkerhand trilt heftig, hij plooit er zijn rechterhand omheen.??

Ik zag in de wachtzaal een boodschap aan de patiënten. Je bent erg open over het feit dat je de ziekte van Parkinson heeft. Heeft je aandoening je nieuwe inzichten gebracht? Slaag je erin om je ziekte te zegenen?’
BB: ‘Dat probeer ik ja, maar ik heb er nog heel wat werk mee. Ik weet niet of ik kan genezen maar ik denk wel dat mijn ziekte mij inzichten kan brengen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ziekte iets te maken heeft met een emotionele knoop die ik nog niet heb opgelost.’??

Wanneer is je ziekte begonnen?
BB: ‘Tien jaar geleden. Mijn hele leven was ik bezig met de emotionele toestand van anderen, nu word ik er zelf met mijn eigen neus ingeduwd. Het is allemaal vrij theoretisch geweest, nu moet ik de praktijk in. Het is tijd dat ik zelf wat dieper ga.’
Zijn gezicht is lang en uitgestrekt. De zon is verschenen. Regendruppels glinsteren op het gazon rondom de veranda. Ik knik hem toe.?

Dankjewel.
BB: ‘Graag gedaan. En Namasté.’ Hij glimlacht.
??Wat later sta ik terug buiten bij mijn fiets. Het is stevig gaan regenen. Afgestemd zijn op je zielsbestemming. Gezondheid en bewustzijn. Luisteren naar je intuïtie. De woorden uit de ontmoeting dansen in mijn gedachten. Ik trap de kilometers weg naar mijn huis als ineens de zon verschijnt. ‘Namasté’ zeg ik half luidop en grinnik om mijzelf.

de korte versie van dit gesprek verscheen in Psychologies Magazine, mei 2017

take down
the paywall
steun ons nu!