De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Vlaams Belang anno 2024 gefileerd

Het Vlaams Belang anno 2024 gefileerd

donderdag 6 juni 2024 22:22
Spread the love

Bij de stembusgang van 9 juni lijkt het Vlaams Belang af te stevenen op een verkiezingsoverwinning. We willen hieronder een aantal argumenten aanreiken voor de stelling waarom deze extreemrechtse partij een bedreiging vormt voor de democratie en dus ook voor onze welvaart, zodat U achteraf niet moet afkomen dat U het niet ‘gewüsst’ hebt.

1.AANWEZIGHEID FASCISTISCHE FIGUREN

‘Vlaams Belang-politici zijn extremisten opgesloten in het lichaam van democraten”, schreef Bert Bultinck in Knack. Naar buiten uit probeert Van Grieken een respectabel beeld op te hangen van zijn partij, maar intern wemelt het van fascistoïde figuren. Zo is er bijvoorbeeld Brieuc Suys, die in het vonnis waarmee de Gentse correctionele rechtbank op 12 maart eden van Schild & Vrienden veroordeelde, beschuldigd wordt van ‘te sympathiseren met de nazi-ideologie’. Suys is medewerker van EU-parlementslid Tom Vandendriessche die zelf in zijn studententijd dweerpte met nazi-emblemen. Hij gebruikte in die tijd de Totenkopf van de SS als embleem en het naar Hitler verwijzende ‘Grossfaz’ als schuilnaam. Ook Joeri Van Olmen, de lokale partijvoorzitter in Sint-Niklaas, werd in het Schild & Vriendenproces veroordeeld. Apache publiceerde een foto uit de studententijd van Ortwin Depoortere, waarop de nationaal secretaris van het VB de Hitlergroet brengt. Deze site onthulde recent ook de directe betrokkenheid van Filip Dewinter en Anke Van dermeersch bij Chinese spionageactiviteiten.

2.TOM VANDENDRIESSCHE IN HET EUROPEES PARLEMENT

Vandendriessche valt in dit parlement op door keiharde uitspraken over migratie. Zo moeten bijvoorbeeld ngo’s die op de Middellandse Zee schepen inzetten om migranten te redden “hard aangepakt worden omdat ze een deel van het probleem vormen en net als mensensmokkelaars mee verdrinkingen veroorzaken”. “Ze faciliteren mensensmokkel en moeten beschouwd worden als criminele organisaties”. In reactie op het drama in juni 2023 waarbij 750 migranten verdronken in de zee voor Griekenland herhaalt hij “dat humanitaire ngo’s handlangers zijn van deze mensensmokkelaars en evenzeer in de cel horen”. Op 11 juli vorig jaar postte Vandendriessche een foto van zichzelf in het EU-parlement in Straatsburg waarbij hij met drie vingers een W vormde en met twee een P, een gebaar waarmee extreemrechtse kringen ‘white power’ en de suprematie van blanken uitdrukken. Op 20 februari dit jaar werd hij op de vingers getikt door Europees parlementsvoorzitter Roberta Metsola voor het gebruik van het woord ‘omvolking’. “Connotaties aan de donkerste tijden in de Europese geschiedenis”, aldus Metsola verwijzend naar het feit dat de term voor het eerst door nazi’s gepopulariseerd werd.

3.SOCIAAL PROFIEL IS FAKE

Het stemgedrag van de drie VB-parlementsleden in het EU-parlement is het bewijs dat het sociaal profiel dat deze partij zich wil aanmeten in Vlaanderen fake is. Zo heeft het drietal zich de jongste jaren in het Europees parlement steevast verzet tegen beslissingen inzake invoering van minimumlonen in de verschillende lidstaten. Op 24 november 2020 verzetten ze zich ook tegen een resolutie waarin het parlement aanbevelingen formuleerde om dakloosheid tegen te gaan. In de resolutie wordt lidstaten gevraagd preventieve maatregelen te nemen en dakloosheid zeker niet strafbaar te stellen. Het drietal stemde op 29 april 2021 ook tegen een motie van het EU-parlement waarin de lidstaten werden opgeroepen om coronatesten gratis aan te bieden. Ook een beslissing van de EU-Commissie om een herstelfonds van 750 miljard euro in het leven te roepen om lidstaten te helpen de economische schok van de coronapandemie te boven komen kon niet door de beugel voor het Vlaams Belang.

4.VLAAMS BELANG WIL GREEP KRIJGEN OP MEDIA

Net zoals extreemrechtse partijen in andere landen wil de partij greep krijgen op de media, in de eerste plaats op de openbare omroep. Zo eist men een proportionele aanwezigheid a rato van haar aanwezigheid in het Vlaams parlement in de nieuws- en duidingsprogramma’s van de openbare omroep. De VRT dient zich in de toekomst ook te beperken tot programma’s “met een duidelijke en aantoonbare maatschappelijke meerwaarde”. VB wil ook af van elke overheidssubsidie aan commerciële mediabedrijven. Dat is het geval voor de betoelaging van de bedeling van kranten en tijdschriften. Bovendien dient de btw op verkoop ervan te worden opgetrokken, hetgeen ze onbetaalbaar zal maken. Uit individuele uitlatingen van VB-prominenten valt af te leiden dat ze ook de toelagen voor onderzoeksjournalistieke projecten zoals Apache willen schrappen.

5.DE DOODSTEEK VOOR CREATIEVE CULTUUR

In De Standaard kondigde VB-er Stijn Brouns aan dat zijn partij klaarstaat “om als een stormram de aanval op de cultuursector in te zetten”. Het VB wil met name het cultuurbeleid richten ‘op bevordering van de Vlaamse culturele identiteit’ en het subsidiebeleid hiertoe radicaal hervormen. Advies-, bestuurs- en beheerraden moeten bij de nieuwe samenstelling van het Vlaams parlement worden vernieuwd en een correcte afspiegeling van de Vlaamse samenleving garanderen. Het sociaal-cultureel volwassenwerk mag dixit Chris Janssens ook niet langer worden misbruikt om vijandige maatschappijvisies op te dringen. “Het politiek activisme, het woke activisme zoals Hard boven Hart, Cavaria of Turkse of Marokkaanse verenigingen die op hun eigen etniciteit terugplooien mogen niet langer met Vlaams belastinggeld ondersteund worden”, aldus Janssens recent in De Afspraak op Eén.

6.VB AAN DE MACHT BETEKENT START GEWELDSPIRAAL

Als het Vlaams Belang aan de macht komt is het risico op een geweldspiraal, die mogelijk snel zal escaleren, groot We hebben het hierbij niet in de eerste plaats over de geplande deportaties van mensen zonder papieren, maar bijvoorbeeld over de manier waarop men Brussel wil inlijven als hoofdstad van het onafhankelijke Vlaanderen. “Brussel maakt integraal en onlosmakelijk deel uit van het Vlaams grondgebied. Hierover wordt niet onderhandeld en elke poging om de grens te wijzigen wijzen wij resoluut af”, aldus het verkiezingsprogramma. Zijn hier niet de kiemen aanwezig van een burgeroorlog? Ook het keihard justitieel beleid zal ongetwijfeld tot meer geweld leiden. Zo wil men handelaars, die bij een overval het recht in eigen handen nemen, vrijpleiten via de invoering van het ‘noodweerexces’ als schulduitsluitingsgrond. Het recht op wettelijke zelfverdediging wordt uitgebreid naar goederen. De politie krijgt stroomstootwapens en het gebruik van pepperspray voor zelfverdediging dient gelegaliseerd.

7.ONMENSELIJKE AANPAK MIGRATIE

In het programma van het VB worden asielzoekers en illegalen ‘Untermenschen’ met weinig rechten. Zo wordt de toegang van nieuwkomers tot onze sociale zekerheid voorbehouden aan wie hier acht jaar legaal verblijft, drie jaar werkt en bijgedragen heeft en de Nederlandse taal beheerst. Voor niet-Europese vreemdelingen wordt een aparte sociale zekerheid en zorgkas ingericht. Door aanpassing van de Conventie van Genève wil men het recht op asiel ondermijnen en een asielstop invoeren. VB legt ook bijkomende voorwaarden op om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zo mogen er geen meer verhuurd worden aan onderdanen van landen die geen controle toestaan op bezit van eigendom. Anderzijds wil men niet weten van anonieme praktijktesten naar discriminatie op de arbeidsmarkt en huurmarkt. Subsidies aan de ‘opengrenzenlobby’ en organisaties die de ‘culturele segregatie’ versterken zoals Unia worden geschrapt en het Federaal Migratiecentrum afgeschaft. Wegens de voortdurende associatie die het Vlaams Belang maakt tussen de aanwezigheid van niet-Belgen en uiteenlopende maatschappelijke problemen zou de partij volgens sommige juristen net als in 2004 kunnen veroordeeld worden wegens overtreding van de racismewetgeving.

8.PROGRAMMA EN DE RECHTSTAAT

Een groep juridische experten heeft in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies liefst 16 van de 30 voorstellen uit het verkiezingsprogramma van het Vlaams Belang, die de rechtstaat aanbelangen, ‘een rode kaart’ gegeven omdat ze een bedreiging vormen voor de rechtsstaat. 13 andere voorstellen vormen hiervoor mogelijk een bedreiging. Wat volgens de juristen bijvoorbeeld niet door de beugel kan is het VB-voorstel tot intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, de uitbreiding van het recht op wettelijke zelfverdediging tot goederen, het opleggen van chemische castratie door de rechter, drastische inperking van kosteloze rechtsbijstand voor asielzoekers, een aparte militaire gevangenis voor jihadisten, afschaffing van het Europees parlement, organisatie van pushbacks aan Europese buitengrenzen, afschaffing van maximumtermijn dat asielzoekers kunnen vasthoudt, afschaffing vreemdelingenstemrecht…

9.PLANBUREAU BUIST PROGRAMMA

In berekeningen van het Planbureau over wat de verkiezingsprogramma’s impliceren voor de toekomstige evolutie van de Belgische begroting kwam het Vlaams Belang er op één na als slechtste uit. Als deze voorstellen in praktijk worden gebracht zal het begrotingstekort tegen 2029 toenemen tot 7,55 procent en de staatsschuld stijgen tot 122,2 procent van het BNP, het hoogste van alle Belgische partijen. Een en ander is een gevolg van de keuze van het Planbureau om de in de praktijk onhaalbare voorstellen van de partij om bijvoorbeeld de opbrengst van stopzetting van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië door splitsing van sociale zekerheid niet mee te rekenen.

10.DE WOKE WAANZIN

Terwijl het VB pleit voor ‘een ruime invulling van de vrije meningsuiting die niet geldt voor laster en oproepen voor geweld’, hetgeen in de praktijk haatspraak veel meer toelaat dan voorheen, wil men zelf paal en perk stellen aan uitingen van ‘woke’ in het onderwijs. Zo moet een regeringscommissaris van de Vlaamse overheid toezien op naleving van het anticensuurbeleid, met bijzondere aandacht voor het autonome onderwijs en wordt gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanwezigheid van de woke-ideologie in het hele Vlaams onderwijs. De partij zet uit protest tegen wat men de ‘woke-waanzin’ noemt ook de hele LGBTQ-agenda onder druk met uitspraken dat het huwelijk moet voorbehouden blijven voor man en vrouw en dat twee mannen geen kinderen moeten krijgen of opvoeden.

LUC VANHEERENTALS

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!