De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geloof boven de wet in Vlaanderen

Geloof boven de wet in Vlaanderen

woensdag 27 juli 2022 14:36
Spread the love

Op 30 maart 1990 heeft ons staatshoofd, Koning Boudewijn, in 2 brieven aan Premier Wilfried Martens te kennen gegeven dat hij zou weigeren om het wetsvoorstel tot depenalisering van abortus te bekrachtigen. In de tweede brief suggereerde hij om de Grondwet aan te passen zodat hij als Koning in de toekomst niet langer nieuwe wetten zou moeten tekenen.
Zijn gewetensbezwaar was uitdrukkelijk ingegeven door zijn Katholieke geloofsovertuiging.

De Regering Martens VIII maakte gebruik van de onduidelijkheid in de Grondwet over de “onmogelijkheid voor de Koning om te regeren” om de ministerraad te laten beslissen om het staatshoofd tijdelijk op non-actief te stellen.

Deze mini-koningskwestie geeft perfect aan hoe onze democratie hoort te functioneren en hoe ermee omgesprongen wordt.
De wetgeving beoogt geen morele invulling te geven, maar biedt wel de afdwingbare basis van waaruit elkeen in de samenleving de individuele vrijheid en bescherming kan ontwikkelen.

Vlaams Minister van Samenleven Bart Somers gaf deze week de juiste conclusie bij de onderzoeksresultaten van een studie waaruit bleek dat 9 % van de nieuwkomers van buiten de EU hun geloof boven de wet stellen: “Respect voor de rechtsstaat is een essentiële hoeksteen waarop we geen millimeter mogen toegeven.”
Wie vandaag een nieuwe gemeenschap viseert op overdreven geloofsijver moet op basis van deze studie rekenschap geven voor meer dan collateral damage.

Dat de studie uitgaat van een onderscheid tussen nieuwkomers en autochtone Vlamingen, maakt geen vergelijking of duiding mogelijk bij de grondredenen op basis van andere criteria dan de afkomst zoals geloof, scholingsgraad, leeftijd …  De studie weegt daarom te licht om willekeurig de druk op de vaak geviseerde integratieproblematiek binnen de samenleving te leggen.

Eerder sprak Minister Somers zich ook uit over racistische uitlatingen  tijdens voetbalwedstrijden, terwijl er zich in het professioneel voetbal geen noemenswaardig probleem stelt vermits alle ploegen zonder problemen kleurrijk zijn samengesteld. Elke speler wordt binnen de ploeg op zijn merites beoordeeld.

Dat een speler van een andere ploeg omwille van diens huidkleur wordt geviseerd door diehard supporters vraagt een herijking van fairplay op en rond het sportveld.
Als hooligans aller ploegen zich verenigen om aan het Brussels beursgebouw een vreedzame bijeenkomst na de terroristische aanslagen te verstoren en daarbij een spoor van vernieling nalaten, vergt dit een onderzoek naar het paramilitaire karakter van hun activiteiten.
Racisme is vaak maar een saus over een antidemocratisch autoritair denken. Democratie is niet bedacht om zich van een vijandig geachte buitenwereld te onderscheiden, maar om met een groep kwaliteit te ontwikkelen vanuit een welbegrepen algemeen belang binnen de natie en in de wereld.

Ceci n’est pas une pipe, schreef René Magritte bij de afbeelding van een pijp in 1929.
Wie moedig aan de samenleving wil werken moet vooral de symptomen onderscheiden van de echte redenen en de juiste hefbomen herkennen om ze elke dag opnieuw uit te leggen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!