De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

GAS-boetes Leuven: Nultolerantie voor de burger

zaterdag 9 februari 2013 11:48
Spread the love

Gedoogbeleid tegenover bouwbedrijven en stadsdiensten

 

Foutief opgesteld verkeersbord in Voorzorgstraat

Het verkeersbord in de Voorzorgstraat stond gedurende 3 maanden foutief opgesteld en zelfs 6 weken na de melding van de burger

Zie: https://www.dewereldmorgen.be/blog/janu/2011/03/04/foutief-opgesteld-verkeersbord-leuven

Deze inbreuk heeft materiële en morele schade gebracht aan duizenden automobilisten. Een aanzienlijke schade aan het algemeen belang.

De politie en het college van burgemeester en schepenen hebben deze inbreuk op de openbare orde en veiligheid gebagatelliseerd. Er werd geen PV of GAS-boete toegepast.

Onbeheerde verkeersborden in de Bankstraat

In de Bankstraat liggen ongeveer 10 verkeersborden op de stoep op 3 verschillende plaatsen ongeveer sinds 20 december 2012. De verkeersborden werden achtergelaten door het bouwbedrijf dat rioleringswerken uitvoerde op het kruispunt van de Bankstraat met de Kapucijnenvoer. Deze onbeheerde borden kunnen aanleiding geven tot misbruik door voorbijgangers, ze kunnen meegenomen worden en ergens anders foutief geplaatst worden, dus een overtreding van de openbare orde en veiligheid en ook een overtreding van artikel 653 van het politiereglement.”…moeten de bestaande verkeersborden die op dat ogenblik niet meer nodig zijn, tijdelijk weggenomen of voldoende afgedekt worden”

Dit lijkt me overlast, een inbreuk, een vorm van “sluikstorten” en dus een overtreding van het politiereglement of de wetgeving. Daarom vraag ik dat  een gemeentelijke of een politie ambtenaar deze inbreuk gaat vaststellen.

Onbeheerde verkeersborden van stadsdienst

De stadsdienst laat regelmatig gedurende verschillende weken verkeersborden onbeheerd achter na activiteiten zoals jaarmarkt en Markt Rock.

In een brief aan de provinciegouverneur op 10 november 2010 in verband met het foutief opgestelde bord in de Voorzorgstraat heb ik ook gemeld dat er sinds begin september nog steeds een bord “verboden parkeren” van de jaarmarkt stond opgesteld dwars op het trottoir in de Voorzorgstraat.

Het is een nalatigheid en ook een inbreuk op de openbare orde en veiligheid.

Ik denk dat de stadsdiensten geen GAS-boetes van een gemeentelijke ambtenaar of een PV van de politie gekregen hebben.

Schending van het gelijkheidsbeginsel

Door het gedoogbeleid tegenover bouwbedrijven en stadsdiensten wordt de burger op een onrechtvaardige manier behandeld. Het stadsbestuur  treedt zeer streng op tegenover de zwakke burger. Leuven legt een GAS-boete op als de burger zijn vuilniszak of oud papier op de verkeerde dag buiten zet ondanks dat vuilniszakken maximum een week kunnen buiten blijven en oud papier maximum 2 weken  kunnen buiten blijven.

Een wetgeving en politiereglement dat enkel wordt toegepast op de zwakke burger vind ik een schending van de fundamentele rechten van de burger, een schending van het gelijkheidsbeginsel en daardoor onwettelijk.

Nietig verklaren van de GAS-boetes

De burger die voor gelijkaardige feiten GAS-boetes  krijgt, zou kunnen proberen de GAS-boetes te laten vernietigen bij de politierechter wegens schending van het gelijkheidsbeginsel.  “Gelijke gevallen moeten op een gelijke en onpartijdige manier behandeld worden”.

Daarom vind ik dat, in elk geval sinds het bagatelliseren en het gedoogbeleid tegenover het  foutief opgestelde verkeersbord in de Voorzorgstraat, de GAS-boetes voor gelijkaardige inbreuken, sinds 1 juli 2010 onrechtmatig zijn en dus moeten vernietigd worden en het geld van de boetes moet teruggestort worden aan de burgers.

Actualizering op 22 maart 2013

In verband met het sluikstorten van verkeersboorden sinds 20 december 2012 in de Bankstraat heb ik op 4 februari 2013 een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen van Leuven gestuurd. Deze brief blijft nog steeds onbeantwoord en de verkeersborden liggen er sinds 3 maanden onbeheerd op de grond. Dit sluikstorten is een duidelijke overlast en overtreding van de openbare veiligheid door een bouwbedrijf met de goedkeuring van de stadsbestuur. Ik denk niet dat deze inbreuk met een administratieve sanctie (GAS-boete) vervolgd werd.De zwakke burger heeft geen stok achter de deur tegen de hardleerse bestuurders.

https://www.dewereldmorgen.be/community/leuven-bedriegt-fietsers-en-burgers/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!