De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

´De laatste klas´ Nederlands voor mensen zonder papieren

´De laatste klas´ Nederlands voor mensen zonder papieren

vrijdag 27 mei 2011 14:17
Spread the love

Op donderdag 26 mei werd in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement een artikel in het Onderwijsdecreet XXI gestemd waarin een wettig verblijf als inschrijvingsvoorwaarde voor het volwassenenonderwijs wordt bepaald. Met andere woorden, mensen zonder papieren zullen in het nieuwe schooljaar geen opleidingen meer kunnen volgen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs.

Deze beslissing heeft Samenlevingsopbouw Brussel nogal beroerd, omdat hiermee de uitsluiting van de meest kwetsbare groep in onze samenleving nog verder wordt voortgezet.

Voor aanvang van de stemming van het onderwijsdecreet organiseerde Samenlevingsopbouw Brussel i.s.m. het Collectif Sans Papiers Belgique, een zelforganisatie van mensen zonder papieren, een ludieke actie in de buurt van het Vlaams Parlement. Om iedereen nog een keer de kans te geven om een opleiding te volgen werd er een allerlaatste les Nederlands gegeven die de beginselen van democratie uitlegde aan de cursisten. “Democratisch samenleven, dat is praten met elkaar. Maar ook luisteren. Daarom is het belangrijk om elkaar te kunnen verstaan.”, aldus de docent van deze speciale klas in de openlucht. De les werd ondermeer bijgewoond door personeelsleden van de Brusselse CVO´s en enkele commissieleden.

Samenlevingsopbouw Brussel is niet alleen sterk gekant tegen deze maatregel omwille van de toenemende uitsluiting, maar eveneens door de argumenten die aan de basis liggen ervan. Er wordt ondermeer gesproken over de druk die mensen zonder papieren uitoefenen op de capaciteit van de cursussen NT2. Er zijn echter geen statistieken beschikbaar die dit argument kunnen staven, omdat een registratie van verblijfsstatuten niet plaatsvindt. De stelling dat deze groep wachtlijsten zou veroorzaken is dus eerder gebaseerd op een veronderstelling. Bovendien worden mensen zonder papieren uitgesloten van álle opleidingen in het volwassenenonderwijs, waarvan zelfs niet eens het vermoeden bestaat dat er een probleem bestaat, wat dit onbetwistbaar een disproportionele maatregel maakt. Wij roepen dan ook op om de capaciteit te vergroten, i.p.v. kwetsbare groepen het recht op onderwijs te ontzeggen.

Daarnaast beschouwt Samenlevingsopbouw deze maatregel in strijd met het Vlaams Integratiedecreet. Hierin wordt namelijk gesteld dat het beleid t.a.v. mensen zonder papieren erop gericht moet zijn om hen te oriënteren naar een zinvol toekomstperspectief. De argumenten van de minister zijn echter gebaseerd op het federaal migratiebeleid waarbij de nadruk ligt op terugkeer. “Deze eenzijdige visie sluit elk ander toekomstperspectief al bijvoorbaat uit, waardoor oriëntering niet meer mogelijk is.” Indien mensen steeds meer gedwongen worden in de marge te leven zullen zij vanuit een overlevingsmodus niet in staat zijn om zich op andere perspectieven te oriënteren.”

Samenlevingsopbouw kan niet anders concluderen dat er met deze wetswijziging geen vorm wordt gegeven aan een beter onderwijsbeleid, maar aan een migratiebeleid dat gericht is op ontrading en verwijdering. “Onderwijs is volgens ons een grondrecht omdat het mensen kan versterken. Hieraan mag dan ook niet geraakt worden.”

(Samenlevingsopbouw Brussel komt dagelijks in contact met mensen zonder wettig verblijf via haar deelwerking Meeting, een onthaal- en steunpunt voor deze doelgroep in Brussel.)

take down
the paywall
steun ons nu!