De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – onderwijs: dl. 1 het grote (on)gelijk

Burgeranalyse – politiek bedrijf – onderwijs: dl. 1 het grote (on)gelijk

donderdag 21 maart 2019 09:17
Spread the love

Kosteloos onderwijs, laat me niet lachen.

Dat naschoolse opvang en schoolmaatijden door ouders betaald moeten worden, is nogal evident.
Maar allerlei schoolse educatieve uitstappen kosten handenvol geld. De school kan het niet betalen van hun magere subsidies. Nochtans kunnen die heel zinvol zijn en horen ze feitelijk in een modern onderwijs thuis; leerplannen en inspectie laten dat duidelijk horen.
En de onderwijsministers, die alleen maar in het nieuws willen komen, beknibbelen niet alleen op omkadering maar ook op multimedia, alsof die niet stuk gaan of verouderen.
Wie zal dat allemaal betalen? De ouders, niet rechtstreeks weliswaar, maar via allerlei acties en feesten georganiseerd door de school. Kosteloos onderwijs? Vergeet dat maar!
Wanneer doen de verantwoordelijken van overheid, onderwijskoepel en oudervereniging daaraan iets?

Vrije schoolkeuze, larie.

Gezinnen die het financieel niet breed hebben (werkloosheid, scheiding, ziekte) kiezen voor het openbaar onderwijs, niet voor het vrij onderwijs. Zij hebben omwille van de kostprijs geen vrije keuze. Wat doet men daar aan?
Ouders met kinderen in BuLO en BuSO hebben ook geen schoolkeuzevrijheid, want ze moeten binnen een bepaalde regio blijven zoniet wordt het busvervoer geheel ten hunne laste.  En in dat verband spreken de onderwijsministers nog steeds van het vervoer van personen met handicap te combineren met het gewone schoolvervoer.  Inclusie, weet je wel! Pesten, uitlachen, verkeerd afzetten zullen dan schering en inslag zijn. Het werd vroeger, nog voor er over inclusie sprake was, al allemaal uitgeprobeerd.
En dan hebben we als klap op de vuurpijl: een draak van een M-decreet, zonder doordachte visie noch subsidiëring. Het is blijkbaar de bedoeling een goed draaiend en uitgewerkt buitengewoon onderwijs onderuit te halen. Hoe dom kunnen politici zijn?
Wat doen de verantwoordelijken van overheid, onderwijskoepel en oudervereniging daaraan?

Inspraak van ouders, ja maar tot hoever?

Ouders ‘dreigen’ hoe langs om meer met ‘hun kinderen van school te halen’, shoppen heet dat, als een en ander voor hun kind niet gunstig genoeg uitvalt.  Het algemeen belang kan hen niks schelen. De ouders die zich nog achter de kar van de school spannen met gratis hand- en spandiensten, morele ondersteuning van het schoolpersoneel, ouderraad, participatieraad, … worden hoe langer hoe schaarser.
Ouders en de maatschappij willen zich ook hoe langs hoe meer met het inhoudelijke onderwijsveld moeien. Leerkrachten moeien zich toch ook niet inhoudelijk met het werk van een metser, een schoenmaker, een belastingscontroleur, …  Waarom genoten leerkrachten anders een opleiding of was die tijdverlies? In dit verband kan men ook de lees-, knutsel-, … ouders rekenen. Ouders hebben die pedagogische opleiding niet genoten.  En die ouders die om beroeps- of familiale redenen niet kunnen helpen tijdens de schooluren krijgen dan de indruk als ouders minder goed te zijn …
En voortijdig vertrekken om op reis te gaan is schering en inslag. Maar riskeer het niet als leerkracht hierover een opmerking te maken, het kind als onwettig aanwezig in te schrijven of weigeren het rapport mee te geven zonder oudercontact!
Wanneer wordt in die materie door zowel het ministerie, het onderwijsveld als het oudersveld zinvolle duidelijke stellingen ingenomen?

Bijscholing

Dat leerkrachten bijgeschoold moeten worden, is evident; dat geldt voor alle beroepen. Maar dat die bijscholing tijdens de lesuren moet gebeuren, valt niet goed te keuren. Er zijn al geen onderwijsmensen over – hoe langs om meer veel te kort -, er lopen al te veel onderwijsmensen rond die niet effectief in de klas staan maar allerlei surrogaatjobs krijgen. Maar zowel de inspectie als de vakbond stimuleren, in sommige gevallen verplichten, leerkrachten in-service-bijscholing te volgen. Begrijpe wie kan!
Ik zie maar 2 redenen hiervoor. Ten eerste de gedetacheerde lesgevers van de bijscholing aan werk te helpen tijdens de uren. Een winstgevende zaak voor die instantie die het organiseert. Ten tweede de belastende taak van de leerkracht, nota bene geschapen door ministerie, inspectie, directie en vakbond, te verlichten.  Alleen de collega(‘s) kan(kunnen) voor de miserie opdraaien en de structuratie van het schoolleven is om zeep. Dat leerlingen hoe langs om meer nood hebben aan duidelijke structuren omdat die thuis of in de maatschappij veelal vervagen, kan de beleidsmakers geen moer schelen.
Nochtans, zinvolle bijscholingen, en die zijn er slechts bij mondjesmaat, willen leerkrachten wel even na de lesuren doen, profiteurs niet te na gesproken …
Wat doen de verantwoordelijken van overheid, onderwijskoepel, inspectie en directie daaraan?

Scholen willen zich profileren

Omwille van de leerlingenaantallen bedenken scholen de meest gekke dingen: nachtelijke activiteiten, een nachtje overnachten in klas, het record van (liefst ‘s nachts) …  Wat is de pedagogische zin hiervan? Het nieuws halen?
Men schermt dan dat het gaat om zelfstandigheid aan te leren. Dat ouders hun kinderen eens bij de vriendjes laten overnachten of vraag die vriendjes eens thuis. Maar nee, dat zou werk meebrengen en het huis zou overhoop liggen … Trouwens verjaardagsfeestjes gaan hoe langs om meer door in een soort ‘pretparken’ waarbij hun begeleiders nauwelijks omkijken naar het jonge grut!
Het gaat niet meer om de kwaliteit van het onderwijs, maar vooral om de randactiviteiten en de naschoolse opvang, liefst gratis. God zal het u lonen!
Wat doen de verantwoordelijken van onderwijskoepel, directie en oudervereniging daaraan?

take down
the paywall
steun ons nu!