De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – migratie: dl. 8 remedie integratie

Burgeranalyse – politiek bedrijf – migratie: dl. 8 remedie integratie

vrijdag 8 maart 2019 17:35
Spread the love

#DailyRacism

Ik heb de uitspraken die ik van #DailyRacism vond, becommentarieerd.

Onderstaande aanbevelingen van #DailyRacism zijn duidelijke en concrete maatregelen die genomen moeten worden om racisme en discriminatie te bestrijden’, legt Bleri Lleshi uit. ‘De politiek en wij als samenleving hebben dit thema veel te lang genegeerd en weinig of geen stappen vooruit gezet.’
Maar laten we ook eens nuanceren. Heel vaak wordt vooral de term racisme, maar ook de term discriminatie gebruikt als intimiderend om rechten te verwerven die tegen onze westerse normen en waarden indruisen.
En doen alsof racisme en discriminatie alleen gericht is tegen allochtone burgers klopt ook al niet. Zo is bijvoorbeeld het loon dat vrouwen verdienen voor hetzelfde werk dat ook mannen verrichten al tientallen jaren, ondanks de wetgeving, nog altijd verschillend.

Er is dringend nood aan tijdelijke quota gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media,… De verschillende overheden en staatsstructuren scoren ook slecht. De media is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom zijn quota nodig op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota’s voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema’s die met discriminatie of racisme te maken hebben).
Akkoord voor personen die enkel de Belgische nationaliteit hebben. De loyauteit van personen met meerdere nationaliteiten is op zijn zachtst gezegd dubieus. Zij willen van 2 walletjes eten!

Maak werk van praktijktests die proactief en systematisch zijn, en wel in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij een klacht.
Akkoord.

Er moet werk gemaakt worden van een degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor bijvoorbeeld voedselcontrole. Verder moet de racismeprocedure bij klachten aangepast worden om slachtoffers beter te beschermen.
Akkoord.

De anti-discriminatiewetgeving moet strenger en duidelijker zijn, en werkelijk worden toegepast. Verder moet ingezet worden op bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminatoir gedrag.
Akkoord.

De geschiedenis van racisme en kolonisatie moet bespreekbaar worden gemaakt binnen het onderwijs. Dit moet deel uitmaken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.
Akkoord.

De lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust over institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.
Opgelet: hier wordt soms geprobeerd te manipuleren door sommige elementen niet te laten evalueren. Maar als puntje bij paaltje komt eist men wel het diploma op waar dat element in vervat zit. Dit kan niet, zoniet wordt het diploma een waardeloos vodje papier.
En goed om weten: het M-decreet schept nu al die problematiek, maar men heeft er geen oplossing voor. Soms worden ouders en leerling zelfs niet eens ingelicht over dit probleem. Goed en vooruitziend beleid … vergeet het maar!

Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. Die onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.
Hola, dat is nogal kort door de bocht. Het watervalsysteem is vaak de schuld van de betrokkene en zijn entourage. En het betreft niet enkel leerlingen met een migratieachtergrond.
Er zijn een drietal oorzaken te melden. De betrokken leerlingen en hun entourage vinden:

 • onderwijs niet echt belangrijk. En dat begint al met de aanwezigheid in de kleuterschool.
 • maken de foute keuzes in het vervolgonderwijs en dit vaak ondanks gemotiveerde waarschuwing. Het is niet omdat men denkt een ‘Einstein’ te zijn, dat men het ook is.
 • leerlingen zijn, om een of andere reden, niet meer in staat en/of bereid om zich voluit in te zetten om hun studies tot een succes te maken.

En daarbij doen vele leerkrachten er alles aan om wie niet mee kan, optimaal te begeleiden naar succes.
Als men dan al zou opteren voor een onafhankelijk aangesteld persoon als controleur dan vind ik dat zoiets niet enkel in onderwijs moet, maar eveneens bij justitiële, politieke en economische besluitvorming.

Een laagdrempelig meldpunt (een 0800-nummer) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terecht komen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.
Akkoord.

Een brede ondersteunde website met tips en tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe omgaan met racistische aanvallen.
Akkoord.

Een dekolonisatie- en anti-racisme-instantie om de wortels van het koloniaal gedachtengoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs eruit te halen.
Uiteraard moet dat alles uit alle onderwijsmedia geweerd worden, maar ook uit alle openbare media en officiële propaganda/reclame.
Bij andere, niet openbare uitlatingen, is dat een pak moeilijker omdat de vrije meningsuiting hier meespeelt.

 

Dit is wat België doet

Gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), mag er best trots op zijn: de federale regering keurde de tekst van de ‘nieuwkomersverklaring’ goed.
Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Een weigering resulteert in een “onontvankelijk dossier”. En wie geen “redelijke inspanning” levert om zich te integreren, kan zijn verblijfsrecht verliezen. De koppeling van een recht op verblijf aan de wil tot integratie is uniek voor Europa. De regeling past in de intentie van de federale regering dat een migratiebeleid meer moet zijn dan een loutere verblijfs- en opvangreglementering. Een proficiat waard!

Iedere nieuwkomer moet dus de verklaring ondertekenen. Een aantal categorieën (EU-burgers, asielzoekers, studenten) valt buiten de verblijfsrechtelijke gevolgen. Voor de rest, zowat drie vierde van de nieuwkomers, geldt de integratieverplichting. Buitenlanders, die in het kader van gezinshereniging naar België komen, vormen hier de grootste groep.
Ik pleit ervoor om de ondertekening van deze verklaring open te trekken naar alle burgers vanaf de leeftijd van 18 jaar. Zo wordt het een echte burgerschapsverklaring, een uiting van burgerschap die gedeeld wordt door alle inwoners. ??
De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de controle op zich. De nieuwe wet lijst een aantal mogelijke criteria op, zoals het volgen van een integratiecursus, het spreken van een van de landstalen, het hebben van werk of het volgen van een opleiding.

 

Maar het kan nog beter!

Veroordeelde terroristen moeten heel streng aangepakt worden:

 • apart gezet in een cel met:
  • enkel basisaccommodatie: douche, toilet, bed
  • geen externe tv, wel leesboeken (fiction en non-fiction) en video die alle heel streng gecontroleerd zijn op inhoud
 • contact met:
  • familie kan 1x per week
  • niet-familie is totaal uitgesloten
 • nationaliteit:
  • indien meerdere nationaliteiten wordt hen de Belgische onmiddellijk afgenomen en worden ze mogelijks onmiddellijk uitgewezen naar het land van herkomst
  • indien ze enkel de Belgische nationaliteit bezitten, zitten ze hun straf hier uit

Ook het beleid rond godsdiensten moet veranderen:

 • Imans (Islam) van vreemde origine kunnen in België geen moskee leiden.
 • Salafistische imams (Islam) van vreemde origine worden onmiddellijk uitgewezen.
 • Geestelijken van vreemde origine die tegen onze westerse waarden prediken in hun ‘godshuizen’ worden onmiddellijk uitgewezen.
 • Belgische geestelijken die in hun ‘godshuizen’ tegen onze westerse waarden prediken komen voor het gerecht en mogen hun functie niet meer uitoefenen.
 • Stop met de onzin van het grote gelijk bij de spirituele tradities. Ze moeten zich samen inzetten voor een hemel hier op aarde in plaats van borg te staan voor het ideaal in het hiernamaals.
 • De spirituele tradities moeten tenminste hun onafhankelijkheid bewaren van de politiek die hen maar al te dikwijls instrumentaliseert.

Wat kunnen we nog meer doen of doen we best niet?

 • Onze veiligheidsdiensten moeten in alle discretie en stilte het terrein met grote nauwgezetheid in het oog houden.
 • Hou internationale conferenties ter bestrijding van het terrorisme en maak universele afspraken.
 • Ga niet in op de aanlokkelijke aanpak van de wapenindustrie om iedereen tot de tanden toe te bewapenen en Europa hierdoor een even gevaarlijk gebied te maken als de USA.

 
 
 

take down
the paywall
steun ons nu!