De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – levensbeschouwing: dl. 10 remedie levensbeschouwelijke praktijk

Burgeranalyse – politiek bedrijf – levensbeschouwing: dl. 10 remedie levensbeschouwelijke praktijk

dinsdag 19 maart 2019 18:10
Spread the love

Neutraliteit van de overheid

De overheidsneutraliteit moet zich niet beperken tot de overheidsgebouwen en het onpartijdig handelen van de ambtenaren (ook leerkrachten), maar moet ook zichtbaar zijn in de levensbeschouwelijk-neutrale kledij van ambtenaren.
Trouwens, een werkgever heeft het recht de kledingvoorschriften op zijn werkvloer te bepalen. In heel wat beroepen is dat zelfs heel specifieke kledij. En dat betekent geenszins dat de werkgever hierdoor tegen een specifieke levensbeschouwing is.
Maar ook het ID-bewijs moet neutraal zijn. Daarbij zijn religieuze en politieke symbolen, al of niet van vestimentair karakter, verboden.

Er zijn diverse traditionele publieke ruimtes waarbij andere kledingspelregels gelden.
Op straat kunnen religieuze symbolen wel: daar is recht op beleving van de godsdienst in zoverre ze de vrijheid van anderen niet belemmert en de veiligheid in de publieke ruimte niet hypothekeert.
Het is evident dat in een rechtbank alle religieuze/levensbeschouwelijke symboliek uit de boze is zoniet lijkt het alsof er geoordeeld wordt vanuit een specifieke geloofsovertuiging of levensbeschouwing.
Ook bij de loketten van de openbare dienstverlening kunnen religieuze symbolen niet; ook daar is neutraliteit belangrijk.

En dan heb je nog een pak andere ruimtes. Het kan niet dat religieuze symbolen een excuus vormen om op sekse te discrimineren en/of verplichte deelname van personen te verhinderen. En dan heb ik het concreet over scholen en hun verplicht curriculum, maar ook over sportaccommodaties zoals turnzalen en zwembaden.

 

Eén spreekbuis

Elke religie moet één centraal orgaan hebben die de spreekbuis is van alle takken van die levensbeschouwing.
Exemplarisch neem ik hier de islam omdat hier een snelle oplossing noodzakelijk is. Maar je kan islam, imam, … vervangen door om het even welke andere levensbeschouwing en bedienaar.

De islam moet zich inbedden in de Vlaamse/Belgische/Europese context van de seculiere staat. Dit betekent dat de seculiere wetten primeren.
Alle moslimgemeenschappen moeten zich organiseren binnen e?e?n Islamitische Gemeenschap.
De buitenlandse geldstromen moeten volledig afgesneden worden. Ze worden dus illegaal.
De imams moeten opgeleid zijn in eigen land en aanvullend in Europa, ze moeten ‘gekeurd’ worden door de ‘Belgische islamitische raad’ en benoemd door de Grootmoefti. De Grootmoefti zelf kan hoogstens 2 ambstermijnen aan het hoofd van de Belgische islamitische gemeenschap staan.
Wil men hieraan niet voldoen, dan wordt de levensbeschouwing hier illegaal en moet de staatsveiligheid zich hiermee moeien.

Overleg tussen overheid en levensbeschouwingen op reguliere en permanente basis om problemen met het samenleven te vermijden, is absoluut noodzakelijk.

 

Juridisch

 Religies die alleen het licht opzoeken als het op hun rechten aankomt en diep in de schaduw schuilen als hun plichten ter sprake komen, zijn onaanvaardbaar. Het gaat niet op dat je een systeem verwerpt, maar dat systeem wel mag misbruiken om jouw gelijk te krijgen! Dat is wat nu gebeurt door moslims.

Wie pertinent beweert dat godsdienstregels boven onze seculiere wet staan, kan niet meer van onze seculiere wetgeving gebruik maken. Dit betekent dat ze ‘outlaws’ zijn, buiten de wet staan en dus op onze seculiere wetten geen beroep meer kunnen maken. Zo kunnen ze niet meer van onze democratische rechtsregels gebruik maken om onrechtmatige zaken op te eisen.
Hoe moet dat? Wel dat al die parlementaire juristen uit Vlaanderen, België en Europa hier eens hun hoofd over breken en werk van maken!

Ook het beleid rond levensbeschouwingen moet veranderen.
Geestelijken van vreemde origine die tegen onze westerse waarden prediken in hun ‘godshuizen’ worden onmiddellijk uitgewezen en kunnen ons land nooit meer binnen.
Belgische geestelijken die in hun ‘godshuizen’ tegen onze westerse waarden prediken komen voor het gerecht en mogen hun religieuze functie nooit meer uitoefenen.
Stop met de onzin van het grote gelijk bij de spirituele tradities. Ze moeten zich samen inzetten voor een hemel hier op aarde in het hierNUmaals in plaats van borg te staan voor het ideaal in het hierNAmaals.

Indien moslims of andere gelovigen het vertikken om tijdens officiële plechtigheden een handdruk te geven aan vrouwelijke functionarissen (huwelijk, …) of weigeren te praten met vrouwelijke journalisten wanneer uitgenodigd, enz. dan overtreden zij de antidiscrimatiewet. Wel dat duidt erop dat ze zich niet wensen te integreren.
Dan kan de functionaris/ambtenaar niet verweten worden dat die personen niet meer bediend kunnen worden. En ze mogen en kunnen ook niet om een mannelijke functionaris/ambtenaar … vragen om het probleem te omzeilen. Antidiscriminatie werkt in twee richtingen!
Ook dit moet juridisch vastgelegd worden, zoniet steunen we zelf de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

De ramadan kan geen excuus zijn om uitzonderingen of andere spelregels voor studie of werk te krijgen. Het gaat hier niet om handicap of ziekte, wel om een persoonlijk religieus beleven. Niet de maatschappij moet zich aanpassen, wel de persoon!

Dit alles moet juridisch vastgelegd worden, zoniet staan godsdienstregels boven seculiere wetten.
Het kan voor al die parlementaire juristen uit Vlaanderen, België en Europa geen probleem zijn dat in een consequente wet te gieten. Ze kunnen anders wel genoeg wetten maken met achterpoortjes voor hun rijke en machtige ‘vrienden’!

 

Godsdienstvrijheid

Het is niet aan de overheid om theologie te bedrijven: mensen mogen doen en geloven wat ze willen, zolang ze daarmee de wet niet overtreden.
In ons maatschappijmodel zijn mensen in de eerste plaats burger van een samenleving. Die samenleving biedt vele vrijheden: vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, vrijheid van godsdienst en nog zovele vrijheden meer. Maar die vrijheden, ook de vrijheid van godsdienst, bestaan binnen onze maatschappij. Deze vrijheden bestaan niet naast en zeker niet boven onze maatschappij.

‘Een religie is een menselijk fenomeen dat ­ zoals alle menselijke fenomenen ­respect verdient, maar op grond waarvan de aanhangers geen speciale privileges kunnen claimen die uitgaan boven wat de gewone wetgeving die het menselijk samenleven regelt, al voorziet.’
Vanuit dit gegeven moet het Europese Hof van Justitie, maar ook alle andere organisaties en rechtbanken vertrekken wanneer een klacht over godsdienstvrijheid aanhangig gemaakt wordt.

Het gevolg is dat godsdienstvrijheid geen absoluut recht is, maar een voorwaardelijk recht.
Absolute rechten zijn rechten die men nooit kan beperken.
Voorwaardelijk recht betekent concreet dat de overheid dit recht kan beperken in de mate dat dit noodzakelijk is om alle religies en levensbeschouwingen vreedzaam te laten samenleven.

Integratie betekent niet dat burgers hun religie moeten afzweren. Integratie wil niet zeggen dat iedereen athei?st moet worden, maar wel dat burgerschap en gemeenschap primeren op religie. Niet God, maar alleen de mens cree?ert de geldende wet in de samenleving. En in die samenleving ben je in eerste instantie burger, niet athei?st, christen, jood, moslim of boeddhist.

Ook moeten de mensenrechten en andere wetten gerespecteerd worden.
Wie de gelijkheid man-vrouw gaat beperken, bijvoorbeeld om religieuze redenen, schaft in werkelijkheid de gelijkheid man-vrouw af. Dat kan absoluut niet! Maar dat heeft ook heel concrete gevolgen:

 • de katholieke kerk dient zijn religieuze functies onmiddellijk open te stellen voor vrouwen. Het is meer dan hoog tijd!
 • de islam moet de vrouw in alle aspecten van het dagelijks en religieus leven aanvaarden als de gelijke van de man.

Iedereen mag geloven dat homoseksuelen gruwelen te wachten staan in het hierNAmaals. In het hierNUmaals zijn ze perfect gelijkwaardig en mag je niet handelen naar dat geloof. Wie aanzet tot haat, is strafbaar. Ook als dat in naam van God gebeurt.
We maken een ethische overweging om slachten zonder verdoving te verbieden. Die wet geldt voor iedereen zonder uitzondering. Fundamentalistische joden en moslims zullen daar problemen mee hebben, maar dat maakt niet uit. Het mag trouwens verwonderlijk worden genoemd dat de essentie van een religieus beleven staat of valt met de manier waarop dieren geslacht worden en zij dierenleed niet in aanmerking willen nemen.

De kledijvoorschriften voor vrouwen is een heikel probleem.
Het dragen van een boerka in het openbaar is in het westen verboden. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) deed hierover in 2014 en 2017 duidelijke uitspraken.
Het verplicht dragen van hoofddoek en boerkini is zonder twijfel een deel van de onderdrukking van de moslima’s. Ook die verplichting door mannelijke imams is strijdig met de emancipatie van de vrouw.

Het lijkt fundamenteel om het principe verwoord in artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – de vrijheid om van mening of geloof te veranderen – te expliciteren. Dat, omdat er zware groepsdruk kan bestaan om een geloof niet af te vallen.

 

Subsidiëring

Welk betalingssysteem?
Ofwel wordt dat gedeelte uit de belastingen gehaald; de liberale variant. Dit wordt dan een belastingvermindering omdat betaling van bedienaars en ook het onderhoud van ruimtes niet meer door de staat gebeurt. De aanhanger doneert zelf aan zijn/haar religie of levensbeschouwing en die besteedt dan via interne democratische inspraak van de leden het bedrag aan bedienaars en ruimteonderhoud.
Ofwel wordt via belastingen een procentueel bedrag geïnd voor een gekozen religie of levensbeschouwing; de sociale variant. Een procentueel bedrag zorgt ervoor dat er gegeven wordt naar ‘godsvrucht en vermogen’ en wie rijker is meer bijdraagt. Dat bedrag wordt dan samen met de naam van de gevers overgemaakt aan de centrale dienst van die religie of levensbeschouwing die dan via interne democratische inspraak van de leden het bedrag besteedt aan bedienaars en ruimteonderhoud. Wil je nergens voor opdraaien, dan wordt ook niets afgehouden.            
Ik verkies eerder de sociale werkwijze ook al staat de privacy hierdoor op een lager pitje.

Wat met de hoofdzakelijk rooms-katholieke kerken? Het zijn veelal immense gebouwen die het stadsbeeld bepalen en soms beschermd zijn. Hoe los je dat financieel op?
Financier de gebouwen, niet de inrichtings- en gebruikskosten. Maar doe dat ook voor alle andere levensbeschouwingen. De reden: heel wat van de kerken zijn cultuurerfgoed, maar om de andere levensbeschouwingen niet te benadelen, subsidieer je ook hun gebouwen.

De subsidiëring van het godsdienstonderwijs. Wel alle lesgevers van erkende levensbeschouwingen worden betaald zoals alle andere lesgevers. Er zijn wel enkele basisvoorwaarden die niets met de inhoudelijke religie te maken hebben:

 • ze mogen enkel de Belgische nationaliteit bezitten: we willen loyauteit;
 • ze moeten een pedagogische diploma bezitten: we willen geschoolde lesgevers;
 • ze moeten opgeleid zijn in Vlaanderen/België/Europa: we willen competente ‘vak’mensen die de taal en de cultuur goed kennen.

 

Onderwijs

Haal de levensbeschouwelijke vakken uit de grondwet art 24. Vervang die passage door:
“Alle scholen erkend door de betreffende Gemeenschap bieden, tot het einde van de leerplicht, onderricht aan in de mensenrechten, in de uitgangspunten van de Belgische liberale rechtsstaat en van het samenleven in diversiteit op basis van grondrechten, vrijheid, gelijkheid, wederkerigheid en solidariteit”.

Maak een pluralistisch onderwijsnet met volgende structurele aanpassingen.
Kleuter- en lagere scholen moeten plaatselijk verankerd zijn. Dit betekent dat de raden van bestuur moeten bevolkt zijn met plaatselijke bestuurders en dat alle levensbeschouwelijke gezindten percentueel moeten vertegenwoordigd zijn zoals die in de plaatselijke gemeenschap voorkomen. Elke 10 jaar moet die percentuele verhoudingen aangepast worden aan de actualiteit.
Wat middelbare scholen betreft moeten die in de regio verankerd zijn. Dit betekent dat de raden van bestuur moeten bevolkt zijn met regionale bestuurders en dat ook hier alle levensbeschouwelijke gezindten percentueel moeten vertegenwoordigd zijn zoals die in de regionale gemeenschap voorkomen. Ook hier moet elke 10 jaar die percentuele verhoudingen aangepast worden aan de actualiteit.
Hogescholen en universiteiten gaan sowieso over een groot gebied. De raden van bestuur moeten bestaan uit bestuurders uit dat gebied en waarbij alle levensbeschouwelijke gezindten weerspiegeld zijn zoals dat in het gewest Vlaanderen voorkomt. Ook hier moet die percentuele verhoudingen om de 10 jaar herbekeken worden in functie van de Vlaamse actualiteit.

Voorzie in het onderwijsrooster evenveel lestijd voor:
levensbeschouwelijke vorming:

 • specifieke godsdienst of zedenleer: verplicht te volgen maar volgens de keuze van de ‘klant’
 • eindtermen, leerplannen en vakinhoud worden door de levensbeschouwing zelf opgemaakt
 • leerkrachten worden opgeleid en benoemd door de levensbeschouwing zelf

LEF (Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie):    

 • voegt belangrijke basiskennis over onze democratie, ons rechtssysteem en de diverse levensbeschouwingen toe aan het onderwijscurriculum: voor elkeen verplicht te volgen. Het wil bovendien praktische handvaten aanreiken voor het omgaan met moeilijke ethische vragen in onze hedendaagse, geseculariseerde westerse maatschappij.
 • valt onder de bevoegdheid van de overheid die de eindtermen vastlegt, de leerplannen opstelt en de vakinhoud inspecteert,
 • de overheid keurt de lerarenopleidingen goed en benoemt de leerkrachten.
 • Het vak LEF is hiermee geen levensbeschouwelijk vak, maar een vak over levensbeschouwingen, ethiek en filosofie. Het is niet religieus, het is niet anti-religieus, maar het is methodologisch a-religieus, wat betekent dat het principieel geen levensbeschouwelijk standpunt inneemt.

take down
the paywall
steun ons nu!