De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 7 remedie vrouwe Justitia

Burgeranalyse – politiek bedrijf – justitie: dl. 7 remedie vrouwe Justitia

vrijdag 10 mei 2019 18:42
Spread the love

Scheiding der machten

De scheiding der machten (uitvoerende, rechterlijke en wetgevende) moet duidelijk, ondubbelzinnig en expliciet beschreven worden. Dit vermijdt gesjoemel door op de geest van de wet terug te vallen. Want gaat die geest nu over de inhoud of de vorm?
En GAS-boetes moeten gewoonweg afgeschaft worden. Ze horen niet in een democratische rechtstaat.
En het kan ook niet dat een andere macht dan de rechterlijke macht recht spreekt!

 

De rechtspraak

In de eerste plaats moeten vorm (= procedure) en inhoud (= ‘misdaad’-veroordeling) van elkaar gescheiden worden. Dit betekent concreet dat ongeacht of er een procedurefout optreedt, men toch voor zijn/haar ‘misdaad’ veroordeeld wordt.

De partij die procedurefouten maakt en/of uitlokt, moet:

 • de proceskosten betalen;
 • krijgt een serieuze financiële boete er bovenop niet in centen maar in procenten uitgedrukt zodat de zwaarte van de misdaad meeweegt.
  Bij herhaling kan de bewuste advocaat zelfs uit zijn ambt gezet worden.

Het systeem van afkoopsommen bij fraude deugt niet:

 • de daders zijn onrecht aangedaan, want ze kregen geen verdediging;
 • de slachtoffers blijven in de kou staan, want de afkoopsom is ontoereikend om hun schade te vergoeden;
 • de overheid lijdt compromisschade, gezichtsverlies en moedigt hiermee deze lucratieve criminaliteit aan.

Als bij bewezen fraude de verdediging niet meer gaat over de feiten, moet de overheid een borgstelling eisen met een hogere waarde dan de bewezen fraude en de gestelde afkoopsom. Als het proces dan uitloopt op verjaring, houdt de overheid deze borg als verworven. In die situatie hebben de daders er belang bij om mee te werken aan een vlot afhandelen van de rechtsgang. Zo moeten niet de slachtoffers vechten voor hun rechten, wel de daders.

Wie een misdaad pleegt, verliest op dat moment zowel zijn burger- als zijn mensenrechten. En met misdaad wordt bedoeld: levensbedreiging, aantasten van de lichamelijke onschendbaarheid alsook eigendomsinbraak.
Het voordeel hiervan is dat het aantal misdaden verkleint, de politie sneller en accurater ingrijpt en dit met niet meer blauw. Eenmaal gevat moeten de mensen- en burgerrechten van de misdader correct gerespecteerd worden.

Er komt een Comité van Toezicht bestaande uit:

 • 2 leden uit de wetgevende macht,
 • 2 leden uit de rechterlijke macht,
 • 2 leden uit de uitvoerende macht
 • 2 experts-professoren

En dit alles onder leiding van de minister van justitie.

 

De wetgeving

De wetgeving moet uitgezuiverd en geactualiseerd worden. Universiteiten met een rechtsfaculteit kunnen hierbij heel wat voorbereidend werk verzetten. Het gerecht kan daarna zijn licht laten schijnen op de voorgestelde wetgeving. En tenslotte moeten de parlementairen de vernieuwde wetgeving nog goedkeuren.

Magistraten kunnen niet meer voor het leven benoemd worden en de huidige magistraten zijn het ook niet meer.
Politieke benoeming van magistraten is taboe. Ze kunnen enkel benoemd en bevorderd worden op basis van bekwaamheid en eerlijkheid.

De automatische vroegtijdige vrijlating kan niet meer en wordt afgeschaft.
De vrijlating met enkelband moet een grotere verspreiding krijgen.
Enkel wie een gevaar voor zichzelf en/of de maatschappij vormt, moet opgesloten worden.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!