De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bezoek van Turkse, Italiaanse en Spaans sprekende ouders bij Minister Smet

Bezoek van Turkse, Italiaanse en Spaans sprekende ouders bij Minister Smet

woensdag 25 mei 2011 18:09
Spread the love

Door de ouders werd een kritisch rapport opgemaakt over de Macro evaluatie van de administratie onderwijs van de Brusselse meertalige biculturele projecten. Dit werd aangevuld met enkele kritische kanttekeningen bij ditzelfde evaluatierapport door Werkgroep Immigratie vzw.

Op  vraag van de ouders heeft Foyer op maandag 23 mei een afspraak gevraagd bij de minister van onderwijs. Er werd een afspraak gegeven voor woensdag 25 mei om 12u45 met de kabinetschef aan een delegatie van 8 mensen op het kabinet (zonder dat de pers erbij mocht zijn). (Dit laatste was een uitdrukkelijke voorwaarde.)  Beide rapporten (zie bijlage) werden, samen met een overzicht van de lopende petitie en samen met een hele reeks tekeningen van kinderen over het belang van hun moedertaal overgemaakt aan de kabinetschef.

Korte samenvatting van het gesprek:

  • De ouders betreuren ten zeerste dat minister Smet nog steeds geen tijd gevonden heeft om hen te ontvangen of even naar hen te luisteren. Ze danken de kabinetschef voor zijn aanwezigheid.
  • Op de uitdrukkelijke vraag van de ouders waarom de projecten moeten stoppen, komt volgend antwoord:
  • Het is niet het OETC dat afgeschaft wordt, maar wel de financiering ervan door de Vlaamse regering.
  • De beslissing werd genomen door de voltallige Vlaamse regering en niet door de minister van onderwijs alleen, maar deze gaat wel akkoord met die beslissing.  (Er werd toegegeven dat de beslissing wellicht iets vroeger had kunnen meegedeeld worden.)
  • De evaluaties over de jaren heen waren niet eenduidig negatief en niet eenduidig positief. De Foyer kon echter nooit eenduidig aantonen dat concrete kinderen door het project te volgen er beter uitkwamen dan andere kinderen. Op de opmerking van de Foyer dat de individuele gegevens niet bij Foyer liggen, maar bij diensten binnen de administratie onderwijs… werd gewoon geantwoord: “het mag zijn wat het wil, maar ik heb de resultaten niet.”
  • De minister stelt zich vragen bij de kwalificaties van de leerkrachten OETC. Immers, als ze gekwalificeerd zijn, waarom kunnen ze dan niet in het reguliere onderwijssysteem opgenomen worden? (sic!)
  • De minister stelt zich vragen bij de gekozen talen, concreet Spaans, Italiaans en Turks… terwijl iedereen, volgens de minister,  zou moeten weten dat de problemen zich vooral bij Marokkaanse (en Turkse) kinderen situeren.
  • Er is geen reden waarom die scholen met OETC onderwijs iets zouden krijgen (nl geld daarvoor) wat andere scholen niet krijgen. (De opmerking dat dit dan eigenlijk 30 jaar al zo is, wordt weggewuifd.)
  • Terloops werd er ook op gewezen dat die buitenlandse professoren en wetenschappers die zich positief voor het project uitspreken, misschien wel lokaal aan huis een goed project lopende hebben, maar dat dit nog niet betekent dat het project in Brussel goed loopt.
  • Zelf betreur ik van mijn kant (- ik vergezelde samen met Loredana Marchi de 5 ouders), dat ik zelf die redenen nadien aan de ouders heb moeten meedelen. Waarschijnlijk speelt dus een “bias” mee van mijn kant in dit relaas… Maar uiteraard had ik liever gehad dat iemand van het kabinet dit nadien aan de ongeveer 500 ouders die buiten stonden te wachten,  kwam meedelen.

Commentaar: Wat nu?

Als het inderdaad een beslissing is van de Vlaamse regering, dan is het blijkbaar de Vlaamse regering die in haar schoot de moed zou moeten hebben om een neutrale evaluator aan te stellen die ook eens met de ouders en de scholen praat… Zoals de ouders het stellen: “het gaat om onze kinderen, niet om die van de ministers…”.

PS

Prof. Ides Nicaise (KU Leuven), in een commentaar te vinden op de petitie:

“Volgens de Minister is zijn beslissing gebaseerd op een grondig onderzoek door de Administratie. Bij navraag blijkt dat dit onderzoek niet kan bekomen worden. Het blijkt dus oncontroleerbaar of deze beslissing verantwoord is. Dit is overigens niet de eerste keer, helaas.”

take down
the paywall
steun ons nu!