De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgische minderjarigen in het geniep gevaccineerd

woensdag 25 augustus 2021 17:39
Spread the love

Bijgewerkte versie: 31 oktober 2021

In België steunt de organisatie Notre Bon Droit  asbl een zaak die is aangespannen namens een twaalftal gezinnen die beroep aantekenen tegen het besluit om vaccinatie open te stellen voor minderjarigen van 16 tot 17 jaar. Volgens hen is deze toestemming in strijd met de wet en kan niet worden voldaan aan de eisen van geïnformeerde toestemming.

Uit verschillende getuigenissen van verontwaardigde ouders blijkt dat minderjarigen in vaccinatiecentra zijn gevaccineerd zonder eerst een arts te hebben gezien.

In de meeste gevallen zijn minderjarigen ‘uitgenodigd’ om zich te laten vaccineren en hebben hun ouders voorafgaand aan de injectie nooit medisch advies gekregen en zijn zij nooit objectief geïnformeerd over de mogelijke bijwerkingen en risico’s. De risico-batenverhouding verschilt naar gelang van de leeftijd, aangezien het aantal gevallen van overlijden door Covid-19 bij minderjarigen uiterst zeldzaam is. De gemiddelde Infection Fatality Rate voor personen jonger dan twintig jaar is 0,01 %; voor personen onder de 70 jaar is deze sterftegraad na infectie gemiddeld 0,05 %. Middellange- en langetermijneffecten van de experimentele Covid-19-vaccins zijn uiteraard nog onbekend. Er kan dus nooit geïnformeerde toestemming worden gegeven zoals vereist door de Belgische wet van 2002 betreffende de rechten van patiënten.

De ouders betwisten ook het begrip ‘medische meerderjarigheid’ waarop de regering zich beroept om deze schending van het ouderlijk gezag toe te staan. Ouders hebben het gezag over hun kinderen en zijn verantwoordelijk voor hen tot de leeftijd van 18 jaar, zolang zij ‘minderjarig’ zijn volgens artikel 372 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 12 van de wet van 2 augustus 2002 voorziet in een uitzondering die stelt: ‘Indien de patiënt minderjarig is, worden de door deze wet vastgestelde rechten uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd.’ § 2: ‘Afhankelijk van zijn leeftijd en rijpheid wordt de patiënt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten. De in deze wet opgesomde rechten kunnen autonoom worden uitgeoefend door de minderjarige patiënt die in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.’

Dit betekent echter niet dat minderjarigen zonder toestemming van het ouderlijk gezag gevaccineerd kunnen worden!

Volgens de voornoemde artikelen, en meer bepaald artikel 12, § 2, alinea 2 van de wet van 2002, kan de beroepsbeoefenaar de minderjarige patiënt het recht geven om beslissingen te nemen betreffende zijn gezondheid op basis van een individuele beoordeling. Zo kan bijvoorbeeld een minderjarige persoon een arts ontmoeten en een behandeling voorgeschreven krijgen zonder toestemming van de ouders.

Alvorens dit te doen, zal de arts echter nagaan of de jonge patiënt in staat is om te begrijpen wat hem wordt uitgelegd en om beslissingen te nemen. De arts moet er ook voor zorgen dat de patiënt volledig wordt geïnformeerd, met name over de voor- en nadelen van de behandeling in termen van bijwerkingen. Hij moet de patiënt ook de verschillende beschikbare behandelingen voorstellen om zijn medische situatie te verhelpen.

Dit lijkt echter niet het geval te zijn voor deze minderjarigen die de autoriteiten in het kader van de vaccinatiecampagne als ‘medisch meerderjarig’ willen beschouwen.

Ten slotte wordt ook niet voldaan aan de specifieke wettelijke voorschriften voor de vaccinatie van minderjarigen die deelnemen aan klinische proeven, zoals nu het geval is met deze haast-je-rep-je ontwikkelde Covid-19-vaccins. De VS Food and Drug Administration vermeldt op het voorblad van zijn informatieblad voor zorgverleners (25 juni 2021) over het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech dat het een niet-goedgekeurd product is dat evenwel vergund werd voor gebruik in noodsituaties. Datzelfde informatieblad vermeldt dat 0,4 % van 1.131 adolescente proefpersonen ernstige bijwerkingen ondervonden na toediening van het vaccin.

Sta in uw recht en verdedig uw zelfbeschikkingsrecht over de integriteit van uw eigen lichaam en wezen. Lees en onderteken, als u wil, deze petitie: https://petitie.be/petitie/geen-verplichte-vaccinatie-tegen-covid-19 . Opgepast: de e-mail die u toegestuurd wordt waarin een link het u mogelijk maakt om uw ondertekening te bevestigen, kan verkeerdelijk in uw SPAM-box belanden. Verplaats hem in dat geval naar uw INBOX.

Hoofdbron: Children’s Health Defense Europe 15.08.2021 https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/parents-oppose-vaccination-of-minors-based-on-informed-consent-legislation-belgium/

Andere bronnen:

  • Ioannidis, John P. A. 26.03.2021 Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations European Journal of Clinical Investigation 51(5): e13554 https://doi.org/10.1111/eci.13554
  • Food and Drug Administration 25.06.2021 Fact sheet for healthcare providers administering vaccine (vaccination providers) – emergency use authorization (EUA) of the Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine to prevent corona virus disease 2019 (Covid-19)  https://www.fda.gov/media/144413/download

Lees ook mijn artikels Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer en Kerngezonde 56-jarige verloskundige overleden na vaccinatie (Pfizer).

Breng een bezoek aan de website van Notre Bon Droit: https://notrebondroit.be/urgence-democratique

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!