De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Balastingen in België: De omgekeerde herverdeling

Balastingen in België: De omgekeerde herverdeling

dinsdag 2 februari 2016 10:56
Spread the love
Ooit was er een tijd dat het grootste deel van de staatinkomsten geïnd werd via de personenbelasting, waar men via belastingschrijven van 20 tot meer dan 50% een ‘herverdeling’ volgens het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ beoogde.

 

Sinds begin van de jaren zeventig van vorige eeuw hebben zowel centrumlinkse als centrumrechtse regeringen het aandeel van die herverdelende personen-inkomstenbelasting in het totaal belastinginkomen stelselmatig verlaagd. Door stelselmatige verhogingen van bestaande ‘lineaire’ lasten (niet inkomstafhankelijke), alsook invoering van nieuwe belastingen, taksen en accijnzen, heeft men de kost van de totale belastingverhoging, belasting op inkomen, naar belasting op uitgaven gelegd, waardoor de minderbedeelden, verhoudingsgewijs volgens hun inkomen, procentueel hoger belast worden dan de betergegoeden. (vb. 21% op een bedrag van 1000 euro = 210,- euro. Voor iemand met een maandinkomen van 1000 euro betekent dat ook 21% van zijn inkomen, terwijl dat voor iemand met een maandinkomen van 5000 euro 4.2% van zijn inkomen betekent. Hoe minder inkomen, hoe groter er aandeel ervan is dat men aan de gemeenschap overdraagt, en hoe meer het inkomen hoe kleiner het deel ervan is dat men tot de ‘algemene middelen ‘bijdraagt.

 

Onder het mom van ‘het verminderen van de lasten op arbeid’ slagen heden ten dage, zowel de Vlaamse als de federale regering er in, om de sinds vijftig jaar aan de gang zijnde ‘verrijking der beter gegoeden en de verarming van de minderbedeelden, via de zogenaamde Tax-Shift er zelfs in om een verschuiving van belastingen van rijker naar armer bij de bevolking aanvaardbaar te maken. 
 
Want, om het verlies aan inkomen ten gevolge van de loonlastvermindering te compenseren, heeft men allerlei tegemoetkomingen, zoals het deel gratis elektriciteit, drinkwater, en btw-verlaging op elektriciteit afgeschaft. Via soms drastische verhogingen voor het gebruik van openbaar vervoer, én de inkrimping van het aanbod ervan, heeft men de kost ervan voor de gehele gemeenschap, deels overgeheveld naar de gebruikers ervan: voor het overgrote deel weer de minderbedeelden. 
 
Wie durft bij dit alles nog over een eerlijke en rechtvaardige, laat staan sociale lastenverdeling te praten? 
 
Maar, gezien volgens het rechts-liberale mantra, daarin grotendeels bijgetreden door de ‘Christendemocraten’, “werken het beste middel is om uit de armoede ter raken”, en zelfs langdurig zieken dat moeten kunnen, is arm zijn dus de eigen keuze van die ‘luiaards’. Vanuit die zienswijze is er dus niets verkeerd aan om ze zwaarder te belasten…kwestie om ze te ‘activeren’…???

take down
the paywall
steun ons nu!