De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Armoede van de gekoloniseerden, misdaad tegen de mensheid

vrijdag 18 september 2015 19:01
Spread the love

 

De rijkdom van het koloniale christelijke westen is diefstal met extreem geweld.

Armoede is een misdaad tegen de mensheid en is het gevolg van het vrij plunderen van de rijkdom van de aarde door de Übermenschen, meesters van slaven. Koloniaal Europa, de imperiale V.S. & partners onderdrukken en beroven de grote meerderheid van zwakkeren, Untermenschen. “Vrije markt” is kolonialistische economie, is het recht van de sterkste, het gratis of zeer goedkoop verwerven van grondstoffen en het exporteren van afgewerkte producten en door de overheid gesubsidieerde landbouwproducten. Deze goedkope landbouwproducten hebben de landbouw van de kleine boeren in Afrika en de rest van de wereld vernietigd. Het is bijzonder moeilijk voor de zwakke gekoloniseerde landen om op te treden tegen deze praktijken en oneerlijke concurrentie door koloniaal Europa en de imperialistische V.S.

Menswaardig wereldwijd minimumloon

De extreme armoede van 4 miljard mensen is een misdaad tegen de mensheid en toch blijven de NGO’s, ten dienste van de belangen van wrede en genadeloze Übermenschen, deze misdaad van slavernij bestendigen door kruimels en aalmoezen te geven aan de slaven.

Waarom bevrijden de NGO’s de slaven, deze extreem armen niet ?

“100 euro in de collectebus van 11.11.11 levert slechts 1 euro in het zuiden op”

Thierry Debels “Hoe Goed is het goede doel?”

Waarom dienen deze NGO’s met “goede bedoelingen” geen klacht in wegens genocide en misdaad tegen de mensheid bij een nationale of internationale rechtbank tegen de kolonialistische Europese Unie en de imperialistische V.S.?

Waarom niet streven naar het instellen van een wereldwijd maandelijkse minimumloon van 350 euro voor 40 uur werk/week?
Waarom er niet naar streven dat de wrede wereldoverheersers Europa en de V.S. & partners een maandelijks leefloon van 250 euro betalen aan de miljarden mensen zonder werk ?

Dit is een peulschil vergeleken bij de kost van de wrede en genadeloze imperialistische agressieoorlogen tegenover de zwakkere anderen voor uitbuiting.

Waarom streven ze niet naar de afschaffing van het vetorecht van de 5 mogendheden in de werelddictatuur van Veiligheidsraad van de V.N?

De leden van de Veiligheidsraad van de V.N. moet uitgebreid worden van 15 tot ongeveer 30 leden. De wereld heeft een democratische Veiligheidsraad nodig, één land, één stem. De V.N. moet ook verhuizen uit New York, een land met een genocidair verleden en heden naar een land zonder genocidair koloniaal verleden.

 

Koloniaal Europa en de imperialistische V.S. hebben de aarde en haar rijkdom geprivatiseerd voor eigen winst en belang.

De boeren van koloniaal Europa betogen nu omdat ze hun producten te goedkoop moeten verkopen maar als de kolonialistische economie zou afgeschaft worden en de gekoloniseerde rest van de wereld het recht en het macht zou hebben om de export van de wereldoverheersers te boycotten dan zou ongeveer 50% van de Europese boeren en fabrieken hun deuren moeten sluiten.

Zij gebruiken hun militaire overmacht en hun afschrikwekkende genocidaire verleden om het brood uit de mond te nemen van 4 miljard gekoloniseerden.

Koloniaal Europa en de imperialistische V.S. gebruiken de rest van de wereld als een uitgebreid concentratie kamp waar 4 miljard extreme armen, slaven, gekoloniseerde dwangarbeid moeten uitvoeren voor een paar kruimels. Untermenschen die ze naar believen kunnen bombarderen met massavernietigingswapens en op wie ze staatsgrepen plegen met extreem geweld. De kolonialisten en imperialisten plegen het meeste geweld en terreur tegen de gekoloniseerde rest van de wereld. Ze maken de meeste slachtoffers en hoe meer slachtoffers ze maken, hoe meer ze zich beschouwen als heldhaftig met “waarden”.

Koloniaal Europa (NAVO), de imperialistische V.S. zijn de grootste, wrede, genadeloze agressors sinds eeuwen en toch roepen ze altijd het recht op zelfverdediging in alleen omdat ze de militaire overmacht hebben.

De honderden landen die op wrede en genadeloze wijze aangevallen werden door de NAVO en de V.S. hebben geen recht op zelfverdediging omdat ze geen machtige militaire macht hebben.

Zelfverdedigingsrecht is een groot misdadig bedrog.

De honderden landen die op wrede en genadeloze wijze aangevallen werden door de NAVO en de V.S. hebben geen recht op zelfverdediging omdat ze geen machtige militaire macht hebben.

Alleen de machtige Übermenschen hebben “recht op zelfverdediging “en zelfs recht om preventieve agressieoorlogen te voeren.

De gekoloniseerden, echte Untermenschen hebben geen recht op zelfverdediging . “Het recht op zelfverdediging” is gewoon het misdadige recht van de sterkste. Als de honderden gekoloniseerde, aangevallen landen hun recht op zelfverdediging zouden nemen dan zouden ze totaal vernietigd worden door de wereldoverheersers. De geschiedenis is gewoon een bedrieglijke versie, het standpunt, het gezichtspunt van de misdadige genocidaire meesters van slaven, Europese kolonialisten en V.S. imperialisten.

De meesters van slaven beschuldigen de slaven ervan “terroristen” te zijn en eigenen zich het monopolie toe op het “toelaatbare” geweld en terreur toe. Alleen de ware Übermenschen, de V.S., Europa, NAVO, Israël en hun beschermelingen mogen geweld en terreur gebruiken.Ware Übermenschen, als eigenaars van de planeet, hebben het recht om strategische belangen en het “homeland security” te verdedigen. Ze hebben altijd een (goede) reden om geweld en terreur te gebruiken en vermoorden alleen “onmensen”. Er wordt met geen woord gerept over welke massavernietigingswapens ze gebruiken. Waar de massavernietigingswapens vallen, zijn er geen journalisten en hebben de burgers ook geen “smartphone” om de slachtoffers en de vernietiging te filmen.

De gekoloniseerden (Milosevic, Saddam, Assad, Qaddaffi…) hebben vanzelfsprekend geen recht op strategische belangen en op “homeland security” (omdat hun landen eigendom zijn van kolonialisten en imperialisten). Ze hebben geen recht op een reden voor het gebruik van geweld, er wordt nooit verwezen naar de mogelijke reden, zij vermoorden alleen onschuldige burgers en er wordt uitgebreid berichtgegeven over hun wapens, “vatenbommen”. Waar deze bommen vallen, zitten wel journalisten en heeft iedereen een smartphone om de slachtoffers en de vernietiging te filmen.

Het leger en de regeringen van de wereldoverheersers (VS en Europa) staan ten dienste van de misdadige roofzuchtige belangen van de grote westerse bedrijven.

De “vrije” plundering van de rijkdom van de aarde door koloniaal Europa en de imperialistische V.S. veroorzaakt een Holocaust die 100 keer groter is dan de Nazi Holocaust. Gewoon ganse bevolkingen van de rest van de wereld de hongerdood laten sterven ten dienste van een ziekelijke hebzuchtige, kwaadaardige psychopathische elite.

Deze wrede en genadeloze wereldorde waar een kleine minderheid van ware Übermenschen winnen en de grote meerderheid van gekoloniseerden verliezen, moet afgeschaft worden.

Vrij verkeer van mensen

In plaatst daarvan bouwen de kolonialistische uitbuiters de V.S. en Europa muren van schande om de armen, uitgebuitenen buiten te houden. Ze willen alleen de grenzen van de wereld open breken voor het vrije verkeer van kapitalen en goederen voor de machtige westerse multinationals. Willen ze vrij verkeer van kapitalen en goederen dan moeten ze ook alle grenzen open breken voor vrij verkeer van mensen, zo niet is het apartheid en discriminatie .

De meesters van slaven moeten nog steeds de les leren dat kracht/macht ten dienste van het algemeen belang en rechtvaardigheid moet staan.

De V.S. hebben sinds hun stichting gevochten tegen het communisme, socialisme en tegen landen die hun markt beschermden tegen het roofzuchtige koloniale kapitalisme om een beter leven te geven aan de zwakkeren en aan de arbeiders. De V.S. hebben altijd agressieoorlogen gevoerd tegen landen die de grondstoffen en hulpbronnen van hun land wilden nationaliseren of die een landhervorming wilden doorvoeren om een kans te geven aan de bevolking om hun eigen groenten, granen en voedsel te kunnen kweken.

De roofzuchtige “vrije markt”, het koloniale kapitalisme moet omgevormd worden in de richting van een coöperatieve economie zodat de 4 miljard gekoloniseerden een menswaardig leven, loon, vrijheid kunnen hebben.

Zolang er geen wereldwijde menswaardige arbeidsomstandigheden en een minimumloon bestaan, blijft het roofzuchtige “vrije markt” kapitalisme geweld en terreur tegen de menselijkheid en de mensenrechten van de meest kwetsbare bevolking in de rest van de wereld. De eerste stap zou het instellen van een wereldwijd maandelijks minimum loon van 350 euro, 40 uur /week per  kunnen zijn.

Landen moeten het recht krijgen in andere economische stelsels te leven en het recht te hebben zich te verdedigen tegenover de roofzuchtige westerse economische haaien.

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/31/verenigde-staten-van-amerika-wrede-en-genadeloze-agressor

Mark Vandepitte “NGO’s,Missionarissen van de nieuwe kolonisatie”

Ndongo Samba Sylla “The fair trade scandal:Marketing poverty to benefit the rich”

Thierry Debels “Hoe goed is het goede doel”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

Amy Goodman “The exception to the rulers.Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Smedley Butler “War is a racket (the profit that fuels warfare)”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Michel Chossudovsky “The globalization of war.America’s long war against humanity”

Gregoire Lalieu”Jihad made in USA”

John Pilger “The new rulers of the world”

Greg Palast “Democratie te koop”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!