De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afgelopen
Vlaamse Overheid, Buitenlands beleid -

Afgelopen

donderdag 22 december 2011 10:38
Spread the love

Op 31 december 2011 is het afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid 2007-2011. Dan eindigt namelijk onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

Het programma ‘Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek’ bestaat sinds 2002. De bedoeling was dat rond verschillende bevoegdheden van de Vlaamse overheid structureel wetenschappelijk onderzoek zou worden verricht ter ondersteuning van het beleid op die terreinen. Vijf jaar geleden startte dit Steunpunt Buitenlands Beleid, formeel in combinatie met een steunpunt toerisme en recreatie. Afgelopen zomer lanceerde de overheid een oproep aan kandidaten voor een nieuwe lijst aan steunpunten voor de periode 2012-2016.

Er was wel iets veranderd ten opzichte van de vorige oproep, in 2006. ‘Toerisme en recreatie’ verdween, en verschillende beleidsterreinen werden anders gegroepeerd. Zo bestond er in de lopende periode een Steunpunt OIO (Ondernemen en internationaal ondernemen), met basis aan de KUL. In de nieuwe oproep werd ‘ondernemen’ ondergebracht in een oproep voor een steunpunt ‘Ondernemen en Regionale economie’. ‘Internationaal ondernemen’ en buitenlands beleid werden samengevoegd in het thema ‘Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking’.

Daardoor waren nu twee (delen van) bestaande steunpunten elk kandidaat voor één, nieuw steunpunt, dat zowel de beleidsterreinen internationaal ondernemen als buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking zou gaan bestuderen. Enerzijds was er het oude consortium OIO, geconcentreerd in Leuven, en met een kleine partner aan Universiteit Antwerpen; anderzijds ons consortium, gevestigd in Antwerpen, en met verder SMIT/IBBT aan de VUB en het Centrum voor EU-studies van Universiteit Gent.

Het andere consortium heeft de nieuwe beheersovereenkomst binnengehaald. Welke overwegingen daarbij allemaal een rol gespeeld hebben binnen de Vlaamse regering, blijft voor ons voorlopig onduidelijk. Wel was de totale evaluatie van het andere bidbook beter. Inhoudelijk valt er zowel op de beleidsmatige als op de wetenschappelijke beoordeling van ons voorstel heel wat af te dingen. Maar dat is niet aan de orde. Formeel is er een brede en correcte evaluatieprocedure gevolgd, en de resultaten daarvan zijn op een heldere wijze aan de regering gepresenteerd. Ik heb ook altijd beweerd dat in de strafrechtelijke procedure men weliswaar moet streven naar een ethisch verantwoord of rechtvaardig oordeel, maar dat het er toch in de eerste plaats om gaat dat de procedures die voorzien zijn om te komen tot een juist oordeel scrupuleus worden gevolgd. Als de uitkomst je dan nog niet bevalt, moet je maar streven naar een betere (meer rechtvaardige?) procedure.

Het is een mooie en leerrijke tijd geweest. Onderzoekers van verschillende instellingen hebben elkaar leren kennen, en over de grenzen van universiteiten en disciplines samengewerkt. Er is een groot pak analyses en adviezen richting overheid gegaan. Er is een netwerk ontstaan van mensen die elkaar vertrouwen en die op verschillende terreinen actief zijn (wetenschap, beleid, politiek, maatschappelijke organisaties). Onlangs hadden wij een afscheidsetentje met een kleine twintig (ex-)medewerkers, en toen een collega die groep bekeek, zei zij: “Eigenlijk zijn zij toch allemaal goed terechtgekomen.” En dat is ook zo, de een al beter dan de ander; nu alleen ik nog.

Hugo Durieux

directeur

take down
the paywall
steun ons nu!