De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie zorg versterken senioren respecteren Brussel 30 september 2022

Actie zorg versterken senioren respecteren Brussel 30 september 2022

Ook de senioren eisen van deze regering meer middelen en respect voor deze bevolkingsgroep, die vele jaren bijgedragen heeft tot onze samenleving. Deze middelen bestaan er, dat is al eerder aangetoond en daarom kwamen actievoerders uit verschillende strekkingen samen in een veelkleurige coalitie voor ouderenrechten, vrijdag 30 september om 11 uur op het Martelarenplein te Brussel, bij de deur van de Vlaams regering.  LEF was erbij en filmde de actie.

dinsdag 11 oktober 2022 15:40
Spread the love

 

Deze actie werd dus bijgewoond door een delegatie van Abvv-S,  Acv, Groen+, de liberale Vief, de grijze geuzen, het Brussels ouderenplatform, home info, cultuurvuur en Lef.

Robert Crivit van  Groen+ sprak als eerste en herinnerde de noodzaak om de bewindvoerders nog eens tot meer daden te bewegen.

De volgende sprekers,  expert woonzorg Robert Geeraert, dr. geriater J-pierre Bayens, Brusselse huisart  hakki Demirkapu, een acv verantoordelijke, deze van Cultuurvuur en kd. Caroline Copers alg secretaris ABVV onderlijnden de tekortkomingen van de regering, de wraakroepende standpunten van het patronaat. Lees hieronder wat kd. Caroline Copers verkondigde en als aanhangsel de redevoering van Robert Crivit.

Caroline Copers: Kameraden, beste vrienden, welkom op deze gezamenlijke actie en herdenking
‘Versterk de zorg’; het is jullie boodschap en die willen we met het ABVV absoluut mee onderschrijven.
Tijdens de zwaarste periodes van de coronacrisis moesten we toekijken hoe deze sector met te weinig middelen (vb. gebrek aan beschermingsmateriaal) en een gebrekkige voorbereiding (Er was geen plan van aanpak bij crisissen) het coronavirus moest bestrijden. Daarbovenop kwamen de coronamaatregelen die bikkelhard waren voor bewoners en hun familie, maar ook voor het personeel, die zelfs bij besmetting werden opgeroepen.

Vandaag staan we stil bij die moeilijke periode voor het personeel, de bewoners, de mantelzorgers en de vele anderen die in deze sector actief zijn of betrokken zijn. We herdenken de vele voortijdige overlijdens, de eenzame kamerisolatie zonder overleg, de mensen die gestorven zijn door eenzaamheid of verdriet, de mantelzorgers die hun geliefden niet meer mochten zien, begrafenissen waar al het menselijke uit onttrokken werd.

We herdénken niet alleen vandaag, rnaar we tonen ook onze appreciatie vandaag voor de vele duizenden medewerkers die werken in de ouderenzorg. Zij moesten komen werken om het systeem draaiende te houden, met gevaar op besmetting of besmetting van hun naasten Zij waren de helden tijdens de coronacrisis, de helden van de zorg. Voor hen vragen we dan ook respect voor al het geleverde werk en de dagelijkse inzet in nog steeds moeilijke tijden (arbeidsmarktkrapte en opflakkeringen van het virus) : hogere lonen, recht op opleiding en extra ondersteuning op de werkvloer zijn meer dan ooit nodig Dit met het doel om een zo warm mogelijke zorg te kunnen aanbieden.

Bij de recentste werkbaarheidsmonitor van de SERV stelden we vast dat nog slechts 50,8% van de werknemers een werkbare job heeft. De werkbaarheidsgraad in de zorg en welzijnssector was in 2010 nog 6O% !

Vooral de toename van psychische vermoeidheidsproblemen in de voorbije jaren is hiervoor verantwoordelijk. En het zijn vooral de woonzorgcentra waar de psychosociale belasting een hypotheek op de werkbaarheid legt. Dus een warme zorg is maar te realiseren als we werk maken van werkbaar werk voor al deze medewerkers.

Een warme zorg betekent een zorg zonder zorgen voor de zorgbehoevenden in ons land. Het ABW eist onder meer een betaalbare zorg, ook in de ouderenzorg ledereen kijkt met lede ogen naar de prijzen van de WZC. ln 2022 voerden veel rusthuizen een dubbele indexatie door. Dat mist zijn effect niet. En de huidige energiecrisis zet de problematiek van betaalbaarheid nog veel meer op scherp!

8 op de 10 gepensioneerden kunnen met hun wettelijke pensioen de “rusthuisfactuur niet betalen. Het wordt dringend tijd om de dagprijs in het woonzorgcentrum te plafonneren en de koopkracht van de bewoners te versterken. We hebben als ABW al een weg afgelegd met de realisatie van het verhogen van het minimum pensioen naar 1500 eur, maar dit voorbeeld maakt duidelijk dat we blijvend de strijd moeten voeren om de koopkracht van ouderen te ondersteunen.

Voor die koopkracht kwamen we op 21 september met 15.000 op straat in gemeenschappelijk  vakbondsfront. Daar maakten we duidelijk dat we het niet pikken dat 4e welvaartsenveloppe opnieuw gegijzeld wordt. 900 miljoen die ter ondersteuning van de koopkracht van zieken, werklozen en gepensioneerden is vastgelegd wordt opnieuw wansmakelijk door de werkgevers geblokkeerd en valselijk gekoppeld aan andere dossiers. Door deze demarche van de werkgevers blijft de toewijzing onduidelijk en blijven onder anderen de gepensioneerden voorlopig in de kou Met de huidige energieprijzen duwen de werkgevers de zorgbehoevenden letterlijk in de kou. Wij vragen de federale regering dan ook : voer zo snel mogelijk de welvaartsenveloppe in!

Daarnaast pleiten we voor het optrekken van de zorgbudgetten en een aanpassing aan de inflatie. Zo is het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (1.30 euro per maand) al sinds 2009 niet meer geïndexeerd. Dat is in deze precaire tijden onaanvaardbaar!

Tot slot moet het duidelijk zijn dat Zorg een publiek goed is dat niet gecommercialiseerd en vermarkt kan worden.. Publieke zorginstellingen zijn onmisbaar in deze snel veranderende tijden. Laten we dit los dan loert het gevaar van nog hogere prijzen en nog meer druk voor werknemers om de hoek.

Kameraden, beste vrienden , de ABW senioren voeren mee deze strijd. Bedankt voor jullie aanwezigheid vandaag.

Samen sterk !

Caroline Copers.

 

Film van de actie

https://vimeo.com/channels/leffge

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!