© Johanna de Tessières / Greenpeace
Opinie - Katrin Van den Troost, Climaxi vzw

Climaxi in bezwaar voor (nog) strengere PFAS-normen voor 3M-Zwijndrecht

3M heeft voor een milieuchaos zonder omziende gezorgd in Vlaanderen: er kwam een onderzoekscommissie, boeren raakten hun producten niet meer kwijt, er is discussie over de vervuilde gronden van Oosterweel … Ondertussen heeft 3M nog steeds de vergunning om PFOS en PFAS te lozen. Het bedrijf is dan wel gestopt met sommige van deze stoffen te produceren, toch worden ze nog geloosd.

vrijdag 6 augustus 2021 17:08
Spread the love

 

De Gemeente Zwijndrecht vroeg eind juni een verscherping van de milieuvoorwaarden van 3M aan bij de Provincie Antwerpen. In deze bijstelling vraagt de gemeente Zwijndrecht een onmiddellijke verstrenging van PFOS-lozing en een verstrenging van lozingsnormen van andere perfluoriden in het afvalwater. De Provincie kende die toe.

Climaxi vindt dat de verstrenging verder moet gaan. Wij vragen een uitgebreid stappenplan om binnen het jaar 0,1μg/l PFOS op te leggen in plaats van de voorziene 1μg/l. Met een omzet van 300 miljoen euro, reserves van om en bij de 17 miljoen en gelijkaardige reserves kan het bedrijf dit aan. Er wordt ruim voldoende doorgeschoven naar de aandeelhouders (8 miljoen euro in 2020) en het bedrijf beschikt over een internationale know how en een netwerk dat deze investering technologisch haalbaar en draagbaar moet maken.

In zijn synthesenota PFAS stelt de Vlaamse MINARAAD op 18/02/21: “Uit metingen van de VMM in 2016, 2017 en 2018 blijkt dat de jaargemiddelde norm voor PFOS wordt overschreven in alle meetpunten van de Schelde en de Maas. Metingen in biota (baars en paling) tonen significante overschrijdingen aan van de PFOS-norm. Ook metingen in effluent van RWZI’s tonen de aanwezigheid van PFAS’en aan. Er worden geen metingen uitgevoerd op grondwater.” Deze stelling bewijst de dringendheid. Met milieuvergunningen die onder het Europese niveau blijven, gaat men de situatie in de Schelde niet recht trekken. Het uitreiken van vergunningen die onder de Europese normen blijven, maakt een eventuele vergunning kwetsbaar bij eventuele klachten naar Europa toe. In het verleden werden vergunningen in en om het havengebied nauwelijks gevolgd door milieu- en buurtbewegingen. Climaxi is vast van plan om dit in de toekomst anders aan te pakken.

Daar komt nog bij dat investeren in minder of geen PFOS meer dringend noodzakelijk en onvermijdbaar is, gezien het Europese initiatief dat deze stoffen op korte termijn wil verbieden. 3M loost ook andere giftige stoffen – zoals Arseen in de Schelde – die moeten aangepakt worden.

Daarnaast is het opvallend dat de oorspronkelijke vergunning rammelt op verschillende vlakken. Er is ook hier geen advies gegeven door Administratie Zorg en Gezondheid (AZG ). En Administratie Natuur en Bos (ANB ) verleende een negatief advies in maart van dit jaar, dat nadien plots omgezet werd in een positief advies.

Er worden jaarlijks ongeveer 30.000 ton chemische stoffen geproduceerd, waarvan 7.000 ton organische gefluoreerde chemicaliën. Climaxi vindt het zeer bizar dat voor een dergelijke vergunning geen Milieu-Effecten-Rapport (MER) gemaakt werd, maar een eerder beperkte MER-screening. Woonwijken (Regatta), Natura 2000-gebieden en bio-landbouwbedrijven liggen op minder dan twee kilometer van het bedrijf.

Voor de herziening zijn wij van mening dat een degelijk Milieu-Effecten-Rapport nodig is, dat alle diensten hun advies moeten geven en dat de strengere lozingsnormen versneld worden toegepast volgens een strikt plan over een jaar.

Climaxi volgt de problematiek degelijk op: tot nu toe was het eerder zeldzaam dat buurtbewoners of milieugroepen bezwaar indienden tegen vergunningen of herzieningen ervan door bedrijven. Sinds Climaxi vaststelde dat Vlaanderen een mank vergunningsbeleid heeft met onzorgvuldige adviezen en manke controle, zetten wij iedereen ertoe aan om het vergunningenbeleid van dichtbij te volgen.

 

Wil je mee bezwaar in dienen? Dat kan nog tot 10 augustus. Je vindt hier een modelbezwaarschrift. Je kan dit indienen via deze link van het omgevingsloket.

Je klikt op ‘nieuw bezwaarschrift indienen’, logt in met je E-ID en laadt het document met je naam en adres op.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!