Bron: Pixabay
Opinie - Christelijke Onderwijscentrale

Wie wil de scholen nu niet open?

Eind augustus hebben de Vlaamse onderwijspartners de draaiboeken opgesteld voor verschillende ‘dreigingsniveaus’ van corona: code geel bij een beperkte transmissie van besmettingen, code oranje bij een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving. Er is nu duidelijk sprake van zo’n systematische transmissie. Op basis van de afspraken zou onderwijs dus naar oranje moeten schakelen. Volgens de draaiboeken zou dat voor het leerplichtonderwijs betekenen dat de leerlingen van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs nog maar halftijds naar school zouden kunnen (en halftijds van thuis uit moeten studeren).

donderdag 15 oktober 2020 11:02
Spread the love

Het is duidelijk dat zowel de minister als de onderwijspartners niet veel heil meer zien in afstandsonderwijs. Dat was eind augustus nog anders. Toen was het nieuwe digitale onderwijs nog de toekomst en de oplossing voor alle coronaproblemen in onderwijs. In code oranje zouden de leerlingen thuis afstandsonderwijs krijgen. COC is verheugd dat ook de andere partners ondertussen inzien dat fysiek klassikaal onderwijs nog altijd de beste garanties biedt voor kwalitatief onderwijs. Leerlingen volgen best de lessen fysiek op school.

Daarvoor moeten we echter het draaiboek voor het leerplichtonderwijs in code oranje aanpassen – en dat al bij de eerste keer dat onderwijs zou moeten schakelen tussen de niveaus. Voor COC kan dat niet gebeuren op een drafje en is ernstig sociaal overleg cruciaal om een noodzakelijk draagvlak te creëren. Dat overleg kan niet gebeuren via de media. De bedoeling van de draaiboeken was net om duidelijkheid te scheppen voor het hele schooljaar en scholen de kans te geven zich te kunnen voorbereiden wanneer het virus zich opnieuw zou gaan verspreiden.

COC stelt actieplan voor

COC is bereid om het draaiboek aan te passen, maar alleen op basis van een aantal voorwaarden en met een totaalplan voor onderwijs.. Dat totaalplan moet minstens het volgende omvatten:

  1. Als ook in code oranje alle leerlingen naar school komen, moeten de regels in en buiten de scholen scherper worden om de veiligheid van leerlingen en personeel te garanderen. Ze moeten duidelijk en nuttig zijn. COC heeft daarover concrete ideeën in de boekentas zitten. Wanneer politici die ideeën willen aanhoren, zal COC die ook op de tafel leggen.
  2. Scholen moeten, naast de zorginstellingen, maatschappelijke voorrang krijgen. Dat standpunt moet ook politiek uitdrukkelijk erkend worden: in woorden én daden. De scholen helemaal open houden bij een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving, betekent bijvoorbeeld dat we ook buiten onderwijs extra inspanningen zullen moeten leveren die het mogelijk maken ‘de weg naar onderwijs’ veiliger te maken. Ook daarover heeft COC concrete ideeën in de boekentas zitten.
  3. Zowel de Vlaamse als de federale regering moeten een grote sensibiliseringscampagne opzetten in functie van het onderwijs en de politieke keuzes die ze maken. De maatschappij moet beseffen dat de juiste keuze om alle leerlingen naar school te laten blijven gaan, betekent

dat iedereen – van jong tot oud –discipline aan de dag moet leggen. Elke burger moet beseffen dat verantwoordelijk gedrag leidt tot onderwijs voor onze kinderen en onverantwoordelijk gedrag tot gesloten scholen.

Alleen met de nodige politieke moed en ernstige inspanningen van de hele samenleving kunnen we het nobele doel om alle leerlingen naar school te laten blijven gaan, realiseren. Wie de leraar aan zijn lot overlaat en denkt dat die het wel alleen zal oplossen, maakt een gevaarlijke vergissing. COC wacht op een duidelijk signaal vanuit de politiek: het is één voor twaalf.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!