Opinie - FAN

Tax Justice: Een tsunami van angst

Vreemd toch, hoe in tijden van campagne voeren elke politicus zichzelf als de grote pleitbezorger voor de ‘middenklasse’ wil opwerpen. Plots waarschuwen ze voor een ‘belastingtsunami’ die op ons afkomt en die de ‘hardwerkenden’ hard gaat treffen in hun portemonnee. De grote vraag is wie die ‘middenklassers’ zijn? Want zowat iederéén in ons land zal zichzelf tot deze ‘klasse’ rekenen.

dinsdag 14 mei 2019 16:42
Spread the love

De middenklasse is blijkbaar de enige ‘groep’ in de samenleving waar elke politicus nog voor wil ijveren. Of, is de middenklasse gewoon een levend schild om de echt puissant rijken uit de wind te zetten? De vraag stellen, is ze in dit geval ook beantwoorden.

Volgens het recente OESO-rapport ‘Under pressure. The squeezed middle class’ behoort “iedereen met een inkomen dat minstens de helft van het mediaaninkomen bedraagt en maximaal het dubbele” tot deze groep. Datzelfde onderzoek leerde ons dat België met 65,6 procent van de mensen een grote middenklasse heeft. Die neemt 76 procent van alle belastingen voor haar rekening. Diegenen die hogere inkomens hebben dan deze middenklasse kennen meestal de achterpoortjes waardoor zij minder belastingen betalen. Ons land mist loopt dus heel wat inkomsten mis …

De uitdagingen zijn nochtans niet min: de vergrijzing, de transitie inzake energie en klimaat, broodnodige investeringen in het openbaar vervoer, tekorten (door ondoordachte bijdrageverminderingen en nepstatuten) in de sociale zekerheid en gezondheidszorg, een toenemend aantal mensen in armoede en leefloners … En dat alles tegen een achtergrond van een slabakkende economische groei, wat de uitdagingen alleen nog maar groter zal maken.

Het eindrapport van de regering Michel oogt allesbehalve fraai, het begrotingstekort gaat door de uitgeschreven ongedekte chèques voor de taxshift, en voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, naar 8 miljard en zal zonder bijsturing volgens het Planbureau oplopen tot 12 miljard in 2024. Wie zal dat betalen?

Diegenen die roepen dat er een belastingtsunami op ons afkomt noemen de voorstellen die her en der leven rond een verschuiving naar lasten op vermogens ‘gevaarlijk voor de middenklasse’, onomwonden stellen zij dat je al snel 1 miljoen vermogen hebt en dat deze voorstellen dus naar een ‘middenklassetaks’ neigen … En zo komen alle mensen die niet over kapitalen beschikken, de arbeiders, bedienden, ambtenaren, kleine zelfstandigen, werklozen, zieken en invaliden … in het vizier, want om de rekening te doen kloppen zal men lonken naar de sociale zekerheid waar het botte mes in zal worden gezet.

Het zijn de mensen die elke dag vroeg uit de veren moeten om economische meerwaarde te creëren, die die besparingen zullen voelen. Mensen die al eens de pech hebben om zonder werk te vallen, mensen die door de toegenomen moordende flexibiliteit en langer werken meer kans hebben om (langdurig) ziek te worden. Gewone werknemers, ambtenaren en kleine zelfstandigen, dát is de middenklasse! Mensen met vermogens van boven het miljoen euro, die zijn dat niet. Punt.

Het Financieel Actie Netwerk (FAN), vraagt daarom de invoering van een nauwkeurig en volledig register van het vermogen van de burgers, een echt ‘vermogenskadaster’. Dat moet dan de mogelijkheid bieden om de grote vermogens (boven één miljoen euro zonder de eigen woning) progressief te belasten. Een dergelijke belasting zou naar schatting zo’n 8 miljard euro kunnen opleveren. Laat dat nu toevallig …

Als de keuze is om verder de sociale zekerheid af te breken óf door een progressieve vermogensbelasting in te voeren ervoor te zorgen dat de middenklasse niet opnieuw zal bloeden, dan is deze keuze toch zeer eenvoudig? Fiscale rechtvaardigheid is noodzakelijk om het recht op waardigheid van alle burgers te garanderen, zoals vermeld in artikel 23 van de Belgische grondwet: “Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te leiden”.

Om die respectvolle waardigheid te realiseren, moeten we ervoor zorgen dat de zwaarste lasten op de sterkste schouders terecht komen, iets waar we bij de vele pleidooien om geen extra belastingen te innen niet zo zeker van zijn.

De keuze is aan de kiezer op 26 mei. Kiezen we voor diegenen die ons opnieuw met een besparingsscenario willen opzadelen maar dat verdoezelen onder een middenklasseverhaal om zo de grote vermogenden opnieuw uit de wind te zetten? Of kiezen we voor zij die inzien dat we een grotere bijdrage moeten vragen aan diegenen die blijkbaar niet weten hoe rijk ze eigenlijk zijn, maar zich toch zonder gène, bij de middenklasse rekenen? Zo kunnen we voor rust en stabiliteit zorgen, zo kan de begroting op orde gezet worden en zo hoeven we vooral géén nieuwe belastingen voor de échte middenklasse te vrezen!

Het FAN hield donderdag 9 mei de jaarlijkse Tax Justice Day, op deze dag vraagt het netwerk aandacht voor eerlijke en rechtvaardige belastingen. Raadpleeg het Memorandum 2019 en de Vragenlijst die het FAN aan de politieke partijen voorlegde op www.hetgrotegeld.be

  • Marc Leemans, voorzitter ACV
  • Miranda Ulens, algemeen secretaris ABVV
  • Robert Verteneuil, voorzitter ABVV
  • Wim Verlinde, algemeen voorzitter KWB vzw
  • Wouter Hillaert, woordvoerder Hart boven Hard
  • Kelly Franceus, directrice Masereelfond
  • Eric Goeman, woordvoerder Attac-Vlaanderen
  • Michel Vanhoorne, coördinator LEF
  • Rudy De Meyer, Coördinator Financieel Actie Netwerk (FAN)
  • Luc Soete , Financieel Actie Netwerk (FAN)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!